kloak-oversvommes

Vi skaber grønne løsninger og ruster byer til klimaforandringer

Energi og miljø

Om forskningen

 • Forskningsområder

  Vi forsker i globale udfordringer indenfor energi og miljø.

  Energi

  • Jordvarme
  • Køling
  • Energilagring

  Miljø

  • Vandforsyning
  • Jord og forurening
  • Klimaforandringer
  • Resiliens
 • Udvalgte projekter

  Vi deltager bl.a. i projekter indenfor drikkevandsforsyning, varmelagring og beskyttelse mod fremtidens vandstandsstigninger.

  VIA har etableret resilient klimavej i samarbejde med Hedensted Kommune

  VIA University College har i samarbejde med Hedensted Kommune etableret 50 meter klimavej i Hedensted der på samme tid løser to af tidens store klimaudfordringer. Nemlig klimatilpasning og klimaforebyggelse.

  Klimaforandringerne ses primært i form af hyppigere og mere ekstreme nedbørshændelser, som især i byområder kan forårsage oversvømmelser mv., idet spildevandsnettet oftere overbelastes.

  Klimaforebyggelsen handler primært om at reducere udledningen af drivhusgasser, således at temperaturen ikke forsat stiger. Derfor er energisektoren i gang med en grøn omstilling, således at Danmark kan nå sit klimamål om at være fossilfri i år 2050. 

  For at imødegå disse udfordringer har Hedensted Kommune og VIA University College sammen etableret en innovativ klimavej på Dalbyvej i Hedensted, der på samme tid håndterer regnvandet lokalt samt udvinder varme fra regnvandet til opvarmning af en nærliggende børnehave.

  Du kan se en model af klimavejen her

  Om projektet

  Projektet med klimavejen i Hedensted er et konkret eksempel på, hvordan VIA arbejder praksisnært med forskning. For etableringen af klimavejen giver forskerne på VIA en række data såsom vejens energipotentiale, opstuvnings-, forsinkelses- og oprensningspotentiale samt unik viden om klimavejens løbene drift som direkte kan bruge i forsknings- og undervisningsmiljøet.

  Klimavejen består teknisk set af én samlet vejkassekonstruktion, hvorpå der er udlagt to forskellige asfalttyper, henholdsvis permeabelt asfalt hvor regnvandet kan sive igennem asfaltbelægningen og ned i en vejkassen og en traditionel asfaltbelægning. 

  Vejkassen er fyldt med et specialudviklet bærelag med en høj (ca. 30 %) hulrumsprocent, og derved fungerer som det primære magasin for vandet. Vejkassen kan herved rumme 120.000 L vand. Som noget helt nyt er der endvidere etableret 800 m jordvarmeslanger i selve vejkassen i form af 4 linjeføringer a 200 m.

  Med jordvarmeslangerne vil forskerne undersøge muligheden for at udnytte energien i den vand, der filtrerer igennem vejbelægningen til at opvarme en nærliggende børnehave med.

  Godt samarbejde med Hedensted

  Hedensted Kommune har valgt at samarbejde med forskerne på VIA, fordi de forstår at tænke i nye klimavenlige løsninger. Samtidig forventer Hedensted Kommune, at klimavejen bliver starten på et fremtidigt samarbejde med VIA.

  For Hedensted Kommune det er et prioriteret indsatsområde, at de vil en sikre bæredygtig udvikling og de er derfor glade for, at forskerne fra VIA kan hjælpe dem på den bedst mulige måde.

  Anlæggelsen af klimavejen i Hedensted er en del af Coast to Coast Climate Challenge–projektet.

  Projektperiode: 2017 – 2020

  Projektpartnere: VIA University College, Hedensted Kommune

  Finansiering: EU LIFE-programmet samt partnerne.

  Projektleder hos VIA

  Theis Raaschou Andersen
  Programleder og ph.d.
  UC Viden-profil
  thra@via.dk

   

  Risiko- og miljøvurderinger i forbindelse med etablering af LAR-løsninger i urbane miljøer

  Grundet det stigende demografiske pres på byerne er der øget interesse fra kommuner og entreprenører for at byudvikle forladte industrigrunde i byerne. Typisk vil disse områder udvikles til ” livable areas” med grønne, grå og blå områder. Derfor ses der pt. en markant stigning i antallet af LAR anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), og derved også en kraftig øget infiltration af overfladevand, i urbane områder. Indtil nu er det ikke belyst i tilstrækkelig grad, hvorledes denne øgede infiltration påvirker eksisterende forureninger og eventuelt re-mobiliserer dem i urbane områder.

  I projektet ”Optimering af risiko- og miljøvurderingerne ved etablering af LAR-løsninger i urbane miljøer” skal VIAs forskere og partnere gennem geofysisk kortlægning, geologisk modellering, stoftransportmodellering og visualiseringer i bl.a. spilmiljøer udvikle og optimere risiko- og miljøvurderinger ved etablering af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i urbane miljøer mhp. ovenstående udfordringer.

  Projektet skal bl.a. udmønte sig i en best practice guide for myndighedernes arbejde med risiko- og miljøvurderinger og være med til at afklare usikkerheder i relation til etablering af LAR-løsninger. Guiden skal være med til at afklare usikkerheder om strømningsforhold, vandspejlsforhold og forureninger i relation til etablering af LAR-løsninger.

  Projektperiode: 2018-2019

  Projektets partnere er Aarhus Vand, Aarhus Kommune, Rambøll, Regional Udvikling i Region Midtjylland og VIA Energi & Miljø. Finansiering: Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

  Læs mere om projektet i UC Viden

  Projektleder hos VIA

  Theis Raaschou Andersen
  thra@via.dk


  Smart redesign af drikkevandsproduktionen

  VIAs forskere fra Forskningsgruppen for Energi og Miljø fortsætter deres engagement i at udvikle drikkevandsområdet i Danmark. Tidligere var de involveret i fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning (FutureWater) (LINK til historien om Fremtidens Drikkevand på VIAs web) og nu er gruppen igen involveret i et stort og banebrydende projekt, der har til formål at forbedre drikkevandsproduktionen og -kvaliteten i Danmark.

  Fyrtårnsprojekt udfordrer af mere end 100 års sandfiltrering
  VIAs forskere har sammen med en række partnere igangsat et ambitiøst fyrtårnsprojekt, der tager afsæt i Aarhus Vand og VandCenter Syds drikkevandsproduktion. Sandfiltrering er hjertet i drikkevandsbehandlingen i Danmark i dag. Design af vandbehandlingsanlæg har været meget konstant i mere end 100 år. Men nu vil projektgruppen med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, redesigne vandbehandlingen fra bunden ved radikal nytænkning af drikkevandsproduktionen. 
  Projektet vil skabe kompakte vandværker med større kapacitet, halvering af vandspildet i produktionen, kortere opstartsperioder, energibesparelser og bedre vandkvalitet. 

  Projektet inddrager både kommercielle og open science tilgange
  Hvordan vil projektet opnå disse ambitiøse mål? Den korte version er, at projektet favner både kommercielle og Open Science aspekter af drikkevandsproduktion. De kommercielle aspekter inkluderer udvikling af en innovativ modulær arkitektur, banebrydende filterbeholdere, og en ny linje af filtermedier produkter. Open Science aspekterne inkluderer udvikling af en open science-platform, således at forsyningsbranchen selv kan bidrage med data til benchmarking af vandbehandlingsprocessen. Desuden vil der afholdes Open Science seminarer således at nye resultater og nye behov drøftes med vandbranchen undervejs i projektet. Projektet forventer derigennem at være til gavn for den samlede vandbranche i Danmark  - og senere i udlandet. 

  Nytænkning, test og demonstration af nye løsninger i fuldskala
  VIAs forskere bidrager til at nytænke drikkevandsproduktionen. Med ny viden baseret på bl.a. moderne DNA-teknologi kombineret med sofistikeret prøvetagning i sandfiltrenes forskellige lag åbner nu denne black-box i vandbehandlingen og gør det muligt at undersøge, forstå og manipulere de kemiske, mikrobiologiske og procesteknologiske elementer i drikkevandsbehandling. Projektets partnere skal i fællesskab udvikle, teste og demonstrere nye, innovative løsninger i fuldskala på Østerbyværket i Tranbjerg ved Aarhus og Lundeværket i Otterup på Fyn. Løsninger præsenteres bl.a. på IWA World Water Congress i efteråret 2020, hvor over 5.000 vandfolk kommer til Danmark fra hele verden.

  Projektets partnere: Projektets partnere er Aarhus Vand (projektejer), VandCenterSyd, Amphi-Bac, Vand og Teknik, Dansk Kvarts Industri, NIRAS og VIA Energi & Miljø på VIA University College. 
  Projektstøtte: Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

  Projektperiode: 2018-2020

  Projektleder hos VIA

  Loren Ramsay, docent, MSc. (kemiingeniør)
  lora@via.dk
  Ekspertsite


  Vedvarende bygningsintegreret varme- og køleforsyning til fremtidens resiliente byer

  Skal Vejle have vedvarende, bygningsintegreret varme- og køleforsyning i Ny Rosborg?

  Danmark har forpligtet sig politisk til at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Et antal delmål skal være med til at sikre overgangen til vedvarende energi, hvor Danmark bl.a. forpligter sig til at producere al varme med vedvarende energikilder i 2035.

  I et nyt projekt skal VIAs forskere sammen med projektets øvrige partnere undersøge mulighederne for bæredygtig, jordvarmebaseret varme- og køleforsyningen af det nye byområde Ny Rosborg i Vejle.

  I projektet anlægges en holistisk tilgang, hvor hele Ny Rosborg området tænkes ind i én samlet energiløsning. Projektet vil derfor fravige den typiske tankegang med individuelle energiløsninger for enkelte bygninger eller traditionel fjernvarme. I forhold til lavenergibyggeri, der potentielt har et kølebehov om sommeren, er mulighederne for billig frikøling med energipælene af særlig interesse.

  Projektet inkluderer både geologisk og termisk kortlægning, felt- og laboratorieundersøgelser, installation og monitering af pilotanlæg og udvikling af et beregningsværktøj. Værktøjet vil kunne anvendes i by- og forsyningsplanlægningen af Ny Rosborgs energiforsyning. Endvidere vil der i projektet blive udarbejdet en forretningsmodel, hvor det skal belyses, hvorvidt energipælebaseret forsyning udgør et økonomisk attraktivt valg for Rosborgområdet i forbindelse med den grønne omstilling.

  Projektet bygger videre på Maria Alberdi-Pagolas erhvervs-ph.d. projekt, der foreløbigt har givet en god forståelse af varme- og kølepotentialet for enkeltpæle og fundamenter med flere pæle.

  Projektperiode: oktober 2017- december 2019. Projektpartnere: Projektets partnere er Centrum Pæle A/S, Vejle Kommune, Vejle Fjernvarme, Vølund Varmeteknik og VIA Byggeri, Energi & Miljø. Finansiering: Projektet er støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

  Læs mere om projektet på temasite om resilience "Vejles klimaudfordringer skal vendes til værdi og kvalitet" eller på UC Viden

  Projektleder i VIA

  Theis Raaschou Andersen
  UC Viden-profil
  thra@via.dk


  Nyt drikkevandsprojekt om geofysik i filtre

  Et nyt drikkevandsprojekt skal udvikle et operationelt geofysik udstyr til installation på vandværker med åbne sandfiltre mhp. at give vandværker information om, hvorvidt deres returskylsprocesser er optimale eller kan forbedres. Projektet skal desuden udvikle en bedst praksis procedure til brug af metoden samt dokumentere effekten ift. vandbesparelse ved returskyl, oprensningseffekt og drikkevandskvalitet.

  Projektets partnere er Lemvig Vand & Spildevand, VIA Byggeri, Energi & Miljø ved VIA University College, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet og Niras.

  Finansiering: Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP) og projektets partnere

  Projektperiode: 2016-2019

  Læs mere om projektet på VUDPs hjemmesideUC-viden og En million til forskning i vandspild på vandværker

  Projektleder hos VIA:

  Theis Raaschou Andersen
  UC Viden-profil
  thra@via.dk


  En kombineret jordvarmeslange- og faskineløsning skal fremme anvendelse af jordvarme og øge energieffektiviseringen

  Projektet har til formål at demonstrere et fuldskala teknologisk koncept til øget effektivitet af jord-til-vand varmepumpeanlæg i bygninger. Konceptet kombinerer en horisontal jordvarmeslange med en faskine med vandsugende mineraluld. Regnvand fra bygningen ledes til den specialudviklede faskine med integreret jordvarmeslange, hvorved energioptaget i jordvarmeslangen potentielt øges pga. større opfugtning ved nedsivning.

  Forskerne forventer at horisontale jordvarmeanlæg, der kombineres med nedsivning er mere velegnede til relativt små matrikler da jordvarmeslangeudlægget kan reduceres pga. det forbedrede energioptag.

  Projektet skal dokumentere størrelsen af den opnåede energieffektivisering ved kombinationen af jordvarme og nedsivning set i forhold til tilsvarende traditionelle anlæg, samt etablere et bedre dimensioneringsgrundlag for fuldskalaanlæg.

  Projektets fuldskalatest og demonstration finder sted på Green Tech centeret i Vejle – et testsite for grøn teknologi. 

  Projektperiode: 2016-2018 

  Projektpartnere: VIA Energi & Miljø, Rockwool International, Insero, Vølund Varmeteknik. 

  Finansiering: Projektet er støttet af EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program. 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden

  Projektleder hos VIA:

  Søren E. Poulsen,
  soeb@via.dk


  Projekt skal udvikle ny viden om biofilm i drikkevandssystemer samt videreudvikle en biofilmsensor

  I projektet 'Biofilm i drikkevandssystemer: Optimeret idriftsættelse af rør og tanke og videreudvikling af biofilmsensor' skal forskere fra VIA Energi & Miljø undersøge sammensætningen og udviklingen af eksisterende biofilm i drikkevandssystemer samt undersøge, hvordan dette påvirker den generelle drikkevandskvalitet.

  Projektet vil modsat tidligere projekter betragte biofilm i drikkevandssystemer som en styrke frem for noget, der skal bekæmpes. Det er projektets formål, at undersøge og forstå biofilmdannelse i drikkevandssystemer på baggrund af felt og laboratorieforsøg af biofilmdannelsen. Forsøgene vil analysere biofilm ud fra en række forskellige fysiske og kemiske parametre samt den bakteriologiske diversitet.

  Med projektet skal VIAs forskere sikre øget viden om tilblivelse og udvikling af biofilm i drikkevandssystemer, blandt andet ved at analysere, karakterisere og dokumentere biofilm på forskellige materialer, og fastlægge indflydelsen af forskellige materialer, flow og rørdimension på biofilmdannelse og idriftsættelse af rør/tanke.

  Det er projektets formål at videreudvikle en sensor, der kan give et mål for vækstpotentialet for biofilm og koncentrationen af suspenderede bakterier. Den opbyggede viden i projektet vil på sigt kunne resultere i nedbringelse af tiden fra idriftsættelse til faktisk ibrugtagning af nye og/eller renoverede drikkevandssystemer (minimering af indkøringsperioden).

  Projektperiode: 2015-2017 

  Projektpartnere: VIA Energi & Miljø, Aarhus Vand og Grundfos 

  Finansiering: Projektet er støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-fonden) 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden

  Projektleder hos VIA:

  Torben L. Skovhus
  tols@via.dk


  Geologisk varmelagring

  Principperne bag geologisk varmelagring er at bruge overskydende energi fra vedvarende energikilder til at producere varme, og gemme denne varme i egnede geologiske formationer, der skal inddrives, når der er en efterspørgsel. Spildvarme fra andre kilder, såsom industrianlæg kan også opbevares på denne måde. Herved kan en "energibuffer" integreres i varmetilførslen, som derfor i højere grad kan baseres på vedvarende energi.

  I samarbejde med GEUS, Aarhus Universitet, PlanEnergi og Brædstrup Fjernvarme undersøger forskere fra VIA Byggeri, Energi & Miljø de naturlige og tekniske muligheder for geologisk varmelagring i Danmark og mulighederne for at integrere denne energibuffer i driften af fjernvarmeanlæg og energiintensiv industri.

  Projektet har til formål at undersøge og beskrive de geologiske og miljømæssige forhold og producere retningslinjer, der kan bruges af virksomheder, der har til hensigt at etablere faciliteter til geotermisk varmelagring. Det vil beskrive de tekniske muligheder i forbindelse med forskellige geologiske forhold og fremsætte forslag til placering, design og dimensionering af fremtidige anlæg i Danmark.

  Yderligere vil projektet gennemføre specifikke design og optimering af nye koncepter for hybrid opbevaring og evaluere forskellige løsningsmodeller.

  Projektperiode: 2016-2018

  Projektpartnere: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), VIA Byggeri, Energi og Miljø ved VIA University College, PlanEnergi, Brædstrup Fjernvarme AMBA, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet Finansiering: Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

  Mere om projektet:
  Projektet har udgivet en folder, der beskriver ”Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring i Danmark” hent folderen (pdf).

  Projektleder hos VIA:

  Søren Erbs Poulsen
  soeb@via.dk

 • Publikationer

  Se et udvalg af vores seneste publikationer samlet her. Forskningsgruppen publicerer bredt i fagblade, faglige rapporter og videnskabelige tidsskrifter i Danmark og internationalt.

  Omfattende analyse af opstartsperioden for et fuldskala drikkevand biofilter giver ny vejledning til optimering

  Anvendelsen af biofilters til produktion af drikkevand fra anaerobisk grundvand er udbredt i flere europæiske lande. En væsentlig ulempe ved biofiltre er den lange opstartstid, der kræves af et nyt filter medium før det er fuldt funktionsdygtigt. Selvom individuelle aspekter af opstart af biofiltre tidligere er blevet undersøgt, er et omfattende studie i fuld skala med brug af iboende inokulation, ikke tidligere dokumenteret. Forskningsgruppen for Energi & Miljø har i en grundig undersøgelse af et fuld skala drikkevands biofilter, udført over 10 ugers opstart ved anvendelse af en holistisk tilgang, dokumenteret de mange rumlige og tidslige forandringer, der fandt sted. Traditionelle og avancerede overvågningsmetoder blev brugt til at analysere fysiske, kemiske og mikrobiologiske forandringer og deres indbydes sammenhæng i vand, filtermedier og returvand. Resultaterne af denne undersøgelse giver vejledning til optimering af opstartsprocessen med henblik på at forkorte opstartsperioden, reducere overvågningsbyrden og forbedre filterdesign. 

  Læs Forskningsgruppens publikation i Drinking Water Engineering and Science (open access).


  Review paper om jordens termisk og termisk-mekanisk egenskaber til brug i overfladiske jordvarmeteknologiske løsninger

  I den nærmeste fremtid forventes en stigning i anvendelse af jorden som et termisk reservoir. Overfladiske geotermiske energisystemer har vist sig at være bæredygtige og alternative løsninger til opvarmning og køling af bygninger og infrastrukturer. For nyligt er der også udviklet nye løsninger, herunder energi geostrukturer, hvor overfladiske geotermiske systemer er koblet med fundamentvarmevekslere. Udførelsen af disse systemer afhænger hovedsageligt af jordens termiske og termisk-mekaniske egenskaber. 

  Derfor har en række internationale forskere, heriblandt forskere fra VIA Byggeri, Energi & Miljø, publiceret et review paper, som omhandler de vigtigste metoder – såsom laboratorie- og feltprocedurer til at vurdere jordtermiske og termo-mekaniske egenskaber til overfladiske geotermiske anvendelser.

  Læs publikationen her


  Ny bog om mikrobiologiens påvirkning af korrosion i olierør

  En nyudkommen bog med titlen 'Microbiologically Influenced Corrosion in the Upstream Oil and Gas Industry' diskuterer de nyeste teknologiske og videnskabelige fremskridt blandt andet ved hjælp af DNA-metoder og casestudier.

  Bogens mål er at give læseren en introduktion til MIC (Microbiologically Influenced Corrosion) gennem både en akademisk tilgang kombineret med praktiske erfaringer fra olieindustrien. Målgruppen er blandt andet forskere, ingeniører, mikrobiologer og andre som arbejder med korrosion i procesindustrien.

  Få valide videnskabelige data på bordet

  Torben Lund Skovhus fra VIA Byggeri, Energi & Miljø er en af tre redaktører på bogen og han er hovedforfatter på tre af kapitlerne i bogen:

  ”Vores mål med bogen har været at få valide videnskabelige data på bordet. Data som kan være med til at præge den teknologiske udvikling på korrosionsområdet. Og med 60 forskellige bidragsydere til bogen, som hver især har specialistviden, er bogen en nyttig og tidssvarende opsummering af den tekniske og videnskabelige viden, der er indenfor MIC-området i olieindustrien”.

  VIA forfattere:
  Adjunkt, molekylærbiolog, ph.d. Torben L. Skovhus
  UC Viden-profil

  Bogen er udgivet på forlaget CRC Press og kan bl.a. lånes på biblioteket på VIA i Horsens.

  Læs mere om bogen.


  Computersimuleringer af borehulsvarmelageret i Brædstrup

  Forskere fra VIA Byggeri, Energi & Miljø har analyseret driftsdata og jordtemperaturmålinger fra Brædstrup Fjernvarmes pilotborehulsvarmelager med computersimuleringer af varmeudbredelsen i jorden. Analysen har givet os en forbedret forståelse af de termiske egenskaber af jordlageret, der gør os bedre i stand til at lave langtidsprognoser for ydeevnen. Vi har ligeledes skabt et forbedret grundlag for den planlagte opskalering af borehulslageret til fuld størrelse, der skal være med til at sikre den grønne omstilling hos Brædstrup Fjernvarme.

  Artiklen er publiceret i Renewable Energy

  VIA forfattere:
  Lektor, fysiker og ph.d. Karl W. Tordrup
  UC Viden-profil
  Docent, geolog og ph.d. Søren Erbs Poulsen
  UC Viden-profil
  Lektor, geolog Henrik Bjørn
  UC Viden-profil

  Tidsskrift: Renewable Energy. Volume 105, May 2017, Pages 13–21

  Find artiklen på: ScienceDirect 


  Returskylning i opstart af fuldskala drikkevandsbiofiltre

  VIA Energi & Miljøs forskningsgruppe har undersøgt betydningen af returskylning under opstartsperioden af hurtige biofiltre på Aarhus Vands Truelsbjerg Vandværk. Forskerne præsenterer resultaterne i artiklen ”The role of backwash in start-up of full scale drinking water biofilters”. Formålet med returskylninger i opstartsperioden er at fremme dannelse af en coating af filtermediet, der renser råvandet. Dette adskiller sig væsentligt fra returskylning under normal drift, hvor formålet er at sikre lange gangtider og høj kvalitet i rent vand. I artiklen lister forskerne en række praktiske konklusioner for returskylning i opstartsperiode:

  • Der er en stærk korrelation mellem turbiditet og suspenderet stof, hvorfor turbiditet kan anvendes som en praktisk indikator for suspenderet stof i returskyllevand
  • Filtermedier kan forbehandles med overdreven returskylning med henblik på at fjerne fine partikler før opstart
  • Forkortede returskylningsprocedurer under opstart kan være at foretrække
  • Returskylning fjerner ikke manganoxider fra filtermedier
  • Returskylningsprocedurer til fremtidig drift af filteret kan defineres allerede tidligt i opstartsperioden.

  VIA forfattere:
  Ph.d-studerende, civilingeniør Ines L. Breda, docent, civilingeniør Loren Ramsay & adjunkt, civilingeniør og ph.d. Ditte Andreasen Søborg
  Tidsskrift: Journal of Water Supply: Research and Technology. AQUA
  Find artiklen på:Tidsskriftets hjemmeside

  Se flere af forskningsgruppens publikationer i UC Viden

 • Medarbejdere

  Forskningsgruppens medlemmer er tilknyttet VIAs uddannelser. Dertil kommer en række ph.d.-studerende.

  Lotte Thøgersen, forskningschef, ph.d.

  VIA Byggeri, Energi & Miljø
  T: +45 87 55 41 91
  E: lot@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil
  Ekspertprofil

  Særlig viden om:
  • Forskningsledelse
  • Jordvarme og energilagring
  • Jord og vand.

  Se en oversigt over gruppens medlemmer

 • Samarbejdspartnere

  Forskergruppen samarbejder bl.a. med:
  • Ringkøbing-Skjern Forsyning
  • Horsens Vand
  • Aarhus Vand
  • Brædstrup Varmeværk
  • Teknologisk Institut
  • Green Tech Center
  • Resilience Lab Denmark 
  • Rambøll (erhvervs-ph.d.)
  • Centrum Pæle (erhvervs-ph.d.)
  • COWI (erhvervs ph.d.)
  • Skanderborg Forsyning (erhvervs-ph.d.)
  • Syddansk Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Flere jyske kommuner
  • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
  • Sichuan University (Kina).