Søg ind med en udenlandsk eller international eksamen

Hvis du har en udenlandsk eller international eksamen, skal du altid søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Dokumentation for adgangsgivende uddannelse

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, inden du søger. Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i Eksamenshåndbogen.

Du kan også med fordel orientere dig i Overview of international school leaving examinations, som er en oversigt over adgangsgivende udenlandske eksamener og andre adgangskrav fra en lang række lande. Oversigten er ikke udtømmende, men skal ses som en guideline til dig, der søger ind med en udenlandsk eksamen.  

Udover det originale eksamensbevis skal udenlandske eksamensbeviser, som ikke er udfærdiget på dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk, oversættes til ét af disse sprog af en autoriseret oversætter og fremsendes. Foreligger beviset ikke på ét af ovennævnte sprog, afvises ansøgningen. Dokumentation for oversættelsen skal også vedlægges.

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, der har specifikke adgangskrav, fx kemi på C-niveau, kan det være svært at dokumentere med et udenlandsk eksamensbevis. VIA anbefaler derfor, at du får udfyldt denne verification form og uploader den som bilag til din ansøgning.

Sprogkrav

Dansk

Alle udenlandske ansøgere, med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser, skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02 eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber (fx dansk på B-niveau), inden den 5. juli kl. 12.00. For studieprøver bestået før 27. februar 2018, gælder det, at alle fire dele skal være bestået med minimum karakteren 02.

Forbedelseskursus (FIF) afsluttet fra 2021 godkendes som dansk sprogkrav.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Duborg Skolen og A.P. Møller-Skolen er undtaget fra dette krav.

Bemærk: Alle ansøgere kan blive afkrævet danskprøven efter en konkret vurdering.

Engelsk

Alle ansøgere til VIAs engelsksprogede uddannelser skal kunne dokumentere engelsk kundskaber med ét af følgende:

 • Engelsk på B-niveau bestået med minimum karakteren 2,0
 • Engelsk på A-niveau bestået med minimum karakteren 2,0
 • IELTS (Academic) med en score på minimum 6,5
 • IELTS (Academic) online test med en score på minimum 6,5
 • TOEFL (iBT) internet baseret med en score på minimum 83
 • TOEFL (iBT) Home Edition med en score på minimum 83
 • En af følgende Cambridge English test med en score på minimum 180 (C1-level):
  • C1 Advanced (tidligere Cambridge English: Advanced (CAE))
  • C2 Proficiency (tidligere Cambridge English: Proficiency (CPE))

Vær opmærksom på, at IELTS, TOEFL og Cambridge Certificates kun er gyldigt 2 år efter testdatoen.

Betaling for uddannelsen

Som ikke EU/EØS-borger er det også afgørende, hvorvidt du opfylder kriterierne for at være berettiget til tilskud fra staten og derfor kan tage uddannelsen gratis, eller om du selv skal betale for uddannelsen.

Derfor er det nødvendigt, at du sammen med din ansøgning på optagelse.dk, vedhæfter kopi af både dit opholdskort (både forside og bagside) samt opholdsbrev, så vi kan vurdere, på hvilket grundlag opholdstilladelsen er udstedt og hvorvidt du selv skal betale for uddannelsen eller ej. Hvis du er selvbetaler, betyder det, at der vil være en deltagerbetaling (tuition fee).

Hvem er tilskudsberettiget af staten?

Det er fastsat i bekendtgørelsen om tilskud til videregående uddannelser, hvornår du som udenlandsk studerende er berettiget til statsfinansieret uddannelse. Følgende typer af opholdstilladelser er berettiget til en statsfinansieret uddannelse:

 • Opholdstilladelse efter EU-retten, herunder EØS-aftalen samt overgangsordningen for britiske statsborgere bosat i Danmark før d. 31. december 2020
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse (permanent) eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 og 2, eller er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 og 2
 • Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9a
 • Opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Hvem er ikke tilskudsberettiget af staten?

Hvis du ikke er tilskudsberettiget af staten, er du selvbetaler, hvilket vil sige, at du selv skal betale for uddannelsen. Har du derfor ikke en opholdstilladelse, som er omfattet af ovenstående kriterier, vil du selv skulle betale for uddannelsen. 

Hvordan dokumenteres opholdsgrundlaget?

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til en statsfinansieret uddannelse, skal du uploade din opholdstilladelse sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

 • For-og bagside af opholdskortet
 • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
 • En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

Ændring af opholdsgrundlag

Ændres grundlaget for din opholdstilladelse i løbet af din studietid, har du pligt til at oplyse og dokumentere det ændrede grundlag, således at vi kan vurdere, hvorvidt dine rettigheder til en statsfinansieret uddannelse er ændret.

Ændres opholdsgrundlaget i løbet af et semester således, at du er berettiget til en statsfinansieret uddannelse vil deltagerbetalingen først bortfalde fra det kommende semester.

Ændres opholdsgrundlaget i løbet af et semester således, at du ikke længere er berettiget til en statsfinansieret uddannelse, skal der betales deltagerbetaling fra det kommende semester.

Bortfalder forælders opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, er du stadig berettiget til at færdiggøre den pågældende uddannelse.

Tuition fees

Kontakt den relevante uddannelse for information omkring takster.

Frist for betaling af tuition fee:

 • Sommeroptag: 15. maj
 • Vinteroptag: 1. november