Ny forskning i overgreb mod børn

Forskningsprojekt afdækker, hvordan underretninger om overgreb mod børn bliver håndteret i kommunerne i dag. Målet er at forbedre hjælpen til ofrene, så færre udvikler fx angst, udadreagerende adfærd eller misbrug.

Ny forskning i overgreb mod børn

Fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn kan give alvorlige følger langt op i voksenlivet – blandt andet angst, depression, spiseforstyrrelser, udadreagerende adfærd, kriminalitet, selvmord eller selvmordsforsøg. Og konsekvenserne for både ofrene og samfundet kan accelerere, hvis der ikke hurtigt bliver sat ind med korrekt professionel hjælp for at minimere følgerne af overgrebene.

Det er derfor afgørende, hvordan sagsbehandlere i kommunerne håndterer de underretninger, de modtager. På landsplan er antallet af underretninger om overgreb på børn under 18 år steget med 30 procent de senere år – fra 8.800 i 2015 til 13.600 i 2021. Det svarer til 37 underretninger om overgreb hver eneste dag året rundt.

Et nyt forskningsprojekt vil nu undersøge, hvad myndighederne konkret gør, når de får underretninger ind fra fx skoler, børneinstitutioner eller privatpersoner med mistanker om overgreb på børn. Målet er, at den nye forskningsviden skal hjælpe med få udviklet best practice på området.

Det er Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund ved VIA University College, der med en bevilling på 3,1 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond skal gennemføre det nye forskningsprojekt med titlen ’Handling child abuse referrals’. Projektet løber frem til 2027.

Specialister inddrages kun i få sager

”Ambitionen er at få skabt indgående viden om, hvordan socialrådgivere i kommuners børneforvaltninger håndterer de underretninger med mistanker om overgreb, de modtager – fx hvilke sager, der bliver sendt videre til Danmarks fem Børnehuse, der har specialiseret viden om overgreb,” forklarer Vibeke Asmussen Frank, der skal lede det nye forskningsprojekt hos VIA.

Som systemet er i dag, fører blot ca. 14 procent af underretninger om overgreb mod børn til inddragelse af et Børnehus, og her mangler der ifølge Vibeke Asmussen Frank viden om årsagerne – altså hvad der ligger bag beslutninger om at inddrage et Børnehus eller ej.

I det hele taget er det både i Danmark og internationalt sparsomt med forskningsbaseret viden om, hvordan underretninger om overgreb mod børn bliver håndteret, fastslår Lene Mosegaard Søbjerg, der er dekan for de social- og samfundsfaglige uddannelser ved VIA University College og skal deltage som forsker i projektet ’Handling child abuse referrals’.

Vigtig forskning for både børn og samfund

”I projektet vil der eksempelvis blive sat spot på, hvordan socialrådgivere i kommuners børneforvaltninger beskriver og definerer de overgrebsproblemer, som underretningerne handler om. Vi vil inddrage fem forskellige kommuner,” fortæller Lene Mosegaard Søbjerg og fortsætter:

”Sagt i fagsprog vil forskningsprojektet med den fulde titel ‘Handling child abuse referrals: Problem construction, professional discretion, new procedures’ undersøge processen fra underretning om overgreb til inddragelse af et Børnehus baseret på kvalitative metoder. Med udgangspunkt i teorier om velfærdsinstitutionel praksis, konstruktion og forståelse af sociale problemer og professionelles skøn undersøger projektet håndtering af underretninger som en proces og en praksis, der er påvirket af blandt andet lovgivning, politik og arbejdskultur”.

Både Lene Mosegaard Søbjerg og Vibeke Asmussen Frank understreger, at det både ud fra et børne- og samfundsperspektiv er uhyre vigtigt at få analyseret, hvordan processerne i den nuværende sagsbehandling af underretninger om fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn ser ud. De henviser til, at de kommende forskningsresultater vil kunne komme de traumatiserede børn i møde ved at skabe et klart billede af, hvordan kommunerne agerer i dag.

Desuden viser international forskning, at en hurtig og effektiv hjælp til overgrebsramte børn på den lange bane sparer samfundet for store omkostninger. Det kan fx være udgifter til behandling af angst, depression og stofmisbrug hos voksne, der i barndommen var udsat for overgreb, men ikke fik hjælp dengang.

Glad og stolt forskningsdirektør i VIA

Helle Kryger Aggerholm, der er forskningsdirektør ved VIA University College, glæder sig over, at Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget 3,1 millioner kroner til forskningsprojektet ‘Handling child abuse referrals’.

Pengene kommer fra en særlig pulje, der politisk er afsat til at gennemføre forskning om udsatte børn og unge.

”VIAs syv forskningscentre med forskningsprogrammer inden for blandt andet pædagogik, sundhed, sociale forhold, kreative erhverv, byggeri, ledelse og bæredygtighed forsker i stort omfang med afsæt i forskningsmidler fra forskellige fonde, og jeg er virkelig stolt over, at der også hos Danmarks Frie Forskningsfond er blik for VIAs stærke kompetencer på forskningsområdet. Bevillingen vil helt sikkert give flere af VIAs forskere blod på tanden til at søge midler fra Danmarks Frie Forskningsfond,” siger Helle Kryger Aggerholm.

Forskning til brug i praksis

Hun betoner, at VIA som professionshøjskole bedriver praksisrettet forskning, der skaber forskningsresultater, som kan overføres direkte i ’den virkelige verden’ – fx til at sikre best practice i socialrådgiveres procedurer for sagsbehandling af indberetninger om overgreb mod børn. VIAs forskning kommer dermed konkrete professioner på arbejdsmarkedet til gavn.

Professionshøjskolernes forskning gavner tillige de studerende ved at sikre, at de studerende under deres uddannelser bliver rustet med den nyeste forskningsviden inden for det fag, de skal ud at arbejde i efter dimission.

”I VIA har vi over længere tid satset fokuseret på blandt andet det socialfaglige område, fordi vi ønsker at gøre en forskel for samfundet bredt ved at tilvejebringe opdateret forskningsviden om vilkårene og best pratice for grupper af udsatte mennesker. Dén viden er fx nyttig, når politikerne skal vedtage lovgivning. Med bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond og dermed muligheden for at gennemføre forskningsprojektet ’Handling child abuse referrals’ er VIAs satsning på det socialfaglige område i høj grad ved at give afkast,” lyder det fra Helle Kryger Aggerholm.

Hun tilføjer, at der i fx Norge, Sverige og England er forsket langt mere inden for socialt arbejde end herhjemme, og at det nye forskningsprojekt vil være med til at løfte forskningen på området.

Yderligere oplysninger og interview fås hos:

Vibeke Asmussen Frank, forskningsleder ved VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund
T: 87 55 02 19
E: vfra@via.dk

Lene Mosegaard Søbjerg, forsker og uddannelsesdekan for de social- og samfundsfaglige uddannelser ved VIA University College
T: 87 55 17 51
E: lmos@via.dk

Helle Kryger Aggerholm, forskningsdirektør ved VIA University College
T: 87 55 39 90
E: hagg@via.dk

Vibeke Asmussen Frank, Lene Mosegaard Søbjerg, Helle Kryger Aggerholm

Relaterede artikler