Studieaktiviteter i VIAs uddannelser

Studieaktivitetsmodellen viser nogle af de undervisnings-, studie- og læringsformer, som den studerende forventes at deltage i under sin uddannelse. Studieaktivitetsmodellen bliver brugt i forventningsafstemningen mellem undervisere og studerende.

VIA og de øvrige professionshøjskoler har i fællesskab udviklet en studieaktivitetsmodel. I studieaktivitetsmodellen beskrives fire kategorier af studieaktiviteter. Hver kategori er overordnet beskrevet med undervisernes og de studerendes forskellige roller og ansvar, og der er eksempler på konkrete studieaktiviteter, som den studerende vil møde i sit studie.

Studerende på en professionsbacheloruddannelse møder eksempelvis studieaktiviteter som holdundervisning, forelæsninger, gruppe- og projektarbejde, fremlæggelser, forberedelse, opgaveskrivning, observationsarbejde, laboratorieøvelser, workshops, temadage, samarbejde med praksis, praktikophold med videre. 

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

  1. Modellen synliggør, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse

  2. Modellen synliggør, at en professionsuddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter

  3. Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem studerende og undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Studieintensitet er et udtryk den samlede tid, som en fuldtidsstuderendes forventes at anvende på sit studie. I VIA er der en forventning om, at en fuldtidsstuderende som minimum bruger 1.650 timer om året på sit studie.

Hver uddannelse udvikler egne studieaktivitetsmodeller

Underviserne i VIA udvikler uddannelser og undervisning svarende til uddannelsernes formål og tilrettelægger forløb af undervisnings-, studie- og læringsaktiviteter. Underviserne præsenterer aktiviteterne i studieaktivitetsmodellen og viser på den måde, hvilke forventninger der er til den studerendes studieintensitet i et specifikt semester eller modul i uddannelsen.

Indhold i studieaktivitetsmodellen og forventninger til den studerendes studieindsats forandrer sig gennem uddannelsen.

Studieaktivitetsmodellerne for den enkelte uddannelse er tilgængelige på MitVia.

Krav og muligheder på uddannelsen

Den studerende har medindflydelse på studiets tilrettelæggelse og er forpligtet til at deltage aktivt i uddannelsen som fuldtidsstudium.

Læs mere om studieaktivitetsmodellen

Se herunder et eksempel på studieaktivitetsmodel på et tænkt semester:

Fiktiv model af studieaktivitetsmodel i VIA