VIA deltager i Coast to Coast Climate Challenge

VIA University College samarbejder med Region Midtjylland om at sikre regionen mod klimaforandringerne i projektet Coast to Coast Climate Challenge.

VIA University College er med i samarbejdet om Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), som er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt.

Formålet er at skabe en klimarobust region, som er på forkant med de følger, der kommer med de globale klimaforandringer. Samtidig skal projektet understøtte forskning, uddannelse og formidling af klimaændringerne.

To af projektets fyrtårne er Klimatoriet i Lemvig og AquaGlobe i Skanderborg, der bliver to helt nye klimacentre, som skal understøtte formidling og forskning i vand.

Støttet af EUs LIFE-program

C2C CC er støttet af EU igennem LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. Projektet har et samlet budget på ca. 90 mio. kr. Dertil vil der komme anlægsomkostninger, når projektets mange klimaløsninger skal realiseres.

Projektet løber fra 1. januar 2017 til 31. december 2022 og bliver ledet af Region Midtjylland i samarbejde med 31 partnere herunder VIA..

Se filmene om projektet nederst på siden, og læs om de projekter, som VIA har andel i nedenfor.

 

Læs om VIAs projekter

 • Borgerdreven klimatilpasning i Juelsminde (C2C CC)

  Vandstanden i havet stiger og det påvirker vores grundvand. Nu er VIA med til at undersøge, hvordan havvandstigninger påvirker vores grundvand. 

  Når vandstanden i havet stiger, bliver problemerne med oversvømmelser større, især i forbindelse med tidevand. Det sker ved, at det høje tidevand øger presset på de danske kyster, trænger ind i jordbunden og får grundvandet til at stige.

  Men hvordan samspillet præcist er mellem havvand og grundvand, ved man ikke nok om. Det vil VIA bidrage med at afklare med projektet i Juelsminde.

  Her skal VIA være med til at etablere et datalogningssystem, som skal måle havvandets og grundvandets bevægelser.

  Vandets bevægelser bliver overvåget

  Ved at overvåge og måle vandstandsstigningerne kan man få information om, hvordan havvandet trænger ind i jordbunden ved kysten, og hvordan det påvirker grundvandet inde i landet.

  Logningssystemet skal sættes op ved kystlinjen fra Juelsminde og følge kysten nordpå til Glud Håb ved Snaptun. Logningen skal være aktiv indtil 2022.

  I projektet bliver borgere og virksomheder inddraget i at komme med ideer og finde løsninger, fx når det gælder byudviklingen i de tidevandsramte områder i Juelsminde.

 • Klimatoriet i Lemvig (C2C CC)

  VIA er samarbejdspartner i et helt nyt klimacenter, som skal bygges i Lemvig. 

  Klimatoriet er et helt nyt klimacenter, som bliver projekteret i 2017 og senest skal være opført i foråret 2020. Det skal ligge i Lemvig i Vestjylland. Centret kommer til at danne rammen for dele af VIAs aktiviteter inden for klimaforskning og ingeniøruddannelser.

  Centret bliver det ene af to klimafyrtårne i Coast to Coast-projektet, hvor formidling, forskning, turisme og undervisning bliver omdrejningspunktet. Det andet klimafyrtårn er AquaGlobe i Skanderborg.

  Klimatoriet skal være energineutral og bliver bygget på energipæle.

  Klimatoriets opgaver

  En af Klimatoriets opgaver er at formidle, hvad klimaforandringerne kommer til at betyde for os og hvilke løsninger, der kan være på de problemer, som kommer i kølvandet af klimaændringerne. Centrets fokus bliver på klimaforandringerne ved hav og fjorde.

  Klimatoriet skal være omdrejningspunkt for forskningsprojekter inden for klima, vand, energi, miljø og økonomi. VIAs forskning og ingeniøruddannelser bliver en del af det nye klimacenter, der også skal inddrage Lemvig Gymnasium og andre skoler.

  Klimacentret får showroom med udstillinger og vil have åbent for ferieturister og virksomhedsturister.

  Et tværgående projekt

  Centret er et tværgående projekt, der omfatter flere dele af Coast to Coast-projektet heriblandt projekter i Juelsminde, Thyborøn og Randers. Det ledes af Lemvig Vand & Spildevand med VIA som en af samarbejdspartnerne.

 • Klimavejen: Permeable belægninger i asfalt (C2C CC)

  VIA undersøger, om man kan lade regnvand sive ned gennem vejnettet, så byerne undgår at blive oversvømmet under skybrud.

  VIA skal være med til at bygge en klimavej, hvor regnvand kan sive ned gennem belægningen og ned i jorden, så man undgår oversvømmelser i byerne. Projektet bliver til i et samarbejde mellem VIA og Hedensted Kommune.

  Baggrunden for forsøget er, at byerne får større og større problemer med oversvømmelser i takt med, at regnbygerne tiltager i styrke på grund af klimaforandringerne.

  Under et regnvejr kan vandet ikke sive ned gennem asfalt og fortove men løber ned i byernes kloakker. Men under et skybrud er kloakkerne for små til lede de store mængder regnvand væk, og dermed bliver gaderne oversvømmet.

  Klimavej forebygger oversvømmelser

  Med den nye klimavej undersøger Hedensted Kommune og VIA, om man i stedet kan lave belægninger, som lader regnvandet sive ned gennem vejen og ned i jorden under asfalten.

  Når vandet siver ned gennem vejen, vil jorden optage regnvandet i stedet for at løbe ned i kloakkerne. Dermed kan man modvirke, at byens kloakker bliver overbelastet under skybrud, og at gader og veje bliver oversvømmet.

  Med en klimavej kan man også forebygge, at store mængder regnvand bliver blandet med spildevandet i kloakkerne, hvilket i dag gør det sværere for rensningsanlæggene at rense spildevandet.

  VIA tester belægninger

  VIA står for byggeriet af den nye klimavej, som kommer til at ligge i Hedensted Kommune. Her tester man forskellige typer af belægninger for eksempel for evnen til at lade vandet sive gennem asfalten.

  Klimavejen skal også have den egenskab, at den skal indeholde filtre, som skal forhindre, at miljøskadelige stoffer ikke trænger ned gennem vejens belægning. Dermed vil det sive ned i jorden under vejen med risiko for, at vores grundvand bliver forurenet.

  Under forsøget vil VIA teste funktionen af forskellige typer af filtre.

  Klimavejen skal kunne køle og varme

  Forsøget med klimavejen får også et tredje perspektiv.

  Belægningen på vejen skal have den egenskab at kunnet køle og varme. Den bliver under forsøget testet for det, man kalder et geotermisk køle- eller varmepotentiale.

  Med flere miljøvenlige og bæredygtige egenskaber kan en klimavej blive til gavn for borgerne på flere måder og dermed sætte helt nye perspektiver for vores samfund.

  Virksomheder og studerende er med

  De studerende i VIA bliver inkluderet i forsøget, hvor de skal medvirke til at udvikle nye produkter og designe overfladen på klimavejen. Det skal ske i samarbejde med virksomheder.

  Få mere information

   

 • Potentiale for nedsivning af overfladevand i nye byområder (C2C CC)

  Horsens Kommune vil forebygge oversvømmelser i nye boligområder, og VIA undersøger, hvordan man kan måle jordens evne til at optage regnvand.

  Klimaforandringerne giver større mængder regn og flere oversvømmelser, derfor vil det hjælpe kommunerne at kende jordbunden, når de planlægger nye boligområder. 

  Horsens Kommune har planlagt en række nye byområder, hvor regnbygerne helst skal håndteres lokalt uden at belaste andre bydele. Nu undersøger VIA og Horsens Kommune i fællesskab jorden i de nye boligområder.  

  Det handler om at undersøge jordens evne til at optage regnvandet, også kaldet jordens infiltrationskapacitet. Med den viden kan Horsens Kommune få overblik over, hvilke klimaløsninger der er nødvendige i områderne. 

  Regnen skal ikke i kloakkerne

  I dag forbygger man oversvømmelser blandt andet ved hjælp af render og trug, kunstige søer og faskiner, der opsamler regnvandet under jorden. På den måde kan man forsinke regnvandets vej til kloakker, søer og vandløb og undgå oversvømmelser.

  For at finde den rigtige klimaløsning i nye boligområder, er det vigtigt at kende jordlagenes evne til at optage vandet. Horsens Kommune håber på, at de store regnmængder kan håndteres ved at lade vandet sive ned i jorden. Dermed vil kloaksystemet blive aflastet, og man kan undgå at skabe problemer med oversvømmelser andre steder i kommunen. 

  Læs mere

   

 • Geofysik i vandfiltre (VUDP)

  I Danmark benytter vi sandfiltre til at rense vores drikkevand for okker. Nu vil VIA medvirke til at forbedre måden man renser sandet. 

  VIA vil bidrage til at øge sikkerheden ved forsyningen af drikkevand i Danmark. Det skal ske ved at forbedre den måde, man renser filtrene.

  Alt drikkevand i Danmark bliver renset gennem sandfiltre, inden vandet bliver sendt ud til forbrugernes vandhaner som drikkevand.

  Når vandet kommer gennem sandfiltrene, bliver det okker, som er i vandet, siet fra, og det aflejrer sig i sandet.

  Sandfiltrene skal renses

  På et tidspunkt vil der være for meget okker i sandet til, at vandet bliver renset ordentligt, og så skal sandfiltrene renses. Det kalder man returskyl. Men hvornår man skal foretage disse returskyl, og hvor lang tid de skal vare, er der ikke nogen regel for.

  Projektet går ud på at finde en metode til at måle okkerindholdet i sandet, så man kan finde ud, hvornår det er bedst at rense sandet.

  Målet er, at man kan spare energi ved ikke at rense sandet for ofte, og at man samtidig får en højere sikkerhed i forsyningen af vores drikkevand.

  Projektet foregår under ledelse af Lemvig Vand & Spildevand og er støttet af VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram).

  Læs mere om projektet

   

Se videoer om projektet Coast to coast

Jeg er din kontaktperson

Theis Raaschou Andersen

Theis Raaschou Andersen

Lektor, MSc (geologi), ph.d.

E: thra@via.dk
T: +45 87 55 42 95

Lotte Thøgersen

Lotte Thøgersen

Uddannelses- og forskningschef, ph.d.

E:lot@via.dk
T: +45 87 55 41 91