Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Har du lyst til at tage en specialuddannelse ? Her kan du finde svar på de mest hyppige spørgsmål. 

Spørgsmål og svar

 • SU

  Specialuddannelsen til sundhedsplejerske er en videregående uddannelse, hvor det er muligt at søge om SU. Uddannelsen er normeret til 12 SU-klip (der er teoretisk undervisning 12 måneder). I de to lønnede praktikker á 3 måneders varighed (også kaldet klinik 1 og klinik 2) får man praktikløn fra kommunen. Se mere under ”Praktikløn.”

  Læs om SU på www.su.dk. På ”minSU” logger du ind med dit NemID, og her kan du søge om SU/se din SU/rette i din SU. På ”minSU” kan du se hvor mange klip, du har tilbage (klik på "klippekort" under "Se min SU") af din samlede SU-ramme, som er på 70 klip.

  Du kan se satserne for SU samt SU-lån på SU’s hjemmeside ved at klikke her.

  Hvis du er forælder, kan der være ekstra SU-klip/SU-lån, du kan søge om. Klik her for at læse mere på SU’s hjemmeside.

  Praktikløn

  Når du er i klinik 1 (april – juni) og klinik 2 (januar – marts) får du praktikløn. Du kan læse om løn- og ansættelsesvilkår i ”Protokollat 5” på KL’s hjemmeside her. På KL’s hjemmeside kan du også læse om satsen for praktiklønnen - læs mere her.

  Kilometerpenge

  Der er mulighed for at søge om kilometerpenge når du er i gang med Specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få kilometerpenge. Læs mere om betingelserne på www.ungdomskort.dk

  Du kan se hvad satsen for kilometerpenge er her

  Kontakt

  Har du spørgsmål til SU, praktikløn eller kilometerpenge i forhold til Specialuddannelsen til sundhedsplejerske, er du velkommen til at kontakte administrativ partner Julie Mellergaard Larsen på jula@via.dk eller +45 8755 1873.

 • Uddannelsen varer halvandet år, og starter altid primo januar, mens den slutter året efter den 30. juni.

  Uddannelsen er delt op i 3 afsnit, og veksler mellem undervisning på skolen og praktik (også kaldet klinik) i kommunerne:

  • Afsnit 1 forløber fra januar – august
  • Afsnit 2 forløber fra september til marts
  • Afsnit 3 forløber fra april til juni

  I afsnit 1 ligger desuden første klinik-forløb – fra april til og med juni.

  I afsnit 2 ligger andet klinik-forløb – fra januar til og med marts.

  Henholdsvis klinik 1 og klinik 2 skal vurderes som ”godkendt” af klinikstedet (den uddannelsesansvarlige i kommunen) i juni for klinik 1 og i og marts for klinik 2. 
 • Der er tale om et fuldtidsstudie, så du skal regne med at bruge 37 timer om ugen. Undervisningen foregår på VIA University College i Aarhus, men nogle dage kan undervisningen foregå via streaming, så der er mulighed for at følge undervisningen hjemmefra. Streamet undervisning vil primært være for de studerende, som kommer langvejs fra.

  Der vil være fremmødeundervisning 3 dage om ugen i gennemsnit – både på afsnit 1 og afsnit 2.

  På afsnit 3 er der undervisning cirka 3 dage om ugen de første 14 dage. Herefter er der ikke undervisning, men tiden bruges til at skrive den afsluttende eksamensopgave, hvor den mundtlige eksamen ligger ultimo juni.

  Undervisningen starter de fleste dage klokken 09:00 og slutter de fleste dage kl. 15:00.

  Der føres kontrol med fremmødet, også når du deltager via streaming, da du som studerende på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske max kan have 10 procents fravær.

  Når du er i klinik 1 og klinik 2 er arbejdstiden gennemsnitligt 30 timer pr. uge. Du kan max have fravær fra klinikperioderne i fire uger (samlet set) – og fraværet dækker over al form for fravær – fx sygedage/barnets sygedag/omsorgsdage/ferie.

  Eksamen og opgaver:

  På den teoretiske del af afsnit 1 og 2 er der udover undervisning, også forskellige obligatoriske opgaver, der skal udarbejdes. Afsnit 1 afsluttes desuden med en kombineret skriftlig/mundtlig individuel eksamen, og afsnit 2 afsluttes ligeledes med en kombineret skriftlig/mundtlig gruppeeksamen. Som skrevet ovenfor afsluttes afsnit 3 også med eksamen, der ligeledes er en kombineret skriftlig/mundtlig prøve.

  Se også gerne ovenstående punkt ”Hvornår er der undervisning og praktik?”

 • Hvis du bliver gravid under uddannelsen, vil du jo selvfølgelig gå på barsel, og derfor ikke kunne færdiggøre uddannelsen på normeret tid. Afhængigt af hvornår du går på barsel, vil du måske stå uden en klinikplads i en kommune. Dette fordi du som udgangspunkt mister din plads i kommunen, hvis du ikke følger uddannelsen som normeret. Derfor vil du sammen med VIA altid skulle lave en foreløbig plan for hvornår du ønsker at tilbage fra barsel. Senest under barslen vil det så blive afklaret hvornår/om du kan genoptage studiet.

  Kort fortalt: Ligesom der er krav om, at du har en plads i en kommune i forbindelse med at starte på uddannelsen, så er der ligeledes krav om at du har en plads i en kommune (hvis ikke du er blevet færdig med de to klinikforløb ved barselsstart), når du vender tilbage til studiet. Har du ikke en plads ved en kommune, kan du ikke fortsætte på uddannelsen.

  Læs på www.su.dk om hvilke muligheder der er for økonomisk støtte, hvis du bliver forælder under uddannelsen. Søg på ”forældre” på SU’s hjemmeside for at læse mere herom.


 • Som det er beskrevet under punktet om graviditet, så gør samme regler sig gældende i forhold til, at man skal have en plads ved en kommune (hvis du mangler at bestå et eller begge klinikforløb) for at kunne genoptage studiet efter en sygdomsperiode.

  Læs på www.su.dk om hvilke muligheder der er for økonomisk støtte, hvis du bliver syg under uddannelsen. Søg på ”sygdom” på SU’s hjemmeside for at læse mere herom.


 • Du søger om en klinikplads (praktikplads i kommunen) samtidigt med at du søger ind på uddannelsen. I ansøgningsformularen skal du angive fem prioriterede kommuner, hvor du ønsker at komme til samtale mhp. at få en klinikplads med en kommune. Vi garanterer en samtale hvis du forhåndsgodkendes til uddannelsen, men vi kan ikke garantere, at det bliver i en af de fem prioriterede kommuner. Vi tager så vidt muligt hensyn til dine og kommunens prioriteringer. Det er et stort puslespil med mange forhåndsgodkendte, der skal gå op.

  Du skal således ikke på forhånd – når du søger ind – have en aftale med en kommune. Det følger efter du har søgt ind (og såfremt du kan forhåndsgodkendes til uddannelsen).
  I disse år har vi flere ansøgere til uddannelsen, end der er plads til. Derfor vil de fleste kommuner have flere ansøgere til samtale, end der er plads til. Det betyder, at nogen får afslag – selvom man er forhåndsgodkendt til uddannelsen.

  Specialuddannelsen til sundhedsplejerske er normeret til 120 studerende på landsplan (uddannelsen er udbudt på Københavns Professionshøjskole og på VIA University College).

  I VIA optages cirka 60 studerende – og er der fx 80 ansøgere, der er forhåndsgodkendt, vil 20 ansøgere desværre få afslag.


 • Uddannelsen er tilrettelagt svarende til fuld tid. Det vil sige, at det forventes, du bruger 37 timer pr. uge på studiet. Hvis du har et job og samtidigt modtager SU, skal du være opmærksom på, at du ikke tjener mere end fribeløbet tillader. Tjener du mere, vil du få krav om tilbagebetaling af din SU. Læs herom på www.su.dk ved at søge på ”fribeløb”.
 • Hvis ikke du opfylder adgangskravene til Specialuddannelsen til sundhedsplejerske kan du søge om at blive optaget på en dispensation. Det er Specialuddannelsesrådet for sundhedsplejerskeuddannelsen, der afgør, om du kan godkendes til uddannelsen.

  Det er et krav at du er uddannet sygeplejerske for at kunne godkendes til uddannelsen – dette krav kan der ikke søges dispensation for.

  Det er desuden et krav, at du har arbejdet som (færdiguddannet) sygeplejerske i minimum to år (svarende til fuld tid) på mindst to af de adgangsgivende områder. Har du kun erfaring fra ét område, er det muligt at søge ind med en dispensationsansøgning.

  Hvis du søger ind på dispensation, skal du udfylde og uploade vores dispensationsansøgningsskema.

  Læs mere om muligheden for at søge ind på dispensation under Adgangskrav”. På samme side finder du skema til dispensationsansøgning.

 • Læs om adgangskravene her.
 • Ansøgningsfrist:

  Der er ansøgningsfrist til Specialuddannelsen til sundhedsplejerske ultimo august/primo september. 

  Fortvivl ikke, hvis du synes, der går mange dage fra du har søgt ind, til du hører fra os. Alt er, som det skal være, og vi er i gang med at behandle ansøgningerne. Vi beder dig om ikke at kontakte os i den mellemliggende periode. Du hører fra os igen (på den mail, du har angivet i ansøgningen) i løbet af uge 38.

  Forhåndsgodkendelse/afslag:

  I uge 38 informerer vi dig om du er forhåndsgodkendt til uddannelsen. Er du forhåndsgodkendt betyder det, at du opfylder adgangskravene om at være uddannet sygeplejerske og har mindst to års relevant erhvervserfaring.

  Er du ikke uddannet sygeplejerske og/eller mangler relevant erfaring, sender vi afslag til dig.

  Fordeling af forhåndsgodkendte ansøgere til kommunerne:

  Fra uge 38-39 fordeles alle forhåndsgodkendte ansøgere til en kommune i Region Nordjylland/Midtjylland/Syddanmark. Kommunen indkalder dig via mail eller telefon til samtale mhp. at indgå en praktikaftale. Vær i øvrigt opmærksom på, at du ikke er garanteret samtale i en af de fem kommuner, du har prioriteret. Det er et stort puslespil, der skal gå op, og vi tager så vidt muligt hensyn til dine og kommunens prioriteter.

  Samtale med kommunen:

  Samtale med kommunen ligger i uge 40. VIA kan ikke svare på, hvornår du bliver indkaldt til samtale, eller hvilken dag, samtalen kommer til at ligge. Du bedes vente på at blive kontaktet af kommunen, du skal til samtale ved (i uge 39). Husk at holde øje med både e-Boks, email og telefon ift. indkaldelse til samtale med en kommune.

  Kommunen vil bede dig sende en ”motiveret ansøgning”, hvor du kan skrive, hvorfor du gerne vil være sundhedsplejerske, hvilken erfaring du har som er relevant ift. uddannelsen, måske lidt om dig selv som privatperson m.v. Det er forskelligt, hvad kommunerne ønsker at vide om dig, så VIA kan ikke svare dig på dette, men du kan få kommunen, som har indkaldt dig til samtale til at uddybe. Derudover vil kommunen måske også bede dig om at sende et CV, udtalelser eller lignende. Derfor anbefaler vi dig, at du har disse papirer klar, hvis/når du får mail om, at du er forhåndsgodkendt til uddannelsen.

  Praktikaftale: Efter din samtale i kommunen giver du besked til VIA, om du har indgået en aftale med en kommune eller ej. Indgår du aftale med en kommune, skal du senest i uge 44 sende praktikaftale til VIA – underskrevet af både kommunen og dig som ansøger.

  Du finder praktikaftale til udfyldelse på KL’s hjemmeside her.

  Endelig optagelsesmail:

  I uge 45 modtager du endelig optagelsesmail fra VIA, hvis du har indgået en praktikaftale med en kommune. Har du ikke indgået praktikaftale modtager du brev om afslag på uddannelsen, da du ikke opfylder adgangskravet om at have en praktikaftale med en kommune.

  Orienteringsmøde for optagede:

  I november afholdes et møde (kl. 15-17) for kommende sundhedsplejerskestuderende, hvor der informeres om selve uddannelsen og om SU m.v. Vi informerer om datoen herfor i optagelsesmailen.

 • Det er en forudsætning for at gå på VIAs uddannelser, at du har adgang til en computer. Fx bruger VIA en elektronisk læringsplatform (Itslearning) i undervisningen, som bl.a. indeholder angivelse af litteratur. Du skal også aflevere din eksamensopgave samt andre obligatoriske opgaver elektronisk. Din computer skal være tidssvarende, og kunne ”køre” de programmer, der anvendes på uddannelserne.

  Det er ikke en mulighed at købe en computer igennem VIA, og vi har ingen til udlån.

  Studerende i VIA har mulighed for at downloade Office Professionel Plus til såvel PC som MAC på op til 5 enheder - helt gratis! Det kan du læse mere om på Itslearning, når du er optaget.

  Det er desværre ikke muligt at søge om SPS-midler (Specialpædagogisk støtte) da uddannelsen ikke ligger under undervisningsministeriet, men under sundhedsstyrelsen. Du kan eventuelt kontakte din sagsbehandler i kommunen for at afklare, om de kan bevillige penge til uddannelsen.

 • Der er undervisningsfri i hele juli måned og mellem jul og nytår.