Gode råd til politikere om tidlig indsats

Politikere og eksperter i paneldebat om indsats overfor udsatte unge
På billedet fra venstre mod højre: Henrik Hjortshøj, byrådskandidat (Å), Theresa Blegvad, byrådsmedlem (V), Peder Udengaard, byrådsmedlem (A), Ali Aminali, byrådskandidat (C), Jan Ravn Christensen, byrådsmedlem (F), Tanja Nyborg, Socialforvaltningen Aarhus Kommune, Andreas Rasch-Christensen, VIA Pædagogik & Samfund og Dorthe Bleses, professor ved Aarhus Universitet. Foto: Arkiv
Behovet for tværfaglighed og nye kompetencer blev nævnt flere gange under debat hos VIA mellem politikere og eksperter om hjælp til udsatte småbørn.

Vi er vant til politikere, der helst vil tale længe og høre sig selv mest muligt. Sådan var det imidlertid ikke, da Campus Aarhus N den 7. november dannede ramme om en debat, hvor tidlige indsatser i forhold til udsatte og sårbare børn i dagtilbudsalderen var temaet.

Tværtimod gav alle de fem aarhusianske kommunalpolitikere, der sad i panel med tre fageksperter, udtryk for, at de meget gerne ville høre eksperternes bud på, hvad der bør ændres for at få flere udsatte børn til at knække den negative sociale arv.

”Jeg er meget interesseret i at høre fra eksperterne, hvad vi politikere kan gøre for at forbedre arbejdet med tidlige indsatser,” lød det eksempelvis fra Peder Udengaard, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus Byråd og næstformand for Børn og Unge-udvalget i Aarhus Kommune.

De øvrige fire kommunalpolitikere i panelet var Theresa Blegvad fra Venstre, Ali Aminali fra Det Konservative Folkeparti, Jan Ravn Christensen fra SF og Henrik Hjortshøj fra Alternativet.

Ros til VIAs praksisrettede forskning

De fem kommunalpolitikere roste samstemmende initiativet til en debat om tidlige indsatser i eksempelvis dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Og de var alle enige med eksperterne om, at forebyggelse og tidlige indsatser er afgørende for at sikre størst mulig chancelighed for børn i dagtilbud.

Flere af kommunalpolitikerne nævnte under debatten forskellige praksisrettede forsknings- og udviklingsprojekter, som VIA Pædagoggik & Samfund er involveret i, som vigtige for at finde metoder til at støtte børn fra udsatte familier. Konkret blev der fremhævet projekter, som VIA gennemfører sammen med Skive Kommune, Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet.

Tilsvarende blev vigtigheden af medborgerskab og samskabelse, som også er forskningsfelter og konkrete projekter i VIA, fremhævet.

For mange børn får en ulig start i livet

VIA var ved paneldebatten repræsenteret af Louise Gade, der udover at være direktør for VIA Efter- og videreuddannelse, er medlem af Småbørnsalliancen, som Egmont Fonden og uddannelsestænketanken DEA har etableret. Netop Egmont Fonden, DEA og VIA var i fællesskab arrangører af debatarrangementet om tidlige indsatser.

Louise Gade fremhævede det i sin velkomsttale som vigtigt at få gjort støtte til udsatte børn til en folkesag og at få politikerne til at sætte det højt på agendaen at udjævne uligheder mellem udsatte og ’normale’ børn.

”Der er stadig alt for mange børn, der får en ulig start i livet, og vi ved fra forskning, at det er helt afgørende at få sat ind med målrettede indsatser allerede i børnenes allerførste år,” sagde Louise Gade.

Tværfagligt samarbejde er alfa og omega

VIAs repræsentant i debatpanelet var forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA Pædagogik & Samfund. Han understregede blandt andet betydningen af et velfungerende, tværprofessionelt samarbejde for at få spottet og understøttet de udsatte børn.

Også de øvrige to eksperter i panelet – professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og Tanja Nyborg, der er chef for Familiecentret under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune og fra 1. december 2017 tiltræder som direktør for Uddannelse og Beskæftigelse i Horsens Kommune – nævnte tværfagligt samarbejde som alfa og omega for at kunne lykkes med effektive tidlige indsatser.

Der blev blandt andet peget på, hvor positivt et udfald, det oftest giver, når sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger og psykologer videndeler og er i koordineret samarbejde. Et ekstra plus ved det tværprofessionelle samarbejde kan være, at udsatte familier ikke skal have kontakt med så mange forskellige fagfolk, som det ellers er gængs i dag.

Behov for at løfte kompetencerne

Der var ved debatarrangementet tillige stor opmærksomhed omkring det vigtige i at sikre de rigtige rammer og kompetencer for personalet i dagtilbuddene.

”Politikerne har stort fokus på arbejdet med børnenes sproglige udvikling, men daginstitutionerne skal arbejde med meget mere. Det helt nære som relationer, samvær og kreativitet er noget af det allervigtigste at give tid og rum til i dagtilbuddene, og selv om det pædagogiske personale er super dygtigt, er der til stadighed brug for at udvikle kompetencerne hos både ledere og medarbejdere. Det vigtige er at sikre udvikling og læring til børnene – uden at presse skolen ind i daginstitutionerne,” understregede Dorthe Bleses.

Andreas Rasch-Christensen betonede også, at det er afgørende at sikre personalet de rette kompetencer til at udvikle og udfordre børnene.

”Både på grunduddannelserne og på efter- og videreuddannelsesområdet skal der øget fokus på kompetencebehovet, og så må vi appellere til politikere om flere midler, hvis indsatserne skal kunne realiseres og lykkes. I dagtilbuddene er de ansatte helt afgørende for de udsatte børn, så personalet skal være rustet til at udvikle og udfordre børnene på den rigtige måde, hvor vi lader børn være børn, og hvor også de udsatte børn bevarer deres appetit på livet. Et af de allervigtigste områder at arbejde med i dagtilbuddene er børnefællesskaber, for vi skal huske, at mange udsatte børn ikke har positive relationer, når de kommer hjem,” pointerede Andreas Rasch-Christensen.

Han mener, at der kan kanaliseres penge til et styrket arbejde med tidlige indsatser og til kompetenceløft ved eksempelvis at kvalificere de pålagte evalueringsindsatser og ”spare på meningsløs dokumentation på dagtilbudsområdet”.

En del kommentarer fra tilhørerne i salen

Andreas Rasch-Christensen understregede også, at forældrene – selvfølgelig – er helt centrale i et barns liv, og at det derfor ikke ’bare’ handler om, at pædagogerne skal inddrage forældrene, men samarbejde med forældrene. Her indskød Louise Gade som en kommentarer fra salen, at en rapport fra Egmont Fonden viser, at mange dagplejere og pædagoger i dag oplever, at de ikke er klædt godt nok på til det udfordrende forældresamarbejde.

I det hele taget var flere af de i alt ca. 40 fremmødte tilhørere til debatten på Campus Aarhus N aktive med kommentarer. Det gjaldt blandt andet en børneoverlæge fra Aarhus Sygehus, en børne- og ungelæge fra Aarhus Vest og lederen af Familieambulatoriet i Aarhus Kommune. De bakkede op om behovet for tidlige indsatser og tværfaglighed og krydrede debatten med erfaringer fra deres daglige praksis med sårbare børn af eksempelvis alkoholikere, narkomisbrugere og psykisk syge.

Fagfolkene er idealiser, men rammerne er forkerte

Ali Aminali, der udover at være konservativ lokalpolitiker er socialrådgiver i Aarhus Kommune, slog fast, at pædagoger og socialrådgivere er faglige idealister, men at det er rammerne, der er noget galt med.

”For at lykkes med at bryde den negative sociale arv er det vigtigt, at vi politikere går i dialog med de fagprofessionelle, der kender virkeligheden og kan komme med input til ændringer og forbedringer. Hvis vi ikke får sikret de rette rammer og kompetencer i forhold til udsatte børn, når vi ikke målet om at bryde den negative sociale arv,” sagde Ali Aminali.

Tanja Nyborg appellerede til politikerne om implementeringsro i en periode for at lade alt det gode, der er sat i søen, virke, før nye tiltag bliver iværksat. Hun opfordrede desuden til at lade pengene følge børnene, så de forskellige fagfelter og instanser i kommune og region ikke bliver ved med at bruge kræfter på at slås indbyrdes om økonomi, roller og ansvar.