Merit- og kandidatreglen

Har du tidligere bestået uddannelsesdele, kan det betyde, at du skal springe et eller flere moduler/semestre over, fordi du er omfattet af obligatorisk merit. Har du gennemført en kandidatuddannelse, kan det også få betydning for, hvilke uddannelser du kan søge optagelse på (jf. kandidatreglen).

Merit

Obligatorisk merit

Obligatorisk merit er merit, der gives på baggrund af beståede dele af en videregående uddannelse eller beskæftigelse.

Merit betyder, at en eller flere uddannelsesdele, som du tidligere har bestået eller gennemført, træder i stedet for en eller flere uddannelsesdele på den uddannelse, du er optaget på. Det indebærer, at der er dele af uddannelsen, du ikke skal deltage i. Fx at du skal springe et eller flere moduler over, eller at du ikke skal starte på 1. semester, men senere i uddannelsen.

Det er ikke op til dig som ansøger, om du ønsker merit på baggrund af beståede dele af en videregående uddannelse eller beskæftigelse. VIA foretager en faglig vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk merit for den enkelte ansøger.

Hvad har du pligt til at oplyse?

Når du søger om optagelse på VIAs uddannelser, har du pligt til at oplyse om følgende:

  • Gennemført uddannelse: Du skal oplyse, om du tidligere har gennemført en videregående uddannelse. Det kan for eksempel være, at du har en bachelor eller en kandidatgrad
  • Beståede dele af videregående uddannelse: Du skal oplyse om beståede dele af en videregående uddannelse, også selvom denne er afbrudt. Det kan være én eller flere eksaminer, moduler eller semestre
  • Beskæftigelse: Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den eller de uddannelser, du søger ind på, skal du også oplyse og dokumentere dette. VIA træffer afgørelse om merit på baggrund af de oplysninger, som du har indgivet.

Hvilken dokumentation skal du vedhæfte?

Dokumentationen kan fx bestå i:

  • Eksamensbevis/protokoludskrift/attest/studiejournal eller andet, der dokumenterer, at det pågældende uddannelseselement er bestået eller godkendt
  • Ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsgivererklæring eller en udtalelse fra leder kan indgå som dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Øvrig relevant dokumentation som for eksempel læseplan, fagbeskrivelse, studieordning mv.

Det er dit ansvar at vedlægge tilstrækkeligt dokumentation til, at der kan foretages en faglig vurdering om merit. Har du ikke har vedlagt tilstrækkelig dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

Hvornår kan du forvente svar?

Meritvurderingen bliver først foretaget, efter du er blevet optaget. Har du oplyst, at du har bestået eller gennemført uddannelseselementer eller beskæftigelse, vil du modtage en afgørelse om, hvorvidt du skal have merit eller ej.

Få tilrettelagt dit studieforløb

Hvis du får besked om, at du er omfattet af obligatorisk merit, opfordrer VIA dig til at rette henvendelse til en studievejleder på dit uddannelsessted. Studievejlederen kan være behjælpelig med at tilrettelægge dit individuelle studieforløb.

Frist for klager over meritvurdering

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for 4 uger efter, du har fået besked om afgørelsen. Drejer din klage sig om procedurefejl, skal du imidlertid klage inden for 2 uger.

Vil du vide mere?

Er du i tvivl om reglerne for merit, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte en studievejleder på den uddannelse, du har søgt eller ønsker at søge.

Ikke-obligatorisk merit

Du har altid mulighed for at søge om merit for andet end beståede dele af en videregående uddannelse eller beskæftigelse.

Meritvurderingen er den samme som for obligatorisk merit, men forskellen er, at du ikke har pligt til at søge om det.

Du kan søge om ikke-obligatorisk merit på et senere tidspunkt end ved optagelsen. Dog skal du være opmærksom på, at ansøgning skal indgives i god tid, inden du begynder på den eller de uddannelsesdele, som du ønsker fritagelse for. Merit kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Kandidatreglen

Ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, kan kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den nye uddannelse. Dette gælder, uanset i hvilket land kandidatuddannelsen er gennemført (jf. kandidatreglen).

Ansøgere, der er omfattet af kandidatreglen, og som ikke kan få tildelt dispensation, vil blive vurderet efter de gældende kvote 2 kriterier på uddannelsen og optages efter prioriteret rækkefølge, hvis der er ledige studiepladser. Reglerne omkring standby er ikke gældende for ansøgere, der er omfattet af kandidatreglen.

Dispensation

Det er dog muligt at søge om dispensation fra kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ønsker du at søge om dispensation, skal du uploade en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for usædvanlige forhold til din ansøgning på optagelse.dk inden 15. marts kl. 12.00.

Når vi behandler din dispensationsansøgning, vurderer vi, om du har dokumenteret usædvanlige forhold, der bevirker, at du ikke har mulighed for at anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Bemærk: Arbejdsmarkedsforhold berettiger ikke til dispensation fra kandidatreglen, og en bevilget dispensation er ikke ensbetydende med optagelse.