Psykomotorisk terapeut

På psykomotorikuddannelsen kommer du til at arbejde med menneskets krop og psyke som dele af den samme helhed. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor du selv inddrages aktivt. Uddannelsen er for dig, der kan lide at arbejde med komplekse problemstillinger og er nysgerrig i forhold til menneskelige relationer.

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Randers

Studiestart

August og januar

Praktik

26 uger

Om uddannelsen til psykomotorisk terapeut

 • Ansøgningsfristen til psykomotorikuddannelsen er den 15. marts kl. 12.00

  Vi optager kun studerende i kvote 2. På den måde kan dine erfaringer, kompetencer, studieparathed og kendskab til psykomotorik inddrages i vores vurdering. Husk, at du skal søge senest den 15. marts klokken 12.00 uanset om du ønsker studiestart i august eller januar (begge studiestarter ligger i slutningen af måneden). Du kan ikke søge gennem kvote 1.

  Sammen med din ansøgning skal du vedhæfte en motiveret ansøgning, og du inviteres til en optagelsessamtale. Vi inviterer kun ansøgere med korrekt udfyldt ansøgning samt motiveret ansøgning til samtale.

  Vi anbefaler, at du orienterer dig i adgangskrav, anbefalingerne til den motiverede ansøgning samt reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen er dit eget ansvar og kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Husk også at benytte muligheden for at søge en stand-by plads, hvis du vil have større chance for at komme ind.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For- og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

 • VIA Psykomotorikuddannelsen består af 7 semestre, hvor du kombinerer teori og praktik.

  På psykomotorikuddannelsen kommer du til at arbejde med menneskets krop og psyke som dele af den samme helhed. Og du kommer til at bruge dig selv aktivt. 

  Du får blandt andet undervisning i:

  1. De sundhedsvidenskabelige fag

  • Psykomotorisk behandling
  • Psykomotorisk undervisning
  • Psykomotorisk fysisk træning
  • Bevægelsesudvikling
  • Psykomotorisk specialisering
  • Sygdomslære
  • Psykiatrisk sygdomslære
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Entreprenørskab, organisation og ledelse 

  2. De naturvidenskabelige fag

  • Anatomi
  • Fysiologi

  3. De humanistiske fag

  • Psykologi
  • Pædagogik

  4. De samfundsvidenskabelige fag

  • Samfundsfag
  • Videnskabsteori

  Du afslutter Psykomotorikuddannelsen med at skrive bachelorprojekt

  Et halvt års praktik

  I løbet af VIA Psykomotorikuddannelsen skal du i praktik tre gange. Sammenlagt udgør perioderne et halvt år af uddannelsen.

  Læs mere om de enkelte semestre

  Læs om fagets historie

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • På psykomotorikuddannelsen har vi stort fokus på både din faglige og sociale trivsel. Vær forberedt på, at du kommer til at gennemgå en personlig udvikling i løbet af studietiden, da du kommer til at bruge dig selv meget ind i undervisningen og gruppearbejdet.

  Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du kommer dagligt til at inddrage din egen krop. Fx i forbindelse med bevægelse og træning.

  Du vil også løbende træne dine færdigheder i samarbejde med medstuderende. Fx kommer I til at undervise hinanden og træne metoder inden for psykomotorisk behandling og manuel kropsbehandling. I vil skiftes til at give og modtage behandling. 

  Du vil derfor kunne opleve at blive konfronteret med ting i dig selv, som du kan inddrage aktivt i studiet. Desuden får du en tæt kontakt med dine medstuderende og undervisere.

  Din trivsel

  På psykomotorikuddannelsen ønsker vi, at alle studerende kommer godt gennem studiet. Derfor har vi blandt andet et velfungerende DSR (De Studerendes Råd), vi gennemfører løbende evalueringer og vi er løbende i dialog med jer studerende om, hvad der rører sig på uddannelsen. Læs mere om De Studerendes Råd

  Vi har også ansat mentorer og studenterstudievejledere, som du kan søge hjælp og vejledning hos, hvis du føler dig udfordret. Og du er altid velkommen til at kontakte studievejlederne på uddannelsen til en snak om din faglige og sociale trivsel. 

  Desuden tilbyder vi eksamenstræning for dig, der har ønsker og behov i den retning. 

  Forventninger til dig

  Psykomotorikuddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på 40 timer pr. uge. 

  Studiet består af bl.a. holdundervisning, gruppearbejde, selvstændig forberedelse og praktik. 

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

  Har du tid og lyst til at gøre en ekstra indsats ud over den obligatoriske undervisning, har du mulighed for at engagere dig i studierelevant arbejde. Fx: 

  Gruppearbejde

  En stor del af undervisningen og projektarbejdet foregår i grupper. Under hele psykomotorikuddannelsen indgår du i studie-, refleksions-, og supervisionsgrupper.

  Som studerende og færdiguddannet møder du grupper overalt. Derfor trænes du i gruppedynamiske processer, så du kan formidle et relevant stof for en målgruppe, lede gruppedynamiske udviklingsprocesser og håndtere gruppesituationer hensigtsmæssigt.

  Ansvar for din egen læring – og andres

  Du har ansvaret for din egen læring og faglige udvikling. Vi støtter dig i denne proces, der også fører til en forståelse for, hvordan du som færdiguddannet støtter andre i at tage ansvar for deres læring, krop og liv.

  Du skal kende din egen krop og følelser, før du kan lære andre at kende deres. Derfor får du undervisning i oplevelse og forståelse af kroppen. Sansning, identifikation af følelse, refleksion, verbalisering og integration af kropslige oplevelser er en central del af studiet.

  Projektarbejde  

  Undervejs på studiet er der en række projekter. De vil med stigende sværhedsgrad udfordre dine evner til at analysere og reflektere over psykomotoriske problemstillinger og relevante teorier. Du bliver naturligvis tilbudt vejledning under projektarbejdet.

  Du kommer til at arbejde på tværs af teoretiske og praktiske fag. I det hele taget indgår og vægtes tværfaglighed i uddannelsen højt og findes blandt andet i form af projektarbejde.

  Som psykomotorisk terapeut kommer du også til at arbejde med din evne til at omgås andre mennesker. Du skal kende dig selv, kunne aflæse forskellige situationer og kunne indgå i menneskelige relationer samt behandlings- og undervisningssituationer uden at blive distraheret af din egen livssituation.

  Alt dette er vigtige forudsætninger for at blive en kompetent psykomotorisk terapeut. Derfor trænes du i netop dét i flere fag.

  Campus Randers

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Randers under størstedelen af din uddannelse til psykomotorisk terapeut.

  Læs mere og se fotos fra Campus Randers

 • Når du er optaget på uddannelsen, garanterer vi for dine praktikpladser. Sidst på studiet har du mulighed for at målrette din praktik mod, hvad du ønsker at arbejde med som færdiguddannet.

  I løbet af psykomotorikuddannelsen skal du i praktik tre gange. Sammenlagt udgør perioderne et halvt år af uddannelsen. Du får SU, når du er i praktik.

  Nogle af praktikstederne har vi etableret for dig. Andre klæder vi dig på til at finde selv, da det er en god øvelse i forhold til at skaffe et job, når du er færdiguddannet som psykomotorisk terapeut.

  Du arbejder praktisk med faget under praktikperioderne og skaber derved sammenhæng mellem din teoretiske og praktiske viden. Samtidig får du chancen for at få erfaringer med arbejdet som psykomotorisk terapeut i virkeligheden. 

  Du får tildelt en praktikvejleder på praktikstedet og får sideløbende praktikvejledning fra uddannelsen omkring de psykomotoriske metoder. 

  Tidligere studerende har fx været i praktik på:

  • Højskoler
  • Ungdoms- og efterskoler
  • Sundhedscentre
  • Krisecentre
  • Institutioner for handicappede
  • Psykiatriske afdelinger
  • Idrætsbørnehaver
  • Folkeskoler
  • Rehabiliteringscentre
  • Smerteklinikker
  • Vuggestuer

  Praktik i udlandet

  På VIA Psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at tage til udlandet i praktik, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står naturligvis gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik på fx:

  • Højskole i Tanzania
  • Vuggestue og børnehave i Spanien
  • Asylbørnehave i Norge
  • Psykiatrisk afdeling i Frankrig
  • Sundheds- og rehabiliteringscenter i Libanon
 • Som psykomotorisk terapeut kan du arbejde med forskellige målgrupper og have mange jobfunktioner.

  Du kan for eksempel blive underviser eller konsulent inden for ergonomi og arbejdsmiljø, sundhed og træning, eller du kan arbejde inden for motorik- og handicapområdet eller i psykiatrien.

  Desuden vælger nogle psykomotoriske terapeuter at blive selvstændige og starte egen virksomhed. Enten fuldtid eller ved siden af deltidsansættelse andre steder.

  De syv hovedområder, som psykomotoriske terapeuter arbejder inden for er:

  • Handicapområdet
  • Sundheds- og beskæftigelsesområdet 
  • Børne- og ungeområdet 
  • Psykiatriområdet 
  • Smerteområdet
  • Ældreområdet
  • Fødsels- og efterfødselsområdet 

  Læs mere om de enkelte områder og jobmulighederne 

  Efter- og videreuddannelser for psykomotoriske terapeuter

  En professionsbachelor i psykomotorik giver blandt andet adgang til pædagogiske kandidatuddannelser, den tværprofessionelle sundhedsuddannelse cand.scient.san 
  samt kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed. 

  Master- og diplomuddannelser

  Master- og diplomuddannelserne er 2-årige studier på deltid. Optagelse kræver to års relevant erhvervserfaring inden for det område, du vil studere.

 • Hvis du vil til udlandet i løbet af din studietid på psykomotorikuddannelsen, er der mulighed for både praktikforløb, studieophold i Europa og sommerskole.

  Studieophold i udlandet

  Studieophold varer typisk tre til seks måneder og kan finde sted under det europæiske Erasmus-samarbejde.

  VIA Psykomotorikuddannelsen har samarbejdsaftaler med en række universiteter og professionshøjskoler i Europa. Vi kan derfor tilbyde dig at tage på udvekslingsophold i:

  • Holland
  • Schweiz
  • Portugal
  • Frankrig

  Praktik i udlandet

  På psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at tage til udlandet i praktik, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står naturligvis gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik i fx:

  • Tanzania
  • Sverige
  • Brasilien
  • Frankrig
  • USA
  • Skotland

  Summer School

  Hver sommer tilbyder VIA University College forskellige sommerskoler for studerende. Læs om VIA Summer School

   
  Europæisk sommerskole for psykomotorikstuderende

  VIA Psykomotorikuddannelsen arrangerer hvert år sommerskole i samarbejde med fem europæiske universiteter. Her får du mulighed for at arbejde både teoretisk og praktisk i workshops med psykomotorikstuderende fra andre lande.

  Læs om sommerskolen

  Studenterakademi i Europa

  Europæisk Forum for Psykomotorik arrangerer hvert år et Studenterakademi. Studenterakademiet giver dig en enestående chance for at møde og udveksle erfaringer med psykomotorikstuderende fra andre lande i Europa.

  Læs mere om Studenterakademi

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på gribverden.dk

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder vi henimod, at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her, eller læs mere om, hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studievejledning

  Manja Flammild 
  +45 87 55 25 67
  psykomotorik.studvej@via.dk

  Uddannelsen

  VIA Psykomotorikuddannelsen
  Campus Randers
  Jens Otto Krags Plads 3
  DK-8900 Randers C

  + 45 87 55 25 55
  psykomotorik@via.dk

  Åbningstider: Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 9-13

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

Mød psykomotoriske terapeuter

Psykomotorisk terapeut arbejder med småbørn

Signe arbejder med småbørn

Psykomotorisk terapeut arbejder med efterskolelever

Bodil arbejder med efterskolelever 

psykomotorisk terapeut arbejder med menneske med senhjerneskade

Peter arbejder med mennesker med senhjerneskade