Studie- og karrierevejledning

Har du spørgsmål til vores efter- og videreuddannelser? Find svar her på siden eller kontakt vores studie- og karrierevejledere for personlig vejledning.  

Få information om

 • Diplomuddannelser

  En diplomuddannelse er en kompetencegivende videreuddannelse på bachelorniveau. Den henvender sig til dig, der allerede har en kort eller mellemlang videregående uddannelse og ønsker at specialisere dig yderligere eller efteruddanne dig inden for et nyt fagligt område. 

  En diplomuddannelse er baseret på deltidsstudie og er bygget op af obligatoriske moduler og valgmoduler. Du tager typisk en diplomuddannelse over to til tre år sideløbende med, at du passer dit job. Dog kan enkelte diplomuddannelser læses på fuld tid og dermed afsluttes på et år.  

  VIA udbyder en bred vifte af diplomuddannelser inden for en række forskellige fagområder, lige fra sundhed, pædagogik og socialt arbejde til ledelse, projektledelse, design og business. 

  Uddannelsernes opbygning kan variere alt efter fagområdet, men består typisk af en række obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. 

  Du kan i et vist omfang også vælge moduler inden for andre diplomuddannelsers fagområde. VIAs studie- og karrierevejledere kan rådgive dig om dine muligheder.

  Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

  Læs mere om diplomuddannelser, adgangskrav og opbygning

  Se hvilke diplomuddannelser, vi tilbyder

 • Akademiuddannelser

  En akademiuddannelse giver dig - sammen med din erhvervserfaring - kompetencer svarende til en erhvervsakademiuddannelse (en kort videregående uddannelse). Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point, og du studerer om dagen eller om aftenen sideløbende med dit job.

  Hvad er en akademiuddannelse?

  En akademiuddannelse er en kort videreuddannelse, som giver dig ny viden og handlemuligheder, som du kan overføre direkte til dine daglige jobfunktioner eller bruge i dit fremtidige karriereforløb.

  En akademiuddannelse er baseret på den nyeste viden om centrale tendenser inden for det erhverv eller den profession, som uddannelsen handler om. 


  Læs mere om akademiuddannelser, adgangskrav og opbygning

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på et diplommodul eller et akademimodul, skal du dokumentere en adgangsgivende eksamen og to års relevant erhvervserfaring. 

  Adgang til diplomuddannelser og diplommoduler kræver en relevant videregående uddannelse på mindst niveau med en erhvervsakademiuddannelse fx finansøkonom, professionsbachelor, bachelor eller kandidat eller en relevant videregående voksenuddannelse fx en akademiuddannelse og herefter 2 års relevant erhvervserfaring.

  Adgang til akademiuddannelser og akademimoduler kræver en relevant erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller grunduddannelse for voksne og 2 års relevant erhvervserfaring.

  Der kan desuden gælde særlige adgangskrav for den enkelte uddannelse. Læs mere under den uddannelse, du er interesseret i. 

  Husk at sende dokumentation 

  Første gang, du tilmelder dig et modul, skal du medsende dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. 

  Dokumentation for uddannelsen er dit eksamensbevis. Dokumentation for erhvervserfaring kan være ansættelsesbrev, en udtalelse fra din arbejdsgiver eller lignende. 

  Når du er optaget og efterfølgende vil tilmelde dig nye moduler, skal du ikke medsende dokumentation.

  Opfylder du ikke adgangskravene?

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene om uddannelse, men har kompetencer, som kan sidestilles, så kan du søge adgang ved at dokumentere dine kompetencer, såkaldt ’realkompetencevurdering'.

  Læs om, hvordan du søger adgang ved at dokumentere din kompetencer

  Realkompetencer er din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem i og uden for det etablerede uddannelsessystem. Det kan fx være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.

  Opfylder du ikke kravet om den adgangsgivende uddannelse, men har færdigheder og kompetencer, der kan sidestilles med dette, vil du typisk kunne opnå anerkendelse af realkompetencer svarende til adgangskravet. Opfylder du ikke kravet om 2 års erhvervserfaring, men har den adgangsgivende uddannelse, kan du ikke få anerkendt realkompetencer svarende til den manglende erhvervserfaring. Her skal du opfylde kravet om de 2 års relevant erhvervserfaring.

 • Tilmelding

  Du tilmelder dig moduler, kurser og konferencer online. Vi udbyder moduler forår og efterår, men modtager ansøgninger til ledige pladser helt frem til studiestart.  

  Du søger automatisk om optagelse til en diplom- eller akademiuddannelse, når du tilmelder dig det første modul online. Det gælder også, selvom du kun vælger at gennemføre ét modul. Du tilmelder dig ved at klikke på Tilmeld-knappen og gennemføre din registrering. 

  Når du er optaget, udsender vi en faktura. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.


  Frister

  Der er typisk frist for tilmelding til moduler to gange om året, forår og efterår. De specifikke datoer kan variere, men du kan altid se de gældende frister under det enkelte modul. 


  Studiestart

  Efterårssemestret begynder primo september. Forårssemestret begynder primo februar.


  Framelding

  Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

  Vil du framelde dig et modul, skal det ske skriftligt til studiesekretæren for modulet.

 • Betaling

  Når du er blevet optaget på et modul eller kursus, udsender vi en faktura. Prisen dækker undervisning, deltagelse i studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt. 

  Når din betaling er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

  Prisen for det enkelte kursus, modul eller konference fremgår på tilmeldingssiden. 

  Udgifter til bøger og kopier

  Udover deltagerbetalingen skal du bruge et beløb pr. modul til bøger og kopier. Det varierer fra modul til modul, men det vil typisk være mellem 700 og 1000 kr. pr. modul.

  Framelding

  Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

  Vil du framelde dig et modul, skal det ske skriftligt til den administrative partner for modulet

  Køb af ekstra vejledningstimer

  Hvis du har brug for ekstra faglig vejledning i forbindelse med udarbejdelse af en eksamensopgave eller en reeksamen, har du som studerende i VIA Efter- og Videreuddannelse mulighed for at købe vejledningstimer.

  Vejledningsindhold aftales med den tildelte vejleder, og vejledning kan foregå pr. mail, telefon eller ved at mødes.

  Ved at udfylde vores formular herunder, kan du købe det antal vejledningstimer, du har brug for. Du kan også angive, hvilken faglig vejleder du ønsker. Vi vil bestræbe os på at tildele dig den vejleder, du har ønsket. 

  En vejledningstime koster 800 kr.

  Køb vejledningstimer

 • Eksamen

  Alle moduler afsluttes med en eksamen. Du er automatisk tilmeldt eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt. 

  Tilmelding og framelding til eksamen

  Når du er tilmeldt et modul, er du samtidig tilmeldt eksamen i det pågældende semester. Framelder du dig eksamen, så bruger du et eksamensforsøg. Du har 3 forsøg i alt.

  For at framelde dig, skal du sende en skriftlig framelding til den administrative partner for modulet. 

  Reeksamen

  Består du ikke en eksamen, har du ret til en reeksamen uden nyt deltagergebyr. Du skal aftale med den administrative partner for modulet, hvornår du kan komme til reeksamen. Du skal tilmelde dig skriftligt og i god tid.

  Du kan højst blive indstillet til reeksamen to gange til samme prøve. Du kan ikke tage beståede prøver om.

  Har du brug for faglig vejledning i forbindelse med en reeksamen, kan du købe vejledningstimer. En vejledningstime koster 800 kr. 

  Køb faglig vejledning

  Udsættelse af eksamen 

  Du kan i særlige tilfælde få udsat afleveringsfristen for skriftlige eksaminer. Du skal skrive en begrundet ansøgning til chefkonsulenten som er angivet på modulet.

  Sygeeksamen

  Hvis du bliver syg til eksamen eller er på barsel, skal du aflevere en lægeerklæring til studiesekretæren for modulet. Du vil komme til sygeeksamen hurtigst muligt efter, du er raskmeldt. Du skal selv betale lægeerklæringen. En sygeeksamen tæller ikke som et ekstra forsøg.

  Særlige prøvevilkår 

  Hvis du har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, eller hvis du har et andet modersmål end dansk, kan du ansøge om at aflægge prøven på særlige vilkår. Du ansøger hos studievejlederen ved studiestart eller snarest herefter. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens niveau.

 • Merit

  Hvad er merit, og hvordan gør man? Find svar på spørgsmål om merit til videreuddannelser. 

  Merit er en godskrivning af kvalifikationer og betyder, at uddannelsestiden enten forkortes, eller at du kan vælge andre fag i uddannelsen.

  Har du gennemført uddannelseselementer, som modsvarer dele af en uddannelse, kan du ansøge om merit. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau.

  Du kan få merit for:

  • Relevant erhvervserfaring
  • Relevant uddannelse eller uddannelseselement
  • Relevante branchekurser (fx AMU)
  • AVU-fag eller lignende

  Det er en forudsætning, at du søger om merit for moduler fra andre bekendtgørelser (ikke akademi- eller diplomuddannelser).


  Hvordan ansøger du om merit?

  Du skal skrive en kort meritansøgning og sende den til studievejlederen for det fagområde, uddannelsen hører under. Se oversigt over studievejledere

  I ansøgningen skal du angive:

  • Hvilket modul, du søger merit for (husk – angiv korrekt titel)
  • Hvilket uddannelseselement, du søger merit på baggrund af (husk - vedlæg dokumentation i form af kopi af studieordning eller anden beskrivelse af uddannelsen og et eksamensbevis).

  Hvad lægger vi vægt på i vurdering af merit?

  I meritvurderingen lægger vi vægt på, at omfanget (målt i ECTS-point) og uddannelsesniveauet svarer til det søgte modul. Du får skriftligt svar, når behandlingen af din ansøgning er afsluttet. 


Se også

For kommende studerende

Find svar på de spørgsmål, du brænder inde med?

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du eventuelt komme ind på studiet med dine realkompetencer.

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Læs om dine muligheder for at modtage SVU under din uddannelse.

Eksamensvejledninger

Find relevante eksamensvejledninger, love og bekendtgørelser.

Hvis du er ordblind

Få hjælp og støtte til din uddannelse på dit lokale VUC

Hvis du har problemer med stammen

Region Midt tilbyder undervisning og hjælp til dig, der stammer.
Brug e-vejledningen på ug.dk

Få vejledning hos eVejledningen

Få generel uddannelsesvejledning aften og weekend på telefon, chat og mail eller deltage i digitale møder.