Beredskab for corona (COVID-19) i VIA

Information til VIAs studerende, praktikpladser, kursister, ansøgere, medarbejdere, leverandører og besøgende.

VIAs contingency plan for coronavirus in English

Opdateret 19. juni kl. 09:30

Seneste opdateringer

'Alliance for et godt studieliv' - gratis rådgivning for studerende

Læs mere på siden her. 

Nye retningslinjer for VIAs studerende ved eksamen med fysisk tilstedeværelse

Læs mere under Retningslinjer ved eksamen med fysisk tilstedeværelse.

Nogle mundtlige eksamener afvikles fysisk - andre online

Alle studerende har fået besked direkte fra deres uddannelse om, hvordan deres prøver bliver afholdt. Se mere under fanerne "Til studerende" , "Til studerende og kursister på efter- og videreuddannelse" og "Til censorer".    

Information om VIAs beredskab

 • Til studerende

  Se hvad der er vigtigt for dig som studerende at vide i forbindelse med coronavirus og -smitte. 

  Opdateret 3. juni kl. 10.00

  Nyeste opdateringer:

  VIAs biblioteker holder sommerferie

  Nogle mundtlige eksamener afvikles fysisk - andre online

  Internationale studerende, som har forladt Danmark på grund af corona-situationen, kan gennemføre eksamen online

   

  Find svar på de mest stillede spørgsmål efter emne:

  Undervisning og eksamen

  Særligt for studerende på sundhedsuddannelser samt lærer- og pædagogstuderende

  Studieliv

  Praktik

  Udenlandsophold og udenlandske studerende

  Om coronavirus

  Spørgsmål

   

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden lavet en hjemmeside med spørgsmål og svar til studerende på videregående uddannelser. Læs mere på ufm.dk

  VIA følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvad angår coronavirus. Se myndighedernes Q/A til studerende på coronasmitte.dk

    

  Undervisning og eksamen

  • Nogle mundtlige eksamener afvikles fysisk - andre online

  Regeringen og folketingets øvrige partier har med den deres aftale om yderligere genåbning åbnet op for, at VIA igen kan afvikle mundtlige eksamener fysisk. Alle studerende har den 27. maj fået besked direkte fra deres uddannelse om, hvordan deres prøver bliver afholdt.

  Nogle mundtlige eksamener vil blive gennemført fysisk på campus, mens andre frem til august bliver gennemført online. 

  Du kan som studerende ikke selv bestemme, om du vil deltage i en prøve online eller ved fysisk fremmøde på campus – du skal gennemføre eksamen i den form, som din uddannelse har meddelt.

  Vær dog opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for studerende i særlig risiko og for studerende, som befinder sig i udlandet

  Det vil være anderledes for alle at gå til eksamen online hjemmefra. Læringsmålene er de samme, som før, VIA blev bedt om at lukke campusser ned, men det har måske ikke været muligt for dig som studerende at indsamle den ønskede empiri, ligesom arbejdet i studiegrupper, dialogen med underviseren og adgangen til materialer og faciliteter er anderledes end normalt. Både undervisere og censorer kender selvfølgelig til de vanskelige vilkår, du som studerende har at arbejde under. 

  Læs retningslinjerne ved eksamener med fysisk tilstedeværelse her.

  Læs her, hvordan online eksamener foregår, og hent vejledninger dertil.

   

  • Eksamenssnyd

  Det er strafbart at bruge falske dokumenter eller at afgive falske erklæringer. Det gælder både lægeerklæringer, dokumentation for rejser og tro- og loveerklæringer. Hvis det konstateres, at du har fremsendt falske dokumenter til VIA i forbindelse med Corona-situationen, vil det blive politianmeldt. 

  Herudover vil snyd i forbindelse med eksamen blive straffet efter VIAs generelle retningslinjer, hvor sanktionen spænder fra, at du bliver bortvist fra eksamen, mister et prøveforsøg og får en advarsel til at du permanent bortvises fra VIA. Sanktionen afhænger af en samlet vurdering af forseelsens alvor. 

  Læs mere om eksamenssnyd her. 

   

  • For studerende i særlig risiko

  Studerende, som er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med corona-smitte, betragtes som i særlig risiko. Hvis du mener, at du tilhører denne gruppe, eller af anden årsag tilhører den særlige risikogruppe i forbindelse med den delvise genåbning, skal du kontakte din egen læge, som skal lave en individuel vurdering heraf.  

  Hvis din læge har vurderet, at du tilhører risikogruppen, skal du bede om en lægeerklæring som dokumenterer dette. Du skal selv betale for lægeerklæringen.  

  Du skal sende lægeerklæringen til Studieservice på din uddannelse. Hvis din læge har vurderet, at det er nødvendigt med særlige hensyn, kan Studieservice hjælpe dig i det videre forløb. De kan fx undersøge muligheden for at tilbyde dig online eksamener hjemmefra, selvom dine eksamener ellers er omlagt til prøver med fysisk fremmøde. 

  Det er vigtigt, at du som studerende i risikogruppen selv kontakter Studieservice på din uddannelse for en dialog om hvordan du skal forholde dig. VIA har ikke en oversigt over hvilke studerende der tilhører risikogruppen, heller ikke selvom du måske selv tidligere har oplyst om sygdomsforløb eller lignende.     

   

  • Online undervisning fortsætter

  Udgangspunktet er, at al undervisning resten af dette semester bliver afviklet online. Gælder dette ikke for dig, får du besked fra din uddannelse. Ellers skal du regne med, at alt frem til slutningen af semestret kommer til at foregå bag skærmen. 

   

  • Videooptagelse af undervisning 

  Du kan som studerende opleve, at din underviser vil optage undervisningen for at gøre den tilgængelig for andre studerende, som ikke har mulighed for at følge undervisningen live. Din underviser skal ikke indhente samtykke fra dig, for at måtte optage og uploade undervisningen, men underviseren skal gøre opmærksom på, hvis undervisningen optages.

  Hvis du selv ønsker at optage undervisningen, eller at dele den undervisning, som er gjort tilgængelig for dig i et lukket rum, skal du først indhente samtykke fra din underviser og dine medstuderende. Samtykket kan gives mundtligt ved, at du spørger i det online forum, eller ved at du kontakter underviseres før timen på mail. Hvis underviseren eller dine medstuderende siger nej, må du ikke optage. Det vil blive betragtet som brud på VIAs adfærdskodeks, hvis dette ikke respekteres.

  Hvis du får lov til at optage undervisningen eller at dele den undervisning, som din underviser har delt med dig, skal du være opmærksom på, at du selv bliver ansvarlig for at optagelsen eller delingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og med respekt for reglerne om ophavsret. 

   

  • Du skal som studerende fortsat være studieaktiv, selvom campus er lukket 

  Det er generelt ikke muligt at afmelde prøver i VIA. Dette udgangspunkt gælder også i Corona-tiden. Men vi er klar over, at der, især for studerende med pasningskrævende børn, kan opstå problemer med at deltage i eksamen på grund af manglende børnepasning.

  Hvis du, på grund af manglende børnepasning, er forhindret i at deltage i eksamen på nogle tider af dagen, men vil have mulighed for at deltage i eksamen på andre tider af dagen, skal du kontakte din studieadministration, der vil undersøge, om det er muligt at imødekomme dit ønske om eksamen på et bestemt tidspunkt af dagen. 

  Hvis det ikke er muligt eller du, uanset hvad, bliver forhindret i at gennemføre eksamen, på grund af manglende børnepasning, kan du ansøge om at få mulighed for at aflægge et nyt prøveforsøg snarest muligt. 

  Du kan altid være tilmeldt samme prøve 3 gange. Herudover kan du få dispensation til et ekstra prøveforsøg, hvis det skyldes usædvanlige forhold. Det vil blive betragtet som et usædvanligt forhold, hvis man som studerende har været forhindret i at deltage i eksamen i Corona-perioden på grund af manglende børnepasning. 
  Hvis du får brug for et ekstra prøveforsøg (ud over de tre forsøg, som du altid har), skal du kontakte din studieadministration. Send en ansøgning med titlen ”Ansøgning om ekstra prøveforsøg på grund af manglende børnepasning, eksamensbekendtgørelsens § 6, stk. 3.”  

  Forklar din situation og vedhæft dokumentation for, at du har været forhindret i at deltage i eksamen på grund af manglende børnepasning. Du skal fremsende dokumentation for, at du har et barn i den pasningskrævende alder, og for at du ikke har kunne skaffe pasning. Hvis du ikke kan skaffe dokumentation for den manglende pasning, må du erklære på tro og love, at det ikke har været muligt at skaffe pasning til barnet på eksamenstidspunktet. 

  Vær opmærksom på følgende:

  • Pasningskrævende børn er som udgangspunkt børn fra 0 år til børn der går i 5. klassetrin (incl.).  
  • Du skal have afsøgt alle andre relevante pasningsmuligheder. Hvis barnet bor sammen med begge forældre og den anden forælder kan passe barnet under eksamen, skal denne mulighed benyttes. Hvis barnet ikke bor sammen med begge forældre, men I forældre er enige om, at den anden forælder kan passe barnet under eksamen, skal denne mulighed benyttes. 
  • Du skal IKKE opsøge kontakt uden for den personkreds, som er en del af din og dit barns daglige omgangskreds i Corona-perioden for at skaffe pasning. Det betyder bl.a. at bedsteforældre mm. ikke skal passe barnet, med mindre de i forvejen er en del af jeres daglige omgangskreds i Corona-perioden. 
  • Hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende i netop din situation, skal du skrive det. Det kan f.eks. at dit barn er ældre, end hvad der normalt vil kategoriseres som ”pasningskrævende” er over 9 år, men at det har særlige behov som gør, at det alligevel falder ind under kategorien ”pasningskrævende børn”.

   

  Særligt for studerende på sundhedsuddannelser samt lærer- og pædagogstuderende

  • Kommunale jobbanker for studerende på sundhedsuddannelser samt lærer- og pædagogstuderende

  Situationen med corona og genåbningen af dagtilbud, skoler og SFO’er har skabt pres på personaleressourcerne, og derfor har flere kommuner i Region Midtjylland oprettet jobbanker, hvor både studerende på sundhedsfaglige uddannelser samt lærer- og pædagogstuderende kan melde sig som medarbejderassistance. 

  Jobbankerne er primært henvendt til studerende, der ikke er i praktik, og ansættelsen foregår ved siden af normale studieaktiviteter. Du aflønnes for arbejdet i henhold til gældende overenskomster. 

   

  • Sundhedsmyndighedernes frivillige beredskab

  Vi vil gerne positivt bidrage til at imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer. Som studerende kan du hjælpe ved at fastholde dit praktikforløb eller ved at melde dig til regionernes beredskaber. 

  Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer og vi sidestiller din praktik med den du skulle have haft.

  Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Hvis du melder dig og bliver indkaldt til beredskabet, skal du give besked til din uddannelse, såfremt det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for arbejdet i beredskabet, når der gives dispensation for studieaktivitet.

  Registreringen til beredskab finder sted på regionernes hjemmeside for corona jobbank, hvorefter man vil blive kontaktet. 

  Region Midtjylland
  Region Nordjylland  

  Hvis du bliver indkaldt til beredskabet, kan du efterfølgende søge om merit for enten fag eller praktik. Der vil da blive foretaget en individuel vurdering af, om det, du søger merit for, kan godskrives som følge af den frivillige indsats i beredskabet. De almindelige betingelser for merit skal fortsat være opfyldt, og der vil derfor altid være tale om en individuel vurdering, hvor både omfanget og karakteren af beskæftigelsen tillægges betydning i forhold til det der søges merit for. 
   
  Det er ikke muligt at afmelde eksamen. Men hvis du har været forhindret i at forberede dig eller deltage i selve eksamen, fordi du har udført arbejde som led i sundhedsmyndighedernes frivillige beredskab, vil du som udgangspunkt blive tildelt et ekstra prøveforsøg, hvis du skulle få behov for det.

   

  • Sygeplejerskestuderende på 7. semester og udvalgte bioanalytikerstuderende på 7. semester får begrænset adgang til VIAs campusser 

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet tilladelse til, at VIAs sygeplejerske- og bioanalytikerstuderende på 7. semester i begrænset omfang får mulighed for at møde fysisk op på campus i forbindelse med afslutningen af deres uddannelse. Denne undtagelse er vedtaget, fordi netop disse sundhedsfaglige uddannelser er vurderet som værende særligt samfundskritiske i de sundhedsmæssige udfordringer, som vores samfund står midt i. 

  Konkret betyder det for dig, som er 7. semesterstuderende på sygeplejerskeuddannelsen, at du får fysisk adgang til at modtage ét vejledningsmøde samt gennemføre din bacheloreksamen på det campus, som du er tilknyttet. For studerende på bioanalytikeruddannelsen vil der være adgang til fysisk vejledning for udvalgte grupper af studerende på 7. semester. 

  Alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil blive fulgt. Det betyder fx, at vejledning og bacheloreksamen vil foregå i store lokaler med lang afstand mellem censor, eksaminator og studerende. Og værnemidler i form af håndsprit, engangshandsker samt desinficeringsmidler vil være til rådighed. 

   

  Studieliv

  • VIAs biblioteker holder sommerferie-lukket

  VIA Bibliotekerne holder sommerferie. Se hvornår de holder lukket på de forskellige campusser her.

  Genåbningen betyder, at det nu er muligt for alle VIAs studerende, undervisere og øvrige ansatte at tage kortvarigt ophold i VIA Bibliotekernes lokaler for at udvælge biblioteksmaterialer til hjemlån samt for af afhente reserveret materiale og aflevere lånte bøger m.v. Aflevering af bøger kan også ske uden for åbningstiderne i opstillede afleveringsbokse.

  Bibliotekerne må i den nuværende situation stadig ikke benyttes som læsesal eller til andre former for studieaktiviteter. Desuden skal længerevarende emneforespørgsler og informationssøgninger i samarbejde med bibliotekarerne stadig ske virtuelt.

  Der er etableret en sluseordning, hvor personale giver studerende adgang til biblioteket på VIAs campusser på hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00. Skiltning og anden form for afmærkning viser vej til campusbiblioteket. 

  Genåbningen af bibliotekerne kommer i kølvandet på den gradvise åbning og normalisering af det danske samfund, og den midlertidige TO GO-ordning for at hente reserverede bøger hos VIAs biblioteker i situationen med coronavirus er fra 4. juni afskaffet igen.

  Vær opmærksom på, at VIA og dermed også bibliotekerne er lukkede Grundlovsdag fredag den 5. juni.

   

  • VIAs campusser er som udgangspunkt lukkede for adgang

  VIAs campusser er som udgangspunkt lukkede frem til august 2020 på grund af corona-situationen. Det er kun ganske få studerende, der har adgang i et meget begrænset omfang frem til sommerferien.

  Som studerende kan du kun få adgang til campus, hvis du har fået besked om det fra din uddannelse – fx at du må komme på campus til en eksamen, der afvikles fysisk, eller hvis du har fået at vide, at der er noget undervisning med behov for tilstedeværelse i fx laboratorier, værksteder og øvrige faglokaler, du må deltage i. Dog er der fra 4. juni igen adgang til bibliotekerne på campusserne for alle VIA-studerende på hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00. Læs mere ovenfor. 

  Når du kommer på campus, skal du følge en række retningslinjer. Find retningslinjerne her.

  Du må ikke mødes med din studiegruppe på campus. Har du brug for at hente ting, som ligger i skabe på campus, kan det ske ved, at du kommer til campus og ringer på det telefonnummer til en tilstedeværende driftsleder, som står på en seddel på indgangsdøren. Så vil driftslederen lukke dig ind og hjælpe dig med hurtigt at hente dine ting. Det er dog vigtigt at understrege, at du ikke må tage ophold på campus.

   

  • VIA Summer School 2020 i Aarhus aflyses 

  På grund af den nuværende situation med coronavirus, der har ført til lukkede grænser verden over, har VIAs direktion besluttet at aflyse VIA Summer School 2020 i Aarhus. Håbet er, at en tidlig aflysning af dette års sommerskoler giver de studerende mulighed for at lægge andre planer for sommeren. VIA forsøger, så vidt det er muligt, at udbyde kurserne i 2021. 

  Er du allerede optaget på VIA Summer School, vil du får tilbuddet om at flytte din ansøgning til 2021 og dermed fortsat have en plads på sommerskolerne. 

  Har du spørgsmål, kan du sende en mail til summerschool@via.dk

   

  • Rådgivning for VIA-studerende

  Mange studerende oplever, at situationen med coronavirus har gjort det sværere at få studielivet til at hænge sammen. Læs mere om dine muligheder for gratis rådgivning her. 

   

  Praktik

  • Studerende, der får afbrudt deres praktik:

  Situationen med coronavirus betyder, at en del studerende har oplevet at få afbrudt deres praktikophold (i Danmark eller udlandet), ligesom mange studerende har oplevet at måtte rejse hjem fra og dermed afbryde et exchange-forløb før tid og uden at afslutte eksamen. 

  Som studerende skal du vide, at VIA arbejder hårdt på at løse de udfordringer, studerende må opleve i forbindelse med afbrudte praktikforløb eller exchange-forløb. Der bliver også arbejdet på at afklare handlemuligheder for studerende, der er i lønnet praktik og kan have særlige udfordringer. VIA gør desuden en målrettet indsats for at undgå, at studerende kommer til at opleve studietidsforlængelse. Læs mere her.

  Læs også ministeriets pressemeddelelse med udmelding om praktiksituationen (21/04).

  Hvis du er sendt hjem og dermed har fået afbrudt din praktik, SKAL du kontakte din uddannelse og gå i dialog om alternativ muligheder.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er sendt hjem, skal du tage kontakt til dit praktiksted for en afklaring.

  Nogle studerende, der er sendt hjem fra praktik, vil allerede nu få tilbudt afløsningsopgaver, mens andre studerende må afvente en løsning. VIA arbejder lige nu på højtryk for at give svar og løse udfordringerne for alle studerende. Vi er her afhængige af koordination med andre professionshøjskoler og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Når vi har nye informationer, vil denne side blive opdateret. 

   

  Udlandsophold og udenlandske studerende

  Internationale studerende, som har forladt Danmark på grund af Corona-situationen og lige nu befinder sig i et af de lande, som Danmark ikke har åbnet grænserne for, skal gennemføre eksamen online, hvis dette er muligt, også selvom der åbnes op for, at eksamen kan afvikles fysisk. Det anses nemlig ikke for et anerkendelsesværdigt formål at rejse ind i landet, hvis eksamen kan foregå online. Er det ikke muligt at afvikle eksamen online, ses indrejsen som et anerkendelsesværdigt formål. Det er dog vigtigt at fastslå, at politiet forbeholder sig ret til at vurdere hver enkelt sag. 

  Er du i tvivl, om din eksamen kan afvikles online, kan du kontakte Studieservice på din uddannelse. 

   

  • Studieture er suspenderet

  VIA har på nuværende tidspunkt suspenderet alle studieture. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke svare på spørgsmål omkring erstatningsrejser eller refundering af udgifter, da det er et nationalt anliggende, som der endnu ikke er taget stilling til. Sagen bliver undersøgt, og I hører nærmere, når vi ved mere.

   

  • Udenlandske studerende indskrevet på dansk uddannelsesinstitution kan ikke nødvendigvis komme ind i Danmark

  Undervisnings- og Forskningsministeriet oplyser følgende: ”Som led i de nye indrejserestriktioner er der indført grænsekontrol, som indebærer afvisning af indrejsende, der ikke kan godtgøre at have et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

  For udenlandske studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution, hvor undervisningen aktuelt ikke gennemføres fysisk på institutionen (”institutionen er lukket”), må påregnes, at indrejse bliver afvist, med mindre at den pågældende har dokumentation for at have bopæl i Danmark.

  Institutionerne bør således råde udenlandske studerende, som aktuelt befinder sig i udlandet, til ikke at rejse til Danmark, før fysisk undervisning igen gennemføres, med mindre de kan dokumentere, at de har en dansk bopæl.”

   

  • Studerende med afbrudte exchangeforløb skal kontakte uddannelsen 

  Mange studerende er rejst hjem fra deres exchangeophold i udlandet. Hvis du er rejst hjem og har afbrudt dit exchange-forløb skal du tage kontakt til din uddannelse for at afklare dine muligheder.

   

  • Studerende med afbrudte Erasmusophold skal kontakte Global Engagement  

  Alle studerende, der har afbrudt deres Erasmus ophold, er blevet bedt om at kontakte Global Engagement (int.national.erasmus@via.dk) og fremsende relevant information til brug for vurdering af force majeure. Global Engagement indsamler denne information til videre formidling til det danske Erasmus agentur, som træffer endelig beslutning om force majeure. 

  Studerende, hvis Erasmusophold er afbrudt uden tilbud om online undervisning som erstatning, kan på grund af force majeure have ret til mindst at beholde tilskuddet svarende til den faktiske varighed af mobilitetsperioden. Styrelsen kan dog godkende, at den studerende beholder det fulde legat til dækning af ekstraudgifter, eks. forudbetalt husleje, så længe at udgiften ikke refunderes andre steder fra.

  For studerende, hvis ophold afbrydes inden, at minimumskravene for opholdet er opfyldt (praktik 2x30 dage, studieophold 3x30 dage), kan Styrelsen godkende, at den studerende kan beholde legatet for mobilitetsperioden til og med datoen, hvor de rejser hjem.

  Mobilitetssituationer, som fortsættes virtuelt i stedet for fysisk, skal ikke betragtes som force majeure. Er der ingen ekstraudgifter i denne forbindelse, er der ingen grund til at anmode om force majeure her, da det betragtes som en fuld mobilitet. Det gælder, uanset om man som studerende følger undervisning hjemme fra Danmark eller fra et andet (hjem)land. 

  Hvis du har spørgsmål i forhold til afbrudte Erasmus-ophold, kan du ringe til VIAs internationale afdeling på:
  T: +45 87 55 14 99
  E: international@via.dk 

   

  Om coronavirus

  • Jeg har symptomer på coronavirus. Hvad gør jeg?

  Får du symptomer på coronavirus, skal du kontakte lægen telefonisk. Læs mere om, hvordan du forholder dig på coronasmitte.dk.

   

  • Hvor finder jeg informationer om coronavirus?

  VIA følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvad angår coronavirus.

  Se myndighedernes Q/A til studerende på coronasmitte.dk

    

  Kontakt

  Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på: T: +45 87 55 14 99. Vær opmærksom på, at denne telefon er lukket i sommerferien fra uge 28-31. I denne periode kan du i stedet kontakte os på følgende numre i tidsrummet 09.00-15.00:

  Uge 28 T: +45 87 55 40 21
  Uge 29-30 T: +45 87 55 43 25
  Uge 31 T: +45 87 55 34 56
   

  Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
  T: +45 70 20 02 33.

 • Til studerende og kursister på efter- og videreuddannelse

  Læs informationerne om coronavirus til dig som kursist eller studerende på VIAs efter- og videreuddannelser (EVU).

  Opdateret 3. juni kl. 10.00

  Nyeste opdateringer:

  VIAs biblioteker er åbne igen

  Nogle mundtlige eksamener afvikles fysisk - andre online 

  Du kan nu tilmelde dig kurser samt anden efter- og videreuddannelse hos VIA, der afholdes i efteråret 2020 

   

  Find svar på de mest stillede spørgsmål efter emne:

  Undervisning og eksamen

  Adgang til campus

  Tilmelding til efterår 2020

  Kurser og konferencer

  Generelt

  Spørgsmål

   

  Undervisning og eksamen

  • Nogle mundtlige eksamener afvikles fysisk - andre online

  Regeringen og folketingets øvrige partier har med den deres aftale om yderligere genåbning åbnet op for, at VIA igen kan afvikle mundtlige eksamener fysisk. Alle studerende har den 27. maj fået besked direkte fra deres uddannelse om, hvordan deres prøver bliver afholdt.

  Nogle mundtlige eksamener vil blive gennemført fysisk på campus, mens andre frem til august bliver gennemført online. 

  Du kan som studerende ikke selv bestemme, om du vil deltage i en prøve online eller ved fysisk fremmøde på campus – du skal gennemføre eksamen i den form, som din uddannelse har meddelt.

  Vær dog opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for studerende i særlig risiko (se nedenfor). 

  Det vil være anderledes for alle at gå til eksamen online hjemmefra. Læringsmålene er de samme, som før, VIA blev bedt om at lukke campusser ned, men det har måske ikke været muligt for dig som studerende at indsamle den ønskede empiri, ligesom arbejdet i studiegrupper, dialogen med underviseren og adgangen til materialer og faciliteter er anderledes end normalt. Både undervisere og censorer kender selvfølgelig til de vanskelige vilkår, du som studerende har at arbejde under. 

  Læs retningslinjerne ved eksamener med fysisk tilstedeværelse her.

  Læs her, hvordan online eksamener foregår, og hent vejledninger dertil.

  Senest på fredag den 29. maj vil der blive sendt besked ud på Itslearning på de moduler, hvor mundtlig eksamen omlægges til at foregå fysisk. Hvis ikke I hører noget senest på fredag, så fortsætter eksamen som allerede planlagt. Mundtlige eksamener bliver som udgangspunkt tidligst omlagt til at foregå fysisk fra den 8. juni.

   

  • For studerende i særlig risiko

  Studerende, som er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med corona-smitte, betragtes som i særlig risiko. Hvis du mener, at du tilhører denne gruppe, eller af anden årsag tilhører den særlige risikogruppe i forbindelse med den delvise genåbning, skal du kontakte din egen læge, som skal lave en individuel vurdering heraf.  

  Hvis din læge har vurderet, at du tilhører risikogruppen, skal du bede om en lægeerklæring som dokumenterer dette. Du skal selv betale for lægeerklæringen.  

  Du skal sende lægeerklæringen til Studieservice på din uddannelse. Hvis din læge har vurderet, at det er nødvendigt med særlige hensyn, kan Studieservice hjælpe dig i det videre forløb. De kan fx undersøge muligheden for at tilbyde dig online eksamener hjemmefra, selvom dine eksamener ellers er omlagt til prøver med fysisk fremmøde. 

  Det er vigtigt, at du som studerende i risikogruppen selv kontakter Studieservice på din uddannelse for en dialog om hvordan du skal forholde dig. VIA har ikke en oversigt over hvilke studerende der tilhører risikogruppen, heller ikke selvom du måske selv tidligere har oplyst om sygdomsforløb eller lignende.      

   

  • Online undervisning fortsætter

  Den online undervisning fortsætter som udgangspunkt for langt de fleste aktiviteter. Den gradvise genåbning af Danmark har dog åbnet for at udvalgte undervisningsaktiviteter nu kan foregår fysisk på campus. Du skal dog kun møde fysisk til undervisning, hvis du har fået specifik besked om dette fra din uddannelse/kursus. 

  Hvis du skal deltage i undervisning på et af VIAs campusser, skal du følge de samme retningslinier for adfærd, som gælder ifm. med deltagelse i fysisk eksamen.

  Læs retningslinjerne ved eksamener med fysisk tilstedeværelse her.

   

  • VIA gennemfører igen kurser og efteruddannelser hos samarbejdspartnere

  EVU kan nu igen tilbyde at gennemføre kurser og øvrige efteruddannelsesaktiviteter ude hos samarbejdspartnere, der trods corona har fået lov til at holde åbent. 

  Det vil konkret sige, at EVU’s undervisere atter tilbyder at gennemføre kurser og øvrige efteruddannelsesaktiviteter hos skoler, daginstitutioner, virksomheder og øvrige, der ikke er lukkede på grund af situationen med coronavirus. Undervisningen vil selvfølgelig blive gennemført i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer for hygiejne, afstand osv.

   

  • Hvis du får tekniske problemer derhjemme

  Support af studerende er højeste prioritet hos it-support i den kommende tid. Kontakt dem for spørgsmål på viasupport@via.dk eller telefon 87551212. De har travlt, så læs gerne brugervejledning på itslearning, før du kontakter it-service. 

  Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.30-15.30 

   

  Adgang til campus

  • VIAs biblioteker er åbne igen

  VIA Bibliotekerne er igen åbne for udlån og aflevering fra torsdag den 4. juni 2020. Bibliotekernes åbningstid er kl. 9.00 til 12.00 på alle hverdage. 

  Genåbningen betyder, at det nu er muligt for alle VIAs studerende, undervisere og øvrige ansatte at tage kortvarigt ophold i VIA Bibliotekernes lokaler for at udvælge biblioteksmaterialer til hjemlån samt for af afhente reserveret materiale og aflevere lånte bøger m.v. Aflevering af bøger kan også ske uden for åbningstiderne i opstillede afleveringsbokse.

  Bibliotekerne må i den nuværende situation stadig ikke benyttes som læsesal eller til andre former for studieaktiviteter. Desuden skal længerevarende emneforespørgsler og informationssøgninger i samarbejde med bibliotekarerne stadig ske virtuelt.

  Der er etableret en sluseordning, hvor personale giver studerende adgang til biblioteket på VIAs campusser på hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00. Skiltning og anden form for afmærkning viser vej til campusbiblioteket. 

  Genåbningen af bibliotekerne kommer i kølvandet på den gradvise åbning og normalisering af det danske samfund, og den midlertidige TO GO-ordning for at hente reserverede bøger hos VIAs biblioteker i situationen med coronavirus er fra 4. juni afskaffet igen.

  Vær opmærksom på, at VIA og dermed også bibliotekerne er lukkede Grundlovsdag fredag den 5. juni.

   

  • VIAs campusser er som udgangspunkt lukkede for adgang

  VIAs campusser er som udgangspunkt lukkede frem til august 2020 på grund af corona-situationen. Det er kun ganske få studerende, der har adgang i et meget begrænset omfang frem til sommerferien. 

  Som studerende eller kursist kan du kun få adgang til campus, hvis du har fået besked om det fra din uddannelse – fx at du må komme på campus til en eksamen, der afvikles fysisk, eller hvis du har fået at vide, at der er noget undervisning med behov for tilstedeværelse i fx laboratorier, værksteder og øvrige faglokaler, du må deltage i. Dog er der fra 4. juni igen adgang til bibliotekerne på campusserne for alle VIA-studerende på hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00. Læs mere ovenfor. 

  Når du kommer på campus, skal du følge en række retningslinjer (disse gælder både, når du skal til eksamen eller modtage undervisning på campus). Find retningslinjerne her. 

  Har du brug for at hente ting, som ligger i skabe på campus, kan det ske ved, at du kommer til campus og ringer på det telefonnummer til en tilstedeværende driftsleder, som står på en seddel på indgangsdøren. Så vil driftslederen lukke dig ind og hjælpe dig med hurtigt at hente dine ting. Det er dog vigtigt at understrege, at du ikke må tage ophold på campus.

   

  Tilmelding til efterår 2020

  • Du kan tilmelde dig kurser samt anden efter- og videreuddannelse hos VIA, der afholdes i efteråret 2020

  Hvis du gerne vil se de muligheder for kompetenceudvikling, du kan tilmelde dig i efteråret 2020, finder du indgangen til de mange uddannelsestilbud her. Husk, at du enten kan vælge at filtrere efter den faglighed, du er interesseret i, eller efter uddannelsesniveau.

  Du er også mere end velkommen til at kontakte en af vores karrierevejledere, der som altid er klar til at besvare spørgsmål. 

   

  Kurser og konferencer

  • Kursister og konferencedeltagere får mere information 

  Er du kursist eller konferencedeltager, vil du løbende få nærmere information om, hvordan dit kursus eller din konference afvikles. 

   

  Generelt

  • Hold dig opdateret på siden her

  Vi opfordrer studerende til at holde sig ajour på siden her, som vi opdaterer løbende.

   

  • VIA følger myndighedernes anbefalinger i forhold til både studerende, kursister, medarbejdere og gæster.
  I situationen med coronavirus følger VIA University College Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger. 
   
  VIA opdaterer løbende sine retningslinjer for coronavirus i overensstemmelse med ændringer fra myndighedernes side. 
   
  Vi beder alle i og uden for VIA om at holde sig løbende opdateret på de aktuelle anbefalinger fra myndighederne på den nationale hjemmeside:
   
   

   

  Spørgsmål

  Hvis du som kursist, studerende eller gæst på VIAs efteruddannelser (EVU) har spørgsmål vedrørende coronavirus i forhold til VIA, er du velkommen til at kontakte Susanne Loft på suso@via.dk.

  Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på:

  T: +45 87 55 14 99 

  Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedernes fælles hotline på:
  T: +45 70 20 02 33.

 • Til medarbejdere

  Find information om arbejde og hjemmearbejde under corona på Medarbejderportalen

  Opdateret 19. marts kl. 15.00

  Alt indhold til medarbejdere er flyttet til Medarbejderportalen. 

  Find indholdet her

  Derudover opfordrer vi til, at du orienterer dig på myndighedernes nationale hjemmeside www.coronasmitte.dk

 • Til ansøgere, der har søgt ind i kvote 2

  Find information på VIAs optagelsesportal, hvis du har søgt ind på en af vores uddannelser. Eller kontakt en vejleder, hvis du har spørgsmål. 

  Vi har nu passeret kvote 2 ansøgningsfristen den 22. marts, og det er derfor ikke længere muligt at søge om optagelse i kvote 2 i 2020.

  Hvis du har en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge i kvote 1 frem til den 5. juli kl. 12.00.

   

  Hvad med optagelsesprøverne for Multiplatform Storytelling and Production?

  På grund af coronakrisen kan datoerne for årets optagelsesprøver og selve optagelsesprøven blive ændret. Bliver du inviteret, vil det foreløbigt foregå på én af følgende datoer: Den 11. maj, den 12. maj, den 14. maj, den 15. maj eller den 19. maj

   

  Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med at skaffe dokumentation til min ansøgning?

  Hvis du har problemer med at fremskaffe dokumentation for fx erhvervserfaring, på grund af den nuværende situation, så skriv en besked til os på VIAs optagelsesportal. Du har kun adgang til VIAs optagelsesportal, hvis du har søgt om optagelse på en af VIAs uddannelser her i 2020.

   

  Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til afholdelse af Optagelsessamtaler?

  Hold dig opdateret på VIAs optagelsesportal. Det er her, vi orienterer ansøgerne, hvis der sker ændringer i forhold til afholdelse af dette års optagelsessamtaler.

   

  Hvad gør jeg i forhold til Optagelsesopgaver på designuddannelserne?

  Optagelsesopgaverne blev offentliggjort den 23. marts 2020. Du kan downloade optagelsesopgaverne på uddannelsernes hjemmesider: DesignteknologDesign og businessTekstildesign -håndværk og formidling

  Deadline for aflevering af optagelsesopgaverne er den 6. april 2020 klokken 12.00. Nærmere information omkring aflevering kan findes på VIAs optagelsesportal

   

  Hvem skal jeg spørge, hvis jeg er i tvivl om noget i forhold til optagelse?

  Hvis du har spørgsmål til optagelse på VIAs uddannelser, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejledere og studievejledere.

  Læs mere om optagelse på VIAs uddannelser og find kontaktoplysninger

 • Til censorer

  Herunder finder du information, der er målrettet censorer i situationen med coronavirus. 

  Opdateret 28. maj kl. 16.30

  Informationen på siden her er et supplement i situationen med coronavirus til de generelle informationer til censorer, som vi også har på hjemmesiden

   

  Find information efter emne: 

  Retningslinjer for fysiske eksamener

  Mundtlige prøver

  Forud for eksamen 

  Test af udstyr 

  I forbindelse med eksamen

  Votering 

  Prøven er ikke offentlig

  Mistanke om snyd 

  Tekniske problemer

  Censorhonorar 

   

  Nogle eksamener afholdes fysisk - andre mundtligt

  Regeringen og folketingets øvrige partier har med den deres aftale om yderligere genåbning åbnet op for, at VIA igen kan afvikle mundtlige eksamener fysisk. Alle studerende har den 27. maj fået besked direkte fra deres uddannelse om, hvordan deres prøver bliver afholdt.

  Nogle mundtlige eksamener vil blive gennemført fysisk på campus, mens andre frem til august bliver gennemført online. 

  Retningslinjer for eksamen med tilstedeværelse – for censorer 

  Da det nu er blevet muligt at afvikle et antal eksaminer ved fysisk tilstedeværelse på VIAs campus, er det nødvendigt med et sæt fælles retningslinjer. 

  Da VIAs campusser er meget forskelligt indrettede, er det ikke muligt at give udtømmende og detaljerede anvisninger for alle situationer. Men nedenfor er en række opmærksomhedspunkter, som censorer skal iagttage i forbindelse med planlægningen og afviklingen af eksamen med tilstedeværelse på campus. 

  Pas på dig selv – begræns risiko for smitte!

  Planlæg eksamen så der kan holdes afstand

  • Ved eksamen med forberedelse er den studerende blevet bedt om selv at medbringe skriveredskaber og papir
  • Hvis den studerende skal vise slides under eksamen, er de blevet bedt om at lægge dem på bordet foran censor og eksaminator, så I kan læse dem. Hvis I ikke ønsker at røre ved slidesene, skal I huske at bede den studerende om selv at fjerne dem igen, før de forlader lokalet efter eksamen
  • De studerende er blevet bedt om selv at medbringe vandflaske til brug under eksamen
  • VIA sørger for, at bordopstillingen i eksamenslokalet overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, to meters afstand når man sidder ansigt til ansigt
  • VIA sørger for opstilling af stole, med afstand, i venteområde 
  • VIA sørger for, at håndsprit er tilgængeligt i venteområdet
  • Eksaminator afspritter bord og dørhåndtag efter hver eksamination (censor må gerne hjælpe med at huske dette)
  • VIA sørger for, at der er sprit og aftørringspapir til rådighed i alle eksamenslokaler. 
  • Hvis du som censor har spørgsmål eller bemærkninger til disse retningslinjer eller andre COVID-19 eksamensrelaterede spørgsmål, skal du kontakte Studieservice (kontakt den medarbejder, som du i forvejen har kontakt med vedrørende eksamen)  


  Online mundtlige prøver

  Mundtlige prøver, der på grund af situationen med coronavirus ikke må afvikles fysisk på campus, afvikles online. Nedenfor findes vejledningen til censorer i forbindelse med afvikling af mundtlige prøver online.

  VIA University College anvender Skype for Business, Teams og Zoom til afvikling af mundtlige prøver.  

  Til hver eksamen vil der altid være valgt et primært system og en bakup-løsning. Censor vil inden eksamen få oplysninger om, hvilket system der tænkes anvendt, og hvilket der er backup.
  Online eksamener på Skype for Business, Zoom og Teams afvikles via computer (foretrukket) eller smartphone. 

  Herunder følger VIAs instruktioner for online mundtlige prøver til censorer. 

  Forud for den online eksamen

  Som censor vil du på mail forud for eksamen modtage et link med indkaldelse til eksamination via Skype for Business, Teams eller Zoom.  

  Der er udarbejdet følgende vejledninger til censorer:

  Du kan som censor deltage uden at have programmerne installeret på din computer. 

  Backup-systemet vil alene blive anvendt, hvis eksaminator vurderer, at det er nødvendigt for at kunne gennemføre eksamen (se evt. længere fremme i informationer om tekniske problemer under eksamen). 

  Uanset hvilket system, der anvendes til den mundtlige eksamen, er det eksaminator der styrer de studerendes adgang til rummet. 

   

  Test udstyret i god tid før prøven

  Da censorer ikke normalt kommunikerer med VIA på de kanaler, som vi bruger til online eksamen, anbefaler vi, at censors udstyr testes inden eksamen. Der er i VIA oprettet testrum for hhv. Skype for Business, Zoom og for Teams, hvor det er muligt for dig at få testet udstyret inden prøverne. 

  Testrummene er bemandet med it-medarbejdere, der vil kunne hjælpe med at løse eventuelle problemer.Testrummene kan alene bruges til at teste for lyd, billede og skærmdeling – der vil ikke være mulighed for at få svar på spørgsmål om prøverne eller rammerne for prøverne – som i stedet stiles til Studieservice – se kontaktinformationer nedenfor.

  Testrummene er åbne fra kl. 13 til kl. 14 mandag til fredag.

  Hvis du skal afholde en prøve over Skype er testrummet følgende: Deltag i Skype-testrum 

  Hvis du skal afholde en prøve over Zoom er testrummet følgende: Deltag i Zoom-testrum

  Hvis du skal afholde en prøve over Teams er testrummet følgende: Deltag i Microsoft Teams-testrum


  Det er konstateret, at visse ældre computere ikke kan anvendes til Skype-prøver / Zoom. I de tilfælde er det muligt at anvende en smartphone i stedet for en computer.

  Vælger du som censor at deltage i en online prøve via Skype for Business på en smartphone, skal du først installere app'en Skype for Business og have et VIA-login (oprettes som xt-brugere). Når man deltager i mødet på en smartphone, og dermed Skype for Business-app'en, SKAL man nemlig logge på med VIA-login.

  Eksterne censorer, der ikke har et VIA-login, kan kontakte den studieadministrative partner, der håndterer den pågældende prøve, for at få lavet et VIA-login (dette er således kun relevant, hvis prøven afvikles i Skype for Business, og det er nødvendigt for dig, at anvende en smartphone for at have mulighed for at deltage i prøven). Henvendelsen bør ske senest tre hverdage før prøvens afvikling.  

  I forbindelse med den online eksamen

  Til eksamen deltager du via det tilsendte link. Eksaminator styrer adgang til rummet i overensstemmelse med eksamenstidsplanen.

  For hver eksamination gælder følgende:

  Når alle er til stede i møderummet, skal eksaminator bede den/de studerende om følgende:

  • Identificere sig med billedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort, evt. studiekort.
  • Vise lokalet frem vha. webcam, så I kan se, at vedkommende er alene.

  Derefter kan prøven gennemføres som en almindelig mundtlig eksamen, hvor censor og eksaminator tager noter osv. som I plejer. 

  Særligt om gruppeeksamen: VIA fraråder de studerende at sidde i samme fysiske rum under eksamen. Det er dog ikke noget krav.  

  Votering af den online eksamen 

  Når eksaminationen er gennemført, skal den studerende forlade mødet – og gå ind og vente i lobbyen igen via det samme link, som blev anvendt til prøven.  Når den studerende er ude af mødet, kan voteringen starte. 

  Når censor og eksaminator er klar til at give feedback og bedømmelse til den studerende, giver eksaminator igen den/de studerende adgang til rummet.
  Når I er helt færdige og har givet den studerende feedback og en bedømmelse, sendes den studerende igen ud af mødet, og den næste studerende kan hentes ind af eksaminator fra lobbyen.  

   

  Den online prøve er ikke offentlig

  Almindelige mundtlige prøver er offentlige, men for at undgå mistanke om snyd fraviges dette som udgangspunkt ved online mundtlige prøver. Der må derfor ikke være andre til stede i rummet, hvor den/de studerende sidder under prøven.

  Eksaminator vil styre de studerendes adgang til Skype for Business/Zoom/Teams. Skulle der mod forventning komme deltagere i mødet, som ikke skal være der, vil I kunne se det med det samme.

  Eksaminator skal i så fald bede vedkommende om at forlade mødet.

  Det er ifølge eksamensbekendtgørelsen forbudt at optage selve eksamen. Forbuddet gælder både undervisere, censorer og studerende. Forbuddet gælder både selve eksamen og tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen. 

  Hvis der er behov for at optage eksamen som en del af prøveforløbet, skal optagelserne foretages af VIA.

  Hvis den studerende alligevel optager prøven, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, og prøven skal afbrydes. Den studerende har da brugt et prøveforsøg. Den studerende skal desuden have en advarsel om, at vedkommende kan bortvises fra VIA i gentagelsestilfælde.  

   

  Mistanke om snyd

  Hvis der under prøven opstår mistanke om snyd, skal dette italesættes, og eksaminator kan bede den studerende vise lokalet frem ved hjælp af webcam.

  Eksaminator må tage bestik af situationen og vurdere, hvorvidt prøven skal afbrydes eller fortsættes. 

   

  Hvis der opstår tekniske problemer under eksamen

  Hvis eksamen af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal den studerende ringe til eksaminator uden unødigt ophold. Den studerende skal altså også ringe til eksaminator, selvom problemer ikke er opstået i den studerendes ende. 

  Censor skal på samme måde kontakte eksaminator, hvis der opstår tekniske problemer hos censor. Telefonnummeret til eksaminator oplyses sammen med informationen om eksamen.

  Hvis der opstår tekniske problemer i løbet af prøven, må eksaminator vurdere, om eksamen kan fortsætte eller skal afsluttes, afbrydes eller udsættes, og der laves en aftale i telefonen med den studerende og censor om, hvad der skal ske. 

  Sammen med indkaldelsen til eksamen findes også indkaldelse til et backup-system. Dette system kan I anvende til eksamen, hvis der er driftsforstyrrelser på det primære system.

  Eksaminator skal aftale det telefonisk med den studerende, hvis I skal anvende backup-systemet. Backup-systemet vil altid være et af de tre systemer, som VIA anvender til eksamen. Derfor kan ovenstående vejledninger anvendes for information om systemet.

  Hvis der opstår tvivl, skal uddannelseslederen træffe beslutning.

  De studerende er som udgangspunkt ansvarlige for, at deres udstyr og internetforbindelse fungerer. Men der skal tages højde for, at der er tale om ganske særlige omstændigheder.  

   

  Har du som censor behov for support?

  Hvis du som censor har tekniske problemer eller spørgsmål f.eks. i forbindelse med installation, kan du henvende dig til VIA Service. Afdelingen træffes mandag–fredag kl. 7.30–15.30 på:

  Tlf.: +45 87 55 12 12
  E: viaservice@via.dk 

  Hvis der opstår It-problemer umiddelbart inden eller under selve eksamen, kan VIA Service kontaktes på 87 55 12 12 (tryk 1). Husk at oplyse, at der er tale om en igangværende eksamen.

  Hvis du har andre spørgsmål vedr. prøven, kan du kontakte den studieadministrative partner i Studieservice, der er involveret i planlægningen – det vil være den samme person, der har sendt indkaldelsen til eksamen.  

   

  Censorhonorar

  Alle professionshøjskoler i Danmark har besluttet, at honoraret for afvikling af mundtlige prøver fastholdes, uanset om prøven foregår fysisk på campus eller online. Dette kan kun i helt særlige og konkrete tilfælde fraviges. 

 • Til besøgende på VIA

  Læs hvordan du skal forholde dig i forhold til coronavirus, hvis du skal på besøg i VIA.

  Opdateret 14. maj kl. 10.00

  Så længe VIA University College er lukket, er alle besøg naturligvis suspenderet.

   

  Leje af lokaler

  På grund af situationen med coronavirus er alle VIAs bygninger lukkede, og det er derfor ikke muligt at leje lokaler. 

  Når situationen med coronavirus er overstået, og/eller samfundet er åbnet langt mere op, så hverdagen er vendt tilbage i VIA, vil vi igen tilbyde at anvende lokaler på campusserne til private arrangementer. Tidspunktet for dette er endnu ukendt.  

  Har du lejet et lokale til privat brug, har du fået direkte besked per mail. 

   

  Hold dig opdateret!

  I situationen med coronavirus følger VIA Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Og det anbefales alle i og uden for VIA at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet.

  Se de danske myndigheders hjemmeside om coronavirus 

  Kontakt

  Hvis du som gæst har spørgsmål vedrørende coronavirus i forhold til VIA, er du velkommen til at tale med værten i VIA for det besøg, I skal deltage i. 

  Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på:

  T: +45 87 55 14 99  

  Derudover opfordrer vi til, at man kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
  T: +45 70 20 02 33.

   

  English version

  See English version here

   

 • Til praktiksteder

  Se VIAs information om coronavirus særligt til praktiksteder.

  Opdateret 14. maj kl. 10.00

  Vi opfordrer praktiksteder til at tage kontakt til praktikanter fra VIA for at sikre, at de ved, hvilke retningslinjer de skal følge. VIA er fortsat lukket, men studerende i praktik skal fortsat følge retningslinjerne hos den arbejdsplads, hvor de er i praktik. Det vil sige, at de skal møde i praktik, hvis arbejdspladsen fortsat er åben, selvom VIA holder lukket. 

   

  Hold dig opdateret

  VIA har en task force for coronavirus, som følger udviklingen med COVID-19 tæt og er i dialog med myndighederne. Vi opdaterer løbende siden her. 

  Hovedbudskabet er, at VIA i situationen med coronavirus følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Desuden anbefales alle i og uden for VIA at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet på den nationale hjemmeside:

  coronasmitte.dk

   

  Kontakt

  Hvis du som praktiksted har spørgsmål vedrørende coronavirus i forhold til VIA, er du velkommen til at tale med din kontaktperson i VIA. 

  Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på:

  T: +45 87 55 14 99  

  Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
  T: +45 70 20 02 33.

 • Til leverandører

  Se VIAs information om coronavirus særligt til leverandører.

  Opdateret 10. juni kl. 08.00

  Fremrykning af leverandørbetalinger ophører 9. juni

  Fra 9. juni fremrykker VIA ikke længere betalinger af leverandørfakturaer for allerede leverede varer og ydelser fra private leverandører.

  Kontakt

  Leverandører, der har spørgsmål, kan kontakte VIAs økonomiafdeling på mail kreditor@via.dk

Kontakt

Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på: T: +45 87 55 14 99  

Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på: T: +45 70 20 02 33.

 

Generelle spørgsmål

Se de danske myndigheders informationer om coronavirus.

Se også Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside med spørgsmål og svar til studerende på videregående uddannelser.