En værdig ældrepleje

Et landsdækkende projekt med fokus på at efteruddanne ansatte i det nære sundhedsvæsen. Kompetenceudviklingen er gratis og skal sikre en endnu mere værdig ældrepleje.

Projekt med fokus på værdighed

Et projekt med Sundhedsstyrelsen i spidsen understøtter et øget fokus på værdighed i plejen af svage ældre. Den enkelte ældres livskvalitet og selvbestemmelse er omdrejningspunkt for projektet.

Flere svage ældre skaber nye behov

Der vil i 2025 være 87.000 flere danskere over 80 år end i dag, viser prognoser fra Kommunernes Landsforening. Ligeledes vil gruppen af 65-79-årige vokse.

Udviklingen betyder, at vi i Danmark får flere ældre, der er så afhængige af hjælp, at det kan at gå ud over deres livskvalitet, selvbestemmelse og oplevelse af at være en del af fællesskabet.

Derfor er det politisk besluttet at indføre et øget fokus på værdighed i ældreplejen og at øremærke midler til at sikre svage ældre en værdig pleje.

For at imødekomme de svage ældre har alle kommuner udviklet en værdighedspolitik, og Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje er etableret med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at føre politikerne ud i praksis.

Gratis uddannelsestilbud til ansatte i ældreplejen

Fra 2019 til 2021 forventes 5.000 ledere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og øvrige ansatte fra ældreplejen i de danske kommuner at blive klædt på med både nye og supplerende kompetencer til at understøtte medarbejderne i deres daglige arbejde med at yde svage ældre en værdig pleje.

Det sker gennem et diplommodul i forandringsledelse målrettet lederen, praksisnære kursusforløb målrettet plejepersonalet samt temadage.

Samtlige 98 danske kommuner har mulighed for at lade ansatte deltage gratis i efteruddannelsestilbud.

Blandt temaerne i kompetenceudviklingen er livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng, mad og ernæring, en værdig død og pårørende.

Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje, som er etableret af Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen, har udpeget professionshøjskolerne VIA University College og Absalon som konsortium til at stå for kompetenceudviklingen. VIA og Absalon har i forvejen årelang erfaring i at opkvalificere ledere og medarbejdere fra det nære sundhedsvæsen.

Kompetenceudvikling - hvor og hvornår?

Kompetenceudviklingen til en mere værdig ældrepleje er landsdækkende og varetages af Absalon øst for Storebælt og af VIA vest for Storebælt. VIAs udbud foregår, som det fremgår herunder:

Gratis kurser og temadage

Kontakt

Michael Smærup