Semesteroversigt

Ergoterapeutuddannelsen består af syv semestre med hvert sit tema.

1. semester

Tema: Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.

Temaet orienteres mod aktivitet og deltagelse i hverdagslivet med fokus på grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet. Aktivitetsanalyse anvendes som metode til at identificere aktiviteters terapeutiske potentiale.

Der arbejdes med aktivitetsvidenskab, det ergoterapeutiske paradigme, professionsetik samt dannelse og ergoterapeutisk professionsidentitet. Temaet omfatter det ergoterapeutiske arbejds- og ansvarsområde. Vidensøgning og informationsteknologi anvendes på et grundlæggende niveau.

Praktik: En uge

2. semester

Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser.

Temaet orienteres mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med henblik på at optimere menneskets sundhed og livskvalitet. Der er fokus på aktivitetsvidenskab samt ergoterapeutiske modeller, redskaber og metoder.

Temaet omfatter sundhedsadfærd og sygdomsopfattelser med vægt på kroppens struktur og funktion samt menneskets fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forudsætninger og omgivelsernes betydning for aktivitet. Der arbejdes med borgerrettet kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi. Der anvendes grundlæggende videnskabelig metode.

Praktik: En uge

3. semester

Tema: Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse.

Temaet orienteres mod tværprofessionelle og helhedsorienterede indsatser i samarbejdet med borgere og patienter med aktivitetsproblemer.

Der er fokus på ergoterapeutisk intervention med udgangspunkt i den ergoterapeutiske arbejdsproces. Der arbejdes med nationale og internationale klassifikationer med fokus på borgeres og patienters fysiske, psykiske og sociale udvikling og sundhed.

Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på professionsidentitet, herunder ergoterapeuters roller i samarbejdsrelationer. 

4. semester

Tema: Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer.

Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i samarbejde med borgere og patienter på individ og/eller gruppeniveau, herunder kommunikation og læring som en del af en helhedsorienteret indsats. Der er fokus på evidensbaserede interventionsmetoder rettet mod borgeres og patienters funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.

Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på relationelle og kommunikative færdigheder. Der arbejdes fokus på udvikling af tværprofessionelle kompetencer med henblik på koordinerede og sammenhængende forløb.

Praktik: Ti uger

5. semester

Tema: Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse - herunder tværprofessionelle kontekster.

Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i en social-, samfunds- og sundhedsfaglig helhedsforståelse. Temaet rettes mod fremme af sundhed og forebyggelse som selvstændig indsats og/eller som et led i rehabiliteringsprocessen med fokus på mulighed for deltagelse i hverdagsliv.

Der er herunder fokus på evidensbaseret praksis. Der er ligeledes fokus på tilgængelighed på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer i relation til kreativitet, innovation, og med fokus på vejleder, konsulent og ledelsesmæssige roller.

Praktik: Ti uger

6. semester

Tema: Kvalitetsudvikling, ledelse og dokumentation.

Temaet orienteres mod kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og implementering, hvori videnskabelig teori og metode anvendes.

Temaet omfatter ledelse af processer, projekter samt ledelse af praksis. Der er fokus på evidensbaseret praksis og på professionsudøvelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv, og der arbejdes med kreativitet, innovation og entreprenørskab i professionen og det tværprofessionelle samarbejde.

Praktik: Seks uger

7. semester

Tema: Ergoterapeutisk forsknings- og udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.

Semestret orienteres mod forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab. Temaet omfatter udvikling af det empiriske og teoretiske grundlag for evidensbaseret ergoterapeutisk praksis. Der er fokus på eksisterende national og international forskningsbaseret viden samt metoder til udvikling, forskning og kvalitetssikring.

Udvikling af færdigheder i forsknings- og udviklingsarbejde sker igennem udarbejdelse af et bachelorprojekt, der relateres til ergoterapeutisk praksis.