Videncentrets baggrund og virke

Videncenter for Projektledelse blev etableret efter en intern kvalitetsaudit i VIA University College, gennemført i maj/juni 2020.

Konklusionerne og anbefalingerne fra auditeringsforløbet gik på, at underviserne på Diplom i Projektledelse med fordel kunne være mere udadrettede i indhentning og formidling af ny viden inden for projektledelsesfeltet med særlig udgangspunkt i praksis.

På baggrund af disse anbefalinger blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med at drøfte etableringen af et videncenter for projektledelse. 

Arbejdsgruppen drøfter og tager i dag løbende stilling til formålet med centerets indsatser, tænker i sammenhænge mellem Videncenter for Projektledelse og Diplomuddannelsen i projektledelse, sørger for målrettet kommunikation til relevante interessenter og målgrupper samt tager stilling til, hvilke relevante emner, der er særligt behov for at samle, udvikle og formidle mere viden omkring.

Dogmer i videncentrets arbejde

Med baggrund i det fokus, der ligger i, at ny viden etableres med udgangspunkt i praksis, og at den nye viden skal ende som nye tiltag i undervisningen på Diplom i projektledelse, arbejder videncentret efter følgende dogmer:

  • Der arbejdes altid med emner, der er relevante for praksis.
  • Undervisere og eksperter tilknyttet videncentret skal deltage i processer, der sikrer forankring ind i undervisningen.
  • Undervisere og eksperter tilknyttet videncentret skal arbejde med at kommunikere og synliggøre ny viden med henblik på udadrettet samarbejder og partnerskaber.
  • Undervisere og eksperter tilknyttet videncentret arbejder sammen i par eller 3-mandsgrupper i arbejdet med relevante emner og temaer.
  • Videncentret vil udgive videnartikler og publikationer i et kontinuerligt flow.