Vil du genoptages eller genindskrives på en uddannelse?

Har du tidligere været indskrevet på en uddannelse, og ønsker du at fortsætte på den samme uddannelse? Vær opmærksom på, at der gælder særlige frister og procedurer afhængigt af, hvor langt du var på din uddannelse, da den blev afbrudt. 

Har du tidligere været indskrevet på en uddannelse, og du ønsker at fortsætte på den samme uddannelse, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige frister og procedurer afhængigt af, hvor langt du var på din uddannelse, da den blev afbrudt. 

Det er underordnet ved hvilken institution, du tidligere har være indskrevet, og hvornår du har været indskrevet. Der skelnes mellem genoptagelse og genindskrivning, som uddybes i nedenstående. 

Hvis du ønsker at søge om fornyet optagelse ved VIA University College, anbefaler vi, at du kontakter studieadministrationen eller en studievejleder, idet det kan være vanskeligt at vurdere, om det, du engang har bestået, stadig er gældende, eller om konsekvenserne ved at overskride den maksimale studietid under en fornyet optagelse.

Genoptag

Hvis din uddannelse blev afbrudt, inden du havde bestået uddannelsens første år (2. semestre), og du ønsker at søge om optagelse på den samme uddannelse, skal du søge om genoptagelse. 

Ved genoptag skal du søge via optagelse.dk; men du skal være særligt opmærksom på, at fristen for ansøgning om genoptag er den 15. marts kl. 12:00. 

Genindskrivning

Hvis din uddannelse blev afbrudt, efter du havde bestået uddannelsens første år (2. semestre), og du ønsker at søge om optagelse på den samme uddannelse, skal du som udgangspunkt søge om genindskrivning. 

Det afgørende er, at du har bestået uddannelsens første år (2. semestre), som uddannelsen er tilrettelagt på det tidspunkt, du søger ind, og at der er en ledig studieplads.

Hvis du skal søge om genindskrivning, skal du udfylde en genindskrivningsblanket (pdf til download)

For at vi kan garantere, at vi kan nå at behandle en sag om genindskrivning, skal du søge minimum 2 måneder før det ønskede studiestartstidspunkt. Hvis du ikke har mulighed for at overholde fristen, kan du søge om dispensation herfra ved at kontakte den lokale Studieadministration.  

Uanset om du søger genoptag eller genindskrivning, skal du være opmærksom på, at du tidligst kan søge om fornyet optagelse på samme uddannelse 5 måneder efter, at du selv har afbrudt en uddannelse.

Du skal have forbedret din muligheder for at gennemføre uddannelsen væsentligt:

Hvis din tidligere indskrivning blev afbrudt, fordi du blev udskrevet af uddannelsen, skal dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være væsentligt forbedrede. Det er uddannelsen, der på baggrund af den dokumentation og de oplysninger, du giver dem, træffer afgørelse.

Denne vurdering finder kun anvendelse, hvis du blev, eller kunne være blevet, udskrevet:

  • fordi du ikke bestod studiestartsprøven
  • fordi du havde opbrugt alle eksamensforsøg
  • fordi du ikke havde deltaget i eller bestået førsteårsprøven
  • fordi du ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav 
  • fordi du ikke kan afslutte uddannelsen som følge af uddannelsens regler.

Hvornår skal du senest færdiggøre din uddannelse

Det er lovreguleret, hvornår en uddannelse senest skal være afsluttet. Ved stort set alle professionsbacheloruddannelser er den maksimale studietid imellem 5½ år og 6 år. Hvis du ved ansøgning om fornyet optagelse har overskredet denne frist, skal du kontakte studieadministrationen for at søge om dispensation fra fristen. Det samme gør sig gældende, hvis du ved, at du i løbet af uddannelsen kommer i karambolage med bestemmelsen. 

Du kan selv regne ud, om du er/bliver omfattet af den maksimale studietid. Studietiden tæller fra den dag, du første gang blev indskrevet på uddannelsen, og løber indtil den dag, hvor du færdiggør din uddannelse. Det eneste der automatisk udgår af beregningen er, hvis du har været på orlov grundet barsel eller adoption (maksimalt 52 uger), hvis du har aflagt værnepligtstjeneste eller været udsendt på værnepligtslignende vilkår. 

Har du spørgsmål, anbefaler vi, at du kontakter uddannelsens studievejleder. 

De kan også være yderligere behjælpelige ift. spørgsmål vedrørende proceduren for genindskrivning eller genoptagelse.

Lovgrundlag

Spørgsmålet vedrørende genindskrivning og genoptagelse reguleres i bekendtgørelse 152 af 26. februar 2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i bestemmelserne §§ 33-36.

Genindskrivningsblanket

Du skal udfylde blanketten og sende den samt dokumentation for dit tidligere studieforløb til os digitalt. Hent og download skrivebar pdf her

Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender dokumenterne via e-Boks med ”Genindskrivningsansøgning” i emnefeltet (i e-Boks vælger du "Skriv ny post" og fremsøger VIA University College). Alternativt, kan du sende ansøgning og dokumentation til os på mail på adressen: overflytning@via.dk

Vigtigt!: Blanketten skal downloades og gemmes på en desktop/pc, før du udfylder den og udskriver eller gemmer som pdf igen. Du må ikke udfylde blanketten direkte i din browser.