VIA Sundhedsfremme & Rehabilitering - kvinde træner på kondicykel

Viden om sundhedsfremme og livet med sygdom

VIA Sundhedsfremme & Rehabilitering

Center for forskning

Vi har fokus på menneskers hverdagsliv samt professionsfaglige indsatser inden for sundhedsfremme og rehabilitering.

Om centret

 • Introduktion

  Vores fokus er, hvordan adfærdsmæssige, psykiske og sociale faktorer påvirker sundhed. 

  Centrets forskere undersøger, hvordan interventioner kan bidrage til rehabilitering og hvordan adfærdsmæssige, psykiske og sociale faktorer bidrager til sundhedsfremme, herunder hvilke udfordringer patienter og pårørende oplever i forbindelse med at skulle reintegrere sig i et hverdagsliv med sygdom og eventuelle begrænsninger.

  Desuden har vi fokus på sundhedsfremme og rehabilitering, med udgangspunkt i krop og sind. Særligt undersøger vi de mekanismer (psykologiske og molekylære), hvor igennem øget bevidsthed og selvregulering af samspillet mellem krop, tanker og følelser, fører til bæredygtige og sundhedsfremmende effekter og bedre rehabilitering.

  Vi samarbejder med forskere fra universiteter, regioner, kommuner, almen praksis og den private sektor om at udvikle anvendelig og relevant viden om sundhed og rehabilitering samt til løsning af konkrete udfordringer til gavn for borgere og de sundhedsprofessionelle.

 • Forskningsområder

  Centrets forskningsområder spænder bredt indenfor sundhedsfremme og rehabilitering.

  Krop-sind interventioner

  Krop-sind interventioner tager afsæt i projekter inden for medicin (fx forebyggelse af depression), samfund (fx stress og udbrændthed, selvregulering ift. spisevaner og livstransitioner ved sygdom og aldring) og uddannelse (fx fremme af nærvær/medfølelse og psykisk robusthed hos sundhedsprofessionelle). Vi undersøger blandt andet psykologiske og molekylære mekanismer for bæredygtig sundhedsfremme gennem et moderne og interdisciplinært forskningsprogram, bestående af:

  • Randomiserede forsøg med Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR)
  • Selvregulering
  • Velvære og læring
  • Kropsidentitet
  • Molekylære og fysiologiske markører for fysisk og mental sundhed

  Forskningen understøttes blandt andet gennem en etableret biobank med fysisk placering på Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus.

  Rehabilitering

  Rehabilitering for personer med KOL, multiple sclerose, parkinsons sygdom, apopleksi, hjerte-kar sygdomme, cancer.

  • Interdisciplinære interventioner
  • Forskellige former for fysisk træning
  • Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR)
  • Kostvaner og indtag
  • Adherence og non-adherence
  • Kognition (delirium)
  • Håndtering af livet med sygdom

  Livsverdens forskning

  Livsverdens forskning der tager afsæt i patienter og pårørendes oplevelser af hverdagslivet i forbindelse med sygdom og restitution samt deres håndtering af egen livs- og sygdomssituation. Herunder inddrages sundhedsprofessionelles perspektiver. Der forskes i områder der knytter sig til:

  • Overgange herunder tværsektorielle overgange samt overgange, der knytter sig til at leve med sygdom
  • Restitution i eget hjem efter sygehusindlæggelse
  • Patient og pårørendes oplevelse af sammenhæng mellem egne ressourcer og den professionsfaglige indsats, samt håndtering af livet med sygdom
  • Professionsfaglig indsats og de oplevede udfordringer i patientens hjem
 • Udvalgte projekter

  Vores projekter planlægges og udføres ofte i samarbejde med praksis.

  Neural and molecular mechanisms and predictors of treatment response to mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder

  Depression er i dag den enkeltstående væsentligste årsag til sygdom i verden. En årsag hertil er den høje risiko for tilbagefald. Efter én episode af MDD er tilbagefalds risikoen omkring 50%, men risikoen for tilbagefald stiger med hver episode, og efter 3 episoder kan risikoen for recidiv være så høj som 90%. Derfor er behandling og forebyggelse af tilbagevendende MDD en vigtig prioritet inden for mental sundhedsfremme.

  Et forøget niveau af inflammation har vist sig at øge sårbarheden for depression. Mens antidepressiv behandling (herunder anti-inflammatorisk medicin) som vedligeholdelse og forebyggelse på vejen ud af depressionen er grundpillen i behandlingen i dag, er det imidlertid ikke alle patienter som har gavn af længerevarende behandling med medicin. Antidepressiv medicin har bivirkninger, og tilbyder ikke umiddelbart nogen læring eller indsigt i forhold til at øge egen mentale sundhed/robusthed overfor fremtidige svære livsbegivenheder, som kan udløse depression på ny.

  Derfor foretrækker mange mennesker med depression i dag psykoterapeutiske alternativer til fremme af mental sundhed. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) er en gruppe- og evidensbaseret psykoterapeutisk intervention som er omkostningseffektiv og i øjeblikket anbefales i en række kliniske retningslinjer som de britiske NICE retningslinjer som profylaktisk behandling for tilbagevendende depression.

  Projektet undersøger om mindfulness-baseret behandling af depression formindsker inflammationsniveauet og risikoen for tilbagefald i en dansk kohorte af personer med mere end 3 episoder af depression?

  Projektperiode: Opstart marts 2017 forventes afsluttet i ultimo 2019.

  Forskningsleder:

  Jesper Dahlgaard, docent og lektor, cand. scient., master i positiv psykologi, ph.d.
  VIA Sundhed og Dansk Center for Mindfulness, Klinisk Institut, Aarhus Universitet
  T: +45 87 55 29 92
  M: jesd@via.dk


  Hverdagslivsrehabilitering sammen med personer med parkinsons sygdom

  Formålet med studiet er i samarbejde med personer med parkinsons sygdom (PmPD) at udvikle og teste en individualiseret og målrettet rehabiliteringsindsats, der skal styrke håndteringen af og deltagelsen i hverdagslivet med parkinsons sygdom. Studiet designes som et interventionsstudie med inspiration fra UK Medical Research Council guidelines til udvikling og evaluering af komplekse interventioner, hvor den individuelle tilpasset interventionen er målrettet personer med PmPD med tilhørende gang og balance problemer.

  Projektperiode: Der er udarbejdet en projektprotokol, og der ansøges fonde til finansiering af projektet. Projektet forventes at løbe over to år.

  Projektledere:

  Anita Haahr, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.
  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 89 49 32 92
  E: anih@via.dk

  John Brincks, fysioterapeut, ph.d. 
  VIA Fysioterapeutuddannelsen
  T: +45 87 55 23 18
  E: jobr@via.dk


  Mad og måltidudfordringer hos borgere med KOL

  Formålet med projektet er at opnå dybdegående viden om de udfordringer borgere med sygdommen KOL erfarer i deres hverdagsliv - både når sygdommen er i en stabil fase og under akutte forværringer. 
  Vægttab er en betydelig negativ faktor i sygdomsudviklingen, men forskellige tiltag til ernæringsoptimering har vist sig at være ikke-signifikante. Studiet er kvalitativt og bygger på en antagelse om, at der mangler viden om problemets karakter og omfang set fra et patient/borger-perspektiv, før vi kan udvikle en intervention til forebyggelse af ikke-intenderede vægttab.

  Projektperiode: forventes afsluttet primo 2020 

  Projektledere:

  Dorthe Sørensen, sygeplejerske, cand.pæd., Ph.d.
  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +87 55 21 93
  E: dsor@via.dk


  Effekten af progressiv træningsterapi til patienter med hoftedysplasi som ikke er kandidater til operation

  Formålet er at undersøge effekten og omkostningseffektiviteten af progressiv træningsterapi sammenlignet med nuværende praksis til patienter med hoftedysplasi, som ikke er kandidater til operation. 

  Effektiviteten vil blive undersøgt i et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT). Sideløbende med RCT forsøget gennemføres en økonomisk evaluering, hvor cost-utility og cost-effectiveness analyser vil blive udført ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

  Projekt periode: Forventet projektstart er 01.01.2020 og forventet afslutning er 31.12.2024. 

  Projektet har modtaget økonomisk støtte af Gigtforeningen, og yderligere projektstøtte søges de følgende 6 måneder (opdateret marts 2019).

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere

  Dorthe Sørensen, centerleder, cand.pæd.pæd., ph.d.

  VIA Sygeplejeuddannelsen
  T: +45 87 55 21 93
  E: dsor@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Adherence i sundhedstiltag og fysisk træning
  • Hverdagsliv med sundhedsudfordringer og sygdom
  • Forskning med og om mennesker med KOL

   

  Jesper Ovesen Dahlgaard, docent, ph.d., cand. scient., master i positiv psykologi

  VIA Sundhed
  T: +45 87 55 29 92
  E: jesd@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Sundhedspsykologi og mindfulness
  • Molekylærbiologi, genetik og epigenetik
  • Randomiserede kliniske forsøg

   

  Julie Sandell Jacobsen, Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d. studerende.

  VIA Fysioterapeutuddannelsen
  T: +45 8755 2340
  E: jsaj@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Undersøgelse og rehabilitering af unge og midaldrende patienter med hofte og/eller lyske smerter
  • Muskel-sene belastning hos patienter med sygdomme i hofteleddet
  • Kliniske studier
  • Muskelstyrkemåling og 3D-bevægeanalyse
  • Ultralydsscanning

   

  Tove Lise Nielsen, OT (reg), MHSc, PhD

  VIA Ergoterapeutuddannelsen
  T: +45 87 55 24 12
  E: ton@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Ergoterapi og rehabilitering i hjemmet
  • Ældre mennesker
  • Mixed methods forskning og systematiske litteratur review

   

  Louise M. Nielsen, OT (reg), MPH, PhD-candidate

  VIA Ergoterapeutuddannelsen 
  T: +45 87 55 24 13
  E: lmn@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Udvikling og evaluering af interventioner
  • Rehabilitering på tværs af sektorer
  • Kvantitativ forskning og Klinimetri

   

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Vores projekter udvikles i samarbejde med danske og internationale partnere.

  Kommuner:

  • Randers Sundhedscenter
  • Vikærgården Rehabiliteringscenter, Aarhus

  Virksomheder:

  • ResMed Maribo
  • Philips Danmark A/S Sleep & Respiratory Care

  Styrelser:

  • Styrelsen for Forskning og Innovation
  • Sundhedsstyrelsen

  Faglige netværk/organisationer:

  • Adipositasforeningen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Rehabiliteringsforum Danmark
  • Nationalt Netværk for Inspiratorisk Muskeltræning
  • NOFI Nordiske netværk for intensivsygepleje
  • MPI (Medical Prognosis Institute)
  • Biotech/innovationsvirksomhed inden for prædiktiv klinisk kræftforskning
  • Dansk Center for Mindfulness, Interacting Minds Center (IMC)
  • Center for E-læring, RegionMidt
  • Parkinson foreningen
  • Scleroseforeningen

  Universiteter:

  • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Sektion for sygepleje, Aarhus Universitet
  • Sektion for Idræt, Aarhus Universitet
  • Institut for Læring og Filosofi, Ålborg Universitet
  • Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

  Region, hospitaler:

  • Hospitalsenheden Vest, Holstebro og Herning Sygehuse
  • Skleroseklinikken, Aarhus Universitetshospital
  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • Fysioterapien, Aarhus Universitetshospital
  • Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Marselisborg Centret
  • Klinisk institut, Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Nyremedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital

  Internationalt:

  • Høgskolen i Oslo -PHLEGETHON Dansk-norsk netværk
  • Larice Lab -Don Gnocchi Foundation. Gait and Balance rehabilitation Lab, Milano, Italy

  Hvis du er interesseret i at samarbejde, kontakt centerleder:

  Dorthe Sørensen
  E: dsor@via.dk
  T: +45 87 55 21 93

 • Til studerende

  Studerende, som har lyst til at få erfaring med forskning og udvikling kan kontakte centret.

  Studerende ved sundhedsuddannelserne i VIA er i størst muligt omfang involveret i forskningsprocesser med at indsamle og analysere data og formidle resultater.

  Studerende er altid velkomne til at kontakte centrets medarbejdere med henblik på at deltage i forskningsprojekter, fx som et del af et bachelorprojekt.

  Hvis du er interesseret i at deltage i forskningsprojekter, kontakt centerleder:

  Dorthe Sørensen
  E: dsor@via.dk
  T: +45 87 55 21 93

Få mere inspiration

Sundhedshuse

Sundhedshuse kan fremme borgerfællesskab

Ny forskning viser, at borgere foretrækker sundhedshuse, der er mere hjemlige og mindre kliniske.

VIA-forsker publicerer studie af delirium

Flere patienter end antaget oplever delirium, viser forskning støttet af Novo Nordisk Fonden. Disse patienter har tre gange større risiko for at dø.

Mindfulness camps er kernen i nyt forskningsprojekt

Mindfulness camps er kernen i forskningsprojekt

Lettere og moderat stressende studerende har deltaget i mindfulness camps i deres sommerferie.

Forskere vil undersøge om mindfulness kan afstresse sundhedspersonale

26 testpersoner skal undersøge om blandt andet meditation kan afstresse et presset sundhedspersonale.