Studerende med bolde

Drømmer du om en uddannelse, hvor du kan gøre en forskel for andre?

VIA Pædagoguddannelsen (NET)

Professionsbachelor

Drømmer du om at blive pædagog? Og vil du gerne arbejde med andre mennesker? Ønsker du at uddanne dig hjemme og på studiet? Så læs til pædagog på den netbaserede pædagoguddannelse!

Om den netbaserede uddannelse til pædagog

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor som pædagog

  Varighed: 3½ år

  Studiestart: September

  Uddannelsesbyer: På netuddannelsen har I samlinger på Campus Viborg.

  Undervisningssprog: For det meste dansk. Nogle valgfrie moduler udbydes også på engelsk. 

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se aktuel studieordning (pdf) 

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  Læs om optagelse på netuddannelsen til pædagog.

  For at blive optaget på  netuddannelsen til pædagog skal du opfylde bestemte adgangskrav.

  Du kan søge ind på uddannelsen enten igennem kvote 1 eller igennem kvote 2.

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit.

  Kvote 2

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. 
  Læs om kvote 2

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart 

  September

  Læs om

  Betinget optag

  Vi tilbyder betinget optag på uddannelsen. Det betyder, at vi kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Kontakt vores studievejledere og hør nærmere.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på VIA Pædagoguddannelsen (NET), skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit 
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

   

 • Opbygning

  Du kan tage en fuld pædagoguddannelse over nettet. Uddannelsen er en kombination af netbaseret undervisning, samlinger på uddannelsen og praktik 

  Den netbaserede pædagoguddannelse er for dig, der både vil være i front med at bruge it i det pædagogiske arbejde og som vil have en uddannelse med mere fleksible studietider. En uddannelse, hvor du kan arbejde hjemmefra en stor del af studiet. Du vil lære via digitale medier i tæt online samarbejde med dine medstuderende og underviser.

  Fleksibel uddannelse på fuld tid

  Den netbaserede pædagoguddannelse har samme længde og samme faglige indhold, som den almindelige pædagoguddannelse. Men den netbaserede uddannelse giver dig mulighed for en mere fleksibel planlægning af dine studier. Du skal være opmærksom på, at den netbaserede pædagoguddannelse er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på 40 timer om ugen. I praktikkerne er der obligatorisk fremmøde 32,5 timer om ugen.

  Læs om de digitale undervisningsformer på netpædagoguddannelsen

  Pædagoguddannelsens struktur

  Pædagoguddannelsen er en generalist uddannelse. Men du skal også vælge en specialisering. Det betyder, at du både får et bredt kendskab til hele det pædagogiske arbejdsfelt og samtidig en særlig specialisering inden for en af tre specialiseringer.

  Fællesdelen – Pædagogens grundfaglighed

  De to første semestre bliver du undervist i Pædagogens grundfaglighed. Undervisningen er fælles for alle studerende. Fællesdelen består af seks moduler og første praktikperiode:

  • I pædagogikkens verden – på opdagelse.
  • Køn, seksualitet, mangfoldighed.
  • Individ og fællesskab.
  • Pædagogen som myndighedsperson.
  • Samskabelse og medborgerskab.
  • Professionel dømmekraft, viden og etik.

  Vælg mellem tre specialiseringer

  Efter første praktikperiode, hvor du har prøvet at arbejde indenfor et pædagogisk arbejdsområde, skal du vælge imellem tre forskellige specialiseringer.

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skole- og fritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik. 

  Læs om de tre specialiseringer 

  Valgfrie kompetenceområder

  Du skal vælge et kompetenceområde som du skal arbejde indenfor på modulerne 9 og 11. Som netstuderende på VIA Pædagoguddannelsen har du mulighed for at vælge samtlige kompetenceområder. Du kan vælge mellem følgende kompetenceområder på VIA Pædagoguddannelsen.

  • Kreative udtryksformer
  • Natur og udeliv
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Medier og digital kultur
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kulturmøde og interkulturalitet

  Læs mere om de valgfrie kompetenceområder i studieordningen (pdf)

  Fire praktikperioder

  Du skal i praktik fire gange i løbet af din uddannelse. I praktikken skal du bruge de kompetencer, du har fået på uddannelsen, i praksis. Her oplever du det arbejdsfelt, du uddanner dig til.

  Den første praktikperiode ligger på andet semester og varer 32 dage. Anden og tredje praktikperiode ligger på henholdsvis tredje og femte semester og begge varer et halvt år. Fjerde praktikperiode varer 14 dage og er knyttet til dit bachelorprojektet.

  Afsluttende bachelorprojekt

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her arbejder du med en selvvalgt problemstilling inden for dit specialiseringsområde i tæt samarbejde med praktikstedet.

  Hent studieordningen (pdf)

 • Praktik

  Der er fire praktikperioder på pædagoguddannelsen. Når du er blevet optaget på dit studie, er du garanteret alle dine praktikpladser.  Du kan vælge at tage en eller flere af dine praktikker i udlandet.

  Studerende på den netbaserede pædagoguddannelse skal i praktik akkurat som studerende på den almindelige pædagoguddannelse.

  I løbet af din uddannelse skal du have to korte og to lange praktikperioder. Her skal du afprøve de kompetencer, du har fået på uddannelsen, i praksis.

  Økonomi i praktikperioderne

  I første praktikperiode er du berettiget til at tage din SU med, mens både anden og tredje praktikperiode er lønnede. Den fjerde praktikperiode er i forbindelse med bachelorprojektet, hvor du arbejder sammen med praksis om din problemstilling.

  Garanti for praktikplads

  Vi finder praktikpladser til de studerende, og du er dermed garanteret en praktikplads. I særlige tilfælde kan du selv få lov at søge din egen praktikplads. Praktikpladserne ligger i VIAs praktikområde i Region Midtjylland. 

  International praktik

  Du kan også tage én eller begge lønnede praktikker i udlandet. VIA Pædagoguddannelsen har et omfattende internationalt samarbejde med forskellige pædagogiske institutioner på både nordisk, europæisk og globalt niveau. Det betyder, at du kan komme i praktik over hele verden.

  Praktikvejleder

  I praktikperioderne har du både en vejleder på praktikstedet og en på uddannelsen. Begge to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Temaer i praktikken

  Dagtilbudspædagogik
  • Pædagogens praksis
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling
  Skole- og fritidspædagogik
  • Pædagogens praksis
  • Udviklings og læringsrum
  • Samarbejde og udvikling
  Social- og specialpædagogik
  • Pædagogens praksis
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling
 • Job og karriere

  Med en pædagoguddannelse får du et bredt arbejdsfelt at vælge imellem. For uanset specialiseringen, har du en grundfaglig viden, der gør dig egnet til at arbejde på de fleste pædagogiske arbejdspladser.

  Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job.

  Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder. Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap.

  Efter- og videreuddannelse

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år.

  Eksempler på arbejdsområder

  • Vuggestuer
  • Den kommunale dagpleje
  • Dagtilbud
  • Integrerede institutioner
  • Børnehaveklasser
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Skoler
  • Skolefritidsordninger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Forsorgshjem og herberger
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Ældreområdet
  • Fængsler
  • Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Gadeplans- og netværksarbejde 
 • Internationale muligheder

  Norge, Thailand eller Sydafrika? Som studerende på den netbaserede pædagoguddannelse i VIA har du mange muligheder for at tage en del af din uddannelse i udlandet. 

  Internationale kompetencer er et vigtigt pædagogisk redskab. Derfor kan du vælge at lære om pædagogisk arbejde set igennem internationale briller. Her ser og lærer du, hvordan de arbejder med pædagogik i andre kulturer. Eller du kan tage et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. 

  Internationale kompetencer 

  Som pædagog kommer du i kontakt med andre mennesker, der i en eller anden grad er forskellige fra dig. Det gør det samtidig også tydeligt, hvem du selv er.

  Det betyder, at mødet og arbejdet sammen med mennesker fra andre kulturer ikke bare er sjovt og udfordrende, men også kompetencegivende for en pædagog. Det træner dig i at være tilstede og fleksibel - også selvom det kan være krævende.

  Det internationale møde er derfor et vigtigt fokusområde på pædagoguddannelsen.

  VIA er over hele verden

  VIA Pædagoguddannelsen har samarbejdspartnere over hele verden. Du kan fx tage i praktik i Grønland, England, Spanien, Thailand. Eller til Nepal, New Zealand, Australien eller Canada. 

  Studieophold i udlandet

  Du kan også vælge at tage et studieophold forskellige steder i udlandet. Det kan være et semester på en pædagogisk uddannelsesinstitution i fx Sverige, Holland, Belgien, Rumænien, England eller Grækenland. 

  Økonomi

  Hvis du vælger at tage i praktik eller tage på et studieophold i udlandet, kan du tage din SU med. Det er også muligt at søge fx legater som tilskud til opholdet. 

 • Studieliv

  Som netstuderende vil du opleve et studiemiljø både på nettet og på Campus Viborg, hvor I mødes til samlinger.

  Som netstuderende bliver du en del af et studiemiljø på samme måde som på andre uddannelser.

  På den netbaserede pædagoguddannelse foregår en stor del af studiemiljøet bare også på nettet. 

  Samlinger hver anden uge

  Hver anden uge mødes du med dine studiekammerater i to dage på Campus Viborg til samlinger med undervisning og fællesskab.

  Her vil der være undervisning, vejledning eller lignende fra kl. 9:05 til kl. 15:10 på de to samlingsdage. De ligger typisk torsdag/fredag på grundfaglighedsmodulerne og mandag/tirsdag på specialiseringsmodulerne.

  Det er selvfølgelig muligt at lave fællesarrangementer på Campus, ligesom de studerende naturligvis altid er velkomne til at deltage i de forskellige arrangementer, der foregår på Campus. 

  Campus Viborg 

  Den netbaserede pædagoguddannelse i VIA hører til på Pædagoguddannelsen i Viborg, hvor I mødes til samlinger hver anden uge.

  På Campus Viborg ligger der flere uddannelser, blandt andet pædagog-, pædagogisk assistent- og sygeplejerskeuddannelsen. Her kan du altid hente inspiration til dit studie.

  Se mere om Campus Viborg 

  Studieaktivitet 

  På den netbaserede pædagoguddannelse i VIA møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø.

  Du vil både opleve holdundervisning, forelæsninger og selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden er en stor del af uddannelse projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

 • Kontakt

  Kontakt den netbaserede pædagoguddannelse i VIA.

  VIA Pædagoguddannelsen (NET)
  Prinsens Allé 2
  DK-8800 Viborg

  T: +45 87 55 37 00
  E: piv@via.dk

  EAN: 5798 000 55 4702

  Optagelse

  Har du spørgsmål om optagelse, så kontakt:
  E: piv.optagelse@via.dk
  T: +45 87 55 37 00

  Åbningstider

  Mandag til torsdag: 7.30- 15.30
  Fredag: 7.30-14.30

  Læs mere