Forældresamarbejde – veje frem i samarbejdet om børns udvikling, læring og trivsel i dagtilbud og skole

​20. april 2023: Et godt forældresamarbejde er meget mere end forældremøder. Samarbejdet er helt afgørende for børns udvikling og trivsel. Men hvad skal vi være opmærksomme på i samarbejdet? Hvad siger forskningen? Og hvad siger forældrene? Få svarene på konferencen.

Sted

Herning

Pris

1600 kr. + moms

Dato

20.04.2023

Tilmeldingsfrist

06.04.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • Konferencen sætter spot på forældresamarbejde, som et særligt område, vi skal have fokus på, når vi arbejder med børn og unges læring, trivsel og udvikling. Mange forbinder forældresamarbejde med forældresamtaler eller forældremøder, men forældresamarbejde er meget mere end det. Den bredde sætter konferencen fokus på.

  Efter konferencen går du hjem med svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan vi arbejde med at skabe et tillidsfuldt forældresamarbejde?
  • Hvordan oplever og erfarer forældre det at være en del af forældresamarbejdet?
  • Hvordan kan vi udvikle det vigtige forældresamarbejde med udgangspunkt i børnenes perspektiver?
  • Hvordan styrker vi det gode samarbejde med forældre med anden kulturel og sproglig baggrund?
  • Hvordan opnår man ligeværdighed mellem professionelle og forældre? Og hvordan arbejder man med forældrefællesskaber?
  • Hvordan inviterer vi alle forældrene ind som værdifulde, aktive deltagere i samarbejdet?

  Om formiddagen kan du se frem til fælles oplæg om tillid i forældresamarbejdet, hvorfor samarbejdet kan være slidsomt for forældre, det vigtige men også vanskelige i samarbejdet og perspektiver fra forældreorganisationen FOLA. Eftermiddagen byder på spændende workshops, der stiller skarpt på det gode samarbejde med forældre med minoritetsbaggrund, vejledning af forældre i dagtilbud, forældresamarbejde i specialpædagogiske sammenhænge samt forældresamarbejde i SFO og klub.

 • 08.00-08.45
  Rundstykker og kaffe.

  08.45-09.00
  Velkommen og præsentation af dagens program.

  09.00-10.30
  Tillid og forældresamarbejde v. Noomi Christine Linde Matthiesen, cand. Psych, ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet.

  I Danmark har vi en lang tradition for at samarbejde med forældre i dagtilbud og skole. I præsentationen vil jeg tage udgangspunkt i en beskrivelse af de historisk/politisk formede normer og idealer for forældresamarbejde der former nutidens praksisser, og beskrive hvorledes forældre og pædagogisk professionelle i dag understreger vigtigheden af tillid for samarbejdet. Dernæst udfolder jeg en analyse af tillid i forældresamarbejde, hvad der kan udfordre tilliden, og hvordan vi kan styrke tilliden i samarbejdspraksisser i både dagtilbud og skole.

  10.45-11.45
  Det følsomme og slidsomme forældre(sam)arbejde v. ph.D Jimmy Krab, Lektor og ph.d., Center for pædagogik, Pædagoguddannelsen Professionshøjskolen Absalon.

  Når børn har det svært i skolen intensiveres samarbejdet mellem forældre og pædagoger/lærere, men hvordan opleves og erfares det af forældre at være del af dette samarbejde? Med udgangspunkt i to forskningsprojekter, som har udforsket forældreperspektiver på samarbejdet sættes fokus på det, som forældre gør og hvordan de på forskellige måder forsøger at afkode og leve op til at være gode forældre i dagtilbud og skole. I oplægget viser jeg hvordan, forældrene, i de to studier, er på en særdeles vanskelig opgave, når de forsøger at balancere i samarbejdet med skole og/eller dagtilbud og hvad der gør det til et intensivt, følsomt og slidsomt (sam)arbejde. Afslutningsvis lægger jeg op til en diskussion af, hvad der skal til for at gøre det til et mindre slidsomt arbejde for forældre (og fagprofessionelle).

  11.45-12.30
  Frokost

  12.30-13.00
  Perspektiver på samarbejde fra forældreorganisationen FOLA.

  13.00-14.00
  Det vigtige og vanskelige forældresamarbejde v. Maja Røn-Larsen Lektor, ph.d. og studieleder for Socialpsykologi og Læring, Roskilde Universitet.

  Forældresamarbejde er en del af det pædagogiske arbejde med børn i både daginstitutioner og skoler. De senere år har det været genstand for stor opmærksomhed og diskussion om hvordan ”det gode” forældresamarbejde skal forløbe. Samtidigt bruges ordet ’forældresamarbejde’ til at beskrive en lang række af forskellige indsatser i den pædagogiske institution – fra garderobeudvekslinger i hverdagen, store forældremøder, møder med forældre til udsatte børn, dokumentationsprocesser i forhold til institutionernes liv osv. Forældresamarbejde kommer derfor nemt til at fremstå som et samlebegreb for en mangfoldighed af aktiviteter, og det overordnede fokus for indsatsen bliver vanskeligt at få fat på.

  I dette oplæg vil jeg dels udfolde vigtigheden af forældresamarbejdet i forhold til børns liv på tværs af forskellige arenaer – med udgangspunkt i børnenes perspektiver. Jeg vil desuden diskutere nogle af de betingelser, som forældrearbejdet skal udvikles i, og som ind imellem gør det vældigt vanskeligt. 

  14.15–15.00
  Workshoprunde 1
  a) Viden om og praksiserfaring med interkulturel pædagogik og forældresamarbejde v. Line Thingholm, lektor, VIA Efter- og videreuddannelse.

  • Hvordan styrker vi det gode samarbejde med forældre med anden kulturel og sproglig baggrund?
  • Kan en mere interkulturel pædagogik give nye muligheder i samarbejdet?
  • Hvordan fremmer vi deltagelsesmuligheder for alle forældre i samarbejdet?

  Det interkulturelle forældresamarbejde kan indimellem opleves vanskeligt. På workshoppen ser vi på konkrete muligheder i samarbejdet og sætter bl.a. fokus på, hvordan vi kan give alle forældre deltagelsesmuligheder i arbejdet med at styrke deres barns trivsel og læring.

  b) Vejledning af forældre i dagtilbud – hvordan gør vi lige det? v. Mathilde T. Carstens Damgaard, adjunkt, VIA Efter- og videreuddannelse, pædagog og cand.pæd. i pædagogisk psykologi.

  Med den styrkede pædagogiske læreplan er der blevet sat særligt fokus på det aspekt af forældresamarbejdet, som handler om, at det pædagogiske personale skal kunne vejlede forældrene i, hvordan de bedst muligt kan understøtte barnets læring i hjemmet. På workshoppen ser vi nærmere på, hvordan dette kan komme udtryk i praksis. Du vil blandt andet få svar på spørgsmål som: Hvilke faktorer synes betydningsfulde for, at en vejledning foregår hensigtsmæssigt? Og hvordan kan det pædagogiske personale skabe rum for at vejlede forældre om barnets læring?

  c) Forældresamarbejdet i specialpædagogiske sammenhænge v. Carsten Hegnsvad, lektor, VIA Efter- og videreuddannelse.

  Vi har interviewet repræsentanter fra forældreforeningerne LEV, Autisme- og ADHD-foreningen for at blive klar over, hvad forældrenes erfaringer og ønsker er, til samarbejdet med professionelle i dagtilbud, skoler og specialinstitutioner. Forældrene er optaget af ligeværdighed og af, at holde fokus på, at samarbejdet skal støtte børnenes liv på tværs af familie og det pædagogiske tilbud. At være forælder til et barn med problemer giver nogle særlige erfaringer, som professionelle med fordel kan lytte til.

  I workshoppen får du blandt andet svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad siger forældre inden for specialområdet om samarbejde?
  • Hvordan opnår man ligeværdighed mellem professionelle og forældre?
  • Hvordan arbejder man med forældre-fællesskaber?

  d) Fritidspædagogik og forældresamarbejde – hvordan kan man opbygge et stærkt forældresamarbejde, når forældrene ikke er der v. Kristoffer Nymark Madsen, adjunkt, Pædagoguddannelsen, VIA University College.

  Hvordan arbejder vi i SFO og klub med at skabe en stærk forældrekontakt og et stærkt forældresamarbejde for at øge deltagelsesmuligheder for alle børn? Og hvordan inviterer vi alle forældrene ind som værdifulde, aktive deltagere i samarbejdet? Vi ser nærmere på, hvilke muligheder og faldgruber der kan ligge i tematikken forældresamarbejde og deltagelsesmuligheder og ikke mindst på, hvilken viden og hvilke redskaber vi kan trække ind i samarbejdet.

  15.15 -16.00
  Workshoprunde 2 – samme som ovenfor, men med rokade.

 • Konferencen er for dig som er lærer, pædagog eller leder i dagtilbud, skole eller en fritidspædagogisk kontekst.

  Deltagelse er også relevant for dig der er ppr-konsulent i kommunen og understøtter skoler og dagtilbud i deres udvikling af praksis.

 • ​Du møder og bliver inspireret af en vifte af førende forskere og undervisere og praktikere, der deler deres viden og erfaringer om, hvordan vi bedst kan udvikle forældresamarbejdet og sammen løfte arbejdet med børns og unges udvikling, læring og trivsel. De introducerer dig for den nyeste, forskningsbaserede viden på området. Se oplægsholdernes navne og funktioner under programmet.

  Noomi Matthiesen
  Noomi forsker i forældresamarbejde i både dagtilbud og skole, hvor hun interesserer sig for familieliv, kommunikation og deltagelsesmuligheder for professionelle, forældre og børn. Noomi er forfatter til en række artikler og bøger, senest bogen Skal vi vinke – tillid, kommunikation og pædagogik i forældresamarbejde i dagtilbud i 2021 sammen med Lene Tanggaard og Paula Cavada-Hrepich.

  Jimmy Krab
  Jimmy forsker i samspil og samarbejde mellem fagprofessionelle og forældre med fokus på børn, der har det svært i dagtilbud og skole.  Underviser på dagtilbud – specialiseringen i pædagoguddannelsen og den pædagogiske diplomuddannelse for pædagoger og lærere.

  Forsvarede i december 2021 en ph.d.-afhandling (Roskilde Universitet) om forældreperspektiver på skole-hjem-samarbejde, når børn har det svært i skolen. Aktuelt er jeg i gang med et forskningsprojekt som belyser hvad der kendetegner pædagoger og lederes arbejde med familier, når de ser der er brug for forebyggende eller opsøgende kontakt til forældre i dagtilbud, skole og fritidsinstitutioner.

  Maja Rønn Larsen
  Maja har gennem en årrække udforsket børn, forældres og professionelles perspektiver på tværs af børnelivet fra vuggestue og dagpleje, over børnehave til skole og SFO.
  Hun har haft en særlig opmærksomhed på faglighed og samarbejdsprocesser om børn i ”grænselandet mellem det special- og det almenpædagogiske område”.

  Kristoffer Nymark Madsen
  Adjunkt, Pædagoguddannelsen VIA, Aarhus C. Cand.Pæd/pæd. og diplom i ledelse

  Carsten Hegnsvad
  Lektor, VIA Efter- og videreuddannelse

  Line Thinghom
  Lektor, VIA Efter- og videreuddannelse

  Mathilde T. Carstens Damgaard
  Adjunkt, VIA Efter- og videreuddannelse, pædagog og cand. pæd. i pædagogisk psykologi

Kontakt

dld480x4802019.jpg

Faglig kontakt