Administrationsbachelor (NET)

For dig, der ønsker en samfundsfaglig uddannelse, der er tæt knyttet til praksis. Og gerne vil følge meget af undervisningen over nettet. Du får kompetencer til at løse komplekse problemstillinger inden for forvaltningsområdet i kommuner, regioner og staten. Og du kommer til at bidrage til at gøre de politiske visioner til konkret virkelighed.

Type

Professionsbachelor i administrationsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Aarhus

Studiestart

Ultimo august

Praktik

19 uger

Hvad laver en administrationsbachelor egentlig?

Bliv administrationsbachelor

Om administrationsbacheloruddannelsen (NET)

 • Du søger ind på administrationsbacheloruddannelsen i VIA gennem optagelse.dk enten gennem kvote 1 eller kvote 2.

  På den ordinære uddannelse optager vi 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2. På den netbaserede administrationsbacheloruddannelse optager vi 25 procent fra kvote 1 og 75 procent fra kvote 2. 

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  For at søge ind i kvote 1, skal du have føglende adgangsgrundlag: 

  Gymnalsial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Her er adgangsgrundlaget desuden engelsk C og enten matematik C; erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

  I kvote 1 bliver ansøgning alene vurderet på di karaktergennemsnit fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. 

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter på ug.dk 

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Optagelsessamtale (gælder kun for net-uddannelsen)

  Når du søger gennem kvote 2 på administrationsbacheloruddannelsen (Net), bliver du inviteret til en optagelsessamtale. Samtalens fokus er din motivation for at vælge netuddannelsen. Samtidig skal samtalen sikre, at du har viden om, hvad det vil sige at være netstuderende på uddannelsen. Ved samtalen får du mulighed for at se undervisningsfaciliteterne. Samtalen er et frivilligt tilbud og din deltagelse i samtalen øger din chance for at blive optaget.

  Læs om optagelsessamtalen

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om individuel konkret vurdering (IKV)

  Læs mere om Individuel konkret vurdering (IKV)

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Administrationsbacheloruddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Administrationsbachelor på den ordinære uddannelse:

  Professionsbachelor, offentlig administration, Aarhus C
  KOT-nummer: 52640 

  Administrationsbachelor på den netbaserede uddannelse:

  Professionsbachelor, offentlig administration, Aarhus C - E-læring. 
  KOT-nummer: 52643 

  Studiestart

  Ultimo august

  VIA forbeholder sig ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Har du spørgsmål?

  Kontakt en studievejleder

  Klage – kun ved retlige spørgsmål
  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på administrationsbacheloruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Administrationsbacheloruddannelsen er bygget op omkring fire kerneområder:

  • Administration: Sagsbehandling og opgaveløsning
  • Borger og demokrati: Demokratiudvikling og borgerinvolvering
  • Politik og policy: Forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger
  • Kvalitet og innovation: Innovativ opgaveløsning

  Studiets opbygning

  Uddannelsen består af 13 moduler. Modulerne har en varighed af 6-20 uger, og hvert modul afsluttes med en prøve. De seks første moduler er obligatoriske, mens du på 4. og 5. semester vælger efter interesse. Du har dermed mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse, og dykke ned i faglige områder, som du interesserer dig særligt for.

  Læs om valgmodulerne

   
  Moduler   Semester ECTS 
     1.-3- semester (90 ECTS)  
   1  Politik og samfund 15 
   2  Administration i politisk styrede organisationer 15 
   3  Retlige rammer for offentlig administration 15 
   4  Offentlig økonomi og budgetlægning  15 
   5  Metode til opgaveløsning i den offentlige sektor 15 
   6  Styring og udvikling i den offentlige sektor  15 
     4.-5. semester (60 ECTS)   
   7-10  Valgmoduler  15*4
     6.-7. semester (60 ECTS)   
   11  Praktik  30
   12  Administrationsfaglighed, viden og metoder 10 
   13  Professionsbachelorprojekt 20

   

  Tilrettelæggelse

  VIA Administrationsbachelor udbydes i Aarhus. Du kan læse nærmere om tilrettelæggelsen af uddannelsen under punktet Hverdagsliv på studiet.

  Læs mere om kerneområderne, samt uddannelsens moduler i studieordningen

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Administrationsbacheloruddannelsen er et fuldtidsstudie, der tager tre et halvt år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge ca. 41 timer om ugen på studiet.

  Som administrationsbachelor arbejder du i en praksis og i en profession, hvor der stilles store krav og forventninger. Ud over at være en dygtig fagperson inden for klassiske forvaltningsfag som jura, økonomi og metode, skal du også være dygtig til at planlægge, samarbejde og navigere i en politisk styret organisation. Du skal have overblik samtidig med, at du skal have blik for detaljen.

  De krav og forventninger, der stilles til en administrationsbachelor, stilles på mange måder også til en administrationsbachelorstuderende. Du bliver på den måde en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. Og da der er deltagelsespligt på uddannelsen, har du som studerende pligt til at deltage aktivt i alle moduler og uddannelseselementer i uddannelsesforløbet.

  Tilrettelæggelse af undervisning på net-uddannelsen

  Undervisningen på net-uddannelsen mellem fysisk undervisning på Campus og synkron online undervisning via en online platform.

  Som net-studerende bliver du tilmeldt samme hold som de studerende på Campus Aarhus C, hvor du deltager i den samme skemalagte undervisning 3-4 dage om ugen i tidsrummet 8.00-16.00.

  Som netstuderende skal du møde fysisk frem og deltage i undervisningsaktiviteter på Campus Aarhus C, cirka 2-4 gange om måneden (dog lidt flere i forbindelse med studiestart på modul 1). Desuden er der nogle forudsætninger, prøver og lignende, som forudsætter fysisk fremmøde.

  Når du som net-studerende ikke skal møde fysisk frem på Campus Aarhus C, deltager du synkront i den skemalagte undervisning via en online platform.

  Som net-studerende skal du være opmærksom på, at det forventes at du indgår i gruppearbejde gennem hele studiet. En stor del af gruppearbejdet afvikles online.

  Du skal ligeledes være opmærksom på, at det kræver større selvstændighed og struktur at være net-studerende end studerende på den ordinære uddannelse.

  Undervisningsmiljø

  På uddannelsen bliver du en del af et dynamisk undervisnings- og læringsmiljø med engagerede med-studerende og undervisere. Vi har en åben-dør-politik, så du nemt kan komme i dialog med dine undervisere og øvrige medarbejdere, når du har spørgsmål.

  I løbet af din uddannelse møder du mange forskellige undervisnings- og studieformer. Studiet veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, forberedelse, samarbejder i studiegrupper, øvelser, opgaveløsning, praksisbesøg, med videre. Gruppearbejdet vægtes højt på uddannelsen, da en administrationsbachelor skal have stærke samarbejdskompetencer. Du skal derfor forvente at indgå i gruppearbejde gennem hele studiet.

  Der er skemalagt undervisning 3-4 dage om ugen, og den skemalagte undervisning er placeret i almindelig arbejdstid. Se et eksempel på ugeskema fra modul 2 herunder:

  Ugeskema administrationsbachelor

  Studiemiljø

  Administrationsbacheloruddannelsen er placeret på VIA Campus Aarhus C i hjertet af Aarhus sammen med mange andre uddannelser. Sammen med dine medstuderende på uddannelsen og de øvrige studerende på Campus Aarhus C, er du en del af et fagligt og dynamisk studiemiljø med blandt andet fredags-café, sportsarrangementer, studenterpolitisk arbejde og fester på tværs af uddannelser.

  Læs om Campus Aarhus C

 • I forbindelse med fordelingen af praktikpladser får du mulighed for at angive 8 sidestillede ønsker, men uddannelsen kan ikke stille garanti for, at du får en af dine ønskede pladser.

  VIAs dækningsområde er hele Region Midtjylland. Det betyder, at din praktikplads kan ligge i det meste af regionen. Administrationsbacheloruddannelsen har ikke en fastsat grænse for transporttid til og fra praktikstedet, og du skal derfor være indstillet på, at der kan være en vis transporttid. Du er desuden selv ansvarlig for at afholde udgifter forbundet med transport mellem bopæl og praktiksted.

  Praktikken er 37 timer om ugen, og der er ikke mulighed for at afholde ferie i praktikperioden.

  Praktik med SU

  Praktikken er på 19 uger med en arbejdsuge på 37 timer pr. uge. Praktikken er ulønnet, men du beholder din SU.

  Praktikvejleder

  I praktikken har du både en vejleder på praktikstedet og en på uddannelsen, som begge følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Garanti for praktikplads

  Uddannelsesstedet finder praktikpladser til de studerende, og du er dermed garanteret en praktikplads. I særlige tilfælde kan den studerende få lov at søge sin egen praktikplads, hvilket aftales individuelt med uddannelsesstedet.

  Praktikpladserne for den netbaserede uddannelse ligger som udgangspunkt inden for VIAs dækningsområde i Region Midtjylland.

  Til praktiksteder

  Hent information vedrørende samarbejde om praktikken

 • I den danske forvaltning er der et stort behov medarbejdere med et særligt talent for overblik og koordinering, styr på økonomi og jura, samt flair for at skabe effektive og smidige arbejdsgange.

  Som administrationsbachelor bliver du uddannet til at løse og udvikle administrative drifts- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer. Både selvstændigt og på tværs af forskellige professioner.

  Gennem uddannelsen opnår du stærke administrative og organisatoriske kompetencer. Du lærer at tænke og arbejde selvstændigt og anvende dine faglige kompetencer til at skabe overblik og koordinere samarbejde mellem forskellige grupper. Du bliver specialist i forvaltning af det offentlige maskinrum, hvor du skal skabe sammenhæng mellem drift og udvikling.

  Alsidige arbejdsopgaver

  Som administrationsbachelor er du typisk ansat i den offentlige sektor i Danmark eller i udlandet. Her kan du arbejde inden for forskellige politiske områder i kommuner, regioner og stat - typisk som administrator, koordinator eller konsulent, eller som leder efter nogle års erfaring. Administrationsbachelorer kan også få job i private virksomheder, der ofte har brug for administrationsbachelorens organisatoriske kompetencer og solide indblik i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.

  Læs mere om administrationsbachelorens kompetenceprofiler og om jobmuligheder

  Videreuddannelse

  Med en administrationsbacheloruddannelse har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau. Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

  Nogle af vores tidligere dimittender fra uddannelsen har blandt andet læst videre på nedenstående uddannelser. Listen er ikke udtømmende for dine muligheder, da den kun viser nogle af de uddannelser vores nuværende dimittender er blevet optaget på. Det vil sige, at der kan være andre diplom-, master- eller kandidatuddannelser, som også optager administrationsbachelorer.

  • Kandidatuddannelsen i Læring- og forandringsprocesser, AAU
  • Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, AU
  • Kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, AU
  • Kandidatuddannelsen i Politik og Administration, RUC
  • Kandidatuddannelsen i Forvaltning, RUC
  • Kandidatuddannelsen i Data Science, Syddansk Universitet
  • Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, KU

  Har du flere spørgsmål, så kontakt en studievejleder under 'Kontakt'

 • Som studerende på administrationsbacheloruddannelsen har du mange muligheder for at komme til udlandet. Du kan fx tage følgende dele af uddannelsen i udlandet:

  –  Kort studieophold i forbindelse med valgmoduler på 4. og 5. semester
  –  Udvekslingsophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet på 4. og/eller 5. semester
  –  Praktikophold på 6. semester
  –  Feltarbejde i forbindelse med bachelorprojekt på 7. semester

  Korte studieophold

  Du har mulighed for at komme på korte ophold i udlandet i forbindelse med valgmodulerne på 4. og 5. semester. Tag fx til Rumænien eller Tanzania i 3 uger sammen med studerende fra pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen, hvor I arbejder sammen om at finde løsninger på lokale udfordringer hos samarbejdspartnere i de to lande.

  Du kan også vælge at tage 6-8 uger til Tanzania eller Grønland, hvor du kommer i mini-praktik hos en lokal organisation eller kommune. Her vil du opleve et spændende kulturmøde og få erfaringer med andre arbejdskulturer end den danske.

  Udvekslingsophold

  På 4. og 5. semester har du mulighed for at tage et eller to semestre, hvor du studerer på en uddannelsesinstitution i udlandet. Du følger fag, der er fagligt relevante for din uddannelse til administrationsbachelor.

  Administrationsbacheloruddannelsen har en udvekslingsaftale med universitetet i Oslo, der udbyder spændende og relevante fag på både engelsk og norsk. Derudover arbejder uddannelsen på løbende at få flere udvekslingsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner i udlandet.

  Det er også muligt, at du selv finder en uddannelsesinstitution i udlandet og søger om udveksling der. Det har studerende gjort i fx England og Canada. Uddannelsens internationale koordinator og vejleder tilbyder vejledning og støtte igennem hele forløbet, så du kan udleve dine internationale drømme.

  Som udvekslingsstuderende i udlandet får du et helt særligt indblik i en anden kultur og en uddannelsesverden, der adskiller sig fra den, du kender fra Danmark.

  Udlandspraktik

  På 6. semester kan du vælge at tage din praktik i udlandet. Uddannelsen har samarbejdsaftaler med praktiksteder i blandt andet Tanzania, Grønland, Finland og Norge, hvor du kan komme i praktik. Derudover finder flere studerende selv en praktikplads i udlandet ved at søge på opslåede praktikstillinger.

  Her har andre administrationsbachelorer selv fundet praktik:

  • Danske ambassader i Prag og Stockholm
  • Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles
  • Dansk Flygtningehjælps kontor i Etiopien
  • Swansea City Council i Wales
  • Manchester Metropolitan University i England
  • Thorshavn Hospital i Færøerne

  Hvad får jeg ud af det?

  Selvstændighed. Interkulturelle kompetencer. Og masser af spændende oplevelser – ikke som turist, men som studerende eller praktikant. Du får en dagligdag i et andet land. Det giver dig et langt dybere kendskab til kulturen, samfundet og menneskene i det land, du er på udlandsophold i, end du oplever som turist på gennemrejse. Et udlandsophold kan være med til at styrke dit CV og udvikle dit netværk i udlandet. Uanset om du drømmer om at bruge din uddannelse som springbræt til en karriere i Danmark eller i udlandet, vil du kunne bruge den selvstændighed, det netværk og de kompetencer, et udlandsophold giver dig.

  Mange arbejdsgivere efterspørger i dag medarbejdere, der har interkulturelle kompetencer og forståelse for at arbejde sammen med borgere og kollegaer med forskellige kulturelle baggrunde. Udlandsophold i forbindelse med din uddannelse giver dig netop sådanne interkulturelle kompetencer og udvikler din forståelse for andre kulturer og kontekster.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Har du spørgsmål om optagelse, så kontakt uddannelsens studievejleder. Er studievejlederen ikke ledig, eller har du andre spørgsmål. Så kontakt receptionen på uddannelsen.

  Studievejleder 

  Ninna Bruun Olesen
  T: +45 87 55 33 39
  E: nibr@via.dk

  Receptionen

  Er studievejledningen ikke ledig, eller har du andre spørgsmål? Prøv receptionen på uddannelsen:

  +45 87 55 18 00
  offadm@via.dk

  Medarbejdere

  Find medarbejder på administrationsbacheloruddannelsen

  Adresse

  VIA Administrationsbachelor (NET)
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

OBS!

Bor du i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan du få en gratis studieplads i studiecenter Innovest. Læs mere her