Lærer til Leder

Målet med Lærer til Lederforløbet er, at du udvikler lederidentitet og kvalificeres til at være leder i skolen. Enten fordi du gerne vil være det - eller lige er blevet det.

Det har, for mig, været inspirerende, fornyende og et berigende mulighedsfelt i et organisatorisk perspektiv, at være ny i lederfaget og samtidig kunnet benytte mig af min uddannelse som sparring i de problemstillinger min hverdag som leder byder.

Tina Fahnøe Munksgaard, skoleleder, Skalmejeskolen

Om uddannelsen

 • Kompleksiteten i ledelsesopgaven har over en årrække været mærkbart voksende, og en grunduddannelse er ikke længere tilstrækkeligt grundlag for at bestride en lederstilling i skolen. Lærer til Leder har taget denne udfordring op og tilbyder en lederuddannelse, der giver dig et godt afsæt for at blive en kompetent leder i skolen.

  Du indgår gennem hele uddannelsen i et holdfællesskab, som også bliver dit faglige netværk om skoleledelse.

  En særlig styrke ved Lærer til Leder forløbet er den forpligtende mentorordning, du kommer til at indgå i med din egen leder
  Uddannelsesforløbet sætter dig i stand til at begribe, analysere og håndtere udfordringer og handlemuligheder for skoleledelse i praksis. Som deltager vil du:

  • Få indgående kendskab til og forståelse for ledelsesopgaven i skolen.
  • Styrke din lederidentitet og få grundig afklaring i forhold til det at være leder.
  • Tilegne dig viden om skoleudvikling og skoleledelsens funktion, opgaver og dilemmaer.
  • Få viden om - samt færdigheder og kompetencer til at lede skolens relationer og fagprofessionelle
  • Få viden om -og kompetencer til at håndtere lederens væsentlige samtaler.
  • Få viden om organisationskultur og læring i organisationer.
  • Forstå samspillet mellem den nationale og kommunale skolepolitik, forvaltning og skole.
  • Blive god til at håndtere læreprocesser og teamudvikling i skolen.
  • Få viden om - samt færdigheder og kompetencer til at lede pædagogisk, fagligt og strategisk

  Skolens/mentors udbytte er knyttet til at…:

  • Lade egen ledelsespraksis inspirere og videreudvikle af ny viden og nye spørgsmål fra lederaspiranten.
  • Give lederaspiranterne plads til at deltage i dele af ledelsesprocessen, så lederaspiranten får indblik i den konkrete ledelsespraksis.
  • Mødes med lederaspiranten for i fællesskab at reflektere over konkrete ledelsesspørgsmål.
  • Spotte egnede lederemner blandt personalet og anbefale dem til uddannelsen.

  Som deltager får du en Diplomuddannelse i Skoleledelse tæt knyttet til erfaring fra praksis. Som lærer eller skolepædagog får du gennem mentorordningen mulighed for at komme helt tæt på skolens ledelsesprocesser fx ved at:

  • Deltage i lederteamets planlægningsmøder.
  • Samarbejde med ledelsen om at kvalificere løsningen af forskellige ledelsesopgaver ved gensidig refleksion og sparring.
  • Arbejde med kvalitetsrapporter, data eller lignende.
  • Være drivkraft i udviklingsgrupper.
  • Planlægge og strukturere mødevirksomhed.
  • Deltage i udviklingen af teamsamtaler.

  Hvis du er nyansat leder eller får lederstilling undervejs giver mentorordningen dig mulighed for personlig sparring på udfordringer i dit ledelsesjob og løbende sparring på tematikker fra uddannelsen.

  Der er gennem årene uddannet mere end 500 Lærer til Ledere, hvoraf en stor del allerede undervejs i forløbet har fået lederjob. Lærer til Leder forløbet lever op til målsætningen om at kvalificere og klæde på til ledelse i skolen.

 • Lærer til Leder varer i alt tre år og gennemføres med udgangspunkt i Diplomuddannelsen i Skoleledelse.

  Lærer til Leder forløbet består af:

  • 2-dages startkonference, hvor mentor deltager dag 1. I 2023 gennemføres startkonferencen 16. - 17 august på Skarrildhus.
  • På første studieår endvidere fem fredag-lørdagsinternater, på andet år fire fredag-lørdagsinternater samt to heldagsforløb - og i det sidste studieår to fredag-lørdagsinternater og et heldagsforløb. Eksamen hver vinter og sommer.
  • Underviserne giver de studerende gruppevis og/eller individuel opgave- og eksamensvejledning i rimelig nærhed af hjemkommunen.
  • Læsning og opgaveskrivning som hjemmearbejde.
  • Observationer, interviews og andre opgaver mellem internaterne
  • Mentormøder.

  Den formelle uddannelsesdel af forløbet udgøres af Diplomuddannelsen i Skoleledelse som består af tre obligatoriske moduler, 2 valgmoduler og et specialerettet afgangsprojekt der afvikles således:

  År 1
  Organisation, udvikling og samskabelse (10 ects) + Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ects)

  År 2
  Det personlige lederskab og forandring (10 ects) + Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ects)

  År 3
  Skoleledelse (5 ects) + Afgangsprojekt for specialeretningen Skoleledelse (15 ects)

  Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og drøftelser – både i plenum og i netværksgrupper. Internatformen er en intens og koncentreret undervisningsform, hvor deltagerne kommer i dybden med ledelsesopgaverne og udnytter fællesskabet om uddannelsen.

  Pris
  Samlet pris for det treårige uddannelsesforløb er ca. 87.000 kr. Heri indgår deltagergebyr, vejledning, og eksamen.

  Derudover er udgifter til ophold og internat, som pt. er ca. 2.400 kr. pr. gang. Deltagelse på startkonferencen koster for en mentor og en studerende i alt 7.500 kr.

 • Deltagerne er lærere og pædagoger fra kommunale og frie skoler – på vej mod at ville være ledere i skolen – samt nyansatte ledere i skolen.

  Lærer til Leder forløbet udbydes i samarbejde med en række kommuner, men der er også mulighed for individuel tilmelding.

  Lærer til leder er et særligt tilrettelagt forløb for lærere og skolepædagoger med lederpotentiale samt for nyansatte ledere, som ønsker en videreuddannelse inden for lederskab.
  Uddannelsen er for dig, der aktivt har taget stilling til, at du er interesseret i ledelsesopgaver og vil gå ledelsesvejen.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Du skal dokumentere, at du opfylder ovenstående adgangskrav, ved at vedhæfte dit eksamensbevis og en formel bekræftelse på din ansættelse, ved tilmeldingen. Har du tidligere deltaget i uddannelse ved VIA University College, så har vi dokumentation for adgangskrav.

  Det er en forudsætning for deltagelse, at en leder på din skole forpligter sig til at være mentor gennem uddannelsen.

 • Kandidaterne tilmelder sig uddannelsen sammen med en leder fra sin skole, som fungerer som mentor under forløbet.
  I forbindelse med tilmeldingen skal du under ”Bemærkning” oplyse navn og e-mail på den leder du tilmelder dig sammen med.

Mere viden

Erhvervspædagogik

’Lærer til leder’ diplomforløb løser manglen på ledere i skolen

I mens flere kommuner fortsat kæmper med at rekruttere medarbejdere til lederstillinger på landets folkeskoler, løser andre kommuner udfordringen ved at kompetenceudvikle egne lærere.
Gå til siden
Heidi balancerer en diplomuddannelse med nyt job som friskoleleder

Mød en studerende

Heidi balancerer diplomuddannelse med nyt job som friskoleleder. Uddannelsen giver både viden, redskaber og refleksioner, som hun ikke vil være foruden i sit nye job. 
Gå til siden

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

jag480x4802019.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder