VIA Elitesport hjælper studerende, der dyrker sport på eliteplan

Er du i elitesportsudøver, og vil du samtidig gerne tage en videregående uddannelse?
 
Så kan VIA Elitesport måske hjælpe dig med at kombinere uddannelse med dine sportslige ambitioner.
 
For VIA Elitesport optimerer dine muligheder for at forfølge dine sportslige ambitioner uden at du mister muligheden for en uddannelse og en karriere ved siden af din sport.

Om VIA Elitesport

 • Hvad er VIA Elitesport?

  VIA har indgået en aftale med Team Danmark om gensidig støtte og vejledning for at fremme de studerendes muligheder for at kombinere elitesport og uddannelse.

  VIA viser med etableringen af VIA Elitesport, at de sportslige hensyn, som elitesportsudøvere nødvendigvis må udvise for at komme til tops i sporten, ikke nødvendigvis ødelægger muligheden for at gennemføre en uddannelse indenfor en fornuftig tidsramme. Løsningen er hjælp til studieplanlægning og fleksible rammer i uddannelsen.

  VIA Elitesport vil optimere elitesportsudøveres muligheder for at forfølge deres sportslige ambitioner uden at miste muligheden for uddannelse og en karriere ved siden af sporten. 

  VIA Elitesport hjælper både idrætsudøvere med Team Danmark kort og andre idrætsudøvere på højeste danske og internationale niveau.

 • Hvad kan vi hjælpe med?

  VIA Elitesport kan hjælpe dig med rådgivning, vejledning og støtteordninger.

  Selv om konflikter mellem studier og elitesport ofte kan undgås med planlægning og oplysning, så kan det sportslige pres i perioder være af en karakter, som kræver studieadministrativ fleksibilitet. 

  Denne fleksibilitet fritager ikke den studerende for de krav der stilles i forhold til studiets gennemførelse, men betyder at opgaver kan, og skal, gennemføres efter forudgående aftale med den studerendes underviser, studievejleder og evt. i vejledende samarbejde med VIA Elitesport. 

  VIA Elitesport kan hjælpe idrætsudøvere med:

  • at sammensætte en studieplan baseret på klare og realistiske mål for uddannelse og sport
  • administrativ hjælp fx i forbindelse med flytning, ændring af eksamen, dispensationer, merit og udskydelse af tidsfrister
  • personlige støtteordninger, eller etablering af forløb med supplerende undervisning.

  Se i øvrigt under "Betingelser for støtte" herunder!

 • Betingelser for støtte 

  Du skal opfylde en række kriterier for at modtage støtte fra VIA Elitesport.

  Betingelser for støtte fra VIA Elitesport

  • Du er studieaktiv på en af VIAs uddannelser (eller på vej til optagelse)
  • Du er elitesportsudøver på højeste nationale eller internationale niveau
  • Din elitesport optager en væsentlig del af din tid
  • Du opfylder gældende optagelseskrav til den uddannelse du søger optagelse på
  • Din ansøgning om at blive en del af VIA Elitesport, skal bedømmes positiv som en betingelse for optagelse
  • Du skal, når du er godkendt af VIA Elitesport og optaget på din uddannelse, hvert år genansøge om forlængelse af din godkendelse
  • Du skal gennem din klub eller dit forbund modtage støtte fra Team Danmark. (I enkelte tilfælde kan studerende der tilhører den internationale elite i et forbund der ikke modtager støtte fra Team Danmark dog også blive godkendt).

  Særlige regler gælder for dig, der ikke modtager støtte fra Team Danmark

  Målgruppe: Sportsudøvere der tilhører den internationale og den nationale elite.Undtagelser kan, efter lokale beslutninger, forekomme.,

  • Du skal i god tid før hvert semesters start tage initiativet til en samtale med studievejlederen med henblik på at forlænge en evt. samarbejdsaftale. Det er din pligt skrifteligt, at redegøre for planerne for det kommende semester i forhold til den idræt, du dyrker og hvordan dette harmonerer med en realistisk forpligtende studieplan. Du skal i den forbindelse have skriftlig accept fra træner og eller forbund/klub. En accept der gør et fleksibelt samarbejde muligt. Du kan, i samarbejde med uddannelsen, etablere aftaler der rækker ud over 1 semester.
  • Støtten vurderes altid individuelt fra studerende til studerende, og er altid betinget af accept fra den søgte uddannelsesinstitutions ledelse og studievejleder. Støtteordningen og dets muligheder er udelukkende et anliggende mellem dig som studerende og uddannelsen. Således kan den studerendes klub/agent/kontaktperson ikke have indflydelse på studiemæssige beslutninger..  
  • En aftale kan kun gælde et semester frem, med mindre praktiske studiemæssige forhold taler for en længere aftale. En betingelse for optagelse hviler udelukkende på dit initiativ. Du har i god tid inden hvert semester pligt til at tage initiativet til aftalens forlængelse. Hvis din eliteidrætsstatus ændrer sig eller ophører, har du pligt til at oplyse dette til uddannelsens studievejleder. Herefter forventes det, at du overgår til et studie uden særlige aftaler og vilkår.

  Read our guidelines in English

 • Sådan søger du støtte

  Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema for at komme i betragtning til støtte fra VIA Elitesport.

  Inden du udarbejder din ansøgning, er det vigtigt at du sætter dig grundigt ind i mulighederne med VIA Elitesport som du finder beskrevet her på siden.

  Din ansøgning skal indeholde følgende:

  1. Kort motivation for din ansøgning, hvor du begrunder dit ønske om støtte.
  2. Udtalelse fra din klub samt en erklæring, hvor din klub/træner tilkendegiver, at de støtter op om din uddannelse og er indstillet på fleksibilitet.
  3. Udtalelse fra dit forbund (gælder kun studerende med Team Danmark kort)

   

  Hent ansøgningsskema

  Sådan behandler vi din ansøgning

  På baggrund af din ansøgning vurderer studievejlederen/studieadministrationen på den ansøgte uddannelse (evt. i et samarbejde med VIA-Elitesport), om dit ønske i forhold til et forlænget og/eller fleksibelt studieforløb er realistisk og kan imødekommes. 

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om VIA Elitesport.

  Overordnet projektkoordinator for VIA Elitesport

  Tue Fisker
  Koordinator
  T: +45 87 55 30 08
  E: tf@via.dk

  Campus Herning

  Søren Rosted Bang
  Studievejleder
  T: +45 8755 0560
  E: srb@via.dk

  Campus Holstebro

  Elsebeth Hovmøller Christensen 
  Studie- og praksiskoordinator
  T: +45 87 55 23 72
  E: ehc@via.dk

  Samarbejdspartnere - Holstebro Elitesport & Sportsakademi

  Gitte Sejer Skoubo
  Elite- og talentkonsulent
  T: 20 13 06 93
  E: Gitte.Sejer.Skoubo@Holstebro.dk 

  Claus Kjærgaard
  Elite- og talentkonsulent
  T: 29 90 11 93 
  E: Claus.Kjaergaard@Holstebro.dk 

  Campus Horsens

  Marlene Sand
  Studievejleder
  T: +45 87 55 43 20
  E: msa@via.dk 

  Campus Randers

  Manja Flammild  
  Lektor og studievejleder
  T: +45 87 55 25 67
  E: mafl@via.dk

  Campus Silkeborg

  Jens Giehm
  Lektor i Idræt
  T: +45 22 47 87 17
  E: jgm@via.dk 

  Campus Viborg

  Charlotte Troelsen 
  Studie- & Karrierevejleder 
  T: +45 87 55 37 23
  E: ctr@via.dk

  Campus Aarhus C 

  Tue Fisker
  Koordinator
  T: +45 87 55 30 88
  E: tf@via.dk

  Campus Århus N

  Lene Grønkjær
  Studievejleder
  T: +45 87 55 23 07
  E: lgg@via.dk 

  Du kan også kontakte studievejlederen på den uddannelse, du er interesseret i at blive optaget på. 

  Find studievejlederne her