Konference

Småbørnskonferencen 2020

15.-16. januar 2020: Årets Småbørnskonference har undertitlen Sprog og Deltagelsesmuligheder. Konferencen byder på spændende perspektiver på emnet og giver deltagerne relevant fagligt udbytte med hjem i kufferten. Vel mødt!

Dreng leger på legeplads - Småbørnskonferencen 2020

Sted

Øvrige

Pris

3.975 kr. + moms

Dato

15.01.2020 - 16.01.2020

Tilmeldingsfrist

01.12.2019

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • ​VIA slår atter dørene op til den årlige Småbørnskonference; i år med underoverskriften sprog og deltagelsesmuligheder.

  Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan er fokus på børns deltagelsesmuligheder og i den sammenhæng betydningen af de pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet blevet aktualiseret.

  Årets Småbørnskonference giver forskellige perspektiver på koblingen mellem deltagelsesmuligheder og læringsmiljøer ud fra forskellige faglige ståsteder; og giver dig ad den vej inspiration og ny viden til at arbejde videre med feltet i egen praksis.

 • ​Onsdag den 15. januar 2020
  09.30–10.00 
  Indskrivning samt kaffe, the og rundstykker.

  10.00–10.15 
  Velkomst og præsentation af programmet.

  10.15–12.00
  Må jeg være med – ude og inde i børnehavens fællesskaber
  v. Helle Rabøl Hansen, Cand. Jur. og Ph.d i pædagogisk psykologi, NO!SE, Network of Independent Scholars (in) Education.

  Børn indgår i mange forskellige slags fællesskaber. Der er fx det strukturelle fællesskab, institutionen tilbyder, og der er det uformelle legefællesskab med børnehavekammeraterne. Børn kan ekskluderes fra begge fællesskaber, og hvad betyder det for de allerførste vi-erfaringer? Oplægget giver empiriske eksempler, som introducerer begrebet: Fællesskabende pædagogik.

  12.00-13.00
  Frokost.

  13.00–14.15
  Hvorfor klarer nogle børn sig bedre end andre?
  v. Anders Højen, lektor ved TrygFondens Børneforskningscenter.

  Nogle børn med immigrantbaggrund klarer sig godt i skolen, andre gør ikke. Forskellene grundlægges i førskolealderen. Der er stor forskel på, hvordan børn med immigrantbaggrund (”immigrantbørn”) klarer sig i skolen.

  Oplægget ser nærmere på en undersøgelse af 1.211, 2-6-årige immigrantbørn ift. Om, der er systematiske forskelle allerede før skolestart, baseret på moderens oprindelse. De undersøgte børn havde gennemsnitligt lavere dansksproglige og før-skriftlige kompetencer end 11.259 børn med dansk baggrund. Det peger på, at der er vigtige faktorer relateret til immigrantbaggrund, som tidligt enten begrænser eller understøtter børnenes muligheder for at klare sig i skolen. Resultaterne peger på at indsatsen for at skabe lige muligheder i skolen for immigrantbørn skal intensiveres længe før skolestart.

  14.15-14.30
  Strække-ben-pause.

  14.30–15.45
  Hvis hesten er død… så stå dog af
  v. Mathilde Tambjerg Carstens Damgaard, adjunkt, VIA University College.

  Med den styrkede pædagogiske læreplan er der endnu engang blevet sat særligt fokus på forældresamarbejdet i dagtilbud. Med begrebet ”hjemmelæringsmiljøer”, er der endvidere sat særligt fokus på, hvordan det at forældrene laver læringsfremmende aktiviteter med deres børn har afgørende betydning for barnets deltagelsesmuligheder og livsbane. Disse hjemmelæringsmiljøer og aktiviteter skal ses som værende sammenhængende og samarbejdende med dagtilbuddets læringsmiljøer. Men hvordan skaber vi sammenhæng og hvilke faktorer er afgørende herfor? Hvad kræver det af den pædagogiske praksis, hvis formålet med forældresamarbejdet også er understøtte forældrenes rolle i og arbejde med hjemmelæringsmiljøer? Må vi i det pædagogiske virke nogen gange sadle om og gentænke den pædagogiske praksis og måden vi samarbejder med forældre på?

  15.45–16.30
  Eftermiddagskaffe og indskrivning på værelser.

  16.30-17.00
  Sprog, kommunikation og deltagelse i vuggestuen
  v. Irene Salling Kristensen, Marie Højholt og Line Møller Daugaard, VIA University College

  Oplægget er baseret på det netop afsluttede forsknings- og udviklingsprojekt Sproglig praksis og sprogligt læringsmiljø i vuggestuen. Projektet tager afsæt i en forståelse af sprog som social praksis og bygger på feltarbejde i tre midt- og østjyske vuggestuer.

  I oplægget belyser vi det kommunikative samspil mellem vuggestuebørn og det pædagogiske personale på tværs af hverdagens strukturerede aktiviteter, rutinesituationer, mellemrum og børnefællesskaber. Vi fokuserer på tre kontekster i vuggestuens hverdag: Sang og samling, samtalen rundt om bordet til eftermiddagsmad og samtalen mellem børn og pædagoger på gulvet. På denne baggrund peger vi på væsentlige opmærksomhedspunkter, når det gælder sprog, kommunikation og deltagelse i vuggestuen.

  18.00-  
  Middag.

  Torsdag den 16. januar 2020
  07.00–09.00 
  Morgenmad.

  09.00–10.15
  Overgangen mellem børnehave og 0. klasse
  v. adjunkt Line Thingholm og lektor Lene Bejer Damgaard, VIA University College

  Hvordan arbejdes der egentlig med at sikre en kontinuitet i den sprogpædagogiske praksis fra børnehave til 0.klasse? Oplægget tager afsæt i et feltstudie af tre 0.klasser og seks børnehaver foretaget i to midtjyske kommuner. Her er det undersøgt, ud fra observationer og interview, og med fokus på overgangen mellem børnehave og 0. klasse, hvordan arbejdet med sprog kan hænge sammen hen over overgangen. Desuden er det undersøgt, hvordan sammenhængen mellem den kommunalt beskrevne praksis og den konkret udførte praksis finder sted. Oplægsholderne vil komme med nedslag fra undersøgelsen og forslag til konkrete handlemuligheder på baggrund af undersøgelsen.

  10.15–10.30 
  Strække-ben-pause.

  10.30–11.45
  Sproglige udfordringer i en dagtilbudskontekst
  v. Trine Hvitved, Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen, tale-hørekonsulenter ved PPR Silkeborg.

  På baggrund af cases beskrives forskellige typer af sproglige udfordringer. Hvordan får vi øje på udfordringerne? Hvordan kommer de som oftest til udtryk i en dagtilbudskontekst? Hvordan kan pædagogen bedst muligt støtte børn med sproglige udfordringer og give dem deltagelsesmuligheder i den pædagogiske praksis? Hvordan og hvorfor kan tale-hørekonsulenten bidrage – i forhold til det enkelte barn, de voksne omkring barnet og grupper af børn i dagtilbuddet?

  11.45–12.45 
  Frokost.

  12.45–14.00
  Barnehagens språkaktiviteter – et kjønnsperspektiv
  v. Elisabeth Brekke Stangeland, Førsteamanuensis, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. 

  I dette foredraget presenterer Stangeland funn fra doktorgradsarbeidet sitt, hvor hun blant annet har utforsket kjønnsforskjeller i barnehagens språkaktiviteter. I foredraget fokuseres det på hvordan barnehagen kan jobbe for å engasjere guttene i lesing og andre aktiviteter som fremmer språk.

  OBS! Oplægget er på norsk.

  14.00-
  Farvel og på gensyn til næste år.

 • Konferencen er til dig, som arbejder på dagtilbudsområdet som pædagog, fagligt fyrtårn, leder, sprogvejleder, dagplejer eller som kommunal konsulent.

  Få mere viden for mindre
  Tilmeld dig Småbørnskonferencen 2020 samt temadagen om DLD den 14. januar 2020 for 6.700 kr. + moms. Se mere ved tilmelding.

 • Helle Rabøl Hansen, Cand. Jur. og Ph.d i pædagogisk psykologi, NO!SE, Network of Independent Scholars (in) Education.

  Anders Højen, lektor ved TrygFondens Børneforskningscenter. 

  Mathilde Tambjerg Carstens Damgaard, adjunkt, VIA University College.

  Irene Salling Kristensen, Marie Højholt og Line Møller Daugaard, VIA University College

  Adjunkt Line Thingholm og lektor Lene Bejer Damgaard, VIA University College.

  Trine Hvitved, Anne Mette Neergaard Poulsen og Betina Grene Thygesen, tale-hørekonsulenter ved PPR Silkeborg.

  Elisabeth Brekke Stangeland, Førsteamanuensis, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger.

Kontakt

ska2018480x480.jpg

Faglig kontakt