Udvalg for ansvarlig forskningspraksis

Udvalget for ansvarlig forskningspraksis behandler sager, hvor der er mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis. Udvalget er nedsat af rektor og består af forskningscheferne i VIA.

Om udvalget

 • Baggrund

  Udvalget for ansvarlig forskningspraksis (UAFP) behandler mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis og behandler desuden indledningsvist sager om videnskabelig uredelighed.

  UAFP er nedsat for at sikre hurtig og effektiv reaktion på mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis i VIA og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed som er den centrale, nationale uredelighedsmyndighed i Danmark. 

  UAFP refererer til rektor, men fungerer i øvrigt i sin undersøgelse og behandling af konkrete sager uafhængigt af rektor. Udvalget afgør således i enhver given sag de nærmere procedurer for undersøgelsen, herunder tidsfrister, partshøring, dataindsamling, vidneudsagn mv. Udvalget betjenes af Stab, strategi og politisk analyse, som bistår formanden og udvalget i deres arbejde.

  UAFP skal i sit virke henholde sig til lov om videnskabelig uredelighed og standarder angivet i Den danske kodeks for integritet i forskning samt andre gældende institutionelle, nationale og internationale principper og standarder for integritet i forskning.

 • Opgaver og ansvarsområder

  UAFP har til opgave at behandle sager om mistanker om brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning. Det er UAFP’s ansvar at behandle sager med et videnskabeligt produkt frembragt i VIA ved anvendelse af videnskabelige metoder som led i forskning, herunder ansøgninger om forskningsmidler, som er afvist af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed eller som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence. 

  Udvalget skal desuden udarbejde en årlig beretning om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, som har været under behandling ved VIA, og orientere Nævnet for Videnskabelig Uredelighed om denne. Udvalget skal endvidere videresende sager, der ikke vedrører forskning ved VIA, til de relevante forskningsinstitutioner. 

  I sager om videnskabelig uredelighed skal UAFP udarbejde en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og i øvrigt bistå Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i dets arbejde. 

  Læs politik for udvalget her (pdf). 

 • Udvalgets arbejde

  UAFP afholder mindst fire ordinære møder årligt. Formanden kan aflyse ordinære møder, hvis der ikke er sager til behandling eller indkalde til ekstraordinære møder, når dette er påkrævet for at kunne behandle en sag rettidigt. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  Udvalget kan desuden afgøre, at en given sag skal behandles parallelt med en tilknyttet sag ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. 

   UAFP afslutter behandlingen af sager med at afgive en udtalelse om, hvorvidt det indbragte forhold er i strid med ansvarlig forskningspraksis. Udtalelsen afgives til rektor.

  Sager ved UAFP skal så vidt muligt være færdigbehandlet senest 12 måneder efter modtagelsen af anmeldelsen. Der kan ikke klages over UAFPs udtalelser eller afgørelser.

  Læs udvalgets forretningsorden her (pdf)

 • Anmeldelse og sagsbehandling

  Enhver som måtte have mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis ved VIA kan rejse en sag ved UAFP. Såfremt UAFP bliver opmærksom på at der kan være begrundet mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis skal udvalget tage sagen op af egen drift.

  Ligeledes kan enhver person, der ønsker at blive renset for verserende rygter eller beskyldninger om brud på ansvarlig forskningspraksis anmode UAFP om at få sin sag behandlet. 


  Anmeldelse

  En anmeldelse til UAFP skal indeholde oplysninger om: 

  1. det videnskabelige produkt, der er genstand for anmeldelsen,
  2. den eller de forskere anmeldelsen drejer sig om,
  3. de påstande om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, der fremsættes, og
  4. begrundelsen for de fremsatte påstande

  Indeholder anmeldelsen ikke de nødvendige oplysninger kan det føre til sagens afvisning.


  Afvisning af sager

  UAFP kan afvise at behandle en sag, såfremt:

  1. den vurderes som åbenlyst grundløs,
  2. den formodes ikke at kunne føre til afgørelse om, hvorvidt der foreligger brud på ansvarlig forskningspraksis,
  3. omkostninger forbundet med sagens behandling ikke står i rimeligt forhold til dens betydning, eller
  4. den har begrænset tilknytning til Danmark eller VIA.

  UAFP kan desuden henvise en sag til behandling ved linjeleder eller andre relevante enheder ved VIA såfremt den vurderes ikke at være omfattet af udvalgets eller Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence.

  Læs hele proceduren for udvalgets sagsbehandling her (pdf). 

Sådan anmelder du en sag

Det er en alvorlig sag at anmelde andre for brud på ansvarlig forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed.

Derfor opfordres anmelder til at sætte sig grundigt ind i udvalgets procedure for sagsbehandling samt overveje de konsekvenser, anmeldelsen kan få for den anklagede.

Du kan kontakte udvalgets sekretariat for uvildig rådgivning.

Se procedure

Læs mere om hvordan du anmelder en sag, og hvad din anmeldelse skal indeholde. 

Få rådgvining

Du er velkommen til at kontakte udvalgets sekretariat for hjælp og uvildig rådgivning. 

Anmeld en sag

Har du mistanke om videnskabelig uredelighed i VIA? Udfyld formularen herunder. 

Udvalgets medlemmer

Sanne Haase

Sanne Haase

Formand for UAFP

Chef for Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis


Lars Peter Bech Kjeldsen

Lars Peter Bech Kjeldsen

Næstformand for UAFP

Chef for Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi


Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Chef for Forskningscenter for pædagogik og dannelse


Anders Bisgaard

Anders Bisgaard

Chef for Forskningscenter for kreative erhverv og professioner

Theiss Raaschou Andersen

Theis Raaschou Andersen

Chef for Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima
Jeppe Kiel Christensen

Jeppe Kiel Christensen

Konstitueret chef for Forskningscenter og innovation og entreprenørskab

Kontakt udvalget

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en anmeldelse, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Ligeledes er du velkommen til at kontakte tilforordnet Kasper Grosen for uvildig faglig rådgivning om ansvarlig forskningspraksis. 

Skriv mail til sekretariatet. 

Britt Nyborg Chielens

Sekretær for UAFP

Mail: brnc@via.dk
Telefon: 87 55 10 05

Kasper Grosen

Tilforordnet for UAFP

Mail: kasp@via.dk
Telefon: 87 55 20 43