Udvalg for ansvarlig forskningspraksis

Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (UAFP) har til formål at fremme integritet inden for alle VIAs forskningsområder. 

Det sker gennem tværgående understøttelse af en ansvarlig forskningskultur i form af:

 • Videreudvikling af politikker, regler og procedurer.
 • Igangsættelse og videreudvikling af undervisning, oplæring og supervision i principperne for integritet og ansvarlighed i forsknings- og udviklingspraksis.
 • Initiativtagen til løbende drøftelser af normerne for ansvarlig forskningspraksis i VIA.

Udvalget har desuden den særlige opgave at behandle sager omhandlende brud på ansvarlig forskningspraksis.

Om udvalget

 • Udvalg for ansvarlig forskningspraksis har til opgave at arbejde med VIAs forskningskultur for at fremme integritet og ansvarlighed i hele vores forsknings- og udviklingspraksis. Udvalget skal således tage initiativ til, at der løbende foregår drøftelse af VIAs politik for ansvarlig forskningspraksis, bidrage til at justere eksisterende retningslinjer og vejledninger for ansvarlig forskningspraksis samt for undervisning, oplæring og supervision i ansvarlig forskningspraksis i VIA.

  Desuden skal udvalget behandle sager omhandlende tvivlsom forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt frembragt i VIA ved anvendelse af videnskabelige metoder som led i forskning, herunder ansøgninger om forskningsmidler.  

  I sager om videnskabelig uredelighed skal udvalget udarbejde en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og i øvrigt bistå Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i dets arbejde. 

  Udvalget skal desuden udarbejde en årlig beretning om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, som har været under behandling ved VIA, og orientere Nævnet for Videnskabelig Uredelighed om denne. Udvalget skal endvidere videresende sager, der ikke vedrører forskning ved VIA, til de(n) relevante forskningsinstitution(er). 

  Læs politik for udvalget her (pdf). 

 • Brud på ansvarlig forskningspraksis inddeles i videnskabelig uredelighed og andre brud på ansvarlig forskningspraksis, som ikke er alvorlige nok til at kunne anses som uredelighed, men som ikke desto mindre kan være skadelige for forskningens troværdighed og integritet. Videnskabelig uredelighed udgør dermed en delmængde af brud på ansvarlig forskningspraksis. 

  Tvivlsom forskningspraksis defineres som brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning. Viden-skabelig uredelighed omfatter fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.

  Udvalg for ansvarlig forskningspraksis behandler mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis og behandler desuden indledningsvist sager om videnskabelig uredelighed. Udvalget skal i sit virke henholde sig til lov om videnskabelig uredelighed og standarder angivet i Den danske kodeks for integritet i forskning samt andre gældende institutionelle, nationale og internationale principper og standarder for integritet i forskning.

  Udvalget er nedsat for at sikre hurtig og effektiv reaktion på mistanker om brud på ansvarlig forsknings-praksis i VIA og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed som er den centrale, nationale uredelighedsmyndighed i Danmark. 

  Udvalget refererer til rektor, men fungerer i øvrigt i sin undersøgelse og behandling af konkrete sager uafhængigt af rektor. Udvalget afgør således i enhver given sag de nærmere procedurer for undersøgelsen, herunder tidsfrister, partshøring, dataindsamling, vidneudsagn mv. Udvalget betjenes af Stab, strategi og politisk analyse, som bistår formanden og udvalget i deres arbejde.

 • Udvalg for ansvarlig forskningspraksis afholder mindst fire ordinære møder årligt. Formanden kan aflyse ordinære møder, hvis der ikke er sager til behandling eller indkalde til ekstraordinære møder, når dette er påkrævet for at kunne behandle en sag rettidigt. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  Ved behandling af konkrete sager, bortset fra de mindst ukomplicerede, kan udvalget supplere sig selv ved at indkalde en eller flere eksperter (ad hoc-medlemmer) fra det specifikke fagområde, som anmeldelsen vedrører. Ad hoc-medlemmer deltager i sagens behandling uden stemmeret.

  Udvalget kan endvidere til behandling af en konkret sag nedsætte et ad hoc-udvalg af sagkyndige bestående af medlemmer fra udvalget, personer uden for udvalget eller en blandet sammensætning af medlemmer og personer uden for udvalget. Ad hoc-udvalg afgiver indstilling til udvalget.

  Udvalget afslutter behandlingen af sager med at afgive en udtalelse om, hvorvidt det indbragte forhold er i strid med ansvarlig forskningspraksis. Udtalelsen afgives til rektor.

  Sager ved udvalget skal så vidt muligt være færdigbehandlet senest 12 måneder efter modtagelsen af anmeldelsen. Der kan ikke klages over udvalgets udtalelser eller afgørelser.

  Læs udvalgets forretningsorden her (pdf)

 • Enhver som måtte have mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis ved VIA kan rejse en sag ved Udvalg for ansvarlig forskningspraksis. Såfremt udvalget bliver opmærksom på at der kan være begrundet mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis skal udvalget tage sagen op af egen drift.

  Ligeledes kan enhver person, der ønsker at blive renset for verserende rygter eller beskyldninger om brud på ansvarlig forskningspraksis anmode udvalget om at få sin sag behandlet.

  Anmeldelse

  En anmeldelse til Udvalg for ansvarlig forskningspraksis skal indeholde oplysninger om: 

  1. det videnskabelige produkt, der er genstand for anmeldelsen,
  2. den eller de forskere anmeldelsen drejer sig om,
  3. de påstande om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, der fremsættes, og begrundelsen for de fremsatte påstande.

   

  Indeholder anmeldelsen ikke de nødvendige oplysninger kan det føre til sagens afvisning.

  Afvisning af sager

  Udvalget kan afvise at behandle en sag, såfremt:

  1. den vurderes som åbenlyst grundløs,
  2. den formodes ikke at kunne føre til afgørelse om, hvorvidt der foreligger brud på ansvarlig forskningspraksis,
  3. omkostninger forbundet med sagens behandling ikke står i rimeligt forhold til dens betydning, eller
  4. den har begrænset tilknytning til Danmark eller VIA.

   

  Udvalget kan desuden henvise en sag til behandling ved linjeleder eller andre relevante enheder ved VIA såfremt den vurderes ikke at være omfattet af udvalgets eller Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence.

  Læs procedure for udvalgets sagsbehandling her (pdf). 

 • Møderække 2023

  Møde 1

  Tidspunkt: 27. februar 2023
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: 

  Møde 2

  Tidspunkt: 15. maj 2023
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: 

   

  Møderække 2022

  Møde 1

  Tidspunkt: 28. februar 2022
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 2

  Tidspunkt: 23. maj 2022
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 3

  Tidspunkt: 26. september 2022
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 4

  Tidspunkt: 5. december 2022
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter:

   

  Møderække 2021

  Møde 1

  Tidspunkt: 1. marts 2021
  Sted: Videomøde
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 2

  Tidspunkt: 31. maj 2021
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 3

  Tidspunkt: 8. oktober 2021
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 4

  Tidspunkt: 23. november 2021
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: Dagsorden/referat

   

  Møderække 2020

  Møde 1

  Tidspunkt: 30. marts 2020
  Sted: Videomøde
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 2

  Tidspunkt: 15. juni 2020
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 3

  Tidspunkt: 28. september 2020
  Sted: Aarhus N
  Dokumenter: Dagsorden/referat

  Møde 4 - mødet blev aflyst

  Tidspunkt: 26. november 2020
  Sted: Aarhus N

   

Sådan anmelder du en sag

Hvis du har begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis i VIA, kan du indsende en anmeldelse til Udvalg for ansvarlig forskningspraksis ved at udfylde en anmeldelsesformular og vedlægge bilag, der er relevant for anmeldelsen.

Du kan kontakte udvalgets sekretariat for yderligere vejledning og rådgivning.

Se procedure

Læs mere om, hvordan du anmelder en sag, og hvad din anmeldelse skal indeholde. 

Læs procedure

Få rådgivning

Du er velkommen til at kontakte udvalgets sekretariat for yderligere vejledning og rådgivning. 

Skriv mail

Anmeld en sag

Har du begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis i VIA? Indsend din anmeldelse ved at udfylde formularen herunder.

Indsend anmeldelse

Udvalgets medlemmer

Lars Peter Bech Kjeldsen

Lars Peter Bech Kjeldsen

Formand for UAFP

Chef for Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

 

Læs mere om Lars Peter
Anders Bisgaard

Anders Bisgaard

Næstformand for UAFP

Chef for Forskningscenter for kreative erhverv og professioner samt Forskningscenter for innovation og entreprenørskab

Læs mere om Anders
Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Chef for Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Læs mere om Andreas
Theiss Raaschou Andersen

Theis Raaschou Andersen

Chef for Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima

Læs mere om Theis

Kontakt udvalget

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en anmeldelse, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Skriv mail til sekretariatet

Maj Kyhne Christiansen

Sekretær for UAFP

T: 87 55 05 85
E: MAKC@via.dk

Kontakt Maj

Kasper Grosen

Tilforordnet for UAFP

T: 87 55 20 43
E: kasp@via.dk

Kontakt Kasper