Kvalitet i VIAs uddannelser

Uddannelser af høj kvalitet og relevans er et kardinalpunkt for VIA. Derfor har vi etableret et kvalitetssystem, der sikrer et fælles grundlag i hele organisationen for vores arbejde med løbende at forbedre og udvikle vores uddannelser. VIA blev institutionsakkrediteret i 2016.

Om VIAs kvalitetsarbejde

 • VIA udvikler løbende kvaliteten i undervisningen og det faglige indhold.

  Det overordnede mål for VIAs uddannelser er at sikre, at de studerende udvikler faglige og personlige kompetencer, der er relevante og efterspurgte på arbejdsmarkedet - nu og i fremtiden. 

  For at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne er der i VIA fokus på at udvikle både studerendes læring og uddannelsernes indhold: 

  Studerendes læring

  Den studerendes læring er forudsætningen for, at arbejdsmarkedet får tilført de rette kompetencer. Læring sker i samspillet mellem studerende, undervisere og aftagere. 

  Udvikling af undervisningskompetencer og didaktik er derfor centralt for kvaliteten i undervisningen.  

  Uddannelsernes indhold 

  Alle uddannelser skal have et opdateret videngrundlag, det rette faglige indhold og niveau. Desuden skal indholdet være relevant for arbejdsmarkedet. 

  Uddannelsernes indhold bliver blandt andet udviklet gennem VIAs forsknings- og udviklingsmiljøer og i samarbejde med erhverv og professioner. 

   

 • Vores kvalitetssystem giver sammenhæng i arbejdet med kvalitet i hele organisationen.

  VIA har en politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, som er styrende for vores kvalitetsarbejde. 

  Med udgangspunkt i politikken har vi et kvalitetssystem, som sikrer sammenhæng i den måde, vi arbejder med kvalitet i hele organisationen; i ledelsessystemet, på den enkelte uddannelse og på tværs af uddannelser. 

  Kvalitetsarbejdet i VIA bygger på tre principper:

  • Dialog og gennemsigtighed
   Det er gennem dialog og gennemsigtighed, at kvaliteten i uddannelserne bliver defineret og udviklet. Den studerendes oplevelse af kvalitet bliver grundlagt allerede i den forventningsafstemning, der foregår i forbindelse med valg og opstart af uddannelse. Gennem hele uddannelsen er dialogen om kvalitet baseret på et fælles og veldokumenteret grundlag.

   Informationer fra kvalitetssystemet bliver omsat til indsigt og handlinger, som øger kvaliteten. Alle i VIA bidrager til at sikre, dokumentere og drøfte kvalitetsniveauet på baggrund af fælles standarder og processer.
  • Mening og involvering
   Kvalitetssystemet giver mening ved at koble sig til VIAs mission, strategi og udviklingskontrakt. Alle aktører – aftagere, studerende, medarbejdere og ledere er involveret i arbejdet med en uddannelses kvalitet. Det kan ske gennem fx evalueringer og undersøgelser, opfølgningsmøder og handleplaner, møder i uddannelsesudvalg/EVU-råd, aftagerpaneler, følgegrupper, censorrapporter og praktiksamarbejde.

   På den måde bidrager aktørerne til at sikre, dokumentere og udvikle uddannelsens videngrundlag, niveau og indhold samt uddannelsens relevans for arbejdsmarkedet. 

  • Sammenhæng og lokal forankring
   Vi har en tydelig og stærk sammenhæng mellem VIAs centrale kvalitetssystem og det lokale arbejde med kvalitetssikring og udvikling i uddannelserne.

   Centralt har vi udviklet fælles standarder til at måle uddannelseskvalitet, vi gennemfører centrale undersøgelser og vi følger op på de årlige kvalitetsrapporter. Alle disse data kan uddannelserne bruge lokalt til at iværksætte egne undersøgelser og til at behandle og håndtere informationer fra kvalitetssystemet.

   Det betyder, at information om uddannelseskvalitet kan blive indhentet og udvekslet både vertikalt og horisontalt i organisationen.

 • VIAs kvalitetssystem sikrer, at vores udvikling af uddannelserne sker på et systematisk og faktabaseret grundlag. 

  Vi har fælles standarder for de kvalitetsmål, vi ønsker at opnå, og vi har fælles standarder for, hvordan vi arbejder med kvalitet i alle uddannelser. 

  Standarder for kvalitet 

  Vi har udvalgt en række områder, som vi i VIA måler kvaliteten i uddannelserne på:

  • Studieintensitet
  • Gennemførelse
  • Gennemførelsestid
  • Studieglæde
  • Karakterer for afsluttende eksamener
  • Beskæftigelse. 

  Inden for hvert område har vi fastsat en kvalitetsstandard. Standarden er et mål for, hvornår niveauet er tilfredsstillende.

  Hvis en uddannelse ikke opfylder kvalitetsstandarden inden for et område, iværksætter uddannelsen lokalt initiativer til forbedringer. 

  Standarder for processer

  Derudover har vi en række standarder til den måde, uddannelserne selv arbejder med kvalitetssikring på. Disse processtandarder er minimumskrav til det lokale arbejde med kvalitetsudvikling. 

  I arbejdet med at sikre høj kvalitet og relevans skal uddannelserne:

  • Inddrage aftagere
  • Inddrage dimittender
  • Evaluere undervisningen
  • Analysere frafald
  • Opdatere og omsætte videngrundlag.

  Alle uddannelser dokumenterer skriftligt, hvordan de konkret arbejder med kvalitetssikring i praksis.

 • Kvalitetsrapporten dokumenterer vores resultater og bruges til at videndele i hele organisationen.

  En årlig kvalitetsrapport samler op på kvalitetsarbejde, kvalitetsstandarder og på implementering af processtandarder i VIA. 

  Kvalitetsrapporten dokumenterer vores resultater. Den understøtter videndeling om og drøftelser af uddannelseskvalitet mellem VIAs forskellige organisatoriske niveauer. 

  Det betyder, at ledelsen på alle niveauer kan tage det nødvendige ansvar for at kvalitetssikre VIAs uddannelser. 

  Rapporten beskriver:

  • Uddannelsernes lokale kvalitetssystem
  • Udvikling og forbedring af uddannelserne på baggrund af indsamlede data 
  • Refleksioner over indsamlede data, hvis resultaterne ikke opfylder VIAs kvalitetsstandarder. 

  Læs mere om VIAs kvalitetsrapporter (pdf)

 • VIA er blevet positivt institutionsakkrediteret af Akkrediteringsrådet d. 1. december 2016.

  Den positive institutionsakkreditering er sket med afsæt i akkrediteringsrapporten udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

  Læs Danmarks Akkrediteringsinstitutions akkrediteringsrapport og afgørelsesbrevet her.

 • Du er velkommen til at kontakte VIA, hvis du vil høre mere om vores kvalitetsarbejde.

  Birgitte Ashorn Quelle

  Chef for Uddannelsesudvikling og projektstøtte
  VIA University College
  Hedeager 2 
  DK - 8200 Aarhus N 
  T: +45 87 55 11 02
  E: baq@via.dk