Erfaringer fra et corona-nedlukket VIA 

På denne side kan du se film, citater og analyse fra et læringsprojekt i VIA om corona-nedlukningen i foråret 2020. Materialet er baseret på input og fokusgrupper fra studerende, undervisere og øvrige ansatte i VIA.

Den gennemførte analyse viser, at der i VIA er høstet mange forskellige erfaringer fra corona-nedlukningen.

Coronalæringsprojektet skal fremadrettet medvirke til at udvikle studie -og arbejdslivet i VIA – blandt andet ved at afdække, hvornår virtuel undervisning, online møder og hjemmearbejde virker godt, og hvornår det giver udfordringer.

Du kan gå i dybden i projektets analyse eller finde ud af, hvordan VIA bruger de mange erfaringer fra nedlukningen fremover længere nede på sitet.

Explainers - to korte film om VIA under corona-nedlukning

De to explainers herunder giver på fem minutter overblik over konklusionerne i VIAs analyse af studie- og arbejdslivet under corona-nedlukningen i foråret 2020. 

Filmen om undervisningen i VIA under corona-nedlukningen bygger primært på input fra studerende og undervisere. 

Filmen om VIA som arbejdsplads under corona-nedlukningen er primært baseret på input fra administrative medarbejdere, teknisk personale, forskningsansatte og ledere.

Studerende i kikkert
Ny virtuel arbejdsplads
Måske lærer vi det, vi skal kunne for at præstere til eksamen. Men vi misser alt, der har med menneskelig kontakt, samspil og social adfærd at gøre. VIA-studerende
Undervisning online er og bliver nødundervisning – men er dog bedre end ingenting under en pandemi. Underviser i VIA
Mange rutinesager kan fint drøftes på virtuelle møder. Men det er vanskeligt at ’fornemme stemningen i rummet’, når vi sidder bag en skærm. Direktør i VIA
Min dag under nedlukningen har været karakteriseret af ro, regelmæssighed og effektivitet - men også af mangel på smil, snak og grin med kolleger. Administrativ medarbejder i VIA

Om VIAs corona-læringsprojekt

 • Hvad gør VIA så nu?

  Fra det organisatoriske læringsprojekt har vi skabt viden, der får afgørende indflydelse på det nye VIA post Corona.

  Vores hverdagspraksis skal fortsat udvikle sig både lokalt i VIA og i VIA-fællesskabet. Læringspointerne vil blive inddraget på alle niveauer i organisationen.

  En afgørende læring er, at det efter Corona-situationen ikke er et enten-eller, om VIAs aktiviteter foregår online eller fysisk. VIAs ledelse ønsker derfor, at vi nu kaster lys på, hvilke aktivitetsformer, der egner sig bedst til formålet, og hvor der er hensigtsmæssige samspil mellem fysiske og online aktiviteter.

  På organisationsniveau vil VIAs ledelse have fokus på både kulturudvikling (fx ift. møder og transport) og kompetenceudvikling (fx ift. didaktik og facilitering).

  Meget af det vi vil og skal gøre anderledes, kommer til at foregå gennem VIAs nye strategi fra 2021 til 2025 og i digitaliseringsindsatsen samt i det videre arbejde med bæredygtighed. 

  Video om VIA efter corona

  Gitte Sommer Harrits og Bjarne Grøn sætter i et videointerview over Zoom ord på, hvordan de ser VIAs udvikling efter corona – fx kulturmæssigt samt i forhold til digitalisering og kompetenceudvikling.

  Som prorektor og digitaliseringsdirektør i styregruppen for corona-læringsprojektet reflekterer de over de mange hundrede input, der er kommet til projektet fra studerende, undervisere, administrative medarbejdere og ledere i VIA. De sætter ord på, hvordan de ser VIAs udvikling efter corona – samt med en tilbagevenden til, at det er de lokale enheder, der selv har den primære beslutningskraft.

  I videoen bliver der lagt op til, at indholdet – hvis de lokale ledere finder det relevant – kan være et oplæg til drøftelser i enhederne rundt om i VIA om den kommende tid, når corona fylder mindre.

 • Formål og ramme

  VIAs direktion besluttede i forbindelse med regeringens corona-nedlukning i marts 2020 at søsætte et internt corona-læringsprojekt for at høste erfaringer på tværs af VIA. Overordnet er målet med læringsprojektet at dykke ned i, hvad de ekstraordinære omstændigheder med bl.a. en høj grad af digitalisering og hjemmearbejde under corona har gjort – og gør – ved undervisningen og arbejdsbetingelserne i VIA – og at se på, om der er noget fra corona-tiden, VIA bør tage ved lære af og bruge positivt til at udvikle VIAs hverdagspraksis.

  Som form har ønsket været en kvalitativ, eksplorativ undersøgelse. Den kvalitative eksplorative tilgang gør det muligt at foretage en åben og agil undersøgelse, hvor der dykkes ned i det, man endnu ikke kender, og gør det muligt at tage udgangspunkt i de erfaringer, undringer og oplevelser, der viser sig. Formålet med VIAs organisatoriske corona-læringsprojekt er altså ikke at kunne generalisere, men at forstå i dybden og få øje på vigtige udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter.

  Erfaringsopsamling via læringshotline

  Corona-læringsprojektet omfatter input fra både før og efter sommerferien 2020. Således samler projektet både op på erfaringer fra marts til juni, hvor VIA i udstrakt grad var fysisk nedlukket, og fra perioden fra august til november 2020, hvor VIA har gennemført såvel online undervisning som fysisk undervisning med særlige corona-restriktioner som eksempelvis afstandskrav. Det har fra start været en ambition at involvere VIAs studerende, medarbejdere og ledere stærkt i corona-læringsprojektet.  Konkret er der foretaget erfaringsopsamling gennem input, som studerende, medarbejdere og ledere fra VIA kunne sende til en såkaldt læringshotline, som var åben fra 9. juni til 14. august 2020. Erfaringsopsamlingen havde her fokus på konkrete erfaringer og oplevelser af, hvad der har været positivt, og hvad der har været særligt udfordrende og uhensigtsmæssigt under den fysiske nedlukning af VIA.

  Input og tematikker

  Læringshotlinen afstedkom 398 input om studie- og arbejdslivet under corona. Næsten halvdelen af de indsendte input er fra VIA-studerende, mens den anden halvdel kommer fra henholdsvist undervisere, forskningsmedarbejdere, administrative medarbejdere og ledere. Flest input er skriftlige i form af mails, men der er også indsendt fotos, videoer og lydoptagelser.

  De mange input til læringshotlinen er blevet gennemgået og analyseret både i forhold til tværgående temaer og områdeopdelt. Efterfølgende er de indkomne input til læringshotlinen blevet bearbejdet og som lokalt versionerede rapporter sendt til lederne i hele VIA med analyseresultater fra egen uddannelse/afdeling – altså med lokal data. 
  For at uddybe, nuancere og tilføje relevante tematikker, pointer og spørgsmål til det input, der kom ind til læringshotlinen, er der i oktober 2020 gennemført syv online fokusgruppeinterviews. Her blev der drøftet ønsker, idéer og potentialer for at udvikle VIAs hverdagspraksis i overensstemmelse med VIAs nye vision og strategi. Deltagerne i fokusgrupperne var studerende, undervisere, administrative medarbejdere og ledere. 
  I slutningen af november 2020 arbejdede niveau 2 ledelsen i VIA med at kvalificere og videreudvikle input, ideer, gode råd og særlige opmærksomheder, der er opstået gennem corona-læringsprojektet. Herefter blev VIAs direktion præsenteret for tematikkerne ift. at drøfte og beslutte hvad der skal handles på fra projektet og hvordan. Læs mere under punktet "Det videre arbejde".

  Projektets organisering

  Direktionen er projektets opdragsgiver.

  Styregruppen
  • Gitte Sommer Harrits, formand og prorektor
  • Bjarne Grøn, digitaliseringsdirektør
  • Poul Erik Philipsen, uddannelsesdekan for Pædagogik og CFU
  • Henning Markussen, chef for Campusliv og planlægning
  • Jette Regnarsson Jacobsen, afdelingsleder i Stab, strategi og politisk analyse. 

  Sparringsgruppen
  Sparringsgruppen består af udpegede VIA-nøglepersoner:
  • Liza Riis Lange, leder i Pædagogik og CFU
  • Helle Bækkelund Sørensen, digitaliseringspartner i IT og digitalisering
  • Mette Lyager, chefkonsulent i Uddannelsesudvikling og projektstøtte
  • Matilde Høybye Mortensen, docent i Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

  Projektledelsen
  I Stab, strategi og politisk analyse er projektledelsen blevet varetaget ved: 
  • Katrine Berke, specialkonsulent og forskningspartner
  • Maiken Amstrup, PA og ledelsespartner
  • Josefine Hansen, AC-fuldmægtig (På barsel pr. 1. september 2020)
  • Jette Regnarsson Jacobsen, Afdelingsleder

  Tilknyttet ad hoc opgaver:
  • Stinne Højer Mathiasen, chefkonsulent og strategisk projektleder
  • Victoria Justine Ulriksen Draborg, studentermedhjælper
  • Natasja Sidse Bronné Smits, praktikant
  • Emil Ringby Andersen, studentermedhjælper

  Kommunikation
  • Lotte Bos Gyldenvang
  • Kiri Kesby

   

  Læringsprojektet og GDPR

  Vi har her forsøgt at adressere nogle GDPR-relaterede spørgsmål i forbindelse med projektet.

  Om anonymitet

  Der er i kommunikationen omkring projektet gjort opmærksom på, at det ikke er muligt at være anonym. Det er der flere årsager til:

  • Et af målene med erfaringsopsamlingen har været, at VIAs uddannelser og afdelinger får mulighed for at igangsætte lokale handlinger og initiativer. For at gøre det muligt at konkluderer på målgruppeperspektiver og videreformidle data til de relevante afdelinger i VIA, har det været væsentligt, at have en vis åbenhed om tilhørsforhold og målgruppe.

  • Afhængig af hvilke udviklingsinitiativer og produkter, der bliver resultatet af erfaringsopsamlingen, har der været behov for at gøre det muligt for organisationen at arbejde besvarelserne i et læringsperspektiv. Det har fx betydet at det udover projektledelsen skulle være muligt for projektets styregruppe, direktionen og chefer i VIA at høste erfaringerne på tværs af VIA. I de nødvendige sammenhænge er ingen blevet nævnt ved navn. Kun målgruppe og tilhørsforhold er blevet oplyst.

  Se mere under punktet "Samarbejde" herunder.

 • Samarbejde med to andre projekter

  Ved etableringen af det organisatoriske læringsprojekt er der også indgået et samarbejde med to konkrete forsknings- og udviklingsprojekter i VIA.

  Det ene projekt er et nationalt institutions-samarbejde, der skal gøre os klogere på erfaringer med onlineundervisning på de videregående uddannelser under COVID-19. Samarbejdet henvender sig til undervisere og studerende. Kontaktperson: Lillian Buus, intern projektleder og forskningsleder fra VIAs forskningscenter for pædagogik og dannelse.

  Det andet er et internt forskningsprojekt i VIA om studerendes trivsel generelt og under corona-nedlukningen. Kontaktperson: Pia Vedel Ankersen, forskningsleder fra VIAs forskningscenter for ledelse, organisation og samfund.

  Formålet med projektsamarbejdet er ud fra de forskellige undersøgelsesvinkler og metoder at få et helhedsorienteret blik på vores studerendes oplevelser af undervisning og trivsel under corona-nedlukning.

  Ved indsamlingen af input til læringshotlinen og de gennemførte fokusgruppeinterview er deltagerne i det organisatoriske læringsprojekt blevet gjort opmærksom på, at projektsamarbejdet med et par forskningsprojekter, og at data ville blive betragtet som kollektiv videndeling, samt at data ville blive brugt i diverse visualiseringer og præsentationer.

  Konkret vil data indsendt af studerende nu også indgå i en ny og udvidet undersøgelse under VIAs forskningscenter for ledelse, organisation og samfund. I den nye udvidede undersøgelse vil data blive pseudonymiseret eller anonymiseret og behandlet fortroligt.

Kontakt

 • Jette Regnarsson Jacobsen

 • Afdelingsleder, Leder for politik og analyse
 • T: +45 8755 1010
Katrine Lund Berke
 • Katrine Lund Berke

 • Specialkonsulent og forskningspartner
 • T: +45 8755 0584