Konference

Folkeskolen fem år efter reformen

​12.-13. december 2019: For fem år siden trådte folkeskolereformen i kraft. Kom til national konference, hvor en stribe danske og udenlandske forskere og praktikere udfordrer og perspektiverer de praksissvar, vi indtil nu har udviklet på reformens mål.

Folkeskolen fem år efter reformen

Sted

Kolding

Pris

4000-4700 kr. + moms

Dato

12.12.2019 - 13.12.2019

Tilmeldingsfrist

04.12.2019

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • ​Skolereformen trådte i kraft i august 2014. Siden da har skoler og kommuner arbejdet intenst på at udvikle svar på, hvordan reformens intentioner kan omsættes til praksis.

  VIA University College og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole sætter fokus på hvordan det går med arbejdet. Hvordan står det til med professionelt arbejde i lærende fællesskaber, udviklingen af professionel dømmekraft, kvalitetsudvikling af praksis, så alle elever bliver dygtigere, ledelse tæt på og ambitionen om at minimere betydningen af social baggrund?

  Gennem konferencens præsentation af viden og strukturerede drøftelser understøttes du i at lave en endnu bedre skole for alle børn.

 • ​Torsdag 12. december
  08.30-09.20
  Morgenmad og ankomst

  09.20-09.30
  Velkomst og praktiske informationer

  09.30-09.50
  Hvad var visionen bag reformen - og hvor står vi i dag?
  v. Forhenværende undervisningsminister, Christine Antorini

  Hvad var motivationen for reformen? Hvad var den et svar på? Hvad var den primære inspiration? Hvilke pædagogiske og didaktiske greb tænkte I, der skulle til for at løse skolens udfordringer? Hvilken skole ville I gerne have, reformen skulle skabe?

  09.50-10.10
  Hvor står vi i dag?
  v. Forskningschef Andreas Rasch- Christensen, VIA University College

  Andreas Rasch-Christensen er en af landets førende eksperter i folkeskolen. Han er medlem af en række udvalg i Undervisningsministeriet, herunder om inklusion og læringsmål. Andreas har stor viden om den danske folkeskolereform, og de aktuelle udfordringer og muligheder skolen står med i dag 5 år efter reformen.

  10.10-12.00
  Leadership for Data Use with Purpose
  v. Professor Amanda Datnow, University of California

  Amanda Datnow taler om, hvordan vi gennem brug af data med omtanke kan forbedre elevernes resultater og medvirke til at mindske uligheden i elevernes udbytte af skolen. Skolens ledere har en afgørende rolle i at arbejde med medarbejdernes motivation og forståelse af data således at personalet arbejder dybtgående og undersøgende omkring forbedring af undervisning og mere lighed i skolen - i modsætning til at arbejde mod opnåelse af effektmål.

  12.00-12.45
  Med fagteampraksisfællesskabet som udgangspunkt for skolens udvikling og elevernes læring
  v. Læsevejleder Sonja Hesselager Engsager og souschef og pædagogisk leder Ida Berg Meyer, Tre Falke Skolen

  Tre Falke Skolen på Frederiksberg har gennem de seneste fem år arbejdet med at udvikle praksisfællesskaber i fagteam. Oplægget tager udgangspunkt i hvordan implementering af reformen samt handleplan i forbindelse med tilsyn blev et incitament ind i udviklingen af og praksisændringer på skolen. Tre Falke skolens ledere, vejledere, lærere og pædagoger arbejder sammen om at udvikle og kvalificere skolens praksis. Udviklingen sker gennem både aktionslæring, didaktiske samtaler og refleksioner i fagteam med vejledere og ledelse som tovholdere og facilitatorer.

  12.45-13.45
  Frokost

  13.45-14.45
  Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen
  v. Chefkonsulent Thea Dupont, Danmarks Evalueringsinstitut Med udgangspunkt i EVA’s undersøgelse “Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen” fra 2018, fortæller Thea om, hvordan elever i 5.-9. klasse oplever deres skoledag, som den ser ud nu.

  Oplægget bidrager med nuanceret viden om elevernes perspektiver med fokus på, hvad der i deres optik gør undervisningen god og motiverende – og det omvendte. Hvad skal der til, for at eleverne gribes af undervisningen og motiveres til at deltage? Undersøgelsen går tæt på eleverne, og indfanger deres refleksioner og detaljerige beskrivelser af skoledagen og den undervisning, de møder fem år efter, at folkeskolereformen trådte i kraft.

  14.45-15.00
  Pause og transport

  15.00-15.45
  Shareshops, der går tæt på udmøntningen af reformen

  En værktøjskasse til dataanalyse og arbejdet med feedbackkultur
  v. Vejledere Laila Emborg Jepsen og Johan Sørensen, Firkløverskolen

  Laila og Johan fortæller om, hvordan Firkløverskolen har udviklet en dataanalysekasse og stiller skarpt på, hvordan udviklingsprocessen har skærpet bevidsthed om facilitering blandt vejlederne i PLC; Hvilke værktøjer er gode at gøre brug af hvornår?
  Firkløverskolen fortæller desuden om, hvordan videooptagelser kan bruges i observation af undervisning, og hvilke muligheder og faldgruber, det giver for metarefleksion over egen praksis.

  Når læringsvejledere skaber legitimitet blandt kollegaer
  v. Læsevejleder Jeanet Gjerka Egeskov og inklusions- og læringsvejleder Birgitte Schønwaldt, Egtved skole

  Jeanet og Birgitte giver deres perspektiver på udviklingen af en læringskultur præget af tillid, nysgerrighed og høje overliggere for det professionelle samarbejde på tværs af organisationsniveauerne.
  Indholdsmæssigt sættes der fokus på synlig læring, dybdelæring, selvreguleret læring og feedback. Men hvilke former for ledelsesmæssig understøttelse skal der til, for at samarbejdet mellem vejledere og pædagogisk personale videreudvikles i en kultur, hvor voksenlæringsmakkere, observationskontrakter og ledelsens formative walkthroughs er nogen af byggestenene? Og hvordan kan vejledere arbejde med udviklingen af kollegers faglige og didaktiske refleksion?

  Hvordan kan de fysiske rammer og strukturer bidrage til facilitering og udvikling af et professionelt teamsamarbejde?
  v. Læringsleder Anne Fuglsang Schou og lærer og læringsvejleder Rikke Pereira, Marienhoffskolen.

  Marienhoffskolen har indrettet et mødelokale, hvor PLF teammøder afholdes. Rummet fungerer som en stilladsering for den proces og den tænkning, som ligger i bevægelsen hen imod at være et professionelt læringsfællesskab. Uden for rummet udvikler skolen også samarbejde i form af samarbejdsformen co-teaching, der får lærere og pædagogers samarbejde endnu tættere på eleverne.

  Flere shareshops fra skoler følger

  15.45-16.15
  Kaffe

  16.15-17.15
  Fra mellemledelse til pædagogisk ledelse - hvordan?
  v. Professor Sølvi Lillejord, Bergens Universitet

  Sølvi Lillejord taler om, at studier viser at mellemledere i skolen daglig udfører mange rutineprægede og praktiske arbejdsopgaver. Forskningen peger på, hvor vigtige de pædagogiske ledere er for elevernes udbytte af undervisning og skolegang. Hvordan kan denne forandring ske og hvorfor er det så vanskeligt at få til at lykkes?

  17.15-17.30
  Tjek ud fra dagens program

  19.00-
  Middag og aftenarrangement

  Fredag 13. december
  09.00-09.30
  Godmorgen - en ny dag venter

  09.30-11.15
  Leading creative professional learning communities for evidence-enriched practice
  v. Professor of professional Learning, Louise Stoll, UCL i London

  Louise Stoll taler om hvordan der overalt i verden arbejdes med kollaborativt samarbejde. Men det er ikke tilstrækkeligt bare at blive bedre til det samme. Fremmer samarbejdet fem år efter reformens start innovativ undervisning og styrkes kreativiteten hos lærerne?

  11.15-12.00
  Samme shareshops som dag 1

  12.00-13.00
  Frokost

  13.00-14.00
  Lighed i uddannelse og i samfund?
  v. Forfatter og samfundsdebattør, Lars Olsen

  Lars Olsen taler om baggrunden for reformen. Hvor står vi i dag, hvad ville vi? Hvordan skal vi håndtere ulighed i uddannelse – og i samfundet?

  14.00-14.30
  Tjek ud - tak for denne gang

  Læs mere om Folkeskolen fem år efter reformen

 • ​Konferencen er særligt relevant for dig der er leder i skolen, ressourceperson, arbejder i en skoleforvaltning, er konsulent, lærer eller pædagog.

 • ​På programmet er foreløbigt Louise Stoll, University College London. Amanda Datnow, University of California. Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør samt Sølvi Lillejord, Universitet i Bergen.

Kontakt

ska2018480x480.jpg

Faglig kontakt