15 kommuner, 700 sundhedsplejersker og 2.400 flygtningefamilier i nyt integrationsprojekt

Baby vejes af sundhedsplejeske
Hjemmebesøg: Baby vejes af sundhedsplejeske  Foto: Arkiv
Nyt projekt fremmer integration, sundhed og trivsel hos flygtningefamilier med opholdstilladelse i Danmark og kompetenceudvikler sundhedsplejersker til de nye udfordringer. Nordea-fonden støtter med 21 millioner. 

15 kommuner, 700 sundhedsplejersker og 2.400 flygtningefamilier er med i et nyt, stort integrationsprojekt, der har som mål at opkvalificere sundhedsplejersker landet over med interkulturelle kompetencer og at hjælpe til bedre integration, sundhed og trivsel for flygtninge.

Det treårige projektet er særligt målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015 og har fået fast opholdstilladelse.

Alene de seneste to år har flygtningestrømmene gjort, at der er kommet mange tusinde flygtningebørn til Danmark, som sammen med deres familier har fået asyl og altså skal fortsætte deres tilværelse som medborgere her i landet.

Jyske, fynske og sjællandske kommuner deltager

I projektet med titlen ’Sundhedsplejersker styrker integration’ deltager 15 kommuner. Det er Aalborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Thisted/Jammerbugt i fællesskab, Vejle, Haderslev, Sønderborg, Nyborg, Slagelse, Roskilde, Vordingborg, Halsnæs, Egedal og Gentofte.

Projektet finansieres med 20,8 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden og møder stor opbakning hos Kommunernes Landsforening.

Kommunerne oplever et akut behov for at styrke integrationen af det stigende antal flygtningefamilier, men kommunerne har ikke råd til at allokere flere midler til området.

Gratis kurser på professionshøjskoler

Det er Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS), der har taget initiativ til projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem FALS som faglig garant samt efter- og videreuddannelsesafdelingerne hos Metropol og VIA University College. De to professionshøjskoler skal kompetenceudvikle de deltagende sundhedsplejersker og har i forvejen årelang erfaring i at gennemføre efteruddannelser inden for sundhedspleje og integration.

700 kommunale sundhedsplejersker bliver tilbudt fire dages gratis kursus med fokus på interkulturelle kompetencer. Opkvalificeringsforløbet vil give sundhedsplejerskerne godt indblik i flygtningenes kultur, baggrund og særlige udfordringer.

Sundhedsplejersker får den helt centrale rolle i projektet, da sundhedsplejerskerne typisk er den faggruppe, der kommer tættest på børnefamilier fra etniske minoriteter i deres første år i Danmark. Samtidig er sundhedsplejersker koordinatorer og brobyggere til det omgivende samfund som eksempelvis dagtilbud, skoler, praktiserende læger og sygehuse.

2.400 flygtningefamilier får gavn af særlige besøgspakker

Ud over skræddersyet kompetenceudvikling bliver der i projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’ udviklet fem såkaldte ’besøgspakker’, som i løbet af de næste tre år skal komme ca. 2.400 nytilkomne flygtningefamilier med opholdstilladelse i Danmark til gavn.

Besøgspakkerne indebærer, at flygtningefamilierne får tilbudt flere og længere hjemmebesøg end normalt af ’deres’ kompetenceudviklede sundhedsplejerske inklusiv fuld tolkebistand. Dermed bliver der bliver mulighed for at sætte flygtningene grundigt ind i relevante temaer som tilknytning, opdragelse, kønsroller, sund kost, sprogudvikling, motorik, dagtilbud og skolegang i Danmark.

Også besøgspakkerne bliver finansieret via millionerne fra Nordea-fonden.

”Det er vigtigt, at de mindre børn i flygtningefamilierne hurtigt bliver en del af det danske fællesskab. Der spiller sundhedsplejerskerne en afgørende rolle ved at introducere familierne til generelle sunde livsvaner og til børnehave, skoleliv, bibliotek, svømmehal, sundhedsvæsen og de mange andre muligheder, som styrker børnenes trivsel og sundhed. Derfor støtter vi projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’,” siger Henrik Lehmann Andersen, der direktør i Nordea-fonden. Fondens vision er at støtte gode liv.

Mangel på sproglig udvikling er en udfordring

’Sundhedsplejersker styrker integration’ er inspireret af kommunale integrationsprojekter i mindre målestok i Hjørring, Skanderborg og Slagelse kommuner, som FALS tidligere har været involveret i. Erfaringerne herfra er særdeles positive og viser, at tidlige indsatser hjælper til integration.

En særlig udfordring er i dag, at mange flygtningefamilier holder deres børn hjemme op til børnehavealderen, fordi de kommer fra lande uden tradition for børn i daginstitutioner. Her kan sundhedsplejerskerne være brobyggere til blandt andet vuggestuer, børnehaver og skoler.

”Det har uheldige konsekvenser, når mange flygtningebørn lever adskilt fra det omgivende danske samfund i de første meget vigtige leveår. De lærer eksempelvis ikke de danske normer og det danske sprog og at lege med andre børn. De bliver heller ikke udviklet sprogligt og motorisk som jævnaldrende danske børn i daginstitutioner blandt pædagogisk personale – og de vil erfaringsmæssigt fortsætte med at være bagud i skole og uddannelse,” fremhæver Ulla Dupont, der er formand for FALS og ledende sundhedsplejerske i Vejle Kommune.

Hun understreger, at sundhedsplejersker er klædt på til at kunne understøtte en sund udvikling hos eksempelvis flygtningebørn.

”Med projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’ er målet at hjælpe flygtningebørnene til at vokse op som fuldt integrerede og livsduelige børn og unge mennesker. Det bliver muligt, når sundhedsplejerskerne fokuserer på den tidlige og målrettede indsats,” fastslår Ulla Dupont.

Effekten af tidlig og forebyggende indsats bliver målt

Chefkonsulent i VIA University College, Claus Lundholm, er ansvarlig for gennemførelsen af projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’. Han fortæller, at projektet blandt andet vil munde ud i en ekstern effektmåling, der skal dokumentere, om den særlige styrkelse af relationen mellem sundhedsplejersker og flygtningefamilier gavner samfundsøkonomien på den længere bane og dermed er en god investering for det offentlige.

Der vil eksempelvis blive målt på, om sundhedsplejersker med interkulturelle kompetencer og besøgspakker til flygtningefamilier med børn under seks år giver effekt i form af forbedret samarbejde med daginstitutioner og skole, færre hospitalsindlæggelser, øget tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og/eller nedsat behov for kontakt med sociale myndigheder.

Claus Lundholm understreger, at projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’ vil komme langt flere flygtningebørn til gavn, end dem der direkte deltager i projektet.

”Vi regner med, at rundt regnet 10.000 flygtningebørn får glæde af projektet i løbet af de næste tre år, fordi også de børn, som møder de opkvalificerede sundhedsplejersker på deres skoler, vil få gavn af projektets intentioner om en forbedret integration,” siger Claus Lundholm.

 

Øvrige oplysninger fås hos:

  • Formand for FALS og ledende sundhedsplejerske i Vejle Kommune, Ulla Dupont. Mobil: 29 13 15 33
    E-mail: ulldu@vejle.dk
  • Projektansvarlig og chefkonsulent i VIA University College, Claus Kjærboe Lundholm. Mobil: 87 55 29 97.
    E-mail: clkl@via.dk
  • Kommunikationschef i Nordea-fonden Tine Wickers. Mobil: 40 70 37 84.
    E-mail: tw@nordeafonden.dk

Se her website om projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration.