Pædagog (NET)

Den netbaserede pædagoguddannelse er for dig, der både vil være i front med at bruge it i det pædagogiske arbejde. Dig, der ønsker at tage en uddannelse med fleksible studietider.
 
En uddannelse, hvor du kan arbejde hjemmefra en stor del af studiet.
 
Du lærer via digitale medier i tæt online samarbejde med dine medstuderende og underviser.

Fakta

Type: Professionsbachelor som pædagog

Varighed: 3 1/2 år

Studieby: Viborg

Studiestart: September

Praktik: 58 uger

Uddannelse med masser af muligheder

Som færdiguddannet pædagog har du rigtig mange forskellige karrieremuligheder. Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder. Men du kan også søge arbejder på døgninsitutioner for børn og unge, på herberger for hjemløse eller du kan arbejde med mennesker med psykiske og fysiske handicap. 

Læs mere om de mange jobmuligheder længere nede på siden. 

Vil du starte på pædagoguddannelsen til februar? Vi har ledige pladser i Holstebro, Ikast og Viborg

Find ledige pladser

Om den netbaserede uddannelse til pædagog

 • Adgangskrav og optagelse

  Læs om optagelse på netuddannelsen til pædagog.

  For at blive optaget på  netuddannelsen til pædagog skal du opfylde bestemte adgangskrav.

  Du kan søge ind på uddannelsen enten igennem kvote 1 eller igennem kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit.

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 22. marts)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. 
  Læs om kvote 2

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA uddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:
  Professionsbachelor, pædagog, Viborg, E-læring
  KOT-nummer: 53292

  Studiestart 

  September

  Læs om

  Betinget optag

  Vi tilbyder betinget optag på uddannelsen. Det betyder, at vi kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Kontakt vores studievejledere og hør nærmere.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på VIA Pædagoguddannelsen (NET), skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit 
  • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

   

 • Opbygning

  Du kan tage en fuld pædagoguddannelse over nettet. Uddannelsen er en kombination af netbaseret undervisning, samlinger på uddannelsen og praktik 

  Fleksibel uddannelse på fuld tid

  Den netbaserede pædagoguddannelse har samme længde og faglige indhold som den ordinære pædagoguddannelse. Men den netbaserede uddannelse giver dig mulighed for en mere fleksibel planlægning af dine studier. Du skal være opmærksom på, at den netbaserede pædagoguddannelse er et fuldtidsstudie, der har en arbejdsbyrde, som gennemsnitligt svarer til en arbejdsindsats på 42 timer om ugen.

  I 1. praktikperiode er der obligatorisk fremmøde på 30 timer om ugen, og i de to lønnede praktikker er der obligatorisk fremmøde 32,5 timer om ugen.

  Nethold starter kun i september

  Vær opmærksom på, at der kun starter nethold op én gang om året i september

  Læs om studieformerne på netuddannelsen

  Pædagoguddannelsens struktur

  Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse. Men du skal også ønske en specialisering. Det betyder, at du både får et bredt kendskab til hele det pædagogiske arbejdsfelt og samtidig en særlig specialisering inden for en af tre specialiseringer.

  Fællesdelen – Pædagogens grundfaglighed

  De to første semestre bliver du undervist i Pædagogens grundfaglighed. Undervisningen er fælles for alle studerende. Fællesdelen består af seks moduler og første praktikperiode:

  • I pædagogikkens verden – på opdagelse
  • Køn, seksualitet, mangfoldighed
  • Individ og fællesskab
  • Pædagogen som myndighedsperson
  • Samskabelse og medborgerskab
  • Professionel dømmekraft, viden og etik

  Tre specialiseringer

  Efter første praktikperiode, hvor du har prøvet at arbejde inden for et pædagogisk arbejdsområde, skal du ønske specialisering. Inden du ønsker, vil der være en grundig introduktion til alle specialiseringer efterfulgt af gruppesamtaler. De tre specialiseringer er:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skole- og fritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik

  Læs om de tre specialiseringer

  Valgfrie kompetenceområder

  Du skal ønske et kompetenceområde, som du skal arbejde med på modulerne 9 og 11. Som netstuderende i VIA har du mulighed for at vælge samtlige kompetenceområder. Du skal dog være opmærksom på, at vi kun udbyder et kompetenceområde, der er netbaseret (se nedenfor). For andre valgfrie kompetenceområder gælder det, at du skal møde til planlagt undervisning, hvilket kan være flere gange ugentligt.

  Du kan vælge mellem følgende kompetenceområder:

  Kreative udtryksformer

  • Natur og udeliv
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Medier og digital kultur (udbydes netbaseret på uddannelsen i Viborg)
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kulturmøde og interkulturalitet

  Læs mere om de valgfrie kompetenceområder i studieordningen

  Fire praktikperioder

  Du skal i praktik fire gange i løbet af din uddannelse. I praktikken skal du arbejde med dine kompetencer i praksis. Her oplever du det arbejdsfelt, du uddanner dig til. Den første praktikperiode ligger på andet semester og varer 32 dage. Anden og tredje praktikperiode ligger på henholdsvis tredje og femte semester og begge varer et halvt år. Fjerde praktikperiode varer 14 dage og er knyttet til dit bachelorprojektet.

  Afsluttende bachelorprojekt

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her arbejder du med en selvvalgt problemstilling inden for dit specialiseringsområde i tæt samarbejde med praktikstedet.

  Se tal og fakta om uddannelsen

  Se studieordninger

   

 • Hverdagen på studiet

  Som netstuderende bliver du en del af et studiemiljø på samme måde som på andre uddannelser. På den netbaserede uddannelser foregår en del af studiemiljøet bare også via nettet. 

  Undervisningen og studieaktiviteter foregår både via nettet og på samlinger. I samlingerne mødes du med dit hold på Campus Viborg mellem fire eller fem gange om måneden. I mødes ca. hver anden uge fra kl. 9-15. Og der er tilstedeværelsespligt. 

  Imellem samlingerne er der webinarer, hvor undervisning og gruppearbejde foregår virtuelt.

  Studieaktivitet

  På den netbaserede pædagoguddannelse møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø.
  Du vil både opleve holdundervisning, forelæsninger og selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden er en stor del af uddannelsen projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

  Læs om studieformerne på netpædagoguddannelsen

  Campus Viborg 

  Som studerende på den netbaserede pædagoguddannelse, hører du til på Campus Viborg. Det er også her I mødes til samlinger ca. hver anden uge.

  På Campus Viborg er der flere uddannelser, blandt andet administrationsbachelor, pædagog-, pædagogisk assistent- og sygeplejerskeuddannelsen. Og du vil møde et aktivt studenterliv, når du møder ind til samlingerne.

  Læs mere om Campus Viborg

 • Praktik

  Der er fire praktikperioder på pædagoguddannelsen. Når du er blevet optaget på dit studie, er du garanteret alle dine praktikpladser.  Du kan vælge at tage en eller flere af dine praktikker i udlandet.

  Studerende på den netbaserede pædagoguddannelse skal i praktik akkurat som studerende på den almindelige pædagoguddannelse.

  I løbet af din uddannelse skal du have to korte og to lange praktikperioder. Her skal du afprøve de kompetencer, du har fået på uddannelsen, i praksis.

  Økonomi i praktikperioderne

  I første praktikperiode er du berettiget til at tage din SU med, mens både anden og tredje praktikperiode er lønnede. Den fjerde praktikperiode er i forbindelse med bachelorprojektet, hvor du arbejder sammen med praksis om din problemstilling.

  Garanti for praktikplads

  Vi finder praktikpladser til de studerende, og du er dermed garanteret en praktikplads. I særlige tilfælde kan du selv få lov at søge din egen praktikplads. Praktikpladserne ligger i VIAs praktikområde i Region Midtjylland. 

  International praktik

  Du kan også tage én eller begge lønnede praktikker i udlandet. VIA Pædagoguddannelsen har et omfattende internationalt samarbejde med forskellige pædagogiske institutioner på både nordisk, europæisk og globalt niveau. Det betyder, at du kan komme i praktik over hele verden.

  Praktikvejleder

  I praktikperioderne har du både en vejleder på praktikstedet og en på uddannelsen. Begge to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Temaer i praktikken

  Dagtilbudspædagogik
  • Pædagogens praksis
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling
  Skole- og fritidspædagogik
  • Pædagogens praksis
  • Udviklings og læringsrum
  • Samarbejde og udvikling
  Social- og specialpædagogik
  • Pædagogens praksis
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling
 • Job og karriere

  Med en pædagoguddannelse får du et bredt arbejdsfelt at vælge imellem. For uanset specialiseringen, har du en grundfaglig viden, der gør dig egnet til at arbejde på de fleste pædagogiske arbejdspladser.

  Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job.

  Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder. Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap.

  Efter- og videreuddannelse

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år.

  Eksempler på arbejdsområder

  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Børne- og ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Børnehaveklasser
  • Dagtilbud
  • Den kommunale dagpleje
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Forsorgshjem og herberger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Fængsler
  • Gadeplans- og netværksarbejde
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Integrerede institutioner
  • Skolefritidsordninger
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Skoler
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Ældreområdet
  • Vuggestue
 • Internationale muligheder

  Norge, Thailand eller Sydafrika? Som studerende på den netbaserede pædagoguddannelse i VIA har du mange muligheder for at tage en del af din uddannelse i udlandet. 

  Internationale kompetencer er et vigtigt pædagogisk redskab. Derfor kan du vælge at lære om pædagogisk arbejde set igennem internationale briller. Her ser og lærer du, hvordan de arbejder med pædagogik i andre kulturer. Eller du kan tage et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. 

  Internationale kompetencer 

  Som pædagog kommer du i kontakt med andre mennesker, der i en eller anden grad er forskellige fra dig. Det gør det samtidig også tydeligt, hvem du selv er.

  Det betyder, at mødet og arbejdet sammen med mennesker fra andre kulturer ikke bare er sjovt og udfordrende, men også kompetencegivende for en pædagog. Det træner dig i at være tilstede og fleksibel - også selvom det kan være krævende.

  Det internationale møde er derfor et vigtigt fokusområde på pædagoguddannelsen.

  VIA er over hele verden

  VIA Pædagoguddannelsen har samarbejdspartnere over hele verden. Du kan fx tage i praktik i Grønland, England, Spanien, Thailand. Eller til Nepal, New Zealand, Australien eller Canada. 

  Studieophold i udlandet

  Du kan også vælge at tage et studieophold forskellige steder i udlandet. Det kan være et semester på en pædagogisk uddannelsesinstitution i fx Sverige, Holland, Belgien, Rumænien, England eller Grækenland. 

  Økonomi

  Hvis du vælger at tage i praktik eller tage på et studieophold i udlandet, kan du tage din SU med. Det er også muligt at søge fx legater som tilskud til opholdet. 

 • Kontakt

  Kontakt den netbaserede pædagoguddannelse i VIA.

  Studievejledning

  Regitze Rahbek
  +45 87 55 22 21
  resr@via.dk

  Telefontid: torsdag fra 8:30 – 15:30

  Optagelse

  Har du spørgsmål om optagelse, så kontakt:
  piv.optagelse@via.dk
  +45 87 55 37 00

  Uddannelsen

  VIA Pædagoguddannelsen (NET)
  Prinsens Allé 2
  DK-8800 Viborg

  +45 87 55 37 00
  piv@via.dk

  Find os på Google Maps

  Medarbejdere

  Find medarbejder på uddannelsen i Viborg

Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når har åbent hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College.

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på den netbaserede pædagoguddannelse

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.