Metodekursus i samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellen er en model for, hvordan man kan koordinere og sikre sammen­hæng i en borgers sag med udgangspunkt i borgerens ønsker, motivation og behov. Koordineringen af borgerens mål og ind­satser sker ved minimum tre netværksmøder om året, hvor borgeren fastsætter dagsordenen. Erfaringer viser, at samarbejdsmodellen i kombination med bostøtte tilsammen kan bidrage til at løse udfordrin­ger med koordinering og samarbejde samt med fastholdelse og trivsel i egen bolig.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • På dette kursus lærer du samarbejdsmodellen som metode og som en tilgang til koordinering og sammenhæng mellem indsatser. Der vil være et særligt fokus på din egen rolle og faglighed i det fælles tværfaglige samarbejde omkring og med borgeren. Det kan fx være koordinering i en sammenhængende kommunal ungeindsats.

  Kurset giver dig: 

  • viden om samarbejdsmodellens kerneelementer og konkrete redskaber, og hvordan du kan anvende modellen i praksis og gøre brug af metodehåndbogen i dit arbejde
  • viden om at arbejde med dilemmaer og praksiserfaringer som en del af dialogen omkring samarbejdsmodellen
  • viden om, hvilke konkrete redskaber du kan anvende i modellen som en del af den helhedsorienterede indsats til borgeren
  • viden om, hvordan du kan gennemføre tværfaglige møder i praksis, og hvilke krav det stiller til både din forberedelse, gennemførelse og opfølgning på mødet.
 • ​Du arbejder med:

  • Housing First strategien og Housing First for unge (HF4Y)
  • borgere med komplekse og sammensatte problematikker – hvem er de?
  • det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
  • samarbejdsmodellen, vidensgrundlaget og de seks kerneelementer
  • træning i de konkrete redskaber
  • mødeforberedelse
  • mødetjekliste
  • netværskortlægning
  • din egen rolle og faglighed i det fælles samarbejde
  • rammesætning af casebeskrivelse til metodeopfølgningsseminar
 • Kurset er relevant for dig, der arbejder som eksempelvis myndighedssagsbehandler på socialområdet, myndighedssagsbehandler på uddannelses- og beskæftigelsesområdet (fx hvis du arbejder med sammenhængende kommunale ungeindsater for unge under 25 år uden ungdomsuddannelse eller job), leverandør af sociale indsatser til målgruppen (fx bostøttemedarbejder, kontaktperson, medarbejder på boformer med mere) samt eventuelle andre relevante fagpersoner, der forventes at skulle arbejde med samarbejdsmodellen.

  Bemærk: Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i Kursuskataloget.

  Deltagelse på et metodekursus kræver, at kommunen eller boformen har en forudgående samarbejdsaftale med Socialstyrelsen eller anmoder herom i forbindelse med ansøgning om deltagelse på metodekursus. En samarbejdsaftale fås gennem direkte kontakt til Socialstyrelsens rådgivningsfunktion via kursuskatalog@socialstyrelsen.dk.

  En samarbejdsaftale er en aftale med Socialstyrelsen om rådgivning, implementeringsstøtte og kompetenceudvikling til kommuner eller §110 boformer på hjemløshedsområdet. Rådgivningen er henvendt til jer, der ønsker at udvikle indsatsen for borgere i hjemløshed ved at arbejde ud fra Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder CTI eller ICM samt metodekurserne Traumer og hjemløshed, Familiemægling og Samarbejdsmodellen.

  Vil din kommune indgå samarbejdsaftale med Socialstyrelsen? Læs mere om samarbejdsaftale med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet her.

 • Didaktisk tilrettelægges metodekurserne også som aktionslæringsinspirerede kurser. Det kommer blandt andet til udtryk gennem de øvelsesbaserede elementer på selve kurset og mellem de to metodekususdage og frem til metodeopfølgningsseminaret skal du gennemføre en eller flere prøvehandlinger i egen praksis, hvor du har fokus på at omsætte metoden.

  Efter cirka 6 måneder følges metodekurset op med et metodeopfølgningsseminar, som vil tilrettelægges med udgangspunkt i de handlinger, du har gennemført i egen praksis i forhold til at arbejde med at omsætte Samarbejdsmodellen.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt