Print

Semesterprojekt 1 - Fra Behov til Produkt

Code

MA-SEP1

Version

4.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

10

Prerequisites

Adgangskrav til studiet

Main purpose

For at opøve den studerendes praktiske professionskompetencer arbejdes der i Semester og Bachelorprojekterne på VIA Engineering i en gruppekontekst med løsning af et aktuelt, fagligt problem. 
Formålet er således:
- Anvendeliggøre fagfaglige kompetencer i en problembaseret kontekst.
- Løse ingeniørfaglige problemstillinger med afsæt i nuværende semestres fag.
- Udvise evne til at prioritere mellem problemstillinger og arbejde i detaljen med udvalgte problemstilling

Fokus for undervisningen i SEP1 er:
Grundlæggende indførsel i studieteknik og teambaseret projektarbejde.

PBL
tema: LÆRE AT LÆRE.

Knowledge

Faglig:
Kender til teorier, modeller og metoder fra fagfagene i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven.
Produktudvikling: Herunder krav, kriterier og egenskaber
Idegenereringsmetoder – usystematiske (f.eks. Brainstorming) og systematiske (f.eks. Morfologi).
Præsentation: Kan videreformidle begreber og principper omkring teknisk formidling i skriftlig og mundtlig form herunder strukturering, tegnings og beregningsdokumentation.
 
Proces:
Effektive teams: Kan gøre rede for inddragede teorier om gruppe-dynamikker, teamsamarbejde og konfliktløsning.
Egen læringsproces: Kan referere til inddragede teorier om læring, motivation, feedback og studieteknik.
Projektramme: Kan identificere relevant viden i forhold til akademisk og teknisk skriftlig formidling, herunder rapportens struktur, referencer og kildehåndtering. Kan identificere relevant præsentationsteknik til målgruppen, samt bruge præsentationsteknikker.
PBL: Kan forklare grundlæggende elementer inden for PBL. Kan identificere relevante problemstillinger og specifikke krav til en problemformulering.
Projektstyring: Kan identificere relevante projektstyringsmetoder, herunder planlægning, mødeledelse, risikovurdering og kvalitetssikring.

Skills

Faglig:
Kan udvælge teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er både relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven
Der anvendes blandt andet følgende færdigheder fra fagfagene:
- Opstilling af frit legeme diagrammer 
- Dimensionering, design og funktionalitet 
- Materialevalg og produktionsmetoder 
- 3d og 2d tegningsdokumentation efter gældende regler 
- Struktureret præsentation af tegninger og beregninger

Competences

Proces:
Effektive teams: Kan i fællesskab formulere og anvende en gruppekontrakt i gruppearbejdet. Kan indgå i og etablere samarbejde med projektgruppe og vejleder
Egen læringsproces: Kan anvende viden om læringsteori og motivationsteori forbindelse med egen læringsproces samt give og modtage feedback.
Projektramme: Kan agere kildekritisk samt anvende referencer og kildehåndtering – herunder undgå plagiering. Kan formidle projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. faglige begreber, såvel skriftlig, grafisk som mundtligt. Kan kommunikere skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper.
PBL: Kan opstille en problemformulering, beskrive forskellige løsnings-muligheder og gøre rede for løsningsforslag.
Projektstyring: Kan gøre rede for valg af og anvendelse af værktøjer og metoder til projektstyring for at nå konkrete mål i projektarbejdet.

Topics

Teaching methods and study activities

Fælles forelæsning på tværs af Engineerings uddannelser fulgt op af øvelser på klassen.

-  Undervisning i egen uddannelse
- Vejledning
- Prototypefremstilling etc. i laboratorier og værksteder… 

Produkt:

Projektdokumentation i form af Hovedrapport og Procesrapport med bilag

Projekt output i fysisk form som eksempelvis Poster – System - Prototyper etc.

Opdateret individuel Portfolie rapport

Løbende evaluering og feedback i forløbet

Resources

 
 

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
Projektrapport og Proces rapport afleveret inden deadline

Eksamensform:
Gruppe præsentation ca. 20 minutter efterfulgt af fælles eksaminering ca. 20 minutter per studerende inklusiv votering.
Skriftlig gruppe rapport  med mundtlig gruppeeksamen med individuel bedømmelse. Der gives en samlet karakter for projektrapport, procesrapport og den mundtlige fremlæggelse og efterfølgende eksamination. Projektrapport og procesrapport vægtes med 60% og den mundtlige præsentation og eksamination vægtes med 40%.

Hver del skal bestås for sig.

Intern censur

Tilladte hjælpemidler: Alle

Reeksamen:

 Sidste fredag i juni afholdes informationsmøde for studerende, der ikke har bestået semesterprojekt i januar eller juni.
 Her oplyses om specifikke deadlines og nærmere forløb for projektarbejdet, ligesom der dannes nye projektgrupper, hvor det er muligt i forhold til antallet af ikke beståede studerende på de enkelte semestre.
 På basis af den feedback, de studerende har modtaget efter ordinær eksamen, skal der enten udarbejdes et nyt projekt, eller det ikke beståede projekt skal forbedres.
 Projektet skal afleveres medio august (præcis dato oplyses på mødet). Der ydes ingen vejledning i perioden frem til aflevering. 
Projektet evalueres ved mundtlig reeksamen i september.  

Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala
 

Additional information

Responsible

Nikolett Holm Szalai Thorup (NTHO)

Valid from

01-08-2021 00:00:00

Course type

Project
1. semester

Keywords

Faglig anvendelse af Ingeniørmæssige teorier og metoder med hovedvægt på indeværende semesters kurser - herunder - Behovsvurdering/Idegenerering/løsningsvalg - Design og dimensionering - Frit legeme diagrammer - Materialevalg (CES Edupack - Fremstillingsmetoder - Cirkulær økonomi - Emnedokumentation - CAD Proces: - Lære at lære - Projektmetode og PBL - Egen læringsproces (herunder portfolie) - Rapportskrivning - Gruppearbejde