Klimatilpasning

Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima

Vi forsker i løsninger inden for klimatilpasning med fokus på håndtering af overfladevand, kortlægning af det terrænnære grundvand og nedsivningspotentiale.

Vi arbejder med emner som klimaveje, nedsivningspotentiale, hydrologi, design og drift.

Sådan arbejder vi

Vores opgaver tager afsæt i praktiske problemer og løses i tæt samarbejde med eksterne partnere og den offentlige sektor.

Vi arbejder tværfagligt, hvor klimatilpasning ofte kobles med energisektoren og AR/VR-løsninger. Forskningen er praksisnær og anvendelsesorienteret og formidles nationalt og internationalt samt til vores ingeniørstuderende.

 

 

Udvalgte projekter

Klimavejen

Der er anlagt en klimavej, som både håndterer overfladevand, der kan sive gennem asfalten så oversvømmelser undgås og samtidig udvinder energien fra vandet og den omkringliggende jord ved hjælp af et jordvarmesystem etableret i vejkassen.

Energien bruges til at opvarme det nærliggende børnehus.

Læs mere om projektet

Projekt omfatter etablering af en klimavej,undersøgelse af nedsivningspotentialet og undersøgelse af oprydningspotentiale.

Samarbejdspartnere

Hedensted Kommune, C2C-CC

Kontakt

Theis Raaschou Andersen
Forskningschef

thra@via.dk

Nedsivningspotentialet i nye byområder

Projektet undersøger nedsivningspotentialet ved nye boligudstykninger ved hjælp af geofysisk kortlægning, boringer og nedsivningstests.

På baggrund af data udarbejdes en række planlægningskort som bygherrer kan bruge til den videre planlægning af udstykningen.  

 

heat map over del af Juelsminde by

Læs mere om projektet

Projektet beskæftiger sig med bæredygtige klimaforandringer gennem et holistisk bæredygtigt koncept med særlig fokus på øget nedsivning i byområder

Samarbejdspartnere

Horsens Kommune, C2C-CC

Kontakt

Theis Raaschou Andersen
Forskningschef

thra@via.dk

Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde

Det terrænnære grundvand moniteres langs kysten i Juelsminde ved hjælp af tryksensorer monteret i boringer.

Ud fra data undersøger vi, hvordan havniveauet og grundvandet interagerer, og der bliver udarbejdet løsningsforslag til afhjælpning af oversvømmelserne i området. 

 

billede af jordhul hvor der skal nedgraves forskningsmateriale

Læs mere om projektet

Projektet støtter og kvalificerer klimaforanstaltningerne med ny viden om samspillet mellem saltvand og grundvand og de dertil knyttede udfordringer.

Samarbejdspartnere

Hedensted Kommune, C2C-CC

Kontakt

Søren Erbs Poulsen
Docent

soeb@via.dk