VIA ser positivt finanslovsaftale for 2020

Harald Mikkelsen
Rektor Harald Mikkelsen finder det således positivt, at finanslovsaftalen for 2020 rummer et løft af velfærdssamfundet samt en række grønne tiltag, der vil batte på klima- og miljøområdet.
Rektor Harald Mikkelsen glæder sig over,
at den nye finanslovsaftale fjerner omprioriteringsbidraget og
uddannelsesloftet, giver flere penge til pædagoguddannelsen og den grønne
omstilling, kræver flere ansatte lærere i skolen og flere pædagoger i
daginstitutioner samt gør danskundervisning for internationale studerende
gratis.

VIA University College, der udbyder mere end 40 professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland, mener, der er gode takter i den nye finanslovsaftale, som den socialdemokratiske regering 2. december 2019 indgik med SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre.

Rektor Harald Mikkelsen finder det således positivt, at finanslovsaftalen for 2020 rummer et løft af velfærdsamfundet samt en række grønne tiltag, der vil batte på klima- og miljøområdet.

”Det mest positive ved finanslovsaftalen er for VIA og landets øvrige uddannelsesinstitutioner, at omprioriteringsbidraget nu fjernes. Det har vi kæmpet hårdt for siden indførelsen i 2016, da vi finder det samfundsmæssigt forkert at spare på uddannelse og forskning. Viden er jo Danmarks vigtigste råstof. Den årlige besparelse på to procent har været en udfordring for uddannelseskvaliteten. Derfor glæder vi os over, at omprioriteringsbidraget bliver taget af bordet fra 2020,” siger rektor Harald Mikkelsen.

Han mener tillige, ”det giver god mening” at fjerne uddannelsesloftet.

”Det er reelt ganske få unge, der gennemfører én uddannelse og efterfølgende gerne vil tage en anden. Men loftet over mulighederne for dobbeltuddannelse har skabt frustration, utryghed og ængstelse hos mange unge. Det er derfor godt, at loftet nu fjernes,” betoner Harald Mikkelsen.

Godt med midler til pædagogområdet

VIAs rektor glæder sig også over, at den nye finanslovsaftale tilfører pædagoguddannelsen flere midler – og desuden minimumsnormeringer for antallet af pædagoger i landets daginstitutioner.

”Flere penge til pædagoguddannelsen er et positivt signal om, at forligspartierne ser vigtigheden af dygtige pædagoger og vil gøre op med den underfinansiering, der har været et vilkår for pædagoguddannelsen i rigtig mange år. Vi havde dog håbet på endnu flere penge til at løfte pædagoguddannelsen end de 127 millioner kroner, der er afsat til pædagoguddannelsen på landsplan,” understreger Harald Mikkelsen.

At der indfases minimumsnormeringer for antallet af pædagoger i vuggestuer og børnehaver viser ifølge VIAs rektor også, at partierne bag finanslovsaftalen har øje for den store forskel, pædagoger gør for børns udvikling og trivsel.

Han tilføjer, at minimumsnormeringerne vil skabe behov for at få uddannet flere pædagoger til daginstitutionsområdet – blandt andet hos VIA. Samtidig vurderer Harald Mikkelsen, at minimumsnormeringerne vil gøre det mere attraktivt at arbejde som pædagog og få endnu flere til at søge ind på pædagoguddannelsen.

Harald Mikkelsen forventer tillige, at finanslovsaftalens punkt om flere midler til folkeskolen for at bane vej for ansættelse af flere lærere, øget fokus på tværprofessionelt samarbejde i skolen mellem lærere og pædagoger og en styrket understøttende undervisning kan bidrage til at gøre lærerprofessionen mere søgt og eftertragtet. Dét er relevant, da en del kommuner mangler lærere.

Vigtigt med flere sygeplejersker og løft til psykiatrien

På sundhedsområdet ser Harald Mikkelsen det som toprelevant, at det i finanslovsaftalen er besluttet at afsætte midler til at uddanne 1.000 flere sygeplejersker og at tilføre 600 millioner kroner ekstra til psykiatrien – primært til bedre personalenormeringer, mere forebyggelse samt styrkede indsatser for mennesker med psykiske lidelser og mental mistrivsel.

”Det er et faktum, at Danmark mangler sygeplejersker, og at det er en udfordring for psykiatrien at rekruttere medarbejdere. Derfor er det afgørende både at få uddannet flere sygeplejersker og at gøre psykiatrien mere attraktiv som arbejdsfelt,” lyder det fra Harald Mikkelsen.

Han understreger, at VIA allerede understøtter de politiske mål ved at have øget optaget af studerende på sygeplejerskeuddannelsen med 120 fra i år og ved at åbne en uddannelsesstation i Herning for sygeplejerskeuddannelsen fra august 2020. Dermed vil VIA fra næste år uddanne sygeplejersker i syv midtjyske byer, ligesom VIA sideløbende uddanner bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter, kliniske diætister og psykomotoriske terapeuter til sundhedsvæsnet.

Harald Mikkelsen betegner det ligeledes som godt og tiltrængt, at der afsættes flere midler til ældreplejen og socialt udsatte. Han fremhæver, at VIA understøtter prioriteringen ved at udbyde nye efteruddannelser inden for blandt andet værdig ældrepleje og socialsygepleje. 

Rektor på den midtjyske professionshøjskole pointerer videre, at VIA også allerede er i god takt med de politiske ambitioner på miljø- og klimaområdet. Han peger som eksempler på, at det er besluttet at gøre undervisning i bæredygtighed til fast indhold på alle VIAs uddannelser, at over 50 VIA-undervisere allerede er efteruddannet til at undervise i bæredygtighed, og at flere kommer til, samt at VIAs kommende vision og strategi fra 2021 vil prioritere bæredygtighed højt.

Bedre vilkår for internationale studerende

Endelig bakker Harald Mikkelsen også op om, at finanslovsaftalen vil sikre flere udlændinge med danske uddannelsespapirer bedre muligheder for at træde ind på det danske arbejdsmarked. Det vil ske ved at udvide den såkaldte etableringskortordning for nyuddannede udlændinge – til gavn for blandt andet nyuddannede internationale professionsbachelorer.

”VIAs mål med at uddanne udlændige til eksempelvist ingeniør og bygningskonstruktør er i høj grad at sikre arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. Derfor ser jeg det som godt og vigtigt at give nyuddannede udlændinge bedre muligheder for at få fodfæste på jobmarkedet herhjemme,” fastslår Harald Mikkelsen.

Han roser i samme forbindelse, at det bliver afskaffet, at udenlandske studerende og medarbejdere skal betale for danskundervisning.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 10 01.
E-mail: hm@via.dk