VIA Læreruddannelsen (NET)

Professionsbachelor

Vil du undervise børn og unge? Vil du samarbejde med lærere og forældre? Og ønsker du at uddanne dig både hjemmefra og på studiet? Så er den netbaserede læreruddannelse noget for dig!

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor som lærer

  Varighed: 4 år

  Studiestart: August 

  Uddannelsesbyer: Nørre Nissum 

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: 

  Se studieordning for læreruddannelsen

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  Læs om optagelse på den delvise netuddannelse til lærer. Der er særlige adgangskrav til undervisningsfagene.

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på den delvise netuddannelse til lærer:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Se sidste års adgangskvotienter

  Undervisningsfag

  Du skal vælge de fag, du vil undervise i som lærer, allerede når du søger om optagelse. Her er det vigtigt, at du dokumenterer, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx B-niveau i matematik.

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere her 

  Se undervisningsfagene og kravene til dem

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at komme ind i kvote 1.

  Kvote 2

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed. 

  Individuel kompetencevurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet.;

  Du bliver vurderet ud fra nedenstående kriterier. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale.

  Kriterier:

  1) Du har en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 3 års varighed

  2) Du har bestået mindst 3 gymnasiale fag på det niveau, der giver adgang til læreruddannelsens undervisningsfag. Mindst ét af disse fag skal være adgangsgivende til dit første undervisningsfag.

  Læs om undervisningsfagene

  3) Hvis du har et særligt fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), kan du kontakte uddannelsen for at høre nærmere.

  Kontakt en studievejleder

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart

  August

  Har du spørgsmål

  Kontakt en studievejleder på uddannelsen i Nørre Nissum

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Du kan vælge at tage en fuld læreruddannelse delvist over nettet. Uddannelsen er en kombination af netbaseret undervisning, seminarer på læreruddannelsen og praktik.

  Hvis du har brug for fleksibilitet eller bor langt fra et uddannelsessted, fx i udlandet, kan du vælge at tage læreruddannelsen som delvis netuddannelse. Uddannelsen har præcis det samme indhold og omfang som den almindelige læreruddannelse.

  Samme uddannelse, ny form

  Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af netbaseret fjernundervisning og seminarer på 2-3 dage ca. 10 gange årligt, hvor du fysisk møder dine undervisere og medstuderende.

  Uddannelsen er et fuldtidsstudie

  Som netstuderende følger du en undervisningsplan, et studiehold og er i praktik som andre lærerstuderende. Da uddannelsen er et fuldtidsstudie, forventer vi, at du er i stand til at planlægge et studieliv og er parat til indgå i faglige fællesskaber.

  På første årgang er der møde- og deltagelsespligt – både over nettet og på seminarerne. Det betyder, at både fremmøde på seminarer, diskussioner over nettet og en række skriftlige opgaver er obligatoriske.

  Hvad skal jeg kunne?

  Den primære arbejdsform på den delvise netuddannelse kræver nogle bestemte it-kompetencer. Derfor arrangerer vi netcaféer ved studiestart med tips til hurtigt og trinvist at komme i gang med digital kommunikation.

  Hvor skal jeg på seminar?

  Ca. 1 gang om måneden skal er der seminar i 3 dage på VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum.

  Læreruddannelsens struktur

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Se modulerne og undervisningsfag på læreruddannelsen

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. Det er ikke alle fag, du kan få i de fire uddannelsesbyer.

  Læs om undervisningsfag

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I bachelorprojektet skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af dine praktikker indsamler du materiale, som du bearbejder i dit bachelorprojekt.

  Læs mere

  Se studieordningen på læreruddannelsen i Nørre Nissum

 • Praktik

  I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du uddanner dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer. 

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, tredje og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. Du knyttes til en praktiklærer på skolen og en underviser fra uddannelsen. Begge er med til at støtte og rådgive dig i løbet af praktikken.

  Praktikken er overalt

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogisk side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge dig egen og andres måder at undervise på.

 • Job og karriere

  Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer får du også mange karrieremuligheder. Med dine lederkompetencer kan du på sigt vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder og bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i brancher som fx

  • Højskoler
  • Voksenundervisning
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Sociale institutioner
  • Skoleforvaltninger
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom, master og kandidatniveau.

  VIA tilbyder blandt andet diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

  Kandidatgrad eller master

  På Danmarks Pædagogiske Universitet har du mulighed for at tage en kandidatgrad i Pædagogisk Antropologi, -Psykologi, -Sociologi eller -Filosofi.

  På landets øvrige universiteter udbydes der også forskellige faglige retninger på master- og kandidatniveau.

 • Internationale muligheder

  Filippinerne, Singapore, Grønland eller England? Som lærerstuderende i VIA kan du komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et længerevarende udvekslingsophold og kortere praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser og hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

 • Studieliv

  På den delvise netuddannelse til lærer hører du til læreruddannelsen i Nørre Nissum. 

  Når du studerer på den delvise netuddannelse hører du til på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Det er her du skal møde, når der er seminarer. 

  Når du læser på uddannelsen bliver du en del af et virtuelt studiemiljø med faglige møderum, diskussionsklubber og et virtuelt cafémiljø. Her kan du rejse diskussioner, få inspiration, møde de andre studerende og deltage i faglige diskussioner.

  Faciliteter

  Når du er på seminar på uddannelsen i Nørre Nissum, kan du benytte uddannelsens faciliteter.
  • Studieværksted
  • Laboratorier
  • Atelierer
  • Værksteder
  • Teater og musiklokaler
  • Sportshaller, motionsrum og boldbaner
  • Svømmehal
  • Studenternes hus
  • Kantine
  • Café Degnen

  Trådløst netværk

  Du får adgang til uddannelsens trådløse netværk.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Læreruddannelsen (NET) 
  Svinget 5
  Nørre Nissum
  DK-7620 Lemvig

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk