Folkemøde for klubområdet

​30. september 2022: Ungdomsringen, BUPL og VIA afholder nu for første gang et brag af et nationalt folkemøde for klubområdet. På Folkemødet kan du netværke, få viden og drøfte mange emner indenfor klubområdet på en anderledes måde. Der vil foregå en række forskellige aktiviteter, som du selv vælger til og fra, alt efter hvad der giver mening for dig.

Sted

Aarhus

Pris

120-220 kr. + moms

Dato

30.09.2022

Tilmeldingsfrist

12.09.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • ​På Folkemødet for klubområdet kan du høre forskellige oplæg dagen igennem. Du får også mulighed for at besøge et væld af boder. Her står blandt andet klubpædagoger og unge fra hele landet klar til at dele ud af deres erfaringer med specifikke aktiviteter, så du kan få konkrete ideer med hjem: escaperooms, makerspace, ungedemokrati med mere.

  Du kan være aktiv deltager i hands-on workshops, hvor du får mulighed for at lege med, få input og mulighed for at diskutere og have dialog i et mindre forum. Her kan du blandt andet komme til workshop om EVO-tag, seksualisterne, LGBTQ+, klubpædagogikken og skolen eller få lov at fortælle om en projektide indenfor klubområdet, som du brænder for at få ført ud i livet.

  Hele arrangementet afsluttes med pizza og fredagsbar, hvor der er mulighed for at forsætte de gode snakke og netværke.

 • ​10.00-10.30
  Morgenkaffe og velkomst inkl. præsentation af dagens program og formen på dagen.

  10.30-12.00 
  Boderne åbner.

  10.30-11.15
  Fra modborgerskab til medborgerskab i udsatte områder v. sociolog og forfatter Aydin Soei.

  Hvordan vender vi unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab, og hvilken rolle kan klubber og pædagogisk personale spille, når det handler om at modvirke radikalisering og skabe inklusion i udsatte områder? Aydin Soei er formentlig den sociolog i Danmark, der har beskæftiget sig mest indgående med unge i områder, der jævnligt stemples som “ghettoer” i den offentlige debat. Han har skrevet fem bøger om unge, minoriteter og udsathed, og vil i dette oplæg også inddrage nogle af de undersøgelser om fritidsliv, risikoadfærd og forventninger til unge i udsatte områder, som han har været med til at udarbejde.

  11.15-12.00 
  Børne- og ungedeltagelse og inddragelse i UngiAarhus – fra teori til praksis v. Stine Yde, faglig konsulent i UngiAarhus VEST.

  I oplægget giver vi bl.a. en kort introduktion til, hvorfor vi i UngiAarhus arbejder med børne- og ungedeltagelse og inddragelse og via konkrete eksempler giver vi et indblik i, hvordan det udmønter sig i vores fritids- og ungdomspædagogiske praksis.

  12.00-13.00
  Frokost

  13.00-16.00
  Boderne er åbne.

  13.00-13.45
  Normkritiske perspektiver i klubpædagogikken v. lektor Stine Del Pin Hamilton, VIA University College, Pædagoguddannelsen i Viborg.

  Oplægget giver indblik i et forskningsprojekt, hvor pædagoger og forskere undersøger muligheder og udfordringer for udvikling af ligestilling og mangfoldighed gennem normkritisk arbejde på klubområdet. Gennem nogle udvalgte fortællinger, viser jeg hvor der umiddelbart viser sig spændende udviklingspotentialer.

  13.45-14.30
  Det gode børne- og ungeliv, ifølge børnene og de unge selv v. Jonas Keiding Lindholm, Direktør ved Tænketanken Mandag Morgen.

  Hvad mener børn og unge selv er et godt børne- og ungeliv? Hvad er vigtigt for at trives i familien? Hvordan ser et godt fritidsliv ud med børne- og ungebriller? Hvilken rolle spiller legen – og hvilken værdi skaber den? Hvad afgør, om børnene og de unge har det godt i skolen? Og hvilke tanker gør børn og unge sig om fremtiden?

  Det er nogle af de centrale spørgsmål, LEGO Fonden og Tænketanken Mandag Morgen har stillet i den nationale undersøgelse ”Det gode børneliv – ifølge børnene”, der blev lanceret i efteråret 2021. Jonas Keiding Lindholm præsenterer resultaterne fra undersøgelsen, der giver et unikt indblik i børn og unges opfattelse af det gode børne- og ungeliv på tværs af de betydningsfulde arenaer, hvor deres udspiller sig: I familien, skolen og fritiden – og både online og offline.

  14.30-16.00 
  Workshops.

  16.00-16.45
  Tilbage til fremtiden! v. Nils Falk, selvstændig konsulent indenfor blandt andet fritidspædagogik.

  Fritidspædagogikkens stærke historiske værdier og tilgange er vigtigere og end nogensinde før, ikke mindst på klubområdet. Vi bevæger os langsomt men sikkert ind i et målstyringsparadigme, som har omformet de pædagogiske institutioner for børn og unge til mellemstationer på vejen mod uddannelse og arbejdsmarked. Nu ser vi en bred uddannelsespolitisk bevægelse henover hele det politiske spektrum, som problematiserer nulfejlskulturen og uddannelsessystemets konstante krav om performance og karakterræs. Tiden kalder på en revitalisering af klubbernes fritidspædagogiske miljøer, hvor legen, fordybelsen, nysgerrigheden, de kreative udtryksformer og de forpligtende fællesskaber danner rammen om et godt børne- og ungeliv.

  • Hvordan former vi fremtidens fritidspædagogiske landskab på klubområdet?
  • Hvilke udfordringer står vi overfor?
  • Hvad kan fortidens stolte traditioner bidrage med i den sammenhæng?

  17.00-17.30
  Afrunding af dagen, v. facilitator og klubmand Henrik Hass.

  17.30-20.00 
  Fredagsbar og servering af pizza.

  Læs mere om Folkemøde for klubområdet

 • ​Folkemødet er for alle, der har interesse for klubområdet. Hvad end du er medarbejder i en lille eller en stor fritids- eller ungdomsklub, ansat på en ungdomsskole, sidder med klubområdet i forvaltningen, er pædagogstuderende eller underviser inden for det klubpædagogiske område eller af andre årsager brænder for klubområdet, så kom og vær med.

 • ​På Folkemødet kan du blandt andet høre:

  Sociolog og forfatter Aydin Soei tale om radikalisering i forhold til klubområdets målgrupper.

  Jonas Keiding Lindholm fra Tænketanken Mandag Morgen tale om de unges egne oplevelser af deres trivsel.

  Nils Falk fra Roskilde Universitet tale om klubben i fortid, nutid og fremtid.

  Stine Del Pin Hamilton, underviser på VIA Pædagoguddannelse tale om normkritiske perspektiver i klubpædagogikken.

  Stine Yde, faglig konsulent i UngiAarhus VEST, tale om hvordan de arbejder med de unges egne stemmer i klubregi.

Kontakt

ska2018480x480.jpg

Faglig kontakt