Print

Semesterprojekt 1 - Fra Behov til Produkt

Code

MA-SEP1

Version

5.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

10

Prerequisites

Adgangskrav til studiet

Main purpose

For at opøve den studerendes praktiske professionskompetencer arbejdes der i Semester og Bachelorprojekterne på VIA Engineering i en gruppekontekst med løsning af et aktuelt, fagligt problem.

Formålet er således:
Anvendeliggøre fagfaglige kompetencer i en problembaseret kontekst.
Løse ingeniørfaglige problemstillinger med afsæt i semesterets fag.
Udvise evne til at prioritere mellem problemstillinger og arbejde i detaljen med udvalgte problemstilling
Fokus for undervisningen i SEP1 er LÆRE AT LÆRE. Projektmetode og PB, herunder grundlæggende indførsel i studieteknik og teambaseret projektarbejde​

Knowledge

Faglig:
Kender til teorier, modeller og metoder fra fagfagene i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven.
Produktudvikling: Herunder krav, kriterier og egenskaber
Idegenereringsmetoder – usystematiske (f.eks. Brainstorming) og systematiske (f.eks. Morfologi).
Præsentation: Kan videreformidle begreber og principper omkring teknisk formidling i skriftlig og mundtlig form herunder strukturering, tegnings og beregningsdokumentation.
 

Skills

Faglig:  
Kan udvælge teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er både relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven

Der anvendes blandt andet følgende færdigheder fra fagfagene: 
Opstilling af frit legeme diagrammer 
Dimensionering, design og funktionalitet 
Materialevalg og produktionsmetoder 
3d og 2d tegningsdokumentation efter gældende regler 
Struktureret præsentation af tegninger og beregninger 

PBL færdigheds-læringsmål:  
Kan sammen med gruppen indgå i og etablere samarbejde med projektgruppe og vejleder. 
Anvende inddragede teorier om gruppedynamikker, teamsamarbejde og konfliktløsning. 
Kan sammen med gruppen formulere og anvende en gruppekontrakt..
Identificere relevante problemstillinger, opstille en problemformulering, samt gøre rede for løsningsforslag 
Kan anvende viden om referencer og kildehåndtering. 
Kan anvende akademisk og teknisk skrivestil, rapportstruktur og regler for plagiering. 
Kan formidle projektarbejdets resultater mundtligt, skriftligt og grafisk til forskellige målgrupper.

Competences

Faglig: 
Kan udvælge, kombinere og tilpasse teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er brugbar, relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven. 
Kan designe og dimensionere et produkt med udgangspunkt i analyse af mekaniske belastninger.  
Kan levere en struktureret præsentation af tegninger og beregninger.

PBL kompetence-læringsmål: 
Anvende og reflektere over inddraget læringsteori og motivationsteori. 
Beskrive og reflektere over projektgruppens samarbejde.

Topics

Teaching methods and study activities

Fælles forelæsning på tværs af Engineerings uddannelser fulgt op af øvelser på klassen.

-  Undervisning i egen uddannelse
- Vejledning
- Prototypefremstilling etc. i laboratorier og værksteder… 

Produkt: 
Projektdokumentation i form af Hovedrapport og Procesrapport med bilag
Projekt output i fysisk form som eksempelvis Poster – System - Prototyper etc.
Opdateret individuel Portfolie rapport
Løbende evaluering og feedback i forløbet

Resources

 
 

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætning
Ingen

Eksamensform:
Gruppe præsentation på basis af projektrapport og proces-rapport ca. 20 minutter efterfulgt af fælles eksaminering ca. 20 minutter per studerende inklusiv votering.
Skriftlig gruppe rapport med mundtlig gruppeeksamen med individuel bedømmelse. Der gives en samlet karakter for projektrapport, procesrapport og den mundtlige fremlæg-gelse og efterfølgende eksamination. 

Intern censur

Tilladte hjælpemidler: 
Alle

Reeksamen
Som ordinær
Den studerende reviderer det eksisterende projekt eller udar-bejder et helt nyt projekt efter vejledning umiddelbart efter eksamen. 
Projektet skal afleveres medio august. Der ydes ingen vej-ledning i perioden frem til aflevering. 
Projektet evalueres ved mundtlig reeksamen inden seme-sterstart i september..Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala
 

Additional information

Responsible

Nikolett Holm Szalai Thorup (NTHO)

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Keywords

Faglig anvendelse af Ingeniørmæssige teorier og metoder med hovedvægt på indeværende semesters kurser - herunder - Behovsvurdering/Idegenerering/løsningsvalg - Design og dimensionering - Frit legeme diagrammer - Materialevalg (CES Edupack - Fremstillingsmetoder - Cirkulær økonomi - Emnedokumentation - CAD Proces: - Lære at lære - Projektmetode og PBL - Egen læringsproces (herunder portfolio) - Rapportskrivning - Gruppearbejde