Lærer til Leder

Målet med Lærer til Lederforløbet er at du udvikler lederidentitet og kvalificeres til at være leder i skolen. Enten fordi du gerne vil være det - eller lige er blevet det.

Lærer til leder - diplomforløb for dig, som vil være leder i skolen

Det har, for mig, været inspirerende, fornyende og et berigende mulighedsfelt i et organisatorisk perspektiv, at være ny i lederfaget og samtidig kunnet benytte mig af min uddannelse som sparring i de problemstillinger min hverdag som leder byder.

Tina Fahnøe Munksgaard, skoleleder, Skalmejeskolen

Om uddannelsen

 • Lærer til Leder forløbet udbydes i samarbejde med en række kommuner, men der er også mulighed for individuel tilmelding. Nedenfor kan du læse mere om hvorfor og hvordan lærer-til-leder kan hjælpe dig på din vej mod ledelse i skolen.

  Kompleksiteten i ledelsesopgaven har været mærkbart voksende gennem de seneste 15-20 år, og en grunduddannelse er ikke længere tilstrækkeligt grundlag for at bestride en lederstilling i skolen. Lærer til Leder har taget denne udfordring op. Det er en vital og integreret del af uddannelseskonceptet, at alle deltagere:

  • aktivt har taget stilling til, at de er interesserede i ledelsesopgaver og vil gå ledelsesvejen
  • i løbet af uddannelsesforløbet udvikler lederidentitet og -bevidsthed samt afklarer ledelsesrollen og -opgaven

  Lærer til Leder bygger på et helhedssyn i forhold til ledelse i skolen. Derfor er der mål og fordele for både lederaspiranten, skoleledelsen og kommunerne.

  For deltagerne er målet, at:

  • Få indgående kendskab til og forståelse for ledelsesopgaven i skolen.
  • Styrke sin lederidentitet og få grundig afklaring i forhold til det at være leder.
  • Tilegne sig viden om skolens udvikling og skoleledelsens funktion, opgaver og dilemmaer.
  • Få en styrket evne til lederens væsentlige samtaler.
  • Få viden om organisationskultur og læring i organisationer.
  • Forstå samspillet mellem den nationale og kommunale skolepolitik, forvaltning og skole.
  • Blive god til læreprocesser og teamudvikling.

  For ledelsen i skolen/mentorer er målet, at:

  • Spotte egnede lederemner blandt personalet og anbefale dem til uddannelsen.
  • Kvalificere sig som mentor.
  • Lade egen ledelsespraksis inspirere og videreudvikle af ny viden og nye spørgsmål fra lederaspiranten.
  • Give lederaspiranterne plads til at deltage i dele af ledelsesprocessen.
  • Mødes med lederaspiranten for i fællesskab at reflektere over konkrete ledelsesspørgsmål.

  Der er gennem årene uddannet mere end 500 Lærer til Ledere, hvoraf mange allerede undervejs i forløbet har fået lederjob. Lærer til Leder forløbet lever op til målsætningen om at kvalificere og klæde på til ledelse i skolen.

 • Lærer til Leder varer i alt tre år og gennemføres med udgangspunkt i Diplomuddannelsen i Skoleledelse.

  Som deltager får du en Diplomuddannelse i Skoleledelse tæt knyttet til erfaring fra praksis. Som lærer eller skolepædagog får du gennem en mentorordning mulighed for at komme helt tæt på skolens ledelsesprocesser fx ved at:

  • Deltage i lederteamets planlægningsmøder.
  • Samarbejde med ledelsen om at kvalificere løsningen af forskellige ledelsesopgaver ved gensidig refleksion og sparring.
  • Arbejde med kvalitetsrapporter, data eller lignende.
  • Være drivkraft i udviklingsgrupper.
  • Planlægge og strukturere mødevirksomhed.
  • Deltage i udviklingen af teamsamtaler.

  Hvis du er nyansat leder eller får lederstilling undervejs giver mentorordningen dig mulighed for personlig sparring på udfordringer i dit ledelsesjob og løbende sparring på tematikker fra uddannelsen.

  Lærer til Leder forløbet består af:

  • 2-dages startkonference, hvor mentor deltager dag 1. I 2020 gennemføres startkonferencen 18.-19. august på Skarrildhus.
  • På første studieår endvidere fem fredag-lørdagsinternater, på andet år fire fredag-lørdagsinternater samt to heldagsforløb - og i det sidste studieår to fredag-lørdagsinternater og et heldagsforløb. Eksamen hver vinter og sommer.
  • Underviserne giver de studerende gruppevis og/eller individuel opgave- og eksamensvejledning i rimelig nærhed af hjemkommunen.
  • Læsning og opgaveskrivning som hjemmearbejde.
  • Mentormøder.

  Den formelle uddannelsesdel af forløbet udgøres af Diplomuddannelsen i Skoleledelse som består af tre obligatoriske moduler, 2 valgmoduler og et specialerettet afgangsprojekt der afvikles således:

  År 1
  Organisation, udvikling og samskabelse (10 ects) + Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ects)

  År 2
  Det personlige lederskab og forandring (10 ects) + Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ects)

  År 3
  Skoleledelse (5 ects) + Afgangsprojekt for specialeretningen Skoleledelse (15 ects)

  Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og drøftelser – både i plenum og i netværksgrupper. Internatformen er en intens og koncentreret undervisningsform, hvor deltagerne kommer i dybden med ledelsesopgaverne og udnytter fællesskabet om uddannelsen.

  Pris

  Det samlede treårige uddannelsesforløb koster ca. 83.850 kr. og dækker deltagergebyr, vejledning og eksamen. Opholdsudgift for et internat er ca. 2.400 kr. Deltagelse på startkonferencen koster for en mentor og en studerende i alt 7.200 kr.

 • Lærer til leder er et særligt tilrettelagt forløb for lærere og skolepædagoger med lederpotentiale samt for nyansatte ledere, som ønsker en videreuddannelse inden for lederskab.

  Lærer til Leder Alumnenetværk i VIA
  Lærer til Leder har som uddannelsesprojekt været vejen for mange til en diplomlederuddannelse målrettet ledelse i skolen. Omkring 450 har nu gennemført uddannelsen, og aktuelt er ca. 100 i gang med deres uddannelsesforløb i et samarbejde mellem VIA og en række jysk-fynske kommuner.

  Alumnenetværkets formål er at være et ledelsesfagligt mødested for tidligere deltagere på forløbet Lærer til Leder. Mødeformen består i en vekselvirkning mellem oplæg om og drøftelser af aktuelle skoleledelsestemaer samt erfarings -og netværksudveksling i et dynamisk møde mellem ledelsesteori og ledelsespraksis.
  Som tidligere Lærer-til-leder bidrager man gennem deltagelse i netværket til at stille erfaringer, viden og perspektiver til rådighed for fælles læreprocesser.

  Alumnenetværket samles to gange årligt. Læs mere og tilmeld dig.

 • For at blive optaget på Lærer til Leder, skal du skal have en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Du skal dokumentere, at du opfylder ovenstående adgangskrav, ved at vedhæfte dit eksamensbevis og en formel bekræftelse på din ansættelse, ved tilmeldingen. Har du tidligere deltaget i uddannelse ved VIA University College, så har vi dokumentation for adgangskrav.

  Det er en forudsætning for deltagelse, at en leder på din skole forpligter sig til at være mentor gennem uddannelsen.

 • Kandidaterne tilmelder sig uddannelsen sammen med en leder fra sin skole, som fungerer som mentor under forløbet.

  Du kan endnu ikke tilmelde dig til Lærer til Leder 2021. I forbindelse med tilmeldingen skal du under ”Bemærkning” oplyse navn og e-mail på den leder du tilmelder dig sammen med.

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

jag480x4802019.jpg

Faglig kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Studievejleder