Administrationsbachelor uddannelsen

For dig, der ønsker en samfundsfaglig uddannelse, der er tæt knyttet til praksis.
 
Som administrationsbachelor får du en vigtig rolle i maskinrummet på den offentlige sektor.
 
Du får kompetencer til at løse komplekse problemstillinger inden for det administrative område i kommuner, regioner og staten. Og du kommer til at bidrage til at gøre de politiske visioner til konkret virkelighed.

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor i offentlig administration

Varighed: 3½ år

Studieby: Aarhus

Studiestart: August

Praktik: 19 uger

Valgmoduler med særlig faglig fordybelse

I løbet af uddannelsen skal du vælge mellem forskellige valgmoduler. Med valgmodulerne sætter du præg på din uddannelse og har mulighed for at dykke ned i faglige områder, du har en særlig interesse i. 

Læs mere om valgmodulerne længere nede på siden. 

I tvivl om dit studievalg? Kom til åbent hus onsdag den 3. juni, og oplev studiemiljøet

Se, hvor og hvornår

Om uddannelsen til administrationsbachelor

 • Adgangskrav og optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde forskellige adgangskrav. Læs om adgangskravene.  

  For at blive optaget på VIA Administrationsbachelor, skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C, erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi på niveau B
  • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C, erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi B

  Alle de krævede fag skal være bestået. Dvs., at du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav 

  Gode danskkundskaber

  Det er væsentligt at understrege, at der er mange skriftlige opgaver på uddannelsen, og at al undervisning foregår på dansk. Vi forventer derfor, at du har gode danskkundskaber både skriftligt og mundtligt. 

  Søg ind i kvote 1 eller kvote 2

  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. Vi optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli):

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. 

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter på ug.dk 

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 22. marts)

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene kan du søge om optagelse på andet grundlag.

  Læs mere om optagelse på andet grundlag

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Administrationsbacheloruddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:
  Professionsbachelor, offentlig administration, Aarhus C
  KOT-nummer: 52640

  Studiestart

  August

  VIA forbeholder sig ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Har du spørgsmål?

  Kontakt en studievejleder

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Dette er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedrørende ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Uddannelsen består af 6 obligatoriske grundmoduler, 4 valgmoduler, et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

  Med en uddannelse til administrationsbachelor er du med til at udvikle nye løsninger for fremtidens danske velfærdssamfund. Du får en nøglerolle som den, der sikrer sammenhæng og udvikling af opgaver, der kræver involvering af aktører på tværs af professioner og sektorer. Det kan fx være involvering af forskellige faggrupper, samarbejdspartnere og borgere.

  Handlekraftige kompetencer

  Du er med til at sikre fremdrift og implementering af de politiske beslutninger, når de skal omsættes i en almindelig hverdag. Du opnår kompetencer til at løse komplekse opgaver, udvikle nye muligheder, vurdere, analysere, tage ansvar og træffe beslutninger inden for betydningsfulde offentlige opgaveområder i kom-munerne, regionerne og staten. Kompetencer, der også kan anvendes i private organisationer.

  Obligatorisk forløb

  Uddannelsen består af et obligatorisk forløb på 1.-3. semester med fokus på blandt andet samfund, jura, økonomi og innovation. Grundforløbet består af seks moduler af ti ugers varighed. Hvert modul afsluttes med en prøve.

  Grundmoduler:

  1. Politik og samfund
  2. Administration i politisk styrede organisationer
  3. Retslige rammer for offentlig administration
  4. Offentlig økonomi og budgetlægning
  5. Metoder til opgaveløsning i offentlig administration 
  6. Styring og udvikling i den offentlige sektor

  Læs om det obligatoriske forløb

  Valgmoduler

  Ud over de obligatoriske moduler skal du vælge i alt 4 valgmoduler på 4. og 5. semester. Du har dermed mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse og dykke ned i de faglige områder, som du interesserer dig særligt for.

  Valgmodulerne tilrettelægges inden for forskellige områder. Det er fx økonomistyring, digitalisering, projekt-ledelse, samskabelse, internationalisering, vejledning, organisationsudvikling og human ressource.

  Læs om valgmodulerne 

  Praktik

  På 6. semester er du i praktik i 19 uger. Her kommer du ud på en arbejdsplads og skal deltage i opgaveløs-ning – både selvstændigt og i samarbejde med andre. Praktikken giver dig en god mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis og få erfaring med at være en del af en arbejdsplads.

  Afsluttende bachelorforløb

  Det afsluttende bachelorforløb indledes af et kort undervisningsforløb med fokus på problemformulering, dataindsamling, analyse mv. Bachelorprojektet er den afsluttende del af uddannelsen, og her skal du bruge alle de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen.

  Som studerende kan man udarbejde bachelorprojektet individuelt eller i gruppe. Mange studerende laver desuden deres bachelorprojekt i samarbejde med deres praktikplads eller en anden offentlig organisation.

  Tilrettelæggelse

  VIA Administrationsbachelor udbydes i Aarhus og som en netbaseret uddannelse. Du kan læse nærmere om tilrettelæggelsen af uddannelsen under punktet studieliv.

 • Hverdagen på studiet

  På uddannelsen møder du mange forskellige undervisningsformer. Både holdundervisning, forelæsninger, praktik og gruppearbejde.

  På uddannelsen bliver du en del af et dynamisk undervisnings- og læringsmiljø med engagerede medstuderende og undervisere. Du vil både opleve holdundervisning, forelæsninger og mere selvstændigt arbejde i studiegrupper. Vi har udarbejdet en vejledende studieaktivitetsmodel, der viser hvilke studieaktiviteter, du møder på de forskellige moduler på uddannelsen.

  Se studieaktivitetsmodel

  Gruppearbejde

  På administrationsbacheloruddannelsen er gruppearbejde en vigtig del af studiet. Mange øvelser, skriftlige afleveringer og mundtlige oplæg kræver, at I arbejder sammen i grupper. Gruppearbejde kan være udfordrende, men er samtidig helt afgørende for at udvikle samarbejdskompetencer, der er væsentligt kompetencer for en administrationsbachelor.

  Deltagelsespligt

  Uddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 41 timer om ugen. Studerende har pligt til aktivt at deltage i alle moduler og uddannelseselementer i uddannelsesforløbet.

 • Praktik

  I praktikken udvikler du din professionalisme, når du får skabt sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber.

  På uddannelsens 6. semester skal du i praktik. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber. Praktikken finder typisk sted i offentlige institutioner (kommuner, region og stat), men du kan også komme i praktik i frivillige og private organisationer.

  I praktikken får du indblik i de opgaver samt de politiske, økonomiske og juridiske rammer, der knytter sig til den organisation, hvor du er i praktik. Du får dermed forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet administrationsbachelor.

  Praktik med SU

  Praktikken varer 19 uger med en arbejdsuge på 37 timer pr. uge. Praktikken er ulønnet, men du får SU under hele praktikperioden, og du kan både tage din praktik i Danmark og i udlandet.

  Garanti for praktikplads

  Er du optaget på uddannelsen, er du garanteret en praktikplads inden for Region Midtjyllands geografiske område. Det er uddannelsesstedet, der finder praktikpladserne til de studerende. Som studerende kan du dog også få lov til selv at søge din egen praktikplads efter aftale med uddannelsen.

  Til praktiksteder

  Hent information vedrørende samarbejde om praktikken

 • Job og karriere

  Som administrationsbachelor har du gode beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder

  Der er stort behov for medarbejdere med særlig talent for overblik og koordinering, styr på økonomi, samt flair for at skabe effektive arbejdsgange på både det offentlige og det private arbejdsmarked. En administrationsbachelor er specialist i det offentlige maskinrum. Du bliver uddannet til at løse og udvikle administrative drifts- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer. Både selvstændigt og på tværs af forskellige professioner.

  Alsidige arbejdsopgaver

  Som administrationsbachelor har du stærke administrative og organisatoriske kompetencer. Du lærer at tænke og arbejde selvstændigt og at anvende dine faglige kompetencer til at skabe overblik og koordinere samarbejde mellem forskellige grupper.

  Du kan varetage alsidige arbejdsopgaver som fx:

  • Sagsbehandling
  • Sagsfremstilling
  • Undersøgelser og analyser
  • Projekter og processer
  • Organisationsudvikling
  • Vejledning
  • Formidling og kommunikation
  • Ledelses- og sekretariatsbetjening

  En administrationsbachelor er typisk ansat inden for det offentlige i Danmark eller i udlandet. Her arbejder du inden for forskellige politiske områder i kommune, region og stat - typisk som konsulent, koordinator, administrativ medarbejder eller lignende. Administrationsbachelorer kan også få job i private virksomheder, der ofte har brug for administrationsbachelorens organisatoriske kompetencer og solide indblik i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.

  Videreuddannelse

  Med en administrationsbacheloruddannelse har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau. Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

  Læs uddannelsens dimittendprofil (pdf)

  Har du flere spørgsmål, så kontakt en studievejleder

 • Internationale muligheder

  Har du mod på en personlig og faglig udfordring? Så tag til udlandet i forbindelse med studiet.

  Som studerende på administrationsbacheloruddannelsen har du mange muligheder for at komme til udlandet. Du kan fx tage følgende dele af uddannelsen i udlandet:

  –  Kort studieophold i forbindelse med valgmoduler på 4. og 5. semester
  –  Udvekslingsophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet på 4. og/eller 5. semester
  –  Praktikophold på 6. semester
  –  Feltarbejde i forbindelse med bachelorprojekt på 7. semester

  Korte studieophold

  Du har mulighed for at komme på korte ophold i udlandet i forbindelse med valgmodulerne på 4. og 5. semester. Tag fx til Rumænien eller Tanzania i 3 uger sammen med studerende fra pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen, hvor I arbejder sammen om at finde løsninger på lokale udfordringer hos samarbejdspartnere i de to lande.

  Du kan også vælge at tage 6-8 uger til Tanzania eller Grønland, hvor du kommer i mini-praktik hos en lokal organisation eller kommune. Her vil du opleve et spændende kulturmøde og få erfaringer med andre arbejdskulturer end den danske.

  Udvekslingsophold

  På 4. og 5. semester har du mulighed for at tage et eller to semestre, hvor du studerer på en uddannelsesinstitution i udlandet. Du følger fag, der er fagligt relevante for din uddannelse til administrationsbachelor.

  Administrationsbacheloruddannelsen har en udvekslingsaftale med universitetet i Oslo, der udbyder spændende og relevante fag på både engelsk og norsk. Derudover arbejder uddannelsen på løbende at få flere udvekslingsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner i udlandet.

  Det er også muligt, at du selv finder en uddannelsesinstitution i udlandet og søger om udveksling der. Det har studerende gjort i fx England og Canada. Uddannelsens internationale koordinator og vejleder tilbyder vejledning og støtte igennem hele forløbet, så du kan udleve dine internationale drømme.

  Som udvekslingsstuderende i udlandet får du et helt særligt indblik i en anden kultur og en uddannelsesverden, der adskiller sig fra den, du kender fra Danmark.

  Udlandspraktik

  På 6. semester kan du vælge at tage din praktik i udlandet. Uddannelsen har samarbejdsaftaler med praktiksteder i blandt andet Tanzania, Grønland, Finland og Norge, hvor du kan komme i praktik. Derudover finder flere studerende selv en praktikplads i udlandet ved at søge på opslåede praktikstillinger.

  Her har andre administrationsbachelorer selv fundet praktik:

  • Danske ambassader i Prag og Stockholm
  • Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles
  • Dansk Flygtningehjælps kontor i Etiopien
  • Swansea City Council i Wales
  • Manchester Metropolitan University i England
  • Thorshavn Hospital i Færøerne

  Hvad får jeg ud af det?

  Selvstændighed. Interkulturelle kompetencer. Og masser af spændende oplevelser – ikke som turist, men som studerende eller praktikant. Du får en dagligdag i et andet land. Det giver dig et langt dybere kendskab til kulturen, samfundet og menneskene i det land, du er på udlandsophold i, end du oplever som turist på gennemrejse. Et udlandsophold kan være med til at styrke dit CV og udvikle dit netværk i udlandet. Uanset om du drømmer om at bruge din uddannelse som springbræt til en karriere i Danmark eller i udlandet, vil du kunne bruge den selvstændighed, det netværk og de kompetencer, et udlandsophold giver dig.

  Mange arbejdsgivere efterspørger i dag medarbejdere, der har interkulturelle kompetencer og forståelse for at arbejde sammen med borgere og kollegaer med forskellige kulturelle baggrunde. Udlandsophold i forbindelse med din uddannelse giver dig netop sådanne interkulturelle kompetencer og udvikler din forståelse for andre kulturer og kontekster.

 • Kontakt

  Kontakt uddannelserne til administrationsbachelor.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Administrationsbachelor
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  T: +45 87 55 18 00
  E: offadm@via.dk 

  Læs mere

Her kan du læse til administrationsbachelor

 • Aarhus

  Som studerende i Aarhus bliver du en del af Campus Aarhus C

  På Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus bliver du en del af et aktivt studiemiljø med masser af kulturelle arrangementer, demokratiske råd og udvalg.

  Campusmiljø i Aarhus

  Administrationsbacheloruddannelsen ligger på VIA Campus Aarhus C i hjertet af Aarhus sammen med mange andre uddannelser. På Campus Aarhus C møder du mange studerende, der læser noget andet end dig. Sammen med dem og de andre administrationsbachelorstuderende, er du en del af et fagligt og dynamisk studiemiljø med optimale muligheder for samarbejde på tværs af uddannelser. Et studiemiljø med fredagscafé, sportsarrangementer, studenterpolitisk arbejde og fester på tværs af uddannelser.

  Læs om Campus Aarhus C

  Find os på Google Maps

 • Netbaseret uddannelse

  Du kan tage din uddannelse til administrationsbachelor som en netbaseret uddannelse

  Hvis du vælger at læse til administrationsbachelor som netbaseret uddannelse, skal du møde til indkald én gang om ugen.  

  Læs mere om den netbaserede uddannelse til administrationsbachelor


#VIAadministrationsbachelor

Følg os på instagram

Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Find svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College

Kontakt studievejleder

Ninna Bruun Olesen
T: +45 87 55 33 39
E: nibr@via.dk

Træffes efter aftale

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.