Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

​Ønsker du at kvalificere og udvikle dine kompetencer gennem indsigt i og viden om faglig sparring, organisering af pædagogiske læringsmiljøer og rollen som faglig ressourceperson? Deltagelse i dette modul kvalificerer dine evner til at forholde dig analytisk og refleksivt til din egen samt andres praksis. Du får også viden om tilrettelæggelse af forløb i dagtilbuddet med fokus på faglige udvikling og styrkede læringsmiljøer.

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, kan du bidrage til udviklingen og forankringen af en styrket pædagogisk læreplan i dit dagtilbud.

  Forløbet gør dig i stand til at:

  • Formidle viden om strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg samt spontane situationer
  • Udvikle, undersøge og evaluere pædagogiske læringsmiljøer i en bred forståelse
  • Tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø der inddrager børnenes perspektiver
  • Initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • Bidrage til udvikling af faglig sparring
  • Facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan 
 • På modulet får du viden om didaktisk tilrettelæggelse af et pædagogisk læringsmiljø, som medtænker børns perspektiv samt deltagelse.  

  Du arbejder med:

  • Den styrkede pædagogisk læreplan, herunder det pædagogiske grundlag, temabeskrivelserne og læringsmål
  • Lovgivning på området og øvrige strategier og indsatser vedrørende det pædagogiske grundlag
  • Læringsfællesskaber, tværfaglig sparring og aktionslæringsforløb
 • ​Modulet er relevant for dig, som er uddannet pædagog i en daginstitution. Det er også for dig som har en særlig pædagogisk indsigt inden for et eller flere felter, der bidrager systematisk til at fremme pædagogiske processer i institutionen.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning samt gruppearbejde. Vi tilrettelægger modulet ud fra en 20-30-50 struktur, hvor de 20% bør foregå forud for undervisningen i form af egen refleksion. De 30% foregår som undervisning. De sidste 50% sker gennem afprøvning af ny viden og faglig sparring lokalt.

 • For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:
  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse ´
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

dld480x4802019.jpg

Faglig kontakt