Fra trivsel i folkeskolen til medarbejderdeltagelse på sociale medier

VIA igangsætter ph.d.-projekter i samarbejde med universiteter og fokus på praksis.

Nedenstående er et udvalg af aktuelle ph.d.-projekter i VIA. Du er altid velkommen til at kontakte de ph.d.-studerende for at høre mere om deres forskning. Du kan også kontakte VIAs forsknings- og udviklingscentre direkte.


VIA Erhverv, Medarbejderdeltagelse i open innovation communities på interne sociale medier (2019)

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan og om open innovation communities bidrager til at forbedre udnyttelsen af innovationsmuligheder blandt medarbejdere på en arbejdsplads.

Læs artikel om Helle Eskesens ph.d.-projekt

Kontakt:

Helle Eskesen Gode, adjunkt, ph.d.-studerende
VIA Marketing Management
E: heeg@via.dk


VIA Pædagogik & Samfund, Digitale fabrikationsteknologier (2017)

Ph.d.-projektet er en del af projektet FabLab@SCHOOL-projektet, som er et samarbejde mellem Silkeborg, Aarhus og Vejle Kommuner, Aarhus Universitet og Stanford University. 

Kontakt:

Mikkel Hjort, lektor, ph.d.-studerende
VIA Læreruddannelsen
E: misi@via.dk


VIA Pædagogik & Samfund, Eksplicit litteraturundervisning i et inkluderende perspektiv (2017)

Hvordan kan en eksplicit litteraturundervisning i overbygningen kvalificeres, så den inkluderer elever med læseforståelsesvanskeligheder, således at elevernes litterære tekstkompetence udvikles?

Kontakt:

Nina Berg Gøttsche, lektor, ph.d.-studerende
VIA Læreruddannelsen
E: nbg@via.dk


VIA Sundhed, Når mennesker med demens indlægges på hospitalet (2017)

En undersøgelse af vilkårene ved pleje og omsorg under hospitalsindlæggelse af borgere med Alzheimers demens på somatiske hospitalsafdelinger - med særligt fokus på anvendelsen af socialfaglige metoder.

Kontakt: 

Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende 
VIA Aldring & Demens, center for forskning
E: amj@via.dk


VIA Sundhed, Forskningsbaseret evaluering af netbaseret professionsuddannelse (2018)

Med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Projektbeskrivelse (pdf)

Kontakt:

Anita Lyngsø, lektor, cand.cur., ph.d.-studerende
VIA Sygeplejerskeuddannelsen
E: anly@via.dk


VIA Sundhed, The meaningfulness of participating in support groups for informal caregivers of older adults with dementia (2017)

Projektbeskrivelse (pdf)

Kontakt:

Jette Lauritzen, lektor, cand.cur., MSA, ph.d.-studerende
VIA Sygeplejerskeuddannelsen
E: jlau@via.dk


VIA Sundhed, Professionslæring versus interprofessionslæring (2017)

Professionsstuderendes læring i borger-/patientrettede, interprofessionelle og tværsektorielle studieforløb, samt læringens betydning for professionsidentitet

Projektbeskrivelse (pdf)

Kontakt:

Cathrine Sand Nielsen, lektor, cand.cur., ph.d.-studerende
VIA Sygeplejerskeuddannelsen
E: cnie@via.dk


VIA Sundhed, Professionsidentitet i sundhedsuddannelser (2017)

Professionsbacheloruddannelse på baggrund af individuel kompetencevurdering (IKV) – de studerendes kompetenceudvikling og perspektiver i uddannelserne

Projektbeskrivelse (pdf)

Kontakt:

Jeanette Lindholm, lektor, ph.d.-studerende
VIA Ergoterapeutuddannelsen
E: jli@via.dk


VIA Sundhed, Rehabilitering af ældre i eget hjem (2018)

Et studie af effekt og af ældres og ergoterapeuters perspektiver

Projektbeskrivelse (pdf)

Kontakt:

Tove Lise Nielsen, lektor, cand.scient.san., ph.d.-studerende
VIA Ergoterapeutuddannelsen
E: ton@via.dk


VIA Sundhed, Udredning af funktionsevne, udarbejdelse af genoptræningsplaner samt følge-hjem ordning hos ældre medicinske patienter (2017)

Et mixed method studie med fokus på undersøgelse af effekt af en indsats rettet mod at forbedre den ældre patients overgang fra hospital til hjem samt at belyse patientens perspektiv på en god overgang

Projektbeskrivelse (pdf)

Kontakt:

Louise Møldrup Nielsen, adjunkt, MPH, ph.d.-studerende
VIA Ergoterapeutuddannelsen
E: lmn@via.dk


VIA Pædagogik & Samfund, Undervisning i udeskoler (2017)

”How is ’udeskole’ understood by teachers” er en kvalitativ undersøgelse af udeskolelæreres intentioner med og udførelse af regelmæssig undervisning uden for klasseværelset i skolens almindelige fag.

Ph.d.-projektet undersøger, hvad det er for værdier, håb, vilje og tvivl, der ligger bag lærernes valg af undervisningsrum. Erfarne danske lærere observeres i undervisningssituationer uden for klasserummet og interviewes.

Projektet bidrager til forståelsen af, og kan give baggrund for, en udvikling af den danske udeskolepraksis i den moderne folkeskole.

Kontakt:

Karen Barfod, lektor, ph.d.-studerende
VIA Læreruddannelsen
E: ksba@via.dk


VIA Pædagogik & Samfund, Tilværelseskompetencer og trivsel i skolen (2018)

”Tilværelseskompetencer, inklusion og trivsel i skolen” adresserer skolens inklusionsopgave, nærmere bestemt hvordan målrettet og intensiv undervisning i basale tilværelseskompetencer kan bidrage til inklusion og trivsel hos elever i skolen.

Ph.d.-projektet er et kvantitativt interventionsstudie, som undersøger effekter af en systematisk og intensiv undervisning i tilværelseskompetencer på 9. klasse-elevers oplevelser af trivsel i skolen.

Formålet er at bidrage til en didaktisering af lærernes arbejde med at styrke elevernes inklusion og trivsel i skolen.

Læs om projektet i UC Viden

Kontakt:

Else Bengaard Skibsted, lektor, ph.d.-studerende
VIA Læreruddannelsen
E: sk@via.dk


VIA Pædagogik & Samfund, Oplevelse og forståelse af feedback (2017)

Ph.d.-projektet undersøger i hvor høj grad elevens køn og sociale og etniske baggrund har betydning for, hvordan han eller hun oplever og forstår feedback.

Lærerens forståelse og anvendelse af feedback undersøges også, og om elever har samme forståelse og oplevelse af feedback som læreren, for derigennem at genere ny viden om, under hvilke forudsætninger lærerens intenderede feedback bliver oplevet og modtaget som feedback af elever.

Læs om projektet i UC Viden

Kontakt:

Bent Sortkær, ph.d.-studerende
E: beso@edu.au.dk


VIA Pædagogik & Samfund, Læreres viden om elevers matematik-kundskaber

I projektet ”Evaluering i praksis – en undersøgelse af læreres viden om elevernes matematikkundskaber” undersøges to forskellige typer evalueringsredskaber; Klassebaseret test og individuel samtaleobservation. I hvor høj grad påvirker evalueringsbaseret viden læreres praksis og elevernes faglige progression?

Analysen omfatter elever og lærere i 10 1.-klasser. Kvantitative og kvalitative data om elevernes faglige niveau i matematik og lærerens praksis samt viden om eleverne sammenholdes med det anvendte evalueringsredskab.

Kontakt:

Pernille Bødtker Sunde, ph.d.-studerende
E: pbos@via.dk


VIA Erhverv, Experimental and numerical characterization of the thermo-mechanical behaviour of quadratic cross section energy piles (2018)

Erhvervs-ph.d.-projektet er et samarbejde mellem VIA, Aalborg Universitet og Centrum Pæle A/S. 

Kontakt:

Maria Alberdi, erhvervs-ph.d.-studerende 

VIA Engineering
E: maap@via.dk