Sundhedsplejersker i banebrydende integrationsprojekt

Læs mere om det landdækkende projekt, der skal være med til at fremme integration, sundhed og trivsel hos flygtningefamilier og kompetenceudvikle sundhedsplejersker. Projektet er støttet med 21 millioner kroner af Nordea-fonden.

Sundhedsplejersker styrker integrationen

Foto: Niels Jørgensen for Nordea-fonden.

Akut behov for integration

Med de seneste to års flygtningestrømme er der kommet i alt ca. 16.000 flygtningebørn til Danmark. Det har skabt et akut behov for en mere målrettet indsats for integration, sundhed og trivsel hos nytilkomne flygtninge, der har fået asyl og skal fortsætte deres tilværelse som medborgere i Danmark.

Mange af flygtningefamilierne får asyl, og kommunerne står dermed over for en stor opgave med at integrere de etniske minoriteter bedst muligt. En af de store udfordringer er, at flygtningebørnene hurtigst muligt skal lære det danske sprog for at blive en del af fællesskabet med danske jævnaldrende og kunne trives i vuggestuer, børnehaver og skoler – og efterfølgende i uddannelse og job. Alle kommuner har kunnet søge om at være med det banebrydende projekt, der vil gøre en stor samfundsmæssig forskel.

Projekt 'Sundhedsplejersker styrker integration'

For at fremme integration, sundhed og trivsel for flygtningefamilier har Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS) taget initiativ til projektet 'Sundhedsplejersker styrker integration' med fokus på opkvalificering af landets sundhedsplejersker.

Kommunale sundhedsplejersker får den helt centrale rolle i projektet, da sundhedsplejerskerne typisk er den faggruppe, der kommer tættest på børnefamilier fra etniske minoriteter i deres første år i Danmark. Samtidig er sundhedsplejersker koordinatorer og brobyggere til det omgivende samfund som eksempelvis dagtilbud, skoler, praktiserende læger og sygehuse. Indsatserne er målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015 og har fået opholdstilladelse her i landet.

Sidste nyt om kompetenceudviklingsforløbene

Der har været rigtig stor interesse for pladserne på de landsdækkende åbne hold. Pr. 15. august er alle åbne hold fuldt bookede. Vi glæder os til at byde cirka 600 sundhedsplejersker fordelt på 24 hold velkommen på kompetence-udviklingsforløbene, som afvikles fra januar 2018 til og med juni 2019.

Læs planen for afvikling af de åbne hold.

Der er oprettet ventelister til de åbne hold. Er du interesseret i hold på Fyn og i Jylland skal du rette direkte henvendelse til:

Heidi Bisgaard Nielsen
E: hebn@via.dk

Kontaktperson vedr. hold på Sjælland er:

Tina Myken
E: timy@phmetropol.dk

 

Det faktuelle

 • Projektet gennemføres i et partnerskab mellem FALS som faglig garant samt VIA University College og Metropol som efter- og videreuddannelsespartner.
 • Projektet løber fra februar 2017 frem til december 2019
 • Projektet finansieres med 20,8 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.
 • Projektet vil omfatte cirka 15 kommuner, 700 sundhedsplejersker samt 2.400 flygtningefamilier.
 • Projektet er et samarbejde mellem VIA University College og følgende samarbejdspartnere:

Samarbejdspartnere i projektet

Mere om projektet

 • Opkvalificering af sundhedsplejersker I projektet 'Sundhedsplejersker styrker integration' får omkring 700 sundhedsplejersker mulighed for at komme på fire dages gratis kursus med fokus på interkulturelle kompetencer. Det svarer til omkring 40 procent af alle landets i alt ca. 1.600 kommunale sundhedsplejersker.

  Det skræddersyede opkvalificeringsforløb hos VIA vil give sundhedsplejerskerne indblik i flygtningenes kultur, baggrund og særlige udfordringer.

 • I projektet bliver der ud over kompetenceudvikling også udviklet fem såkaldte ’besøgspakker’, som skal komme ca. 2.400 nytilkomne flygtningefamilier med opholdstilladelse i Danmark til gavn.

  Besøgspakkerne indebærer, at flygtningefamilierne får tilbudt flere og længere hjemmebesøg end normalt af ’deres’ kompetenceudviklede sundhedsplejerske inklusiv fuld tolkebistand. Dermed bliver der god tid til og mulighed for at sætte flygtningefamilierne grundigt ind i relevante temaer som tilknytning, opdragelse, kønsroller, sund kost, sprogudvikling, motorik, dagtilbud og skolegang i Danmark.

  Sundhedsplejerskernes ekstra besøg bliver ligesom kompetenceudviklingen finansieret via millionerne fra Nordea-fonden.

 • ’Sundhedsplejersker styrker integration’ er inspireret af et par kommunale integrationsprojekter i mindre målestok, som FALS tidligere har taget initiativ til i Hjørring, Skanderborg og Slagelse kommuner. Erfaringerne herfra er særdeles positive og dokumenterer, at tidlige indsatser kan afhjælpe en del af de udfordringer, der i dag er i forhold til flygtningefamilier – og dermed styrke integration, sundhed og trivsel hos de etniske minoriteter og særligt deres børn. En særlig udfordring er, at mange flygtningefamilier holder deres børn hjemme op til børnehavealderen, fordi de kommer fra lande uden tradition for børn i daginstitutioner. Her kan sundhedsplejerskerne spille en central rolle som brobyggere til blandt andet vuggestuer, børnehaver og skoler.

 • Projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’ vil også munde ud i en ekstern effektmåling, der skal dokumentere, om den særlige styrkelse af samarbejdet mellem kommunale sundhedsplejersker og flygtningefamilier gavner samfundsøkonomien på den længere bane og dermed er en god investering for det offentlige.

  Der vil eksempelvis blive målt på, om sundhedsplejersker med interkulturelle kompetencer og besøgspakker til flygtningefamilier med børn under seks år giver effekt i form af forbedret samarbejde med daginstitutioner og skole, færre hospitalsindlæggelser, øget tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og/eller nedsat behov for kontakt med sociale myndigheder.

Omtale af projektet

Integration

Ekstra besøg af sundhedsplejersker hos flygtningefamilier giver forbedret integration

Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse.

Gå til side
Flygtningemor med sit barn og sundhedsplejerske

Sundhedsplejersker skal blive bedre til integration

VIA efteruddanner 700 sundhedsplejersker til bedre integration af flygtninge.

Gå til side
Hjemmebesøg hos flygtningefamilie

Flygtningefamilier vil gerne have hjælp til integration

Integrationsprojekt viser, at sundhedsplejersker er vigtige for flygtningefamiliers integration og sundhed.

Gå til side

Kontakt

Susanne Klit Sørensen | VIA University College
Claus Kjærboe Lundholm