Semestre på VIA Psykomotorikuddannelsen

Opbygning af psykomotorikuddannelsen.

Psykomotorikuddannelsen varer 3,5 år og består af syv semestre.

1. semester: Psykomotorik – krop og psyke

Her får du en grundlæggende indføring i de psykomotoriske fag- og arbejdsområder.  Desuden får du introduktion til professionens videnskabsteoretiske grundlag, professionel etik samt forståelse af psykomotorik i en sundhedsfaglig og samfundsmæssig kontekst.

Semestret har fokus på udvikling og anvendelse af praktiske færdigheder samt teorier og metoder i relation til krop, psyke og sundhed. Herunder samspillet mellem krop, kognition, emotion og handling.

Praktik: 2 uger. 

Læs hele semesterbeskrivelsen for 1. semester (pdf)

2. Semester: Krop, kommunikation og refleksion 

I dette semester får du undervisning i krop, kommunikation og refleksion i relation til sundhedspædagogik og sundhedspsykologi. Du lærer desuden om individer og gruppers relationer og kommunikation samt metoder til udvikling af handlekompetencer. 

Vi arbejder dels med faglige og videnskabelige metoder til iagttagelse, undersøgelse, analyse og beskrivelse af bevægelser og bevægefunktioner. Dels med den motoriske, kognitive og psykosociale udvikling og funktion i relation til sundheds- og sygdomsadfærd.

Læs hele semesterbeskrivelsen for 2. semester (pdf)

3. Semester: Den professionelle relation

Du bliver her undervist i den professionelle relation og samspil med borgeren og målgruppen som led i psykomotorisk intervention, og som vejleder og supervisor.

Semestret har fokus på forståelse af forskellige psykologiske principper for mellemmenneskelig kontakt. Derudover arbejder vi med færdigheder til undervisning, formidling og dialog samt udvikling og anvendelse af egne relationelle og kropslige færdigheder.

Læs hele semesterbeskrivelsen for 3. semester (pdf)

4. Semester: Psykomotorisk intervention

Dette semester har fokus på at give dig viden om pædagogiske og psykologiske teorier og metoder med relevans for den psykomotoriske praksis. Desuden lægger vi vægt på udvikling af dine professionsrettede kompetencer i forhold til at varetage sundhedsfremmende forandringsprocesser for forskellige grupper af borgere.

Praktik: 10-12 uger

Læs hele semesterbeskrivelsen for 4. semester (pdf)

5. Semester: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du lærer her om psykomotorikkens bidrag til at løse sundhedsfaglige problemstillinger, herunder sundhedsfremme, forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering. 

Vi retter fokus mod en professionel helhedsforståelse af borgere og målgrupper. Forskellige livsopfattelser og livsvilkår har betydning for den enkelte borgers livsstil, sygdomssammenhænge og sundhedsudfordringer.
Læs hele semesterbeskrivelsen for 5. semester (pdf)

6. Semester: Facilitering og ledelse

Dette semester handler primært om udvikling af dine professionelle og personlige kompetencer til at understøtte, lede og facilitere psykomotoriske processer. 

Vi sætter spot på den selvstændige, kritiske og innovative udøvelse af professionen. Derudover er der fokus på dokumentation og refleksion over teori, empiri og metode i relation til psykomotorisk praksis.

Praktik: 12-14 uger

Læs hele semesterbeskrivelsen for 6. semester (pdf)


7. Semester: Dokumentation, forskning og udvikling

Du skal på uddannelsens sidste semester fokusere på kritisk undersøgelse og udvikling af sundhedsfaglig viden og praksis i relation til psykomotorik.

I dit bachelorprojekt skal du lave en selvstændig undersøgelse og formidling af faglige problemstillinger med anvendelse af videnskabelig metode og dokumentation. Målsætningen er, at du kan være med til udvikling af psykomotorisk teori og praksis gennem kritisk vurdering og inddragelse af resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde.

Læs hele semesterbeskrivelsen for 7. semester (pdf)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til semestrene på uddannelsen, er du velkommen til at kontakte vores studievejler