Materialeingeniør

På uddannelsen til materialeingeniør bliver du ekspert i materialeteknologi og produktdesign. Du lærer om intelligente tekstiler, plastmaterialer og udvikling af bæredygtige varer. 

OBS!

Uddannelsen udbydes ikke i studieåret 2021/22

To studerende på uddannelsen til produktionsingeniør

Hvad kendetegner en VIA-ingeniør?

På VIA uddanner vi ingeniører, der skal besvare de spørgsmål, vi endnu ikke kender. Ingeniører, der skal skabe fremtidens løsninger.

VIAs ingeniører er "Made to Make". Vi uddanner i tæt samarbejde med virksomheder og har øje på den verden, vi skal udvikle, passe på og gøre smartere.

Om uddannelsen til materialeingeniør

 • Uddannelsen til materialeingeniør har studiestart i september. Du er garanteret en studieplads på uddannelsen til materialeingeniør, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (B-niveau)
  • Enten fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Enten kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du som ansøger med en dansk gymnasial eksamen have Engelsk (B-niveau).

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav 

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i september, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Der er mulighed for betinget optag på uddannelsen. Læs mere her
  Kvotefordeling: kvote 1: 65.0 og kvote 2: 35.0.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på uddannelsen til materialeingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen Bachelor of Engineering in Materials Science med KOT-nummer 49205.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. 

  Læs mere om adgangskursus til ingeniøruddannelserne 

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til produktionsteknolog. Som produktionsteknolog kan du få merit svarende til et års studietid.

  Læs mere om merit til produktionsteknologer

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på materialeingeniør, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • OBS. Ny studieordning

  På VIA arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre vores uddannelser. Uddannelsen til materialeingeniør, såvel som de øvrige ingeniøruddannelser på VIA, bliver lige nu opdateret, så vi i endnu højere grad uddanner ingeniører med de kompetencer, der efterspørges af virksomhederne. 

  Der vil snarest ligge en ny studieordning klar på denne side, og vi vil så snart den ligger klar kunne beskrive indholdet på uddannelsen mere fyldestgørende. Du kan læse meget mere om, hvad der kendetegner VIAs ingeniøruddannelser og en VIA-ingeniør ved at klikke her.

  Du er også meget velkommen til at kontakte materialeingeniøruddannelsen for mere information eller konkrete spørgsmål. Kontakt uddannelsen her

  På uddannelsen til materialeingeniør arbejder du med materialeteknologi og produktdesign. Du får en bred viden om materialer og kemiske processer, der kan bruges i produktionen på virksomheder, der arbejder med at udvikle og gentænke deres brug af materialer.

  I første del af uddannelsen får du en grundlæggende viden om og forståelse af materialer og deres kemi. Senere bevæger vi os mod en ekspertviden om nye og innovative materialer, fx materialer, der kan holde længere, er mere bæredygtige eller selv kan regulere kroppens temperatur. Du vælger din specialisering inden for tekstil eller plastmaterialer. 

  Under uddannelsen til materialeingeniør har du løbende fag, som klæder dig på inden for den ingeniørfaglige verden som eks. naturvidenskabelige fag. Samtidig vil du under hele din uddannelse få specialiseret viden gennem de fag, der relaterer sig direkte til materialer og fag, der omhandler industrisektoren  På VIAs ingeniøruddannelser har vi på tværs af alle vores uddannelsesretninger et gennemgående fokus på bæredygtighed, digitalisering og innovation samt entreprenørskab. Det vil være grundlæggende elementer, som vi arbejder aktivt med gennem hele uddannelsen og som indgår som en naturlig del af undervisning, semesterprojekter og praktik.

  Materialeingeniør er en international uddannelse, hvor undervisningssproget er på engelsk.

  Faglig sammenhæng i hvert semester

  Hvert semester har et overordnet tema, der giver dig forskellige perspektiver i den vidunderlige verden af materialer. 

  Du får indblik i moderne produktionsteknologier, så du kan være med at optimere og effektivisere en virksomheds produktionsprocesser. Du arbejder med produktudvikling, produktdesign, innovation og forretningsudvikling. 

  Desuden får du en forståelse for finansielle beregninger, så du kan arbejde med værdikæden i en produktion i forhold til de mål, virksomheden har. 

  Alle semestre bliver afsluttet med et projekt, hvor du arbejder med den opnåede viden inden for det overordnede tema i semesterets fag. 

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om uddannelsen til materialeingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til materialeingeniør. Materialet er på engelsk.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • På uddannelsen til materialeingeniør foregår undervisningen primært som klasseundervisning og med stor vægt på problembaseret projektarbejde, hvor de studerende arbejder med konkrete cases fra reelle virksomheder. 

  Uddannelsen til materialeingeniør er en international uddannelse, hvor undervisningen foregår på engelsk. Du får et internationalt studiemiljø med både danske og udenlandske studerende på Campus Herning. Dele af undervisningen kan forgå andre steder f.eks. innovationsforløb på 6. semester som forgår for alle ingeniørstuderende på en gang i Horsens. 

  På uddannelsen til materialeingeniør hjælper vi dig med at sætte realistiske mål – og nå dem. Vi tilbyder mentorprogrammer og et studieforberedende kursus, som gør det muligt for dig at studere effektivt.

  En uddannelse med virkelighedsnære opgaver

  På VIA uddanner vi i tæt samarbejde med erhvervslivet. Undervisningen på studiet er tæt på virkelighedens opgaver. Du lærer først og fremmest teorien gennem konkrete opgaver og cases fra virksomheder, som vi samarbejder med. Desuden afprøver du teorien gennem projektarbejde og mentorordning.

  At være tæt på virksomhederne, og få føling med, hvordan materialeingeniøren bidrager med specifikke kompetencer, allerede mens du er under uddannelse, er med til at motivere og engagere de studerende og gør jer parate til, hvad I kan vente sig efter endt uddannelse. 

  Holdundervisning med god dialog

  Vi lægger vægt på god kontakt mellem dig og dine undervisere. I dagligdagen betyder det, at undervisningen primært foregår på klasseniveau frem for store forelæsninger. 

  Som studerende er du i centrum, og vi forventer, at du er en engageret medspiller. Hos os lærer du arbejdsformer, der udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og innovationsevne i din rejse til at blive fremtidens banebrydende ingeniør.

  Forskellige undervisningsformer

  På uddannelsen til materialeingeniør får du en anvendelsesorienteret og praktisk tilgang til undervisningen.

  Du møder forskellige undervisningsformer, der veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, diskussionsbaseret undervisning, præsentationer, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops, laboratorieøvelser, værkstedspraktik og ikke mindst tværfaglige projekter.

  Se eksempel på et ugeskema (pdf)

  Du vil desuden blive inspireret af gæsteundervisere fra ind- og udland. 

  Projektarbejde i hvert semester

  Projektarbejde er en hjørnesten i din ingeniøruddannelse. Uddannelsen til materialeingeniør er tilrettelagt med et studieprojekt i slutningen af hvert semester. 

  Projekterne har en tværfaglig karakter, hvor uddannelsens elementer: naturvidenskab, materialeteknologi, produktdesign, økonomi og innovation mødes. Du kommer også til at arbejde med projekter i de enkelte fag. 

  Mentorordning med virksomhed

  Fra 4. semester bliver du tilknyttet en virksomhed, som du samarbejder med gennem resten af uddannelsen. Det er en unik form for mentorordning, hvor virksomheden løbende giver faglig støtte til dig, mens du studerer.

  Alle projekter, både semesterprojekter og dit bachelorprojekt, gennemfører du herefter i samarbejde med virksomheden. Din praktik tager du i samme virksomhed. 

  Du får dermed en tæt kontakt til virksomheden, som sikrer, at din faglighed og dine projekter hele tiden har relevans for arbejdsmarkedet reelle behov.

  Alle studerende får en studiegruppe

  Dine undervisere hjælper med at laver studiegrupper på første semester, så alle kommer godt i gang med en gruppe. 

  Forventninger til dig som studerende

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til materialeingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen. 

  Den skemalagte undervisning varierer. Du får mest lærerstyret undervisning i begyndelsen af studiet. Efterhånden arbejder du mere og mere selvstændigt med projekter og cases.

  I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan fordeling af studie- og læringsformer ændrer sig gennem uddannelsen.

  Se studieaktivitetsmodel

  Særligt for nye studerende

  Det er vigtigt med en god studiestart. Derfor får du ved opstart en introduktion til selve studiet, information om praktiske oplysninger og lejlighed til at lære dine medstuderende at kende.

  Fælles introforløb for alle nye studerende

  Du bliver inviteret til et fælles introforløb sammen med alle nye studerende på Campus Herning

  Introforløbet varer tre dage og foregår på Rønbjerg Feriecenter. Her har vi fokus på teambuilding, så du lærer dine medstuderende at kende. 

  Campus Herning

  Vi ligger midt i et af Hernings mest inspirerende områder - Birk Centerpark.  Her er en helt særlig atmosfære med imponerende kunst og arkitektur. Skolens nærmeste nabo er museerne HEART og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, som studerende har gratis adgang til - sammen med Textilforum (i Herning centrum) som er center for tekstilindustri og design.

  På Campus Herning får du en hverdag sammen studerende fra VIAs designuddannelser. Vi lægger vægt på at have et godt studiemiljø, og med cirka 1400 danske og internationale unge er her et udpræget internationalt miljø. 

  Læs mere om Campus Herning

 • På uddannelsen til materialeingeniør bliver du fra 4. semester knyttet til en mentorvirksomhed, som du samarbejder med gennem resten af uddannelsen. 

  Virksomheden udpeger en personlig mentor for dig, som bliver din faglige sparringspartner omkring projekter og din egen faglige udvikling.

  Du tilbringer mindst en dag om ugen på virksomheden i hele 4. og 6. semester. Din praktik på 5. semester afholder du også på mentorvirksomheden, som du får et tæt parløb med gennem hele uddannelsen. 

  Du bliver forberedt på arbejdsmarkedet

  Mentorforløbet er et intenst og givende samarbejde med industrien om projekter og ingeniørpraktikken. 

  Du får værdifuld erhvervserfaring, mens du studerende. Du oplever, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør på en virksomhed i branchen.

  Et halvt års praktik på en virksomhed

  Dit praktikophold på 5. semester svarer til seks måneders fuldtidsansættelse som ingeniør.

  I praktikken indgår du som en ressource i virksomheden, og du arbejder med de konkrete opgaver og problemstillinger, der er i virksomheden. 

  Praktik og mentorordning hjælper dig med at blive mere målrettet mod arbejdsmarkedet. Du får en klar fornemmelse for din fremtidige karriere. Og du får mulighed for at netværke med medarbejdere i branchen.

  Du er sikret en relevant mentorvirksomhed

  Vi hjælper dig med at finde og søge en egnet mentor- og praktikvirksomhed. Hvis det er en international virksomheden, er der mulighed for, at du kan komme til udlandet med din mentorvirksomhed. 

  Du kan fx få en mentor- og praktikvirksomhed, der arbejder inden for:

  • Plastindustrien
  • Tekniske tekstiler
  • Hightech materialer

  Løn under praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken på 5. semester, hvis den foregår i Danmark - men virksomheden er ikke forpligtet til at betale løn.
  Hvis du ikke får løn, får du din SU med i praktikperioden. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

 • Som uddannet materialeingeniør er du klar til arbejdsmarkedet.  På VIA uddanner vi ingeniører med stor fokus på i tæt samarbejde med erhvervslivet. Og du vil under hele din uddannelse orientere dig mod de virksomheder, der efterfølgende kan blive din arbejdsgiver. Det praksisnære er en grundsten i VIAs uddannelser, og det ruster dig til dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør.

  Som materialeingeniør bliver du en eftertragtet arbejdskraft med specialviden inden for områder, som mange danske og internationale virksomheder har svært ved at håndtere. 

  Du kan arbejde med:

  • Bæredygtighed
  • Forskning og udvikling af nye materialer
  • Indkøb af materialer
  • Produktudvikling og innovation
  • Kvalitet og miljøledelse

  Din jobtitel kan fx være projektleder, projektmedarbejder, kvalitetschef, teknisk indkøber, tekstilingeniør eller plastikingeniør.

  Med en materialeingeniøruddannelse fra VIA vil du bære på en stor rygsæk af kompetencer. Du vil besidde brede ingeniørfaglige kompetencer, personlige og forretningsmæssige kompetencer og mere specialiserede kompetencer inden for materialer og produktudvikling. Alle kompetencer der gør dig til en helstøbt og kompetent ingeniør. Som VIA-ingeniør bliver du klædt på til at kunne samarbejde med på tværs af fagligheder og viden.

  Vil du være selvstændig?

  Som materialeingeniør kan du også etablere dig som selvstændig og blive konsulent inden for bæredygtighed og bæredygtige materialer.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  VIA har et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre

  Vil du læse videre til civilingeniør?

  Som materialeingeniør kan du videreuddanne dig ved at læse videre til civilingeniør, fx

  • Technology Based Business Development ved Aarhus Universitet 
  • Materials Technology ved Aalborg Universitet

  Du kan også søge ind på et universitet i udlandet. 

 • På uddannelsen til materialeingeniør bliver du fra 4. semester knyttet til en mentorvirksomhed, som du samarbejder med gennem resten af uddannelsen. Hvis din mentorvirksomhed har et internationalt netværk, er der mulighed for, at de kan hjælpe med at arrangere et udlandsophold, fx i din praktikperiode.

  Din praktik svarer til 20 ugers fuldtidsarbejde. Det kan derfor være en god mulighed for dig til at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Med en udlandspraktik får du samtidig værdifuld international erfaring, som du kan bruge senere i dit arbejdsliv.

  Studieophold i udlandet

  Hvis du gerne vil bruge dit fag internationalt, har du også mulighed for at tage et studieophold i udlandet på sjette semester. Hvis du vil studere i udlandet, kan Internationalt kontor hjælpe dig med at arrangere det. 

  På uddannelsen til materialeingeniør og på Internationalt kontor har vi kontakter til uddannelsesinstitutioner i hele verden.

  Internationalt studiemiljø

  Uddannelsen til materialeingeniør er en international uddannelse, hvor undervisningen foregår på engelsk. Du kommer til at færdes dagligt i et internationalt studiemiljø med både danske og udenlandske studerende, og du bliver undervist af internationale gæstelærere. 

  Derfor er du under alle omstændigheder godt forberedt på en karriere inden for det internationale område.

 • Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder.

  Anne-Louise Degn Hansen
  Studievejleder
  +45 87 55 05 48
  aldh@via.dk

  Har du spørgsmål om uddannelsen:

  Kontakt studievejleder: eng.studycounselling@via.dk

   

  Kontakt uddannelsen

  VIA Materialeingeniør
  Campus Herning
  Birk Centerpark 5
  DK-7400 Herning

  +45 87 55 05 00
  herning@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede