Få svar på dine spørgsmål om SPS

FAQ - få svar på de oftest stillede spørgsmål om specialpædagogisk støtte (SPS).  

Om specialpædagogisk støtte (SPS) 

 • SPS er en forkortelse for specialpædagogisk støtte, og er en ordning, som skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse.
   
  SPS er for dig, som: 

  • Har en funktionsnedsættelse
  • Er ordblind (dysleksi)
  • Er talblind (dyskalkuli)

  Det betyder, at hvis du har en af ovenstående udfordringer, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en faglig støttelærer via SPS-ordningen.  

  Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger og lektiehjælp. Og vi yder heller ikke behandling.
   
  Til din orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.

 • En funktionsnedsættelse kan blandt andet være:

  • Læse/skrivevanskeligheder
  • Psykiske vanskeligheder
  • Neurologiske vanskeligheder
  • Bevægelsesvanskeligheder
  • Synshandicap
  • Hørehandicap

  Hvis du er i tvivl, om du kan få SPS, så spørg gerne din SPS-vejleder. Du finder din SPS-vejleder her

 • Eksempler på støtte kan fx være:

  • IT-startpakke med computer og ordblindeprogrammer (computer gives kun, hvis du kan argumentere for, hvorfor du ikke selv kan anskaffe dig en computer)
  • Programpakke med ordblindeprogrammer til installation på egen computer
  • Støtte fra mentor eller faglig støttelærer
  • Studiestøttetimer ved en læse-/skrivevejleder
  • Online bibliotek med både e-bøger og lydbøger
  • Ergonomiske hjælpemidler
  • Sekretærhjælp
  • Praktisk hjælp
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Få en hørekonsulent tilknyttet
  • Tolk og hjælpemidler til synshandicap
  • Andet

  Støtten afhænger af din funktionsnedsættelse og støttebehov. Tag kontakt til din SPS-vejleder for at få afklaret, hvilken støtte du kan få. Du finder din SPS-vejleder her. 

 • Ja - for at få SPS-støtte, skal du:

  • Være optaget på en SU-berettiget uddannelse. Du kan ikke få SPS til efter- og videreuddannelse samt åben uddannelse
  • Have en varig funktionsnedsættelse i en sådan grad, at der er behov for støtte til at kunne gennemføre uddannelsen, og det er muligt at kompensere handicappet
  • Være dansk statsborger eller være ligestillet med en dansk statsborger, dvs. være studerende fra Norden eller EU
  • Være studieaktiv
  • Have dokumentation for funktionsnedsættelsen (fra fx ordblindetest, læge, speciallæge eller journal fra sygehuset)
 • Tag kontakt til din SPS-vejleder, som vil hjælpe dig med at lave en ansøgning om SPS-støtte.

  Du finder din SPS-vejleder her

 • Hvis du har en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at blive tilbudt særlige prøvevilkår, jf. eksamensbekendtgørelsen §21.

  Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke prøvevilkår man kan få, og vi anbefaler derfor, at du kontakter din studievejleder eller SPS-vejleder for at høre nærmere herom.

  Du finder din SPS-vejleder her 

  Du kan også selv læse mere om særlige prøvevilkår på VIAs studieportal, MitVIA, under fanen "eksamen og prøver".

 • Ordblindhed (dysleksi) kommer oftest til udtryk på en eller flere af følgende måder:

  • Trætheds- og/eller koncentrationsproblemer i forbindelse med læsning og skrivning
  • Nedsat læsehastighed
  • Stavefejl - fx i form af manglende eller forkerte endelser og bogstavombytning
  • Besvær med at fastholde en sætning i hovedet, mens den skrives ned
  • Besvær ved indlæring af et fremmedsprog - fx engelsk og tysk

  Kan du genkende et eller flere af ovenstående symptomer, kan du muligvis være ordblind.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er ordblind, kan vi starte med at søge om en test for ordblindhed til dig. Tag derfor kontakt til din SPS-vejleder, så vi kan få sat gang i en afklaring hurtigst muligt.

  Du finder din SPS-vejleder her.

 • Tjek, hvad der ligger på ordblindetesten.dk. Du skal logge ind med MitID. 

  Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte din SPS-vejleder, som kan tjekke, om der ligger noget i SPS-systemet.

  Du finder din SPS-vejleder her

 • Talblindhed kommer oftest til udtryk på en eller flere af følgende måder:

  • Besvær med at læse og skrive tal
  • Besvær med at sætte cifre sammen til tal (og/eller bytte rundt på rækkefølgen)
  • Uautomatiserede regneprocesser: De 4 regnearter - lægge sammen/trække fra/gange/dividere - ”sidder ikke på rygraden”
  • Besvær med at løse problemregningsopgaver, hvor man både skal forholde sig til tekst og formler og selv lave beregninger (fastholde den røde tråd/formål med opgaven)
  • Vanskeligheder ved at vurdere tidsforbrug/tidsplanlægning
  • Svækket steds- og retningssans
  • Udfordringer ved at kende forskel på højre/venstre

  Kan du genkende et eller flere af ovenstående symptomer, kan du muligvis være talblind.

  Tag kontakt til din SPS-vejleder, som kan hjælpe med at afklare, om der skal søges om en test for talblindhed til dig.

  OBS!: Du skal kun kontakte din SPS-vejleder vedr. talblindhed, hvis regning/matematik/talforståelse er en markant og vigtig del af din uddannelse.

 • For at søge om SPS, skal vi bruge noget dokumentation for din funktionsnedsættelse.

  Det kan fx være en af følgende papirer:

  • En lægeerklæring, der bekræfter din diagnose
  • Dokumentation fra en speciallæge
  • Dokumentation fra www.sundhed.dk

  Er du i tvivl, så tag kontakt til din SPS-vejleder. Du finder din SPS-vejleder her.

 • Start med at kontakte din SPS-vejleder i VIA, som kan lave en ny ansøgning om SPS-støtte. Det gælder også, hvis du har IT-udstyr fra en tidligere uddannelse og ikke ønsker andre hjælpemidler.

  SPS-vejlederen kan hjælpe med at få overflyttet dit IT-udstyr fra dit tidligere uddannelsessted.

  Du finder din SPS-vejleder her.

 • For at få udleveret dine IT-hjælpemidler skal du udfylde en udlånserklæring, som SPS-vejlederen sender til dig. Herefter får du enten et link tilsendt til din VIA-mail fra leverandøren, ATEA, eller du får besked om, hvor pakken kan hentes på dit campus. 

  Ønsker du fx scannerpen eller håndscanner, skal du aftale dette med din SPS-vejleder.

 • Har du problemer med dine IT-hjælpemidler, skal du kontakte leverandøren direkte.

  Leverandøren er ATEA, der træffes på:

  Mail: servicedesk@atea.dk

  Telefon: 7021 1286

 • Du skal selv sende IT-hjælpemidlerne retur til leverandøren ATEA. Du kan kontakte dem for at få tilsendt en returblanket.

  ATEA træffes på:

  Mail: servicedesk@atea.dk

  Telefon: 7021 1286

 • Nej, du kan desværre ikke få SPS til efter- og videreuddannelse eller åben uddannelse.

  SPS gives kun til uddannelser, man kan få SU til.

 • Du kan sagtens tage kontakt til en SPS-vejleder, selvom du endnu ikke er startet på din uddannelse.

  Sammen kan I afklare, hvornår der kan laves en ansøgning om SPS til dig, og hvad ansøgningen skal indeholde.

  Du finder din SPS-vejleder her.

 • Du kan læse mere om SPS på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

  Du er også velkommen til at kontakte din SPS-vejleder i VIA for mere information om SPS-tilbuddet. 

  Find din SPS-vejleder her.

  Har du generelle spørgsmål om SPS, kan du kontakte SPS-koordinator Anette Telling Dennig ande@via.dk