Print

Semesterprojekt 4- Energiorienteret projekt med økonomiske og miljømæssige aspekter

Code

MA-SEP4

Version

3.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

10

Prerequisites

Main purpose

​Anvendeliggøre fagfaglige kompetencer i en problembaseret kontekst og løse ingeniørfaglige problemstillinger med afsæt i nuværende og tidligere semestres fag.
Udvise evne til at prioritere mellem problemstillinger og arbejde i detaljen med udvalgte problemstilling(er) 

Knowledge

​Professionsfaglig
Kender til teorier, modeller og metoder fra fagfagene i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven

Proces: 
PBL
Personlige egenskaber og holdninger, bevidsthed om egen personlige viden, personlige færdigheder og holdninger.

Omfanget af egne evner, ansvar for at forbedre sig selv for at overvinde personlige svagheder.

Skills

​Professionsfaglig
Kan udvælge teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er både relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven.

Proces: 
Egen læringsproces: Kan opstille og reflektere over egne læringsmål fra nuværende og forrige semestre i procesrapporten med henblik på fremadrettet forbedring.

Projektramme: Kan formidle og argumentere for projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. faglige begreber, såvel skriftlig, grafisk som mundtligt. Kan argumentere for valg af kilder og referencer i forbindelse med projektarbejdet.

PBL: Kan gøre rede for etiske overvejelser i projektarbejdet. Kan arbejde med et holistisk blik på projektet, fagene og omverdenen.

Competences

​Professionsfaglig 
Kan udvælge, kombinere og tilpasse teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er brugbar, relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven.

Arbejde med stage gate model for at sikre en vellykket projektafslutning.

Eksempler på fokusområder:
• Genvinding af spildvarme
• Energieffektivitet
• Energioptimering i processystemer
• Design af varmeveksler
• Design og analyse af termiske energisystemer
• Livscyklusanalyse med hensyn til nationale og internationale emissionsaftaler

Proces: 
​Effektive teams: Kan planlægge, strukturere og opnå effektivt samarbejde i grupper gennem begrundede valg af arbejdsform og tilpassede samarbejdsmetoder. Kan analysere og reflektere over sammenhænge mellem vidensdeling i projektgruppen og projektarbejdets kvalitet.

Egen læringsproces: I stand til at analysere egne læringsbehov og selvstændigt strukturere egen læringsproces. I stand til selvstændigt og kritisk at anvende relevant og valid viden.

Projektramme: Kan selvstændigt forklare ny viden og argumentere for anvendelse i forbindelse med projektarbejdet.

PBL: Kan i projektgruppen arbejde analytisk, metodisk og struktureret med semesterprojektet.

Projektstyring: Kan kombinere, tilpasse og optimere projektstyrings-metoder med henblik på at optimere projektforløbet. Kan gøre rede for brug af digitale værktøjer som digital projektledelse samt digitale viden opsamlingsværktøjer og portaler.

Topics

Teaching methods and study activities

​Gruppearbejde om projekt understøttet af proces og faglig vejledning,
Projektet skal udføres af grupper på 3-4 studerende.
Online-, video- og holdundervisning i centrale emner fulgt op af øvelser på klassen.
Fremstilling af produkt i form af model, prototype, program, poster eller lignende i laboratorier og værksteder. (Se Uddannelsesspecifikt produkt)
Opdateret individuel Portfolie rapport
Løbende evaluering og feedback i forløbet
(Beskrives i forhold til proces og faglige elementer)

Resources

Evaluation

Examination

​Indstillingskriterier:
Projektrapport og Proces rapport afleveret inden deadline.

Eksamensform: 
Gruppeeksamen med individuel bedømmelse.
Gruppepræsentation ca. 20 minutter efterfulgt af fælles eksaminering med fælles diskussion og individuelle spørgerunder i ca. 20 minutter per studerende inklusiv votering. 
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af det indleverede arbejde samt den enkeltes præstation under eksamen.
Censur: Ekstern

Tilladte hjælpemidler:
Alle

​Reeksamen:
Eksaminering foregår som ordinær eksamen.
Vejledere/bedømmere beslutter om den studerende, der ikke har bestået semesterprojekt, skal aflevere en revideret projektrapport eller gennemføre et nyt projekt.
For studerende, der ikke har bestået semesterprojekt afholdes informationsmøde i slutning af forårssemestret. Her oplyses om specifikke deadlines og nærmere forløb for projektarbejdet, ligesom der dannes nye projektgrupper, hvor det er muligt i forhold til antallet af ikke beståede studerende på de enkelte semestre. På basis af den feedback, de studerende har modtaget efter ordinær eksamen, skal der enten udarbejdes et nyt projekt, eller det ikke beståede projekt skal revideres.
Projektet skal afleveres til aftalt deadline inden efterårssemestret. Eksaminering gennemføres omkring starten af efterårssemestret. ved aflevering af revideret projektrapport kan vejleder også beslutte at aflevering og eksaminering i stedet gennemføres i forbindelse med den kommende reeksamensperiode

Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Salwan Dihrab

Valid from

01-02-2023 00:00:00

Course type

Keywords

Faglig: Anvendelse af Ingeniørmæssige teorier og metoder med hovedvægt på indeværende semesters kurser - herunder • Termodynamisk • Varmeoverførsel • Energibesparelse og genvinding af spildenergi • FEM • Co2 reduktion • Omkostningsanalyse • Praktikforberedelse Proces: • PBL • Samarbejde på tværs af professioner og kulturer