VIA Diakoni, studerende arbejder

Vil du besøge uddannelsen og opleve studiemiljøet?

VIA Diakoni & Socialpædagogik

Professionsbachelor

Vil du gerne være socialpædagog og diakon? Og brænder du for at hjælpe andre? Vil du gerne arbejde med mennesker med særlige behov? Interesserer du dig for etiske, eksistentielle og religiøse spørgsmål? Så bliv professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik!

Om uddannelsen til socialpædagog og diakon

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

  Varighed: 3½ år

  Studiestart: September og februar

  Uddannelsesbyer: Aarhus

  Undervisningssprog: Dansk 

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk 

  Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se aktuel studieordning (pdf)

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  Læs om optagelse på Diakoni og Socialpædagogik.

  For at blive optaget på Diakoni og Socialpædagogik skal du opfylde bestemte adgangskrav. Du kan søge ind på uddannelsen enten igennem kvote 1 eller igennem kvote 2.

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit. 

  Kvote 2

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Som udgangspunkt kræver optagelse i kvote 2, det samme som i kvote 1 – en adgangsgivende eksamen, svarende til en gymnasial eksamen.

  Men i kvote 2 foretager uddannelsen en individuel vurdering af ansøgerne. I kvote 2 har du mulighed for at supplere dit eksamensgennemsnit med forskellige aktiviteter. 

  Individuel kompetencevurdering

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1 eller kvote 2, men har anden uddannelses- eller praktisk erfaring, kan du søge om at få en individuel kompetencevurdering. Det betyder, at du kan få anerkendt kompetencer, som du har fået uden for skolen – både fra arbejds- og fritidslivet.

  Det kan fx være studierelevant - eller organisatorisk arbejde, højskoleophold, udenlandsophold, kurser, m.m. 

  Hvis du søger om individuel kompetencevurdering, bør du kontakte uddannelsens studievejleder

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart 

  • August og februar

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Uddannelsen består af 14 moduler, et valgfrit uddannelseselement og et afsluttende bachelorprojekt. 

  Med en professionsbacheloruddannelse i Diakoni og Socialpædagogik får du en pædagoguddannelse på lige fod med andre pædagoguddannelser i Danmark.

  Uddannelsen består af 14 moduler, der dækker seks kerneområder, herunder 3 praktikperioder, et valgfrit uddannelseselement og at afsluttende bachelorprojekt.

  Desuden lægger vi særlig vægt på det socialpædagogiske område, samt på det diakonale og kirkelige område.

  De seks kerneområder

  Diakoni og socialt arbejde
  • Du lærer om betydningen af et kristent-humanistisk menneskesyn for det sociale og pædagogiske arbejde, særligt med baggrund i diakonhistorien og det diakonale arbejdes udtryk- og praksisformer.
  Socialpædagogik
  • Du tilegner dig kompetencer til at arbejde med udvikling, læring og omsorg i pædagogisk arbejde. Både inden for normal- og specialområdet.
  Kulturdidaktik
  • Du kommer til at arbejde med kreative fag som musik & drama, bevægelse & friluftsliv, samt værkstedsaktiviteter, så du bliver i stand til at bruge fagene til pædagogiske aktiviteter.
  Samfund og det tværprofessionelle
  • Du lærer om samfundet i forhold til individet, institutionerne og tværfaglige sammenhænge. Du får viden om, hvordan samfundets mekanismer spiller ind i både pædagogisk og diakonalt arbejde.
  Sundhed og omsorg og det tværprofessionelle
  • Du lærer at håndtere sundhedsmæssige problemstillinger og til at yde et professionelt, pædagogisk og socialt omsorgsarbejde.
  Praktik
  • Der er 3 praktikker i løbet af uddannelsen. Hver praktik har et særligt tema.

  Valgfrit uddannelseselement

  Det valgfrie uddannelseselement er et fordybelsesmodul. Her fordyber du dig i et specialiseringsområde.

  Valgmodulet skal enten ligge indenfor eller gå på tværs af uddannelsens 6 kerneområder. Undervisningsformen på valgmodulerne varierer afhængig af de konkrete valgudbud.

  Afsluttende bachelorprojekt

  Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Her arbejder du med en selvvalgt problemstilling inden for dit specialiseringsområde i tæt samarbejde med et praktiksted.

  Det sociale læringsrum

  I uddannelsen til socialpædagog lærer du om det sociale læringsrum, både i teori og praksis. Det betyder, at du kommer til at arbejde med dine personlige og sociale kompetencer, både i forhold til dig selv, og det pædagogiske og diakonale arbejde med brugerne.

  Det sociale læringsrum knytter sig til Diakonhøjskolens højskoletradition, hvor et fælles bo- og kostskolemiljø, udvalgsarbejde og kreative værksteder udgør en central del af uddannelsen. Desuden er det sociale læringsrum gennemgående i uddannelsens seks kerneområder.

  Hent studieordning (pdf)

  Hent bilag til studieordningen (pdf)

  Se uddannelseselementernes placering og ECTS fordeling (pdf)

 • Praktik

  Når du først er optaget på VIA Diakoni og Socialpædagogik, er du garanteret en praktikplads. 

  Du skal i praktik tre gange i løbet af din uddannelse på Diakoni og Socialpædagogik. Den første praktik varer 10 uger og ligger på 2. semester. Anden og tredje praktik varer begge et halvt år og ligger på henholdsvis 4. og 6. semester. De sidste to praktikker er specialpraktikker. 

  Du kan også vælge at tage en af de lange praktikker i udlandet.

  I praktikperioderne skal du arbejde i praksis med det, du har lært på uddannelsen. Praktikken gennemføres på praktikpladser, der er godkendt af uddannelsen.

  Temaer i praktikperioderne

  Hver praktikperiode har et overordnet tema, som du skal arbejde indenfor. Efter hver praktik skal du aflevere en praktikopgave, der bliver bedømt med bestået/ikke bestået. 

  • Første praktikperiode: Den pædagogiske relation. Børne- og ungepraktik 
  • Anden praktikperiode: Den pædagogiske/Diakonale institution
  • Tredje praktikperiode: Den pædagogiske/diakonale institution. Specialpraktik

  Garanti for praktikplads

  Når du er optaget på Diakoni og Socialpædagogik er du sikret en praktikplads i alle tre praktikker. Vi har aftaler med praktikinstitutioner både i Danmark og i udlandet. I særlige tilfælde kan du selv, i samarbejde med uddannelsen, få lov at søge din egen praktikplads.

  Praktik i udlandet

  Har du lyst til at opleve verden samtidig med, at du uddanner dig? Så kan du vælge at tage en af de to specialpraktikker i udlandet. Vi har samarbejdsaftaler i det meste af verden. Fx i Honduras, Israel, Thailand, Norge, USA, Grønland eller Sydafrika.

  Økonomi i praktikken

  De første praktik er SU-berettiget. De to sidste er lønnede.

  Læs mere om praktikforløbet i praktikpjecen (pdf)

  Læs mere om praktikken i studieordningen (pdf)

 • Job og karriere

  Som diakon kan du arbejde med alle pædagogiske målgrupper.

  Diakoni og Socialpædagogik er en pædagoguddannelse med samme høje faglighed og kvalifikationer som en almindelig pædagoguddannelse. 

  Du har de samme muligheder for at vælge et spændende job. Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder. Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap.

  Efter- og videreuddannelse

  Du får adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år. 

  Diakoners arbejdsområder

  • Diakonale arbejdspladser som fx. Kirkens Korshær, KFUM, Blå Kors eller Kofoeds skoler
  • Vuggestuer
  • Den kommunale dagpleje
  • Dagtilbud
  • Integrerede institutioner
  • Børnehaveklasser
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Skoler
  • Skolefritidsordninger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Forsorgshjem og herberger
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Ældreområdet
  • Fængsler
  • Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Gadeplans- og netværksarbejde
 • Internationale muligheder

  Honduras, Israel, Thailand? Norge, USA eller Grønland…? Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig? Og måske bagefter?  

  Som studerende på Diakoni og Socialpædagog har du mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Både i praktik eller som et studieophold på en anden uddannelsesinstitution.

  Vi har et stort netværk med en række udenlandske uddannelsesinstitutioner. Vi garanterer, at kvaliteten er i orden og lever op til uddannelsens krav. Og vi hjælper dig gerne med et udlandsophold.

  Internationale kompetencer

  Som uddannet socialdiakon og socialpædagog kommer du i kontakt med andre mennesker, der på en eller anden måde har brug for dig. På et udlandsophold udvikler du din kulturelle forståelse, din evne til at være åben og få respekt overfor forskellighed. Desuden får du indsigt og nye indgangsvinkler til din faglighed.

  International herhjemme

  Som studerende på Diakonhøjskolen møder du mange nationaliteter. Der er ofte besøg af mennesker fra et andet land, der på den ene eller anden måde har valgt at besøge Danmark. Det kan være mennesker på kursus, på besøg eller det kan være internationale studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

  Økonomi

  Hvis du vælger at tage et modul eller en praktik i udlandet, har du mulighed for at tage din SU med dit til udlandet. Desuden er der mulighed for at søge legater og fonde.

 • Studieliv

  På Diakoni og Socialpædagogik bliver du en del af et højskolemiljø på Diakonhøjskolen. 

  Her bliver du en del af et lille uddannelsessted, hvor vi vægter nærvær i hverdagen. Som diakonstuderende bliver du en del af et højskolemiljø med højskoletraditioner, fællesskab og et fagligt studiemiljø.

  Her kommer alle hinanden ved. Både undervisere og studerende og på tværs af holdene. Mange studerende bor på skolen og dagligdagen er derfor en god blanding af et fagligt studiemiljø og en hyggelig atmosfære.

  Du er på en højskole

  Fordi vi er en højskole, har vi også højskoletraditioner. Vi synger meget, der er spændende foredrag flere gange om måneden, og der er altid et menneske at hygge, snakke dybt eller udveksle faglige erfaringer med. Desuden har du mulighed for at benytte højskolens mange faciliteter døgnet rundt.

  Studiefester

  Hver torsdag er der café, hvor I mødes på kryds og tværs af årgange og uddannelser. Der er musikaftner, sportsarrangementer eller forskellige kulturarrangementer. Diakonhøjskolen har en stor foredragsvirksomhed med foredrag om samfund, pædagogik og kirkelige emner.

  Studieaktivitet

  På Diakoni og Socialpædagogik møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø. Du vil både opleve holdundervisning, tema-foredrag på kryds og tværs af semestre og uddannelser og mere selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden er en stor del af uddannelsen projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

  Læs mere om studieaktiviteterne på uddannelsen

  Find os på Google Maps

 • Kontakt

  Kontakt uddannelsen i diakoni og socialpædagogik.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Diakoni og Socialpædagogik
  Lyseng Allé 15
  8270 Højbjerg

  E: info@diakonhojskolen.dk
  T: +45 86 27 41 22

  Åbningstider:

  Mandag – fredag: 8.00-15.00

  Find os på Google Maps