Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

Vil du gerne kvalificere dig til at varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Så er specialuddannelsen til sundhedsplejerske noget for dig.

Noget af det, vi vil beskæftige os med under uddannelsen, er, at du som sundhedsplejerskestuderende opnår indsigt i og forståelse for sundhedsplejerskeinstitutionens opbygning og placering i et politisk styret sundhedsvæsen.

Susanne Klit Sørensen, Uddannelsesansvarlig, VIA University College

Om uddannelsen

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen giver dig kompetencer til at varetage sundhedsfremme og forebyggelse i relation til børn, unge og deres familier gennem varetagelse af sundhedsplejerskers funktionsområder.

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen er en specialuddannelse af 1½ års varighed, svarende til 90 ECTS-point: 1 års teori ved VIA University College i Aarhus og ½ års klinik, fordelt som 2x3 mdr, i en uddannelsesstilling i en kommune.

  Der er uddannelsesstart hvert år pr. 1. januar – med afslutning året efter den 30. juni.

  Den teoretiske del er SU-berettiget (Læs mere på www.su.dk), mens du aflønnes af ansættelseskommunen i den kliniske del. På KL’s hjemmeside kan du læse om løn til sundhedsplejerskestuderende i klinik.

  Uddannelsen er opdelt i tre afsnit:

  • Sunde og raske børn, unge og deres familier (teori og klinisk uddannelse)
  • Børn, unge og familier i sårbare og udsatte positioner (teori og klinisk uddannelse)
  • Udvikling, forskning, evaluering, kvalitetssikring. Organisationen og sammenhæng mellem de politiske niveauer (teori)​

  Læs mere om Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen er målrettet sygeplejersker, der opfylder adgangskrav og indgår praktikaftale med kommune (Læs mere under Adgangskrav).

 • Nedenfor kan du læse om adgangskravene og om hvordan du dokumenterer, at du opfylder dem:

  • Dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med modulet Praksis - videnskabsteori og metode fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Se vores udbud af dette modul her. Du skal have bestået modulet før du kan starte på uddannelsen.
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Relevant klinisk erfaring* fra ansættelse som sygeplejerske på mindst 3 år og med ansættelse på 32 timer/uge eller mere inden for minimum to af følgende områder, heraf et ansættelsesforløb af mindst 12 måneders varighed og et andet ansættelsesforløb inden for et andet område af mindst 6 måneders varighed:
   a) Barselspleje
   b) Neonatologi
   c) Pædiatri
   d) Børnepsykiatri
   e) Hjemmesygepleje
  • En skriftlig ansættelsesaftale (også kaldet praktikaftale) med en kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under staten) i forhold til klinisk uddannelse i ½ år.

  *Relevant klinisk erfaring

  Du skal kun dokumentere din relevante erhvervserfaring, når du søger ind. Al relevant erfaring som opnås til og med den 31. december kan tælle med.

  Flere ansøgere uploader dokumentation på erfaring, som er irrelevant. Vi vil derfor præcisere, at det kun er erfaring som færdiguddannet sygeplejerske – inden for de fem områder – som er relevant. Har du ansættelse fra steder, du ikke kan dokumentere, kan denne erfaring ikke tælle med.

  Erfaring fra ét ansættelsessted som dækker to områder?
  Har du erfaring fra én afdeling, som dækker mindst to af de relevante områder, så vær opmærksom på at kunne dokumentere dette. Det skal fremgå hvor meget hvert område har fyldt. Et eksempel kan være, at du er ansat på en pædiatrisk afdeling, som også dækker det neonatale område. Måske fylder pædiatrien 70 % og neonatalogi 30 %. Et andet eksempel er, at du har været på et barselsafsnit, hvor man også dækker det neonatale område. Barselspatienterne udgør måske 15 senge og de neonatale patienter udgør 5 senge. Sagt på en anden måde, så skal vi kunne udlede hvor mange måneder (svarende til 32 timer/uge) du har erfaring inden for de forskellige områder.´

  Krav om 3 års erfaring
  Det er et krav, at du har været ansat i mindst 3 år (på mindst 32 timer pr. uge). Har du været ansat et sted på mindre end 32 timer pr. uge, tæller det selvfølgelig også med – men du skal omregne hvad det svarer til på 32 timer/uge. Se hvordan du omregner til 32 timer/uge herunder. Erhvervserfaring beregnes ekskl. orlovsperioder.

  Omregn ansættelse til 32 timer/uge
  Du kan bruge denne formel til at udregne, hvor mange måneder en ansættelse på mindre end 32 timer/uge vil svare til på 32 timer/uge:
  Timer pr. uge x antal mdr’s ansættelse / 32 = antal måneder på 32 timer

  Eksempel:
  Du har været ansat på 28 timer pr. uge i 13 måneder. Omregn hvad dét svarer til på fuld tid således:
  28 x 13 / 32 = 11,4 måneder (svarende til ansættelse på 32 timer/uge).

  NB: Du må ikke omregne hvad din ansættelse svarer til på 32 timer/uge, hvis din ansættelse har været på mere end 32 timer/uge.

  Mulighed for at søge ind på dispensation?

  Har du erfaring som sygeplejerske fra et sted, som svarer til et eller flere af de relevante områder, er der mulighed for at søge dispensation. Det kan fx være, at du har været ansat på en døgninstitution eller et børnehospice, og du så ønsker at kunne få sidestillet erfaringen derfra med et relevant område, fx pædiatri.
  Erfaring fra børneteam og vikarbureau er som udgangspunkt ikke relevant erfaring – men det er en individuel vurdering, vi foretager hver gang en ansøger har erfaring herfra.
  Erfaring fra friplejehjem og fra plejehjem/plejecenter kan ikke tælle som hjemmesygepleje. For at det kan tælle som hjemmesygepleje, skal du som ansøger have været ansat i en kommune i deres udekørende team i hjemmesygeplejen.
  Der kan ikke søges om dispensation for kravet om at være uddannet sygeplejerske og heller ikke for kravet om tre års relevant klinisk erfaring inden for minimum to af de fem relevante områder.

  Hvis du søger ind på dispensation, skal du udfylde skema til dispensationsansøgning, og uploade den sammen med din øvrige dokumentation i ansøgningen.

  Praktikaftale med en kommune

  For at kunne optages på uddannelsen skal du indgå en aftale om en uddannelsesplads (praktikplads) med en kommune. Du skal ikke selv kontakte kommunerne for at få en praktikplads, men søger om en plads via ansøgning til uddannelsen.

  Vi har som oftest flere ansøgere til uddannelsen, end der er plads til. Derfor vil de fleste kommuner have flere ansøgere til samtale, end de har mulighed for at indgå praktikaftale med. Det betyder, at du kan få afslag – selvom du er forhåndsgodkendt til uddannelsen.

  Se en tidsplan over optagelsespr​ocessen her​.

 • Du søger om optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske online via NemStudie​​. Ansøgningsfristen er den 21. august 2024 kl. 12.00. Du ansøger både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune på samme tid. 

  Du må kun søge ind på uddannelsen et sted; enten ved VIA University College (Aarhus) eller Københavns Professionshøjskole.​

Om ansøgningen

Når du ansøger online, ansøger du både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune. Hvis du opfylder adgangskravene om relevant uddannelse og erhvervserfaring, bliver du forhåndsgodkendt og dernæst matcher et fordelingsudvalg dig med en kommune, som indkalder dig til en ansættelsessamtale med henblik på at indgå praktikaftale  

 • Læs trin for trin hvordan du søger om optagelse på uddannelsen.

  Ansøgning

  • Ansøg elektronisk via NemStudie. Se nærmere under "Tilmelding". 
  • I forbindelse med ansøgningen skal du uploade dokumentation på, at du opfylder adgangskravene, og du skal angive forskellige personlige informationer
  • Når ansøgningen er sendt, modtager du et link til et skema, hvor du skal angive yderligere informationer. Du skal blandt andet prioritere hvilke fem kommuner, du kunne ønske dig at komme til samtale hos mhp. praktikaftale og du skal uddybe hvilken relevant erhvervserfaring du har. 

  Forhåndsgodkendelse/afslag

  • Opfylder du adgangskravene om relevant uddannelse og erhvervserfaring kan du forhåndsgodkendes og får mail herom i uge 39
  • Hvis du ikke opfylder adgangskravene får du tilsendt et afslag på mail i uge 39

  Fordeling af uddannelsespladser (praktikpladser)

  • Et fordelingsudvalg fordeler ansøgningerne i uge 41, så alle ansøgere med en forhåndsgodkendelse bliver tilbudt en samtale i en kommune med henblik på at indgå praktikaftale.
  • Udvalget tilstræber at tilgodese alle kommuner og ansøgeres prioriteringer, men vi kan ikke garantere, at du får opfyldt dine prioriteringer

  Første samtalerunde

  • På baggrund af fordelingsudvalgets vurdering indkalder kommunerne til samtale. Du får direkte besked fra kommunen i uge 41-44 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 45.
  • Ansøgere indgår praktikaftale med kommunen og sender kopi af praktikaftale til VIA senest uge 47.
  • Ansøgere, der ikke opnår praktikaftale, giver besked til VIA
  • Kommuner med eventuelt ledige pladser giver besked til VIA

  Anden ansættelsesrunde

  • Det er de færreste kommuner, som ikke indgår praktikaftaler i første samtalerunde. Er der alligevel kommuner, som mangler at indgå aftale, sørger VIA for at tilbyde anden samtalerunde til en eller flere ansøgere, som fik afslag i første samtalerunde.
  • Der er således ingen garanti for at man kan komme til anden ansættelsesrunde
  • Ansøgere indgår praktikaftale med kommunen og sender kopi af praktikaftale til VIA senest uge 44.

  Optag

  • VIA sender endelig bekræftelse på optag i uge 48
  • Ansøgere der ikke har indgået praktikaftale efter 1. eller 2. samtalerunde har mulighed for at søge ind på uddannelsen igen ved næste optagelsesrunde

  Få overblik over tidsplanen for optagelse 2025 her (pdf)

  Data som VIA videregiver, når du søger ind på uddannelsen

  I forbindelse med ansøgningen, skal du oplyse VIA om blandt andet dit cpr-nummer, e-mail, telefonnummer og adresse samt hvilke relevante områder, du har arbejdet indenfor. Disse data er nødvendige dels for at VIA kan behandle din ansøgning og dels for at fordelingsudvalget (bestående af repræsentanter af ledende sundhedsplejersker i Jylland og på Fyn), som fordeler ansøgerne til samtale med henblik på at indgå en praktikaftale, får de informationer, de har brug for til at kvalificere fordelingen af ansøgere til kommunerne.

  Hvis du søger ind på dispensation og din ansøgning skal behandles i Specialuddannelsesrådet for sundhedsplejerskeuddannelsen, vil dine data om hvilke områder, du har arbejdet indenfor, videregives til dem. Ved fordelingen af ansøgere til kommuner sker det anonymiseret. Det betyder, at fordelingsudvalget kun kender ansøgers postnummer og by samt inden for hvilke områder, man har arbejdet. Derudover får fordelingsudvalget information om, om man som ansøger har bil/cykel til rådighed.

  Når ansøgerne er fordelt til kommunerne, får den enkelte kommune, man som ansøger, tilbydes samtale hos, tilsendt yderligere information om ansøger. VIA sender således cpr-nummer, e-mail og telefonnummer på ansøger til den kommune, der skal indkalde ansøger til samtale. Kommunen har brug for disse informationer for at kunne indkalde ansøger til samtale. Kommunen, der indkalder ansøger til samtale, får også information om inden for hvilke områder, ansøger har erfaring.

 • Det skal du have klar, når du søger ind:

  • Eksamensbevis og/eller autorisationsbevis
  • Har du ikke en uddannelse på bachelorniveau skal du ud over eksamensbevis på din sygeplejerskeuddannelse også indsende modulbevis fra diplommodulet 'Praksis – videnskabsteori og metode' eller en bekræftelse på, at du er optaget på modulet
  • Dokumentation for relevant klinisk erfaring
  • Hvis du søger ind på dispensation skal du have udfyldt skema hertil, som skal uploades sammen med din anden dokumentation

  Hvordan dokumenterer jeg min kliniske erfaring?

  Når du uploader dokumentation for dine ansættelser, så kan det være på forskellig vis. Vi nævner nogen af de måder, det kan dokumenteres, her:

  • Udskrift fra din HR-/lønafdeling. De har tavshedspligt, og de kan lave et dokument, hvor din ansættelsesperiode og ansættelsesgrad fremgår
  • Ansættelseskontrakt/opsigelse
  • Bekræftelse fra arbejdsgiver
  • Bekræftelse på arbejdsopgaver beskrevet af enten afdelingssygeplejerske eller –læge, eller af TR/AMIR på arbejdspladsen
  • I yderste nødstilfælde kan lønsedler dokumentere din erfaring

  Vigtigt: Uanset hvilken type dokumentation du uploader, skal det fremgå tydeligt hvilket relevant område, erfaringen dækker (fx ”hjemmesygepleje”). Derudover skal der på al form for dokumentation tydeligt fremgå ansættelsesperiode (fx 1. januar 2015 til 31. marts 2016) og ansættelsesgrad (fx 32 timer/uge). Har du haft en længere sygdomsperiode, barselsorlov eller af anden årsag ikke været på arbejde, skal perioden herfor fremgå. Længerevarende fraværsperioder skal trækkes fra den samlede tid, du har været ansat.

  Vi godtager ikke ATP-beregninger eller -udskrifter som dokumentation på erfaring. Et CV kan heller ikke godtages som dokumentation for erfaring. 

   

 • Herunder kan du se hvilke kommuner der har klinikpladser i forbindelse med optaget 2025-26.

  Du kan klikke på den enkelte kommune og læse en præsentation af dem som klinisk uddannelsessted. Enkelte kommuner har ikke en præsentation, - du henvises i stedet til at søge mere information på kommunens egen hjemmeside eller kontakte den pågældende kommunes sundhedspleje.

  Region Nord:
  Frederikshavn
  Hjørring
  Jammerbugt
  Mariagerfjord
  Morsø
  Thisted
  Aalborg


  Region Midt:
  Favrskov
  Hedensted
  Herning
  Holstebro
  Horsens
  Ikast-Brande
  Randers
  Ringkøbing-Skjern
  Silkeborg
  Skanderborg
  Skive
  Syddjurs
  Viborg
  Aarhus


  Region Syd:
  Assens
  Esbjerg
  Fredericia
  Faaborg-Midtfyn
  Haderslev
  Kerteminde 
  Kolding
  Middelfart
  Nordfyns
  Odense
  SvendborgLangeland og Ærø
  Sønderborg
  Varde
  Vejen
  Vejle
  Aabenraa

Mere information

Pil

Vejledning

Spørgsmål og svar

Få svar på de mest stillede spørgsmål omkring uddannelsen lige her.

Få svarene her

Kontakt

jula2024_480x480.jpg

Administrativ kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder