Fælles kompetenceudvikling i skolen

Har I brug for hjælp og sparring til at udvikle skolen i en bestemt retning? Vil I igangsætte et tværfagligt projekt? Eller har I brug for nye kompetencer i teamet? Så kan vi hjælpe jer. 

Skole

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra skoleområdet.

Sæt fokus på et aktuelt tema i skolen – og bliv klogere sammen

Vi ved godt, at ingen skoler er helt ens. Derfor tilbyder vi i VIA både korte og længerevarende forløb, som er skræddersyet lige præcis til det behov, I har på jeres skole.

Her på siden finder I eksempler på aktuelle temaer, som kan være omdrejningspunktet for fælles faglig udvikling og inspiration for hele skolen, enkelte teams eller ledelsen.

Hvert tema kan planlægges som et oplæg på en pædagogisk dag, et længerevarende kursusforløb lokalt på jeres skole eller som en workshop for en mindre personalegruppe. De enkelte temaer kan også kobles sammen og tilpasses, så de matcher jeres lokale udfordringer og behov – selvfølgelig alt sammen i dialog med jer.

Videreuddannelse I VIA handler nemlig om, hvordan vi sammen med jer kan forbedre undervisningen og den pædagogisk praksis til glæde for jeres elever. Med det udgangspunkt gør vi vores allerbedste for at fremme jeres professionelle udvikling og dømmekraft på tværs af undervisning, pædagogiske aktiviteter og skoleledelse.

Vi glæder os til at høre fra jer og ser frem til samarbejdet. 

12 temaer til inspiration

 • Hvis den enkelte elev føler sig værdsat, del af fællesskabet, motiveret og tryg nok til at  deltage i undervisningen uanset fagligt niveau – så er I godt på vej til at lave en skole, ingen  vil blive væk fra. Men vi er helt med på, at det er en svær opgave at nå dertil. For hvordan  sikrer I, at alle føler, de har et tilhørsforhold i klassefællesskabet? Hvordan fastholder I alle i  undervisningen, så ingen keder sig eller bliver hægtet af fagligt? Og hvordan arbejder I med  lige deltagelsesmuligheder for alle?

  Vi kommer ikke med alle svar. Men vi kommer med en masse viden, metoder og inspiration, der giver jer et godt udgangspunkt for at skabe den bedste skole for jeres elever.

 • Når børn skal lære og trives, spiller et godt læringsmiljø en afgørende rolle.

  Fællesskabende didaktikker er et bud på, hvordan I som lærere kan understøtte klassefællesskabet og det gode læringsmiljø – fagligt og socialt gennem undervisningen.

  Vi giver jer viden og kompetencer, så I kan planlægge fællesskabsopbyggende undervisning og aktiviteter med fokus på sunde relationer, tryghed, motivation og gode fejl – alt sammen fra en didaktisk vinkel og med det formål at styrke et fællesskab, hvor der er plads til alle. 

 • Elever er forskellige og deltager også forskelligt i skolens og klassens aktiviteter. Som lærere er I derfor nødt til at have fokus på at skabe gode deltagelsesmuligheder for alle elever. Men hvordan griber I det an? Der er forskellige veje at gå, og der er også forskellige virkemidler, I kan tage i brug. 

  Med udgangspunkt i de grundlæggende dimensioner inden for inkluderende klasseledelse, vil vi sammen med jer se på, hvilke barrierer der står i vejen for nogle elevers lærings- og deltagelsesmuligheder. Og hvordan vi kan mindske kendte barrierer, så vi skaber endnu bedre lærings- og deltagelsesmuligheder for alle elever

 • I skolen kommer både børn og voksne i konflikter på forskellig vis. Men hvordan håndterer du konfliktsituationer, så både du og eleverne kommer videre på en god måde? Med low arousal arbejder du blandt andet med at fastholde et roligt kropssprog og en rolig stemmeføring, så du på den måde kan nedtrappe og afmontere en konflikt.

  Vi hjælper dig og dit team med at få greb om low arousal og forstå de psykiske mekanismer i en konfliktsituation.

 • Forældresamarbejdet er en del af kerneopgaven for både lærere, pædagoger og ledelsen på skolen. Men samarbejdet kan i nogle tilfælde være både svært og krævende – og derfor giver det mening at styrke dialogen med forældrene ud fra principperne i det responsive forældresamarbejde. Overordnet handler det om, at forældrene ses som ligeværdige samarbejdspartnere, der bidrager med vigtig viden om børnene, når I skal løse udfordringer omkring trivsel og læring i skolen.

  Vi hjælper jer med at få styr på begrebet, og hvordan I kan bruge principperne i jeres professionelle samarbejde med forældrene. 

 • Praksisfaglighed handler om at give eleverne mulighed for at undersøge et fag på flere måder, så de får erfaring med at skabe konkrete løsninger på virkelige problemstillinger. En vigtig pointe er, at praksisfaglighed ikke kun hører til i de kreative og håndværksmæssige fag men også i de mere boglige fag. Men hvordan bruger I det i jeres undervisning? 

  Vi giver dig og dine kolleger inspiration til, hvordan I kan styrke elevernes kreative, eksperimenterede og legende tilgang til verden gennem didaktiske principper som fx meningsfuldhed og uforudsigelighed. Samtidig får I redskaber til at arbejde med en designtilgang til undervisningen.

 • Flere skoler arbejder med at udvikle mellemformer, hvor skoledagen bliver tilrettelagt så flest mulige børn oplever, at deres forskellige behov imødekommes. Nest-tilgangen er en måde at arbejde med mellemformer. 

  Vi giver jer inspiration til, hvordan I kan bruge Nest som pædagogisk tilgang og ramme for inklusionsindsatsen hos jer. I bliver også klogere på, hvordan I kan indtænke det specialpædagogiske i almenklassen ift. børns forskellige forudsætninger. Og hvordan de kan understøttes i klassens fællesskab

 • Chat GPT, SoMe, digitale fællesskaber og brug af teknologi(er) fylder mere og mere. Og selvom det endnu ikke er politisk afklaret, om teknologiforståelse skal være en del af skolens fagrække eller integreres på tværs af fag, så er det en faglighed, I som ledelse, lærere og pædagoger er nødt til at forholde jer til. Det er nemlig en ny faglighed, som kræver, at I har en ledelses- og læringskultur, hvor I tør lave fejl.

  Vi hjælper jer med at identificere, hvilke konkrete afprøvninger og indsatser, der er de rigtige at arbejde med hos jer

 • Forskningen viser, at undervisning i det fri har positiv betydning for elevernes læring, dannelse og trivsel samt motivation for at gå i skole. Samtidig tilbyder naturen nogle rammer, som giver flere børn mulighed for at deltage. Men hvilke krav stiller det til jer som lærere og pædagoger, at undervisningen foregår udenfor? 

  På kurset her får I viden om udepædagogik og udeskole, så I selv kan planlægge udeundervisning på baggrund af didaktiske modeller og arbejdsformer. I får også konkrete idéer til, hvordan I tager undervisningen med udenfor. Og kurset foregår selvfølgelig i det fri.

 • Bevægelse kan være en indgang til at arbejde med elevernes deltagelsesmuligheder, faglige engagement og lyst til at gå i skole. Samtidig kan bevægelsesaktiviteter understøtte elevernes sansemotoriske, følelsesmæssige og sociale erfaringer – og på den måde bidrage til faglig læring, som almindelig tavle-undervisning ikke kan.

  Vi hjælper jer med at udvikle og forankre bevægelse i jeres undervisning på en måde som skaber mening og kvalitet. Vores mål er at give jer en faglig nuanceret forståelse af bevægelse i skolen og åbne mulighederne for, at I kan anvende bevægelse som didaktisk værktøj i undervisningen.

 • Underviser I elever, som taler et andet sprog end dansk i hjemmet og har dansk som deres andetsprog? Eller har I elever i klassen, som taler dansk hjemme, men alligevel har en begrænset sprogforståelse og et lille ordforråd? Så er eleverne måske sprogligt udsatte. For de elever er det afgørende, at I underviser sprogbaseret. Det betyder, at I som lærere arbejder bevidst og systematisk med det ordforråd og de teksttyper, der knytter sig til netop jeres fag.

  Vi giver jer inspiration til, hvordan I kan inddrage elevernes sprog i jeres undervisning – og kan skabe plads til, at eleverne kan trække på deres sproglige ressourcer, så de får det største udbytte af undervisningen og en solid sproglig udvikling på dansk.

 • Et professionelt samarbejde er afgørende for, om I lykkes med at skabe en kultur, hvor alle børn lærer det, de skal og trives i skolens fællesskaber. Gennem konkrete metoder til teamudvikling, konflikthåndtering og mødeledelse vil vi hjælpe jer med at arbejde med skolens og teamets læringskultur.

  Vi vil øve og træne refleksive processer og have fokus på, hvordan I faciliterer et udviklende og effektivt samarbejde gennem praksisnær kompetenceudvikling

Mere om os

 • Vi ved godt, at forskellige skoler har forskellige behov. Derfor tager vi altid en god indledende dialog omkring ønsker og behov, så vi bedst muligt kan levere et gennemarbejdet og målrettet forløb. Vores allerstørste styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er vi i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra skoleområdet. Udfyld formularen og bliv kontaktet

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, så gør vi det altid i tæt dialog med jer.

  Vi tager udgangspunkt i jeres virkelighed og hverdag, og bruger jeres konkrete udfordringer og problemstillinger, så I ofte vil føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I fysisk er væk fra jeres arbejde. De praktiske eksempler kobler vi med relevante teoretiske perspektiver og tilgange – og på den måde bliver I klædt på til at få øje på nye muligheder og nye løsninger.

 • VIAs konsulenter på skoleområdet er del af et stærkt fagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde. 

  Mange konsulenter på skoleområdet har en baggrund som lærere i grundskolen. Herudover har vi alle erfaring med at udvikle, koordinere og projektlede kompetenceforløb i samarbejde med skoler, kommuner og andre samarbejdspartnere. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt – og som brænder for skoleudvikling. 

 • Som skole er I måske ikke vant til at tænke i muligheder for tilskuds- og fondsansøgninger, selvom I har en rigtig god projektidé, og mulighederne for tilskud er tilstede. 

  Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen 
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Jeg vil altid gerne høre om jeres behov og ønsker til et skræddersyet forløb. Kontakt mig for en uforpligtende snak.
Torben Kirkegaard
 • Torben Kirkegaard

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 19 26