Professionelle læringsfællesskaber i skole og dagtilbud

Professionelle læringsfællesskaber kan hjælpe jer med at skabe bedre trivsel og læring hos børn og unge. Skal I skabe professionelle læringsfællesskaber? Her på siden, kan du se, hvad vi kan hjælpe jer med og finde viden og inspiration til jeres arbejde.

Hvad er et professionelt læringsfællesskab?

Et professionelt læringsfællesskab er både en organiseringsform og en særlig måde at tilrettelægge arbejdet på, hvor målet er at optimere dagtilbuds og skolers muligheder for at skabe progression i børn og unges læring og trivsel. Vi arbejder ud fra denne forståelse:

"Et professionelt læringsfællesskab er en inkluderende gruppe af mennesker, der motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter og samarbejder med hinanden og finder måder til at forandre egen praksis gennem systematisk opsamling, undersøgelse og vurdering af data - og sammen lærer nye og bedre tilgange. Det professionelle læringsfællesskab fremmer læring og trivsel for børn og unge gennem udvikling af de professionelles egen læring."

Albrechtsen (2013), Dafour & Marzano (2015), Hargreaves & Fullan (2016).

Professionelle læringsfællesskaber i skolen

Hvordan samarbejder vi om elevernes læring? Hvordan sikrer vi som skole, at alle elever udfordres, sådan de bliver så dygtige som muligt? Og hvad gør vi, når eleverne ikke lærer?

Spørgsmålene tager alle udgangspunkt i folkeskolereformens tre nationale mål, som ikke blot sætter retningen for udviklingen af folkeskolen, de stiller større krav til vores arbejde som fagprofessionelle og som ledere, lærere og pædagoger. Vi skal skabe gode læringsbetingelser og læringsmuligheder for alle elever, gøre sociale uligheder mindre og fremme det enkelte barns læring, trivsel og udvikling efter individuelle behov og forudsætninger.

Folkeskolereformens nationale mål nødvendiggør, at vi som skoler udvikler professionelle læringsfællesskaber, der understøtter medarbejdernes arbejde med didaktisk undersøgelse, refleksion og handling i relation til målene. Professionelle læringsfællesskaber er et middel mod målet, som skaber rum for at udvikle vores feedbackkulturer, at viden deles imellem hinanden samt at data systematiseres og bruges. Alt sammen med det mål for øje at eleverne bliver så dygtige som muligt.

Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud

Udviklingen af den pædagogiske praksis i dagtilbud - herunder arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan - har læringsmiljøet i centrum. Børns udvikling og læring sker i de læringsmiljøer, som vi som dagtilbud skaber.

Det pædagogiske arbejde med at understøtte gode læringsmiljøer for alle børn består bl.a. i at arbejde videns- og erfaringsbaseret med brede læringsmål, børns progression samt dagtilbuddets dokumentation og evaluering heraf. Vi skal som dagtilbud sikre, at alle børn er i læringsmiljøer, der understøtter den enkeltes udvikling og læring.

Det professionelle læringsfællesskab er et fællesskab mellem de professionelle, der har børnenes læring som omdrejningspunkt. Her funderes arbejdet med børnenes læring i en undersøgende tilgang, hvor læringen og læringsmiljøet belyses fra flere perspektiver. Det kan fx være gennem brug af forskellige typer af data og/eller dokumentation, som viser noget om børns læring og progression. På baggrund af denne viden udvikles læringsmiljøerne i dagtilbuddene på et solidt fundament af viden og erfaring. Det professionelle læringsfællesskab er derfor et fællesskab, hvor vores professionelle læring om børns læring er i centrum.

Professionelle læringsfællesskaber på ungdomsuddannelser

Vil I skabe professionelle læringsfællesskaber på gymnasier, forberedende grunduddannelser (FGU) eller på erhvervsskoler? Vi kan hjælpe jer!

Professionelle læringsfællesskaber er allerede i stigende grad en arbejdsform på gymnasieuddannelserne. Ligeledes kan professionelle læringsfællesskaber være med til at udvikle det erhvervspædagogiske og didaktiske arbejde på landets erhvervsskoler, ligesom professionelle læringsfællesskaber med sine grundlæggende principper om fælles værdier og fokus på alle elevens læring, samarbejde og dialog, kan være med til at kvalificere arbejdet med den nye FGU.

Find ud af, hvad vi kan tilbyde jer!

Skal I skabe professionelle læringsfællesskaber?

Vi har stor erfaring inden for udvikling af professionelle læringsfællesskaber, og vi står klar til at hjælpe jer. 

Vi kan fx bidrage med:

  • Skræddersyede kurser, oplæg og kompetenceudviklingsforløb
  • Design af projekter og sparring herom     
  • Vidensrejser til Ontario, Canada    
  • Iris Connect – videobaseret kompetenceudvikling
  • Viden, erfaringer og resultater fra de første tværkommunale udviklingsprojekter

Find din kontaktperson nederst på siden.

Mere viden

Artikel: De siger vi skal plf'e

De siger vi skal PLF'e

Bliv klogere på ledelse og professionelle læringsfællesskaber. 

Magasin: Liv i skolen - professionelle læringsfællesskaber 

Hent magasinet Liv i skolens temanummer om Professionelle Læringsfællesskaber og bliv inspireret til din praksis.

Ontario: inspiration til den danske reform

Den danske skolereform er på en række punkter inspireret af canadisk skole i delstaten Ontario. Bliv klogere på, hvorfor vi gerne vil lægge os op ad arbejdet i Ontario.

IRIS Connect - Et video-udviklingsværktøj

Vil I gerne udvikle og forbedre undervisningen med en enkel og intuitiv platform? IRIS Connect udvikler teamsamarbejde og feedbackkultur.

Inspiration til arbejdet med professionelle læringsfællesskaber

De fem søjler

VIAs forståelse af professionelle læringsfællesskaber bygger på de fem søjler. Arbejdet med søjlerne skaber både fokus på elevernes læring og på egen professionel udvikling.

Læringscirklen - skaber struktur

Arbejdet i professionelle læringsfællesskaber tager udgangspunkt i læringscirklen, som hjælper med at skabe en struktureret proces, hvor der arbejdes med indsamling, fokusering og analyse af data.

Ledelse gennem ressourcepersoner

Udvikling af professionelle læringsfællesskaber kræver, at skolens ressourcepersoner har en fremtrædende rolle i forhold til at lede læring hos eleverne såvel som kolleger. 

Datainformerede læringssamtaler

Data skal omsættes for at kunne skabe effekt. Vi arbejder med analyse, vurdering, fortolkning og omsætning af data igennem samtaler om læring.

Har du spørgsmål? Vi kan hjælpe!

Torben Kirkegaard

Kontakt

Torben Kirkegaard
T: +45 87 55 19 26
E: toki@via.dk

Kirsten Osbæck Mogensen

Kontakt

Kirsten Osbæck Mogensen
T: +45 87 55 48 44
E: kiom@via.dk