Lav dine SRP-øvelser hos os

Vores ingeniøruddannelser i Horsens stiller vejledning, faciliteter og forskere til rådighed for gymnasieelever i forbindelse med SRP/SSO opgaver.

Eleven skal forud for dialogen med os fremsende et oplæg og en problemformulering, så vi kan matche eleven med de rette fagpersoner. Der kan være tale om laboratoriearbejde, databehandling og vejledning koblet til det.

Se hvilke SRP-øvelser, vi tilbyder herunder. I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I andre ønsker eller behov. 

For tilmelding og mere information kontakt Lone Birkmose Bjerg på lbb@via.dk eller på telefon +45 87 55 05 03

Se hvilke øvelser vi tilbyder

Hvad gemmer sig under græsset?

Formål: Anvende fysikken til at bestemme jordbundsforhold og matematik til at bestemme fundaments størrelser

Øvelser: Hvordan kan anvendt fysik kan svare dig på om der er sand, ler eller noget andet under dine fødder uden at du behøver at grave. Måling af modstande i en lille jordmodel og udtagning af små jordprøver fra miniboringer. Anvendelse af geotekniske beregninger for at afgøre fundament type og størrelse.

Fag: Fysik, matematik, teknikfag, naturfag, naturgeografi

Programmering af intelligent mekanik

Formål: At få føling for interaktion mellem software og hardware

Øvelser: Styring og interaktion med Arduino drevne robot platforme. Via simple kommandoer kan man ændre en eller flere robotters adfærd og reaktionsmønstre overfor mennesker, miljø og andre robotter. Eleverne skal via software installeret på robotten, ændre dens håndtering af sensor input, som blandt andet inkluderer motor hastighed og distance målt via ultralydssensor.

Fag:  Kom/IT, programmering

Geologi, geoteknik og fundering

Formål: Undersøge jordbundsforhold og anvende informationer til bestemmelse af fundamenter

Øvelser: Forundersøgelser ved hjælp af databaser, feltarbejde med borearbejde og vingeforsøg, Laboratoriearbejde (vandindhold, klassificering)

Fag: Matematik, fysik, naturgeografi (Geovidenskab)

Klimasikring

Formål: Mulighed for lokal nedsivning af regnvand, hvordan kan man håndtere regnvandet?

Øvelser: Forundersøgelser ved hjælp af databaser, feltarbejde (test for nedsivning), måle grundvandsstanden, geofysiske målinger

Fag: Naturgeografi (Geovidenskab)

Indvinding af drikkevand

Formål: Undersøge grundvandets sårbarhed. Følge vandets vej fra overfladen til grundvandsmagasinerne

Øvelser: Forundersøgelser ved hjælp af databaser og kort, besøg på kildeplads og vandværk. Beregne vandgennemtrængeligheden.

Fag: Naturgeografi (geovidenskab), biologi, matematik

Naturlig spildevandsbehandling

Formål: Bygge og anvende mini-plantefiltre til rensning af gråt spildevand

Øvelser: Kan naturen hjælpe med at rense spildevand fra bad og køkken? Ved hjælp af et filter som du kommer til at bygge, bestående af grus, sand og plantemateriale, skal du måle forskellige parametre i spildevandet før det kommer i filtret, og igen efter at det er sivet igennem filtret – har vandkvaliteten ændret sig?

Fag: Biologi, naturfag, teknikfag

Biofilm i drikkevandssystemet

Formål: At undersøge biofilm og dens rolle for vandkvaliteten i drikkevandssystemet

Øvelser: Biofilm/sediment udtages fra rør i distributionssystemet for drikkevand, og prøven karakteriseres med analyse af fx ATP, Coliforme og jern. Data fra lignende prøver af biofilm/sediment fra rør og tilhørende vandprøver fra forskningsprojekter ved VIA UC (fx ATP, Mikroskopi, DNA analyser som qPCR og sekvensering). Efterfølgende udarbejdes grafer, og der sammenholdes med danske drikkevandskriterier.

Fag: Kemi, mikrobiologi, matematik, fysik

Gasværksgrunden

Formål: At undersøge forureningen ved Gasværksgrunden i Horsens og betydningen for vandkvaliteten i havnen

Øvelser: Denne øvelse tager udgangspunkt i Gasværksgrunden, der i 2015 blev udnævnt som national testsite for jordforurening. Der udtages prøver fra boringer placeret ved forskellige forureningsgrader på havnearealet syd for Gasværksgrunden. Disse analyseres dels for forureningsgrad, dels for mikroorganismer med potentiale til at nedbryde forureningen. Der udarbejdes grafer, og data sammenlignes med forskningsresultater fra VIA University College.
Analyse af data fra forskningsprojekter, PID, ATP, Mikroskopi

Fag: Kemi, mikrobiologi, matematik, fysik

Mikrobiel vækst

Formål: Undersøge om temperaturen har indflydelse på udviklingen af colibakterier i drikkevand

Øvelser: Anvende forskellige nationale databaser og regne statistik på udvikling og afhængighed

Fag: Biologi, naturfag, teknikfag

Hvad er den danske drikkevandskvalitet?

Formål: At undersøge forskelle i vandkvaliteten mellem grundvand, drikkevand og fjordvand

Øvelser: I denne øvelse udtages en række vandprøver på VIAs Campus Horsens. En drikkevandsprøve udtages ved at udvælge en vandhane på skolen Endelig udtages en vandprøve fra fjorden få hundrede meter fra campus. Prøverne måles for et udvalg af mikrobiologiske, kemiske og fysiske tests. Der vælges én eller flere af følgende metoder: Coliforme/E. coli bakterier, adenosintrifosfat, kimtal 22, mikroskopi, spektrofotometri, turbiditet, pH, opløst ilt, ledningsevne, temperatur. Efterfølgende udarbejdes grafer af data og der sammenlignes med værdier fra den nationale database Jupiter.. 

Fag: Kemi, biologi, matematik, fysik

Fra idé til bæredygtigt produkt

Formål: At få mulighed for at lave dit studieretningsprojekt (SRP/SOP) med innovation som metode

Øvelser: Forløbet ruster dig til at indtænke innovation som metode i SRP/SOP (studieretningsprojektet), og det vil give dig kompetencer inden for innovation generelt samt styrke din faglighed, fordi du skal trække på viden fra forskellige fag for at løse den udfordring, som du skal arbejde. 

Fag: Alle fag - læs mere her

Fra idé til bæredygtigt produkt

Formål: At få mulighed for at lave dit studieretningsprojekt (SRP/SOP) med innovation som metode

Øvelser: Forløbet ruster dig til at indtænke innovation som metode i SRP/SOP (studieretningsprojektet), og det vil give dig kompetencer inden for innovation generelt samt styrke din faglighed, fordi du skal trække på viden fra forskellige fag for at løse den udfordring, som du skal arbejde. 

Fag: Alle fag - læs mere her