Job som psykomotorisk terapeut inden for ældreområdet

Adskillige psykomotoriske terapeuter arbejder på det kommunale ældreområde, hvor de varetager den fysiske, sociale og psykiske omsorg gennem den psykomotoriske tilgang og faglighed, som har fokus på menneskets totalsituation.

Udover at psykomotoriske terapeuter arbejder på plejehjem med individuelle borgere, så underviser en del grupper af ældre, fx på kommunale aktivitetscentre, i projekter eller inden for andre organisatoriske områder. Her vil der være forskellige undervisningsforløb med træning, bevægeglæde og socialt samvær.

I dette afsnit beskrives forskellige eksempler på psykomotoriske terapeuters ansættelse i fem kommuner inden for ældreområdet og jobindhold/arbejdsopgaver i kommunal ældrepleje.

Kommune A

En psykomotorisk terapeut er ansat med et arbejdsområde som omfatter fem plejehjem, hvor terapeuten besøger et plejehjem per ugedag samt plejehjem i kommunens randområde.

Terapeutens arbejde består i bl.a.:

 • individuelle forløb med henviste borgere, manuel behandling og støttende samtaler
 • undervisning på yoga-afspændingshold på et af plejehjemmene
 • understøtte medarbejderne med fysisk og ergonomisk vejledning og rådgivning

Kommune B

Den psykomotoriske terapeut er ansat i en stilling med fokus på aktivitetstilbud til ældre.

Arbejdet indebærer bl.a.:

 • individuel behandling
 • holdundervisning og gruppebaseret træning
 • facilitere aktiviteter, der understøtter trivsel, modvirker ensomhed og sorg, samt skaber og styrker relationer
 • modvirke hudsult gennem taktil stimulering
 • stimulere demensramte ældre

Kommune C

Den psykomotoriske terapeut arbejder med sundhedsfremme, forebyggende tiltag og trivsel for medarbejdere (sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, terapeuter mv.), som er ansat i et lokalområde.

Arbejdet omfatter:

 • planlægning af temadage
 • individuelle samtaler/coaching og behandlinger
 • gruppesamtaler - supervision og coaching

Kommune D

Kommunen har fire psykomotoriske terapeuter ansat, der arbejder med følgende opgaver:

 • træning, afspænding, holdundervisning og lignende på aktivitetscenter
 • kontakt med og behandling af ældre, hvor der er behov for terapi og opfølgning
 • aktivering, oplæring og supervision af frivillige
 • sundhed, ernæring/kost, fx som konsulent i projekt med hjertemotion
 • planlægning og gennemførelse af motion i naturen for ældre
 • forebyggende hjemmebesøg for 70- og 80-årige 

Kommune E

Kommunen har ansat flere psykomotoriske terapeuter, som har følgende opgaver, der varetages i samarbejde med det øvrige personale:

 • udvikling af bevægelsestilbuddene til ældre på aktivitetscentret
 • udvikling af et nyt trænings-tilbud ”Husk og Træn” til hjemmeboende borgere med lettere demens
 • aktiviteter til borgere med demens på Demens-Dagcenter og almindelige dagcentre
 • undervisning af elever og nyt personale i forflytningsteknik
 • undervisning i etiske dilemmaer i ældreplejen