Oversvømmelse og klimaudfordringer kræver resiliente løsninger

Tiden kalder på bæredygtige løsninger og robuste byer

Byggeri, energi og miljø

Om forskningen

 • Udvalgte projekter

  Beboer-nudging, smart energy og resilience er blandt temaerne i vores projekter.

  Circularity City – Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi

  Circularity City er et nyt stort samarbejdsprojekt i Region Midtjylland, der skal udvikle cirkulære løsninger til den bæredygtige omstilling af verdens enorme ressourceforbrug.

  Projektet har til formål at støtte virksomheder i Region Midtjylland i at realisere de økonomiske potentialer i cirkulær økonomi inden for byggeri og byudvikling. Projektet skal styrke innovationskompetencerne direkte i virksomhederne og skabe stærke partnerskaber omkring udviklingen af cirkulært byggeri og bydele.

  I projektet skal virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører i Region Midtjylland i fællesskab udvikle cirkulære økonomiske helhedsløsninger, der kan anvendes i både national og international sammenhæng og dermed føre til øget eksport.

  Behov for løsninger inden for miljø, klima og byggeri

  Projektet og dets koncept med cirkulær økonomi skal imødegå det globalt anerkendte faktum at verden har brug for at mindske presset på ressourcerne og bidrage til den nødvendige bæredygtige omstilling. Behovet for omstilling er særligt nødvendigt i de stadigt voksende byer, som forbruger enorme mængder af ressourcer – både i Danmark og i udlandet.

  Der er således behov for løsninger på udfordringer som miljø- og klima, ressourceknaphed, fødevarer, affald mm. Byggeri er én af de sektorer i Danmark, som vil kunne opnå store gevinster ved at arbejde med cirkulær økonomi, hvilket dette projekt vil støtte op om og udvikle løsninger til.

  Projektperiode: 2017-2020

  Projektpartnere: Projektets partnere er CLEAN, Statens Byggeforskningsinstitut, Dansk Industri – Danish Cleantech Hub NYC, Minor Change Group, GXN og VIA Byggeri, Energi & Miljø hos VIA University College.

  Finansiering: Projektet er støttet af Regional Vækstforum i Region Midtjylland.

  Projektleder for VIA:

  Torsten Sack-Nielsen Programleder, arkitekt, ph.d.
  T: +45 87 55 41 90
  E: tosn@via.dk

  Ekspertprofil
  LinkedIn

  Mere om projektet:
  Projektets hjemmeside circularitycity.dk


  Undersøgelse af kuldebroers reelle indflydelse på klimaskærmens varmetab

  Varmetabet fra kuldebroer er tidligere skønsmæssigt vurderet til at udgøre 10-20% af en bygnings samlede varmetab. Men erfaringer viser imidlertid, at op mod 60% skyldes varmetab fra klimaskærmens kuldebroer. Det kan altså være svært at opnå de nødvendige energibesparende målsætninger – både når vi bygger nyt, og når vi energirenoverer.

  I et nyt projekt skal VIA Byggeri, Energi og Miljø sammen med de øvrige projektpartnere undersøge kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab og udvikle en tværfaglig eksempelsamling, der er tidssvarende og aktuel i forhold til nutidens og fremtidens byggerier, og som indeholder karakteristiske detaljer med kuldebroer og deres reelle varmeledningsevne og varmetab.

  Projektets formål er, at skabe større overensstemmelse imellem bygningers estimerede og faktuelle energiforbrug – med særligt fokus på vurdering af varmetab fra linjetab og kuldebroer. Projektets ene del retter sig imod udviklingen af byggetekniske løsninger, mens projektets anden del fokuserer på procesorienterede løsninger og udfordringer, herunder de tværfaglige samarbejdsprocesser og –metoder i relation til byggeriets faser.

  Projektet skal bidrage med viden, der skaber værdi i såvel praksis som i byggeriets uddannelser samt bidrage med viden, der i højere grad sikrer at bygherren får sine forventninger til byggeriets energibesparende målsætninger indfriet.

  Projektperiode: 2017-2018

  Projektpartnere: MOE A/S, Arkitema Architects K/S, NCC Danmark og VIA Byggeri, Energi & Miljø

  Finansiering: Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond

  Projektleder hos VIA

  Maria Gaardsted Kamper, adjunkt, civilingeniør
  maeg@via.dk

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden 


  Beboer-nudging: Værdiskabende effekter på indeklima i almen renovering

  Det har ofte vist sig at renoveringsprojekter ikke indfrier de forventede forbedringer i forhold til reduceret energiforbrug og forbedret indeklima. Dette kan skyldes at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på beboernes adfærd og deres påvirkning af renoveringens målsætninger. 

  I projektet skal VIAs forskere udvikle et konkret nudging-værktøj, der kan implementeres hos beboerne i den almene sektor og fremme effekten af allerede gennemførte almene bygningsrenoveringer i perioden 2011-2014. 

  Nudging-værktøjet retter sig således mod adfærdspåvirkning og adfærdsregulering af indeklimaparametre som: temperatur, luftfugtighed, luftskift, træk, forurenende partikler, afgasning af materialer, rengøring, støj, dagslys og kunstig belysning. 

  Projektet sætter dermed fokus på at skabe viden om betydningen af beboernes adfærd i forhold til intentionerne med den gennemførte renovering, herunder fokus på beboernes adfærd som værdiskabende faktor og understøttende element efter en gennemført renovering. Denne viden skal kunne bruges i tilsvarende og fremtidige renoveringer. Det er målsætningen med nudging-værktøjet, at det bliver brugervenligt, omkostningslet og direkte implementerbart. 

  Projektperiode: 2015-2017

  Projektpartnere: VIA Byggeri, Energi & Miljø og Bæredygtigt Byggeri på Teknologisk Institut

  Finansiering: Projektet er støttet af den almene forsøgspulje under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.  

  Projektleder:

  Andrea Mortensen
  amot@via.dk

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden


  Smart Energi til markedet

  Forskere fra VIA Byggeri, Energi & Miljø og VIA Virksomheders Globalisering deltager sammen i et udviklingsprojekt, der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet i Region Syddanmark. 

  Smart Energy to Market fokuserer på, at Danmark har et stort potentiale for at eksportere systemløsninger, men at der er mange udfordringer forbundet med at udvikle systemløsninger. Projektet skal skabe vækst og øget eksport blandt energiteknologi-virksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne. Udvikling af løsninger vil tage udgangspunkt i de energiudfordringer energiforbrugende virksomheder i f.eks. Green Tech Centers Energilaug står over for. 

  En af udfordringerne er, at implementeringen af nye innovative energieffektive løsninger til storkunder som produktionsfabrikker, kølehuse, detailhandlere, kontorhuse m.v. er meget komplekse. En kundeløsning indebærer oftest en kombination af flere teknologier/produkter for at løse udfordringen for kunden. 

  Forskere fra VIA Byggeri, Energi & Miljø har fokus på den tekniske side af projektets nye innovative energieffektive systemløsninger og skal bl.a. bidrage med at kvalitetssikre disse efter den absolut højeste standard. 

  Projektperiode: 2015-2019  

  Projektpartnere: VIA Byggeri, Energi & Miljø og VIA Virksomheders Globalisering fra VIA University College, Green Tech Center, CLEAN, TREFOR, Erhvervsakademi Lillebælt, CLEAN, Convia, IDEA Entrepreneurship Center fra Syddansk Universitet.

  Finansiering: Projektet er støttet af Den Europæiske Regionalfond og Region Syddanmark 

  Projektleder:

  Carsten Nielsen
  carn@via.dk

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden


  Resilience Lab Denmark

  Antallet af beboere i byerne vil vokse kraftigt i fremtiden. I 2050 forventes det, at 75% af verdens befolkning bor i byerne. Det er derfor nødvendigt at verdens byer skaber en byudvikling, der er i balance og helhedsorienteret samt modstandsdygtig overfor klimaforandringerne. Det betyder, at ressourceforbruget skal sættes ned, hvis byernes fortsatte udvikling og daglige drift skal være i balance med miljø, omverdenen og ressourcerne. 

  Projektets formål er at afdække behovet for at udvikle nye teknologier, der kan bremse eller reducere konsekvenserne af øget vandstand i Vejle. Det kan være i forhold til en svigtende elforsyning, der vil påvirke institutioner, virksomheder og borgeres adgang til el, internet og rent drikkevand. 

  Projektperiode: 2014-2020

  Finansiering: Rockefeller Foundation. 

  Projektleder:

  Lotte Thøgersen, lot@via.dk 

  Mere om projektet:
  Projektets hjemmeside 

  Læs artiklen: "Vejle bliver spydspids for modstandsdygtighed"


  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Publikationer

  Se et udvalg af vores seneste publikationer samlet her. Centret publicerer bredt i fagblade, faglige rapporter og videnskabelige tidsskrifter i Danmark og internationalt.

  Optimal energiudnyttelse af et soltårn

  I artiklen ” Tracking collector consideration of tilted collector solar updraft tower power plant under Malaysia climate conditions” har VIA Byggeri, Energi & Miljøs forsker sammen med forskere fra Universiti Teknologi Petrona og Tikrit University beskrevet og testet en model for optimal energiudnyttelse af et soltårn (SUPP). Soltårnet producerer elektricitet ved hjælp af solvarme, som skaber opdrift af luft i en skorsten og derved driver en vindturbine. Soltårne er mest effektivt i solrige egne og kan supplere den danske eksport af energiløsninger, der baserer sig på samme teknologier, som solfangere, CSP anlæg og vindturbiner.

  VIA forfatter:
  Salwan Dihrab, ph.d., lektor og maskiningeniør  
  UC Viden-profil

  Læs artiklen på: ScienceDirect
  Tidsskrift: Læs abstractet i Energy, Volume 93, Part 2, December 2015

  Jordvarme - En guide til etablering af lukkede jordvarmeboringer

  Guiden bidrager til en øget opmærksomhed omkring anvendelsen af vedvarende energi til varme- og køleformål. Guiden beskriver arbejdsgangen i forbindelse med planlægning, ansøgning og etablering af lukkede jordvarmeboringer, og henvender sig til alle involverede parter fra det første ønske om udnyttelse af vedvarende energi, til anlægget er i drift, og endelig når det engang skal nedlægges.

  VIA forfatter:
  Henrik Bjørn, geolog og programleder
  UC Viden-profil 

  Ydre påvirkninger på salt spredningsmønstre

  I rapporten “External Influences on Spray Patterns (EPAS): Experimental determination of key parameters for the Salt Spreading Simulation Software 3-S” beskriver VIA Byggeri, Energi & Miljøs forsker sammen med forskere fra Aarhus Universitet udviklingen af software til simulering saltpartiklers bevægelser. Rapporten omhandler simulering af saltpartikler, der er spredt af en roterende spredeskive, saltpartikler der flyver under påvirkning af tyngdekraft og vind, saltpartikler der hopper hen over vejoverflade samt partikler, der anbringes på vejen i et spredningsmønster.

  VIA forfatter:
  Torben Brøchner, ph.d., lektor og civilingeniør
  UC Viden-profil

  Hent rapporten “External Influences on Spray Patterns (EPAS): Experimental determination of key parameters for the Salt Spreading Simulation Software 3-S” i UC Viden

   

 • Medarbejdere

  Kontakt centret VIA Byggeri, Energi & Miljøs medarbejdere.

  Theis Raaschou Andersen, forskningschef

  E: thra@via.dk
  T: +45 87 55 42 95 

  Se oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Blandt vores danske og internationale partnere er:

  Virksomheder

  • Rambøll
  • Niras
  • COWI
  • Grundfos
  • Horsens Vand
  • Geo - Subsurface Expertise
  • Insero

  Organisationer

  • Green Tech Center
  • Resilience Lab Denmark.

  Videninstitutioner

  • Teknologisk Institut
  • Geologisk Institut, Aarhus Universitet
  • Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)
  • Syddansk Universitet
  • Aalborg Universitet.

  Myndigheder

  • Regional Udvikling, Region Midtjylland
  • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

  Internationale

  • Santander University (Spain)
  • Sichuan University (China)
  • EUPIC
  • High Tech Zone Chengdu (China)
  • Interactive Institute (Se)
  • University of Reims (Fr)
  • Szent István University (Hu)
  • Municipality of RÚP - Budapest (Hu).