Value Chain Management (Procesøkonomi og værdikædeledelse)

Vil du have en uddannelse, hvor du lærer at arbejde med virksomheders forretningsprocesser og forsyningskæder? På Value Chain Management er dit fokus på værdikæden. Det er din opgave at sikre, at virksomheden fungerer effektivt fra en ordre kommer ind, til den bliver leveret hos kunden. Du lærer at arbejde med den overordnede styring af en produktion, indkøb, kvalitetsstyring, strategi og forretningsudvikling.

studerende på halv virtuel og halv virkelig baggrund

Kom til åbent hus - virtuelt eller IRL

Klik eller kig forbi til åbent hus, og få helt styr på dit studievalg. Vi holder online åbent hus den 30. maj og inviterer indenfor på en række af vores campusser ugen efter.

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Aarhus

Studiestart

August

Praktik

20 uger

OBS:

Uddannelsen hedder "Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse" på optagelse.dk

Om uddannelsen i Value Chain Management

 • For at blive optaget på Value Chain Management skal du opfylde bestemte adgangskrav, som du kan læse mere om nedenfor. Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2, og der er studiestart i september i Aarhus.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (B-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)
  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit. Du kan søge ind via kvote 1 med en fuld gymnasial uddannelse. Specifikke adgangskrav med gymnasial eksamen: Matematik B og Engelsk B, som skal være bestået med et vægtet gennemsnit på 2,0.

  Få hjælp til at søge ind via kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)
  I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer. Også her er de specifikke adgangskrav Matematik B og Engelsk B, som skal være bestået med et vægtet gennemsnit på 2,0.

  Få hjælp til at søge ind via kvote 2

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Så kan du med fordel læse mere om adgangskrav nedenfor.

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Value Chain Management på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse" i Aarhus.

  På optagelse.dk har Value Chain Management et optagelsesnummer.
  Se efter KOT-nummer 44311.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, er du forpligtet til at søge om merit.

  Kontakt vores meritansvarlige, Henrik Richardy Christensen: hc@via.dk, hvis merit er aktuelt for dig.

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Value Chain Management, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • På uddannelsen Value Chain Management arbejder du med logistik og supply chain management. Du lærer at optimere en virksomheds værdikæde - med andre ord sikrer du, at virksomheden producerer de rigtige produkter i den rigtige kvalitet og mængde til den rigtige tid. Du bliver altså ekspert i at opbygge effektive forsyningskæder med fokus på både interne og eksterne processer.

  Samtidig med, at uddannelsen giver en dyb forståelse af produktion, brug af data og supply chain management, er det også vigtigt, at du, som studerende får en bred forståelse af strategi, salg, økonomi, forretningsudvikling. Desuden lærer du også at kommunikere med medarbejdere på alle niveauer og med mange forskellige fagligheder. Derfor bliver du også undervist  i forandringsledelse, forhandlingsteknik og projektstyring. 

  1. semester: Markedsorienteret supply chain management 

  Vi tager udgangspunkt i det marked, som en virksomhed opererer på. Du bliver introduceret til supply chain management, og du lærer at opbygge den optimale forsyningskæde til et marked. 

  2. semester: Efterspørgsel og planlægning af produktionen

  Her arbejder vi med planlægning på alle niveauer i en virksomhed. Fra forecast, dvs. forventninger til efterspørgsel, over planlægning af produktionen til indkøb. 

  3. semester: Flow og optimering

  Du får en grundig viden om kvalitetsstyring, innovation og optimering af produktionen. Denne viden lærer du at integrere med nye metoder til at målstyre og løse problemer. Fx hvordan du skaber den største effektivitet på en produktionslinje?

  4. semester: Optimering af værdikæden

  Her fokuserer vi på hele værdikædens opbygning. Du arbejder med strategisk styring af værdikæder, og du får indblik i, hvordan nye investeringer kan finansieres.

  5. semester: Praktik

  Du kan tage din praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikopholdet giver dig mulighed for at få værdifuld arbejdserfaring i en virksomhed. Du prøver at bruge din teoretiske viden til at løse konkrete arbejdsopgaver. 

  6. semester: Forandringsproces og specialisering

  Ud over kurser inden for organisation og forandringsledelse kan du vælge mellem forskellige valgfag afhængigt af dine interesser og specialiseringsønsker. Du kan fordybe dig inden for de områder, som du arbejdede med i de første fire semestre. Du begynder også at forberede dit bachelorprojekt. 

  7. semester: Bachelorprojekt

  I dit afsluttende bachelorprojekt skal du bruge dine kompetencer inden for value chain management. Dit bachelorprojekt skal afspejle dine evner til at kombinere de forskellige discipliner, som du har lært i løbet af uddannelsen.

  Undervisning i virkeligheden

  Alle undervisere på Value Chain Management har erfaring fra det private erhvervsliv. Typisk fra ledelsesmæssige roller indenfor produktion, sourcing, projektledelse og/eller supply chain management. På den måde sikrer vi en god balance mellem den teoretiske læring og erfaring fra praksis.

  Bemærk! Uddannelsen begynder med en studiestartsprøve

  Du skal bestå en studiestartsprøve senest én måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Formålet er at identificere og udelukke inaktive studerende fra uddannelsen.

  Engelsk materiale

  Vær opmærksom på, at en del af læsematerialet samt dele af det øvrige undervisningsmateriale er på engelsk.

  Tal og fakta om Value Chain Management

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen Value Chain Management.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • På Value Chain Management får du dialogbaseret klasseundervisning. Vi lægger stor vægt på, at studerende selv finder frem til de rigtige svar og løsninger gennem dialog med studiekammerater og undervisere.

  Samarbejde med erhvervslivet

  I løbet af uddannelsen inviterer vi gæstelærere fra erhvervslivet på besøg. De fortæller om deres arbejde med logistik og supply chain management. Det giver en bedre forståelse af teorien, når du oplever, hvordan den helt konkret bliver brugt ude i virkeligheden på en virksomhed. 

  Vi tager også på virksomhedsbesøg. Vi har i det hele taget et tæt samarbejde med erhvervslivet.

  Mange projektopgaver for virksomheder 

  Hvert semester dækker et fagligt emne med betydning for hele værdikæden. Et større semesterprojekt afslutter forløbet med en opgave, der samler alle fag i ét projekt.

  Alle semesterprojekter bliver skrevet i samarbejde med virksomheder. Du kommer dermed til at løse en reel udfordring for en virksomhed, som efter aftale stiller sig til rådighed med en problemstilling fx hvordan man kan optimere et produktionsanlæg, eller hvordan man kan lave en sourcing-strategi for virksomheden med forslag til, hvordan den kan implementeres. 

  På uddannelsen vil du møde alle mulige brancher med forskellige typer produkter og problemstillinger. 

  Forventninger til dig som studerende

  Value Chain Management er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Det første studieår kan du forvente ca. 20 skemalagte undervisningslektioner om ugen. Derudover skal du bruge tid på forberedelse, projektopgaver og studiegrupper. 

  Alle studerende får en studiegrupper

  Dine undervisere hjælper med at laver studiegrupper på første semester, så alle kommer godt i gang med en gruppe. Alle projektopgaver på uddannelsen bliver afleveret af studiegrupper.

  Mentorordning for nye studerende

  Erfarne studerende fra 3. semester fungerer hvert år som mentorer for nystartede studerende. Mentorerne møder dig med råd og vejledning fra studiestart, og de kan hjælpe dig med svar på spørgsmål gennem hele første semester på uddannelsen.

  Talentforløb

  På Value Chain Management er der to talentforløb, som studerende kan ansøge om at deltage i. 

  Talentforløbene foregår i samarbejde med udenlandske universiteter. De to forløb er for de studerende, der gerne vil gøre en ekstra indsats ud over den tilrettelagte undervisning. 

  VIAs undervisere arbejder også med forskningsmæssige opgaver. Her kan du som studerende blive inviteret med i arbejdet, når det er relevant.

 • På Value Chain Management skal du i praktik på 5. semester. Praktikopholdet svarer til minimum 20 ugers fuldtidsarbejde. 

  Du vælger selv, om du vil i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. 

  Få erhvervserfaring, mens du studerer

  I praktikken bliver du del af en arbejdsplads, hvor du løser opgaver, der ligner dem, du kan arbejde med som færdiguddannet.

  Praktikopholdet er derfor en god måde at få konkret erhvervserfaring på. Samtidig kan du begynde at skabe dit eget faglige netværk inden for branchen. 

  Vejledning i praktikken

  Du får en kontaktperson på virksomheden til faglig sparring og vejledning. På uddannelsen har du en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med ansøgninger til virksomheder og sikre, at praktikken har et godt fagligt indhold.

  Økonomi under praktikken

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Du finder selv dit praktiksted

  Studerende på Value Chain Management finder selv deres praktikplads, ofte hos mellemstore eller store virksomheder.

  Vores studerende har ingen problemer med at finde et praktiksted. Tværtimod er det en god øvelse i jobsøgning, hvor du får praktisk erfaring med at håndtere virksomhedskontakter og arbejdsmarkedet, mens du studerer.

 • Value Chain Management giver dig tværfaglige kompetencer og et internationalt fokus, som gør dig til en attraktiv medarbejder for virksomheder i Danmark og i udlandet.

  Beskæftigelsen blandt VIAs dimittender er god. Som færdiguddannet er du klar til at søge job fra dag ét, og du har mange karrieremuligheder. Du kan bestride stillinger inden for alle funktioner i værdikæden, inden for planlægning, lagerstyring, kvalitetsstyring, produktion, indkøb eller projektstyring.

  Som nyuddannet kan du få titel som fx business controller, logistikkonsulent, logistikingeniør, planlægger, projektkoordinator, supply chain manager eller leankonsulent.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et Karrierecenter, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Karrierecenter

  Vil du bygge videre på din uddannelse

  Med en professionsbachelor i Value Chain Management kan du fx videreuddanne dig med en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, cand.merc.

  Du kan også læse til civilingeniør på et universitet. Eller du kan søge ind på en masteruddannelse på et dansk eller udenlandsk universitet. Adgangskravene varierer afhængigt af den specifikke uddannelse. 

 • Hos VIA arbejder vi henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her, eller læs mere om, hvad internationalisering betyder i VIA her.

  Som studerende på Value Chain Management kan du vælge at tage din praktik eller et studieophold i udlandet.

  Begge muligheder giver dig en unik chance for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Det moderne erhvervsliv er en global markedsplads, og et studieophold i udlandet kan blive værdifuldt på dit CV. 

  Udlandsophold på 5. eller 6. semester

  Din praktik ligger på 5. semester og varer minimum 20 uger. 

  Hvis du vil læse et semester på en af vores udenlandske samarbejdsinstitutioner, anbefaler vi, at du rejser ud i 6. semester.

  Kontakter i hele verden

  På uddannelsen og på Karrierecenter har vi kontakter til virksomheder rundt om i verden, som du kan bruge til at arrangere din udlandspraktik.

  Desuden har VIA samarbejdsaftaler om blandt andet studieophold med mere end 200 uddannelsesinstitutioner i Europa og resten af verden. Du har derfor mange muligheder for at komme i udlandspraktik eller tage et internationalt studieophold.

   

   

 • Kontakt studievejleder

  Kirsten Samsøe Teilmann
  T: 87 55 36 66
  E: kste@via.dk

  Kontakt uddannelsen i Aarhus

  VIA Value Chain Management
  Campus Aarhus C
  Ceresbyen 24
  DK - 8700 Aarhus C

  T: +45 87 55 00 10.
  E: studieservice.info@via.dk

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej

  Kontakt uddannelsen i Horsens

  VIA Value Chain Management
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 00 20.
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej

Mød studerende og færdiguddannede